Thông tư số 02/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 02/2002/tt-byt', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2002/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/TT-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ C A B Y T S 02/2002/TT-BYT NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2002 V HƯ NG D N TUY N SINH I H C Y - DƯ C H T P TRUNG 4 NĂM NĂM 2002 Căn c Lu t giáo d c ã ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 09L/CTN ngày 02- 12-1998; Căn c Ch th s 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s . Căn c ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30-8-2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t giáo d c; Căn c Ngh quy t s 37-CP ngày 20-6-1996 c a Chính ph v nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 1996-2000 và t i năm 2020; Căn c quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19-3-2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001 2010; Th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p chăm sóc, b o v s c kho nhân dân; B Y t ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh ào t o Bác sĩ, Dư c sĩ h t p trung 4 năm cho các Trư ng i h c Y, Dư c năm 2002. I- QUY NNH CHUNG 1- m b o có Bác sĩ, Dư c sĩ làm vi c tuy n y t cơ s , năm 2002 B Y t v n ch trương ưu tiên tuy n sinh (dư i hai hình th c thi tuy n và c tuy n) và t o i u ki n thu n l i cho các Y sĩ ang làm vi c t i Tr m Y t xã, Dư c sĩ trung h c ang làm vi c t i cơ s y t tuy n huy n ư c ào t o sau khi t t nghi p tr v a phương nơi ã c i h c ti p t c làm vi c. 2- i v i các xã, huy n vùng cao, vùng sâu, B Y t áp d ng hình th c c tuy n áp ng nhu c u v nhân l c y t . H c viên c tuy n ư c b i dư ng văn hoá và chuyên môn 01 năm theo Chương trình ư c B Y t quy nh, n u thi t yêu c u s ư c h c ti p chương trình Bác sĩ, Dư c sĩ h t p trung 4 năm. 3- Ch tiêu ào t o Bác sĩ, Dư c sĩ h 4 năm ã ư c các cơ quan có thNm quy n giao cho các Trư ng i h c Y, Dư c bao g m ch tiêu ào t o có ngân sách do Nhà nư c c p và ch tiêu ào t o không thu c ngân sách. Ngu n kinh phí không thu c ngân sách Nhà nư c s ư c thu t a phương ho c cơ quan c cán b i h c óng góp thông qua h p ng ào t o gi a Trư ng i h c v i S Y t ho c cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c. B Y t th ng nh t qu n lý ch tiêu ào t o (c ch
  2. tiêu có ngân sách Nhà nư c và không có ngân sách Nhà nư c), không có s phân bi t trong chương trình, ch t lư ng ào t o và vi c phân công sau khi t t nghi p gi a hai lo i ch tiêu ào t o nói trên. 4- Các B - Ngành khác n u có nhu c u ào t o ph i làm vi c trư c v i B Y t (V K ho ch và V Khoa h c ào t o) phân b ch tiêu d thi vào các trư ng trong t ng s ch tiêu ư c giao. 5- K t thúc khoá h c, các trư ng t ch c bàn giao h c viên kèm theo h sơ cho các t nh ho c cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b c i h c b trí công tác t i tuy n y t cơ s . Nh ng h c viên không t t nghi p ho c ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v t nh ho c cơ quan c i h c gi i quy t. Các cơ s ào t o không ư c c p b t kỳ gi y t gì cho h c viên t t nghi p t liên h công tác. 6- M t s quy nh khác: - Các khu v c tuy n sinh (KV1, KV2, KV3, KV1-VC, KV1-VS) th c hi n theo úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o. - Ngư i làm công tác trong i y t lưu ng và ơn v Y t lưu ng theo quy nh trong Thông tư này là nh ng ngư i thư ng xuyên ph i n các a phương làm công tác chuyên môn c a mình và ph i ư c S Y t xác nh n. II- I TƯ NG TUY N SINH 1- i tư ng tuy n sinh Bác sĩ a khoa: 1.1- Y sĩ ang công tác t i các tr m y t xã, phư ng, th tr n thu c KV1, và KV2 trong biên ch Nhà nư c và h p ng trong nh biên quy nh t i Thông tư liên b s 08/TT-LB ngày 20-4-1995 c a Liên B Y t - tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - Ban T ch c cán b Chính ph (g i t t là h p ng trong nh biên). 1.2- Y sĩ ang công tác trong biên ch t i các Phòng khám a khoa khu v c, iyt d phòng, i y t lưu ng c a các huy n, th xã KV1 và KV2. 1.3- Y sĩ ang công tác trong biên ch t i các ơn v Y t lưu ng thu c S Y t các t nh KV1, KV2. 1.4- Y sĩ công tác t i các Tr m Y t và b nh xá c a các B , Ngành khác óng trên a bàn KV1, KV2. 1.5- Y sĩ ang công tác trong biên ch t i B nh vi n Phong, Da li u, khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh viên Lao, Trung tâm phòng ch ng Lao óng trên a bàn các t nh KV1, KV2, B nh vi n các huy n vùng cao, vùng sâu. 1.6- Y sĩ ang công tác trên a bàn KV3 làm úng chuyên ngành ào t o, có biên ch t i các cơ s y t như ã nêu t i m c 1.1 n m c 1.5 có m t trong các tiêu chuNn sau:
  3. ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã kinh qua công tác liên t c t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu ít nh t 36 tháng. 2- i tư ng tuy n sinh Bác sĩ Y h c c truy n (YHCT): 2.1- Y sĩ Y h c c truy n ho c Y sĩ nh hư ng chuyên khoa Y h c c truy n (g i chung là Y sĩ Y h c c truy n) ang công tác úng ngành ào t o và có biên ch ho c h p ng trong nh biên t i Tr m y t xã như quy nh t i m c 1.1. 2.2- Y sĩ Y h c c truy n ang công tác úng ngành ào t o trong biên ch t i các cơ s y t tuy n huy n và t nh thu c KV1 và tuy n huy n thu c KV2. 2.3- Y sĩ Y h c c truy n ang công tác úng ngành ào t o trong biên ch t i các Tr m y t , các b nh xá c a các B , ngành khác óng trên a bàn KV1, KV2. 2.4- Y sĩ Y h c c truy n ang công tác trên a bàn KV3 làm úng chuyên ngành ào t o, trong biên ch t i các cơ s y t như ã nêu t i m c t 2.1 n m c 2.3 có m t trong các tiêu chuNn sau: ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã kinh qua công tác liên t c t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu ít nh t 36 tháng. 3- i tư ng tuy n sinh Dư c sĩ i h c. 3.1- Dư c sĩ trung h c ang công tác úng ngành ào t o, trong biên ch t i các cơ s y t hành chính - s nghi p óng trên a bàn KV1 và KV2. 3.2- Dư c sĩ trung h c ang công tác úng ngành ào t o có biên ch ho c h p ng dài h n t i các doanh nghi p Dư c, V t tư thi t b y t Nhà nư c, các Công ty Dư c c ph n óng trên a bàn KV1, KV2. 3.3- Dư c sĩ trung h c c a các B - ngành khác ang công tác úng ngành ào t o và trong biên ch t i các cơ s y t óng trên a bàn KV1, KV2. 3.4- Dư c sĩ trung h c ang công tác trên a bàn KV3 làm úng chuyên ngành ào t o t i các cơ s y t như ã nêu t i m c 3.1 n m c 3.3 có m t trong các tiêu chuNn sau: ã hoàn thành nghĩa v quân s ho c ã kinh qua công tác liên t c t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu ít nh t 36 tháng. 4- i tư ng xét tuy n Bác sĩ a khoa và Dư c sĩ h c tuy n: 4.1- Y sĩ là ngư i dân t c thi u s ang công tác, có biên ch ho c h p ng trong nh biên t i tuy n y t cơ s vùng cao (KV1-VC) và vùng sâu (KV1-VS). 4.2- Y sĩ là ngư i Kinh ang công tác, có biên ch ho c h p ng trong nh biên t i Tr m y t xã vùng cao (KV1-VS) và vùng sâu (KV1-VS) có h khNu và ã công tác liên t c khu v c nói trên ít nh t 36 tháng. 4.3- Dư c sĩ trung h c là ngư i dân t c thi u s ang công tác t i các cơ s y t t nh, doanh nghi p dư c Nhà nư c, Công ty c ph n dư c óng trên a bàn KV1-VC, KV1-VS, có h khNu và ã công tác liên t c khu v c nói trên ít nh t 36 tháng.
  4. III- TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr : Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c xét tuy n. 2- Tiêu chuNn v trình chuyên môn và văn hoá: 2.1- V chuyên môn: - Thí sinh d thi và c tuy n vào các l p Bác sĩ a khoa ph i có b ng t t nghi p Y sĩ ào t o theo chương trình c a B Y t . - Thí sinh d thi vào các l p Bác sĩ Y h c c truy n ph i có b ng t t nghi p Y sĩ Y h c c truy n ho c Y sĩ nh hư ng Y h c c truy n ào t o theo chương trình c a B Yt . - Thí sinh d thi và c tuy n vào các l p Dư c sĩ i h c ph i có b ng t t nghi p dư c sĩ trung h c ào t o theo chương trình c a B Y t . Các thí sinh ư c ào t o trong quân i ph i có b ng t t nghi p trung h c Y, dư c theo chương trình c a B Y t do Trư ng Quân y 1 ho c quân y 2 c p. 2.2- V văn hoá: - Chung cho các i tư ng: ph i có trình văn hoá t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá. - Các i tư ng c tuy n: T t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã h c 01 năm văn hoá trong chương trình ào t o trung h c y - dư c, ư c cơ s ào t o xác nh n. 3- Tiêu chuNn v thâm niên chuyên môn: Có hai i tư ng: * Thâm niên chuyên môn là 3 năm ( 36 tháng) áp d ng cho các i tư ng: - Y sĩ ang công tác trong biên ch ho c ư c ký h p ng trong nh biên c a các Tr m Y t xã KV1. - Y sĩ là ngư i dân t c ang công tác mi n núi và Dư c sĩ trung h c ang công tác trong biên ch c a các cơ s y t tuy n huy n KV1. * Thâm niên chuyên môn là 5 năm ( 60 tháng) áp d ng cho các i tư ng còn l i.
  5. Thâm niên chuyên môn tính t ngày có quy t nh tuy n d ng vào biên ch , vào h p ng trong nh biên, sau khi t t nghi p trung h c y - dư c, tính n ngày 30-10- 2002. 4- Tiêu chuNn s c kh e và tu i: 4.1- V s c kho : Ph i có s c kho h c t p như quy nh t i Thông tư liên B Y t - i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh s 10/TT-LB ngày 18-8-1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20-8-1990 c a B Giáo d c và ào t o. 4.2- V tu i: Không quá 45 tu i i v i nam và 40 tu i i v i n , tính n ngày 30-10-2002. IV- CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các ưu tiên cho các i tư ng theo chính sách: 1- Ưu tiên v khu v c: Áp d ng theo "B ng phân chia khu v c tuy n sinh", in trong quy n nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c và cao ng năm 2002 c a B Giáo d c và ào t o. 2- Ưu tiên v chính sách: 2.1- Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng lao ng, anh hùng các l c lư ng vũ trang, chi n sĩ thi ua toàn qu c. - Ngư i dân t c thi u s có h khNu và ang công tác t i mi n núi. - Thương binh ư c x p h ng - Ngư i trong biên ch ho c h p ng trong nh biên c a tr m y t xã mi n núi ang công tác liên t c ó t 36 tháng tr lên, tính n ngày 30-10-2002. 2.2- Nhóm ưu tiên 2: - Ngư i ư c thư ng Huân chương, Huy chương kháng chi n, chi n th ng, huân chương lao ng, chi n sĩ thi ua c p t nh/thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) 2 năm li n. - Con li t sĩ. - Con thương binh ư c x p h ng, con b nh binh m t trên 81% s c lao ng.
  6. - Ngư i ang công tác vùng cao, vùng sâu có i u ki n v tuy n sinh như quy nh t i Thông tư này. - Ngư i thu c biên ch các Tr m y t xã, b nh viên phong, da li u và khu i u tr phong, b nh viên tâm th n, B nh viên lao, Trung tâm phòng ch ng lao có thâm niên công tác ít nh t 36 tháng. - Ngư i dân t c thi u s có h khNu và ang công tác t i cơ s y t thu c KV2. M i i tư ng ch ư c hư ng 01 tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách. V- H SƠ D TUY N H sơ d tuy n g m có: 1- M t phi u d tuy n do cơ quan s d ng cán b , công ch c c i d tuy n và có ý ki n phê duy t c a S y t . Thí sinh ang công tác trong các B , Ngành khác và các doanh nghi p ph i có ý ki n phê duy t c a cơ quan qu n lý cán b , công ch c. 2- B n sao b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p, b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá (có công ch ng Nhà nư c). Khi n h c ph i xu t trình b n chính. Nh ng trư ng h p c n thi t, nhà trư ng có th yêu c u thí sinh xu t trình h c b khoá ào t o trung h c y t . 3- B n sao gi y khai sinh có công ch ng Nhà nư c. 4- B n sao Quy t nh tuy n d ng vào biên ch ho c h p ng trong nh biên c a các cơ s y t ho c Quy t nh tuy n d ng làm vi c t i các doanh nghi p (có công ch ng Nhà nư c). Thí sinh thu c khu v c 3 ph i có thêm b n sao Quy t nh phân công tác và gi y xác nh n th i gian làm vi c t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu ho c gi y xác nh n ã hoàn thành nghĩa v quân s . Khi nh p h c ph i xu t trình b n chính. 5- Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên và khu v c ưu tiên tuy n sinh (như quy nh t i Ph n IV) c a cơ quan s d ng cán, b công ch c và ư c S y t t nh ho c cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c xác nh n. 6- Quy t nh c cán b , công ch c i h c do S y t t nh ký, nh ng thí sinh không thu c S Y t t nh qu n lý ph i có quy t nh c i h c c a cơ quan qu n lý cán b , công ch c. Thí sinh thu c di n c tuy n ph i có quy t nh c i h c c a U ban nhân dân t nh. 7- M t b n cam k t c a thí sinh sau khi h c t p s tr v công tác t i tuy n y t cơ s theo s phân công c a t nh. 8- B n nh c 4 x 6 (m t nh dán vào phi u d tuy n, óng d u giáp lai). Các gi y t khác: theo quy nh c a trư ng.
  7. Thí sinh ph i n p y h sơ d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng theo vùng tuy n sinh úng th i h n quy nh. VI- THI TUY N VÀ C TUY N: 1. Các môn thi Thí sinh trong di n thi tuy n ph i thi 3 môn: Toán, Hoá và chuyên môn. 1.1- Môn toán và môn Hoá: Trình trung h c ph thông hay b túc văn hoá theo chương trình hi n hành. 1.2- Môn chuyên môn: Theo chương trình ào t o Y sĩ trung h c (y sĩ a khoa ho c y sĩ Y h c c truy n) ho c Dư c sĩ trung h c hi n hành ư c B Y t duy t. 2. T ch c thi: Các trư ng t ch c thi tuy n theo các quy nh c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c và ào t o. Ngày thi tuy n sinh do các trư ng quy nh và ăng ký v i B Y t (V Khoa h c ào t o), B Giáo d c và ào t o, ng th i thông báo cho thí sinh. Các môn thi v văn hoá: theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o in trong tài li u "Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c và cao ng năm 2002". Các S Y t có k ho ch b i dư ng văn hoá và chuyên môn cho cán b ư cc i h c b o m ch t lư ng ào t o. B Y t khuy n khích các trư ng trong cùng khu v c, có cùng ngày thi, t p trung làm và s d ng chung ti t ki m và m b o m t b ng ki n th c. 3. i u ki n trúng tuy n: Thí sinh trúng tuy n ph i có các tiêu chuNn tuy n sinh và t m c i m tuy n c a trư ng, trong ó: a. Môn chuyên môn: Không dư i i m 5. b. Các môn văn hoá: Không có i m 0. Sau khi t ch c thi các trư ng c n: - Xác nh i m chuNn theo tinh th n ưu tiên tuy n t i a thí sinh các khu v c mi n núi, vùng sâu và nh ng t nh có t l Bác s xã còn th p.
  8. - Ki m tra l i toàn b h sơ xác nh tính h p pháp các văn b n trong h sơ và báo cáo B Y t , m i trư ng h p khai man h sơ u ph i x lý theo quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. Ngư i ký quy t nh c cán b i h c ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a h sơ ngư i h c. 4. C tuy n: Thí sinh không ph i d thi Các trư ng ch ti p nh n h sơ, tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng i tư ng quy nh, úng ch tiêu ã ư c B Y t phân b cho các trư ng và a phương. VII- CH SINH HO T PHÍ VÀ H C PHÍ: 1. H c viên trúng tuy n (do thi tuy n và c tuy n) theo ch tiêu Nhà nư c c p ngân sách thì không ph i óng kinh phí ào t o, nhưng ph i óng h c phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2- H c viên trung tuy n (do thí tuy n và c tuy n) Không thu c di n ch tiêu ngân sách Nhà nư c c p và các i tư ng nêu các m c 1.3, 1.4, 1.6, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4 t i Ph n II c a Thông tư này ph i óng m t ph n kinh phí ào t o g m c h c phí và các kho n phí, l phí khác theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. M c óng góp tương ương v i nh m c kinh phí ào t o hàng năm do Nhà nư c c p, trong ó h c viên óng h c phí; ph n còn l i do cơ quan c i h c óng góp. 3- Trong th i gian h c t p, lương và m i ch c a h c viên do cơ quan c ngư i i h c gi i quy t theo ch hi n hành. Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d kỳ thi tuy n sinh và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn quy nh trong thông tư. Các Trư ng i h c thông báo r ng rãi cho thí sinh và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng quy ch hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản