Thông tư số 02/2003/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
46
lượt xem
6
download

Thông tư số 02/2003/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-BTP về việc hướng dẫn quản lý ngân sách ngành tư pháp năm 2003 do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2003/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/TT-BTP Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 02/2003/TT-BTP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N QU N LÝ NGÂN SÁCH NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2003 Căn c Quy t nh s 181/2002/Q -TTg ngày 23/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao ch tiêu k ho ch và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 2003; Căn c Quy ch công khai tài chính i v i Ngân sách Nhà nư c các c p, các ơn v d toán Ngân sách ban hành kèm theo các Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20/11/1998 và Quy t nh s 182/2001/Q -TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 157/2002/Q -BTC ngày 24/12/2002 c a B trư ng B Tài chính v vi c giao d toán thu, chi Ngân sách Nhà nư c năm 2003 cho B Tư pháp; B trư ng B Tư pháp ã có Quy t nh s 07/2003/Q -BTP ngày 6/1/2003 v vi c giao d toán thu, chi Ngân sách Nhà nư c năm 2003 cho cơ quan Thi hành án dân s các a phương và các ơn v d toán tr c thu c B . các ơn v ch ng ti t ki m trong vi c s d ng kinh phí ư c c p, nh m th c hi n t t Lu t Ngân sách Nhà nư c, B hư ng d n m t s bi n pháp i u hành d toán thu, chi Ngân sách ngành Tư pháp năm 2003 như sau: I. PHÂN B CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 1. nh m c kinh phí chi thư ng xuyên a) Năm 2003, B c p phát nh m c chi khác trong chi thư ng xuyên cho cơ quan Thi hành án dân s các a phương, tăng t 6,15% n 7,9% so v i năm 2002 (xem ph l c kèm theo). b) Lương, ph c p lương và các kho n óng góp (M c 100, M c 102, M c 106) ư c c p phát theo m c lương t i thi u 290.000 (riêng ch b i dư ng cho ch p hành viên 100.000 /ngư i/tháng không ư c tính hư ng các ch BHXH, BHYT). c) D toán chi thư ng xuyên năm 2003 giao cho các Phòng THA ư c tính theo biên ch có m t n ngày 01/01/2003. Các trư ng h p nâng b c lương, tuy n d ng thêm biên ch ... (n u có), khi B xét duy t, s ư c giao b sung d toán ngân sách theo ch quy nh. 2. C p phát h n m c kinh phí a) H n m c kinh phí c p phát hàng quý cho các ơn v d toán trên cơ s d toán ngân sách ư c giao trong năm 2003, k c chi v lương, ph c p lương và các kho n
  2. óng góp; riêng 2% kinh phí công oàn B Tài chính kh u tr tr c ti p ngân sách B Tư pháp c p phát cho T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam (Thông tư Liên t ch s 76/1999/TTLT/TC-TL ngày 16/06/1999 c a B Tài chính, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam). Vì v y, các ơn v không ph i trích n p 2% kinh phí công oàn cho các t ch c công oàn c p trên a phương. b) B ã có Công văn s 03/TP-KHTC ngày 06/01/2003 thông báo cho Phòng Thi hành án dân s các a phương v t ng s kinh phí chi thư ng xuyên ư c giao năm 2003 (các ơn v d toán tr c thu c B s có thông báo riêng). có căn c giao d toán chi ti t cho các ơn v sát v i yêu c u chi và theo úng M c l c Ngân sách Nhà nư c, B yêu c u các ơn v s m g i d toán v B theo m c chi như sau: - Khi phân b d toán ơn v c n chú ý chi ti t n 10 m c ch y u, bao g m: Ti n lương (M c 100), Ph c p lương (M c 102), Ti n thư ng (M c 104), Các kho n óng góp (M c 106), V t tư Văn phòng (M c 110), H i ngh (M c 112), S a ch a thư ng xuyên tài s n c nh (M c 117), S a ch a l n tài s n c nh (M c 118), Chi phí nghi p v chuyên môn c a ngành (M c 119), Mua s m tài s n dùng cho công tác chuyên môn (M c 145). - Các m c còn l i (M c 101, M c 105, M c 109, M c 111, M c 113, M c 114 và M c 144,...) ư c giao chung vào M c chi khác (M c 134). Khi rút kinh phí chi, ơn v ư c s d ng s ti n ã c p M c 134 chi cho các m c khác và ư c h ch toán, quy t toán theo úng n i dung ch ng t các m c ã chi. c) Kinh phí thi ua khen thư ng và kinh phí qu n lý ngành B c p cho các S Tư pháp thông qua Tài kho n HMKP c a các Phòng Thi hành án. Khi chi tiêu xong, S Tư pháp có trách nhi m k p th i t ng h p ch ng t chi chuy n cho Phòng THA t ng h p chung vào quy t toán c a Phòng THA hàng quý, năm. d) Vi c c p phát kinh phí cho Trư ng i h c Lu t Hà N i, Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp, C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m, T p chí Dân ch &Pháp lu t là ơn v s nghi p có thu, t b o m m t ph n chi phí nên ư c B c p g p chung vào M c 134 (Chi khác) (riêng Trư ng i h c Lu t Hà N i và Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp ch c p g p chung vào M c 134 (Chi khác) Lo i 14 - Kho n 09, Lo i 14 - Kho n 10 và Lo i 14 - Kho n 12), khi chi ơn v ph i th c hi n h ch toán, quy t toán theo úng n i dung ch ng t vào M c l c NSNN tương ng. Các Lo i 14 - Kho n 11, Lo i 14 - Kho n 21 và Lo i 10 - Kho n 08 ph i l p d toán chi ti t theo M c l c NSNN quy nh. 3. Các kho n chi trong nh m c chi khác bao g m Chi v cư ng ch thi hành án, ti n mua bi u m u, s sách nghi p v , ti n mua báo, t p chí; ti n chi công tác phí, h i ngh sơ k t, t ng k t, h i ngh chuyên , ti n tàu xe i t p hu n, ti n tàu xe i phép năm theo ch ; ti n b o hi m ôtô (ch mua b o hi m dân s ), ti n s a ch a thư ng xuyên tài s n c nh... các ơn v ph i t cân i trong ph m vi nh m c chi, m b o ti t ki m, có hi u qu . 4. Ngoài d toán chi thư ng xuyên ư c giao theo nh m c nói trên, trong năm 2003 các ơn v còn ư c c p b sung kinh phí chi:
  3. a) Kinh phí thi ua khen thư ng năm 2003, B giao cho các ơn v theo m c sau: - Văn phòng B , Vi n Nghiên c u khoa h c Pháp lý, C c Tr giúp Pháp lý là 10% t ng qu ti n lương c a ơn v (M c 100). - Phòng Thi hành án c p t nh, thành ph tr c thu c TW là 7% t ng qu ti n lương c a ơn v (M c 100). - Các S Tư pháp là 3% t ng qu ti n lương (M c 100) c a cơ quan Thi hành án thu c S Tư pháp qu n lý (th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 02/TP-KHTC ngày 6/1/2003 c a B Tư pháp). N i dung chi kinh phí thi ua khen thư ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i Ph n III-Thông tư s 08/2001/TT-BTP ngày 18/12/2001 c a B trư ng B Tư pháp. b) Năm 2003, B dành m t kho n kinh phí c p h tr cho các S Tư pháp kinh phí qu n lý ngành theo các m c: + Chi phí qu n lý i THA thành ph , qu n, th xã th ph c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1.000.000 ng/ ơn v /năm. + Chi phí qu n lý i THA vùng núi cao, vùng sâu, h i o (nơi có h s ph p khu v c t 0,3 tr lên): 2.000.000 ng/ ơn v /năm. + Chi phí qu n lý i THA các huy n, th còn l i: 1.500.000 ng/ ơn v /năm. Các kho n kinh phí h tr nói trên ư c c p cho S Tư pháp theo s ơn v hành chính c p huy n c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. N i dung chi kinh phí qu n lý ngành ư c th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 01/TP-KHTC ngày 6/1/2003 c a B Tư pháp. c) Kinh phí may trang ph c cho cán b , công ch c Thi hành án dân s các a phương ư c th c hi n theo ch hi n hành. d) Kinh phí mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c cho cơ quan Thi hành án dân s các a phương. e) Kinh phí thuê tr s i v i ơn v chưa có tr s làm vi c ho c ph i xây d ng tr s . f) Kinh phí t ch c H i ngh t ng k t 10 năm công tác THA, B c p theo m c: Phòng THA t nh, thành ph tr c thu c TW là 2.000.000 ng/ ơn v , các i THA là 500.000 ng/ ơn v . g) Kinh phí s a ch a l n tài s n c nh: B yêu c u các ơn v d toán th c hi n theo úng i u 20, M c III, Chương II c a Quy ch Qu n lý tài s n Nhà nư c thu c B Tư pháp. Ch khi có thông báo kinh phí s a ch a ơn v m i ư c t ch c th c hi n. Th t c l p d án s a ch a, c i t o, m r ng tr s ư c áp d ng theo Thông tư s 96/2000/TT-BTC ngày 28/09/2000 c a B Tài chính.
  4. h) Ngoài ra, năm 2003, B dành m t kho n kinh phí th c hi n lương m i và h tr kinh phí i v i Ch p hành viên ư c i u ng có th i h n, h tr kinh phí cho cơ quan Thi hành án chưa tuy n biên ch , d phòng lũ l t, kinh phí c p cho các ơn v m i thành l p... i) Năm 2003, B s c p thêm m t kinh phí b sung, s a i hoàn ch nh h th ng giáo trình gi ng d y c a Trư ng i h c Lu t Hà N i và Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp. Khi có nhu c u c p b sung kinh phí các ơn v ph i l p d toán trình B duy t b trí kinh phí. 5. Hàng quý, vi c c p phát và thanh toán các kho n chi thư ng xuyên ư c th c hi n theo các m c chi c a M c l c Ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p cu i năm có nhu c u i u ch nh d toán chi ti t gi a các m c chi (th a ho c thi u), các ơn v ph i báo cáo B b ng văn b n trư c ngày 10/11 B t ng h p ngh B Tài chính cho i u ch nh m c chi (theo quy nh t i i m 8, ph n IV c a Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/07/1998 c a B Tài chính). 6. Theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, t t c các kho n thu, chi Ngân sách Nhà nư c ph i ư c ph n ánh y , k p th i, úng ch trên s sách k toán, các ơn v s d ng ngân sách ph i th c hi n y ch báo cáo quy t toán Ngân sách Nhà nư c quý, năm. Th i gian n p báo cáo quy t toán quý là sau 15 ngày c a quý chi tiêu, báo cáo quy t toán năm sau 30 ngày c a năm chi tiêu. Quá th i h n trên, n u ơn v không có báo cáo quy t toán g i B thì B t m ng ng c p phát kinh phí quý ti p theo (tr các kho n chi lương và có tính ch t lương) cho n khi các ơn v g i báo cáo quy t toán. Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m v s ch m tr này. 7. Năm 2003, B c p cho các ơn v d toán m t kho n kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, yêu c u các ơn v th c hi n theo hư ng d n t i Công văn s 292/TP-QLTA-THA ngày 10/9/2001 c a B Tư pháp. 8. Chi u tư XDCB: Vi c qu n lý, c p phát v n u tư XDCB ư c th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Các ơn v ã ư c B phê duy t kh i công xây d ng tr s làm vi c trong năm 2003 ph i khNn trương g i h sơ, d toán thành l p Ban Qu n lý d án, ch nh Tư v n giám sát theo úng quy nh v B thNm nh phê duy t trư c khi kh i công công trình. 9. Công tác qu n lý, s d ng kinh phí vi n tr nư c ngoài ư c th c hi n theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001, Ch th s 11/2002/CT-TTg ngày 17/4/2002 c a Th tư ng Chính ph v Quy ch qu n lý, s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài và Thông tư s 70/2001/TT-BTC ngày 28/4/2002 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i. T t c các ơn v có s d ng kinh phí t ngu n vi n tr thì Ban ch nhi m d án ph i có trách nhi m báo cáo y , k p th i m i kho n vi n tr vào NSNN, hàng năm cu i niên Ngân sách ho c khi k t thúc chương trình d án ph i l p báo cáo quy t toán g i B
  5. (V KHTC) t ng h p báo cáo Lãnh o B và B Tài chính theo quy nh hi n hành. 10. V công tác ki m soát chi oàn ra Căn c Thông tư s 40/2001/TT-BTC ngày 5/6/2001 c a B Tài chính hư ng d n ki m soát chi oàn ra, B yêu c u các ơn v d toán khi t ch c oàn ra ph i l p d toán chi i v i t ng oàn g i v B Tư pháp (V KHTC) thNm nh trư c khi c p phát kinh phí vào tài kho n ngo i t oàn ra cho ơn v . Nh ng ơn v không có d toán oàn ra ư c duy t thì s không ư c c p phát kinh phí. II. M T S BI N PHÁP TĂNG CƯ NG QU N LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2003 1. Tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng, ch ng lãng phí, tiêu c c trong u tư XDCB, b o m s d ng có hi u qu ngu n v n u tư ã ư c Nhà nư c giao. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m soát các ch u tư, các nhà th u thi công, ch ng lãng phí tiêu c c trong u tư XDCB, c ng c và ch n ch nh công tác qu n lý u tư t i các Ban qu n lý d án. Các ch u tư ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo quy t toán năm và báo cáo ti n th c hi n các d án theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Nâng cao năng l c và trách nhi m c a các ch u tư, các t ch c tư v n trong kh o sát, thi t k , tăng cư ng giám sát thi công theo úng quy trình, úng thi t k k thu t, úng v t tư, thi t b theo n i dung thi t k ã ư c phê duy t. - Quy nh rõ trách nhi m c a cá nhân, ơn v liên quan n ch t lư ng công trình như ch u tư, t ch c tư v n, giám sát, thi t k , ơn v thi công. - Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra ch t lư ng thi công nh m k p th i phát hi n nh ng sai ph m trong t ch c thi công, t ch c nghi m thu ch t ch theo úng quy trình k thu t, n u phát hi n có sai ph m ph i ình ch thi công báo cáo B có bi n pháp x lý. - Nâng cao ch t lư ng l p và thNm nh phê duy t quy t toán v n u tư XDCB, B yêu c u các ch u tư khi xây d ng xong công trình bàn giao ưa vào s d ng ph i khNn trương ôn c các nhà th u l p quy t toán công trình theo úng h sơ, bi u m u hư ng d n t i Thông tư s 70/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 c a B Tài chính. 2. Tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, tăng cư ng công tác k toán, ki m tra, thanh tra, giám sát, công khai tài chính, nâng cao hi u qu công tác qu n lý tài s n. - Năm 2003 là năm cao k lu t, k cương tài chính, nh t là th c hi n các quy nh v th c hành ti t ki m ch ng lãng phí trong chi tiêu, s d ng Ngân sách Nhà nư c mua s m tài s n, v t tư, trang thi t b xây d ng tr s cơ quan và ph c v cho công tác qu n lý hành chính, trong chi tiêu h i h p, công tác phí, ti p khách ph i theo úng ch , tiêu chuNn quy nh.
  6. - B giao trách nhi m cho Th trư ng ơn v và ngư i ph trách công tác tài chính k toán trong vi c qu n lý s d ng ngân sách, qu n lý tài s n, ngư i nào quy t nh chi tiêu sai nguyên t c, sai ch quy nh, lãng phí thì ngư i ó ph i ch u trách nhi m cá nhân v quy t nh c a mình. - Th c hi n nghiêm túc ch công khai tài chính, u năm Th trư ng ơn v ph i báo cáo công khai s Ngân sách ư c giao theo các m c chi c a M c l c Ngân sách Nhà nư c, cu i năm khi t ng k t ph i báo cáo công khai k t qu th c hi n thu, chi tài chính c a ơn v trong năm; t o i u ki n, tăng cư ng giám sát, ki m tra c a các t ch c công oàn, thanh tra nhân dân và cán b công ch c trong cơ quan, ơn v nh m phát huy s c m nh quy ch dân ch cơ s , phát hi n, ngăn ch n k p th i các hi n tư ng tiêu c c có th x y ra trong ơn v . - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra tài chính i v i các ơn v s d ng NSNN. Ti n hành x lý k p th i, nghiêm minh các trư ng h p vi ph m k lu t tài chính trong qu n lý s d ng kinh phí có ngu n g c t Ngân sách Nhà nư c và các ngu n kinh phí khác phát hi n sau thanh tra, ki m tra theo úng quy nh c a Pháp lu t. Trên ây là m t s bi n pháp ch y u i u hành d toán chi Ngân sách Nhà nư c năm 2003. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, các ơn v ph n ánh k p th i v B (V K ho ch - Tài chính) xem xét gi i quy t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Th trư ng các ơn v d toán có trách nhi m thông báo cho toàn th cán b , công ch c trong ơn v bi t và t ch c th c hi n Thông tư này. Uông Chu Lưu ( ã ký) PH L C NNH M C C P PHÁT CHI V HÀNG HOÁ, DNCH V VÀ CHI KHÁC NĂM 2003 (Kèm theo Thông tư s 02/2003/TT-BTP ngày 17 tháng 3 năm 2003) I- NNH M C C P PHÁT STT Tên ơn v nh m c chi T l tăng năm thư ng xuyên 2003 so v i năm năm 2003 2002 /ngư i/tháng 1 Phòng THA t nh, TP tr c thu c TW 690.000 6,15% có h s khu v c t 0,3 tr lên 2 Phòng THA t nh, TP tr c thu c TW 670.000 6,35% còn l i
  7. 3 Các i THA qu n, TP, th xã th 610.000 7% ph có h s khu v c t 0,3 tr lên 4 Các i THA qu n, TP, th xã th 590.000 7,27% ph các t nh còn l i 5 Các i THA còn l i có h s khu 570.000 7,55% v c t 0,3 tr lên 6 Các i THA còn l i 550.000 7,84% nh m c c p phát năm 2003 cho cơ quan Thi hành án dân s các a phương cao hơn nh m c c p phát năm 2002 bình quân t 6,15% n 7,84%. II- CÁCH XÁC NNH M C CHI NÓI TRÊN C A M T ƠN VN D TOÁN D toán chi = nh m c c p x Biên ch có m t ngày x 12 tháng năm phát tháng 01/01/2003 M c chi quý = nh m c c p x Biên ch có m t x 3 tháng phát tháng M c chi nói trên ư c phân b vào M c 110, M c 112, M c 117, M c 119, M c 134 và M c 145.
Đồng bộ tài khoản