Thông tư số 02/2000/TT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/2000/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-BCN về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2000/TT-BCN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2000/TT-BCN Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 02/2000/TT-BCN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C XU T KH U, NH P KH U KHOÁNG S N HÀNG HOÁ NĂM 2000 Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Ngh đ nh s 68/CP ngày 01 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khoáng s n. Thi hành Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000. Sau khi trao đ i ý ki n v i B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u khoáng s n hàng hoá năm 2000 như sau: I- GI I THÍCH T NG Khoáng s n hàng hoá nói trong Thông tư này g m các lo i khoáng s n do các t ch c, cá nhân khai thác, ch bi n h p pháp theo quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n và các lo i khoáng s n hàng hoá đư c mua bán bình thư ng trên th trư ng qu c t (tr d u khí). Dư i đây khoáng s n hàng hoá đư c g i là khoáng s n. II- NH P KH U KHOÁNG S N Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t đư c thành l p theo quy đ nh c a pháp lu t và có ch ng nh n đăng ký kinh doanh phù h p, n u trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh có nhu c u nh p kh u khoáng s n đ u đư c phép nh p kh u ho c u thác nh p kh u khoáng s n theo nhu c u s d ng. Doanh nghi p th c hi n vi c nh p kh u khoáng s n là doanh nghi p đư c phép kinh doanh nh p kh u theo quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i. Riêng đ i v i các lo i qu ng, tinh qu ng ch a nguyên t phóng x , vi c nh p kh u ph i tuân th quy đ nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v qu n lý Nhà nư c đ i v i hàng hoá, d ch v đ c bi t h n ch kinh doanh theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 3 và Danh m c 2 c a "Ngh đ nh c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có đi u ki n" s 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 1999. III- XU T KH U KHOÁNG S N
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Khoáng s n đư c phép xu t kh u là khoáng s n đáp ng các đi u ki n sau: - Đ t tiêu chu n ch t lư ng, quy cách s n ph m quy đ nh Ph l c Thông tư này (sau đây g i t t là ph l c); - Đư c khai thác h p pháp (theo Gi y phép khai thác khoáng s n ho c Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n đư c c p theo quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n); - Không b c m xu t kh u b i quy đ nh riêng bi t c a Th tư ng Chính ph (n u có); - Th trư ng trong nư c không có nhu c u ho c tiêu th không h t kh i lư ng khoáng s n khai thác đư c. 2. Doanh nghi p đư c phép xu t kh u khoáng s n là: a) T ch c, cá nhân có Gi y phép khai thác khoáng s n, Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n (sau đây g i t t là ch Gi y phép); ho c: b) Doanh nghi p kinh doanh thương m i có ch c năng kinh doanh khoáng s n ghi trong trong Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh và đáp ng các yêu c u quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i 3. Vi c xu t kh u khoáng s n c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n theo quy đ nh trong Gi y phép đ u tư. 4. Ch Gi y phép đư c quy n u thác xu t kh u khoáng s n qua các doanh nghi p đư c phép xu t kh u khoáng s n nói Đi m 2. 5. Ch Gi y phép đư c phép tiêu th khoáng s n dư i các hình th c: xu t kh u, u thác xu t kh u, bán cho doanh nghi p trong nư c có nhu c u s d ng ho c doanh nghi p kinh doanh thương m i nói Đi m 2 Kho n b, v i t ng kh i lư ng tiêu th trong năm không vư t quá công su t khai thác n đ nh trong Gi y phép khai thác và kh năng khai thác, ch bi n th c t . Ch Gi y phép có trách nhi m ưu tiên đáp ng nhu c u s d ng trong nư c. 6. Đ làm th t c xu t kh u khoáng s n, ngoài các văn b n theo quy đ nh c a H i quan, doanh nghi p xu t kh u khoáng s n ph i xu t trình thêm v i H i quan c a kh u: - B n sao h p l Gi y phép khai thác khoáng s n ho c Gi y phép khai thác t n thu khoáng s n do cơ quan có th m quy n c p. - B n sao h p l Đăng ký ch t lư ng hàng hoá (phù h p ch t lư ng quy đ nh t i Ph l c) t i cơ quan có th m quy n v qu n lý ch t lư ng (đ i v i các lo i khoáng s n có quy đ nh tiêu chu n ch t lư ng). - H p đ ng mua bán khoáng s n ho c H p đ ng u thác xu t kh u khoáng s n ký v i Ch Gi y phép (đ i v i trư ng h p doanh nghi p xu t kh u không ph i là Ch Gi y phép).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H p đ ng nói trên cùng v i Gi y phép khai thác là cơ s đ cơ quan H i quan qu n lý đư c lư ng hàng xu t kh u có cùng xu t s không vư t quá công su t khai thác nêu Đi m 5. 7. Vi c xu t kh u than m th c hi n theo quy đ nh riêng. IV- ĐI U KHO N THI HÀNH: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 4 năm 2000. 2. M i trư ng h p xu t kh u khoáng s n không do khai thác h p pháp, xu t kh u v i kh i lư ng vư t quá công su t khai thác ghi trong Gi y phép khai thác (ho c Gi y phép khai thác t n thu) mà không có s tho thu n c a cơ quan c p gi y phép đ u b coi là vi ph m Thông tư này và b x lý theo pháp lu t. Lê Huy Côn (Đã ký) PH L C QUY CÁCH, TIÊU CHU N CH T LƯ NG KHOÁNG S N XU T KH U (Kèm theo Thông tư s 02/2000/TT-BCN) STT Lo i s n ph m khai Quy cách, d ng s n Hàm lư ng Ghi chú thác, ch bi n ph m 1 S n ph m t qu ng Th i kim lo i min 99,75% thi c Sn 2 Cromit Tinh qu ng min 43% Cr2O3 3 S n ph m t qu ng titan - Ilmenit -nt- min 52% TiO2 - Zircon -nt- min 57% ZrO2 - Rutil -nt- min 82% TiO2 4 S n ph m t qu ng chì Chì thô, th i kim lo i min 96% Pb Tinh qu ng sulfur chì min 45% Pb 5 S n ph m t qu ng Tinh qu ng min 18% Cu đ ng
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 Qu ng s t Qu ng sơ tuy n, tinh min 54% Fe qu ng 7 S n ph m Antimon Th i kim lo i min 99% Sb 8 S n ph m qu ng k m Qu ng oxyt k m min 25% Zn B t oxyt k m min 60% Zn Tinh qu ng sulfur k m min 50% Zn 9 S n ph m qu ng Qu ng sơ tuy n min 35% Zn Mangan 10 Cát tr ng th y tinh Cát đã tuy n r a Do công ty Minexco Khánh Hoà khai thác 11 Wolframit Tinh qu ng min 65% WO3 Ghi chú: Trong ph l c này thu t ng "tinh qu ng" tương đương v i thu t ng "qu ng đã đư c làm giàu" trong "Bi u thu xu t kh u, thu nh p kh u" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 67/1999/QĐ-BTC ngày 24/6/1999 c a B Tài chính.
Đồng bộ tài khoản