Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán do ỦY ban chứng khoán nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/4/2000 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1

  1. UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NƯỚC NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2000/TT-UBCK1 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 02/2000/TT-UBCK1 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 01/2000/TT-UBCK1 NGÀY 17/04/2000 CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN Thực hiện Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán và nhằm khuyến khích tăng cường hoạt động giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/04/2000 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về hướng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán như sau: 1. Sửa đổi điểm 2.2. như sau: "2.2. Phí dịch vụ môi giới (hoa hồng môi giới) mua, bán chứng khoán cho khách hàng" + Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư: tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch; + Trái phiếu: tối đa không quá 0,15% trị giá giao dịch." 2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. Trần Xuân Giá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản