Thông tư số 02/2004/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
53
lượt xem
1
download

Thông tư số 02/2004/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2004/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2004/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BINH VÀ XÃ H I VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 2004 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH XÃ H I S 02/2004/TT-BL TBXH NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2004 HƯ NG D N X P H NG CÁC CƠ S CH A B NH THEO PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH Căn c Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính, s nghi p và l c lư ng vũ trang; Thông tư liên B s 11/LB-TT ngày 02/6/1993 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B N i v ) - B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o b nhi m trong khu v c hành chính, s nghi p; Thông tư s 05/2002/TTLT-BL TBXH-BTCCBCP ngày 06/02/2002 hư ng d n ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và nhân s cơ s ch a b nh a phương. Sau khi th ng nh t v i B N i v t i Công văn s 226/BNV-TCCB ngày 06/02/2004 và B Tài chính t i Công văn s 11505/TC-HCSN ngày 03/11/2003, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n x p h ng các cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Cơ s ch a b nh ư c thành l p theo Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thu c ngành Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i là Trung tâm Giáo d c - Lao ng xã h i). 2. Các cơ s khác v cai nghi n ma tuý không áp d ng quy nh t i Thông tư này. II. NGUYÊN T C X P H NG 1. Tiêu chuNn x p h ng Trung tâm Giáo d c - Lao ng xã h i (g i t t là Trung tâm) căn c b n nhóm ch tiêu: a) M c ph c t p qu n lý 20 i m b) Quy mô, cơ s v t ch t, trang thi t b 25 i m c) K t qu và hi u qu ho t ng 40 i m d) Trình chuyên môn, nghi p v 15 i m T ng s i m t i a các nhóm ch tiêu là 100 i m
 2. 2. H ng c a các Trung tâm ư c xác nh t h ng I n h ng III, Trung tâm ã x p h ng, sau 3 năm (tròn 36 tháng) k t khi quy t nh x p h ng, ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh x p h ng có trách nhi m xem xét l i h ng ho c Trung tâm có quy n ngh xem xét l i h ng c a mình. Trung tâm t dư i 40 i m không x p h ng và ph i có án s p x p l i cho phù h p. 3. Trung tâm thu c h ng nào thì cán b , công ch c, viên ch c lãnh o ư c b nhi m hư ng m c ph c p ch c v lãnh o tương ng h ng ó quy nh t i i m 3 M c IV c a Thông tư này. Các Trung tâm trong th i gian ch án s p x p l i, các Trung tâm m i thành l p, chưa ch tiêu, tiêu chuNn x p h ng thì m c ph c p ch c v t m th i c a Giám c b ng m c ph c p ch c v c a Giám c Trung tâm h ng III. III. CH TIÊU VÀ TIÊU CHU N X P H NG A. CH TIÊU X P H NG 1. Nhóm ch tiêu I v m c ph c t p qu n lý là các ch tiêu nh tính (Bi u 1a Ph l c 1), g m: a) Qu n lý i tư ng: Trung tâm qu n lý, ch a tr , cai nghi n, ph c h i s c kh e cho ngư i nghi n ma tuý ho c m i dâm; ngư i nghi n ma tuý và m i dâm; ngư i nghi n ma tuý, m i dâm b nhi m HIV/AIDS (sau ây g i chung là i tư ng) t i cơ s . b) T ch c h c t p, giáo d c hành vi, nhân cách, bao g m: - T ch c l p h c chính khóa, ngo i khóa: v xóa mù ch , d y văn hóa, giáo d c pháp lu t ho c o c, tâm lý, nhân cách cho i tư ng. Các l p h c c a Trung tâm ư c t ch c và ho t ng thư ng xuyên trong năm. - T ch c ho t ng tư v n: trong quá trình ch a tr , cai nghi n, ph c h i s c kh e cho i tư ng theo nhóm, cá nhân ho c cho gia ình và cơ s , hình thành m ng lư i tư v n t i Trung tâm ho c c ng ng. - Hoàn thi n chương trình d y h c và giáo d c: theo phương th c giáo d c không chính quy, b o m chương trình d y văn hóa, xóa mù ch , o c, pháp lu t. - T ch c c p ch ng ch , b ng t t nghi p: Ph i h p cơ s giáo d c h chính quy và không chính quy, t o i u ki n cho i tư ng h c y chương trình theo quy nh, có th d ki m tra c p ch ng ch giáo d c không chính quy ho c b ng t t nghi p h chính quy.
 3. c) T ch c d y ngh , t o vi c làm, bao g m: - T ch c d y ngh : Ph i h p cơ s d y ngh ho c t ch c l p theo chương trình d y ngh ng n h n ho c dài h n (n u có) cho i tư ng i u ki n h c ngh theo quy nh. Trung tâm có b ph n ho c cán b chuyên trách, a i m, trang thi t b và n i dung d y ngh ưa vào k ho ch, chương trình ho t ng hàng năm. - D y ngh g n v i lao ng s n xu t: T ch c d y ngh g n v i lao ng s n xu t, t o vi c làm, m b o công tác d y ngh thư ng xuyên, phù h p v i s lưu chuy n c a i tư ng t i trung tâm. - Hoàn thi n chương trình, tài li u d y ngh : T ch c ho c ph i h p biên so n tài li u gi ng d y lý thuy t, rèn luy n k năng ngh v i n i dung, phương pháp phù h p v i chương trình, giáo trình, m c tiêu, n i dung nh ng ngh ư c t ch c t i Trung tâm. - C p ch ng ch ngh ào t o ho c b ng ngh : Ph i h p v i các cơ s d y ngh ho c t ch c c p ch ng ch ngh ho c b ng t t nghi p ào t o ngh (n u có) cho các i tư ng i u ki n quy nh. d) T ch c lao ng tr li u và lao ng s n xu t, bao g m: - T ch c lao ng tr li u và lao ng s n xu t: có b ph n chuyên trách t ch c ho t ng lao ng tr li u phù h p tu i, s c kh e, gi i tính, trình , ngh nghi p c a t ng ngư i; có nhà xư ng, t ai, trang thi t b và v n u tư cho lao ng s n xu t, d ch v . - T ch c liên doanh, liên k t: v i các t ch c kinh t , doanh nghi p (k c nư c ngoài), t o ngu n v n, công ngh , lao ng ho c th c hi n các chương trình, d án, t o ngu n thu, c i thi n i s ng cho cán b , công ch c, viên ch c và i tư ng. - T ch c h ch toán kinh t : trong ho t ng cung ng d ch v và lao ng s n xu t; b o toàn ngu n v n (k c v n t có và v n vay) nâng cao hi u qu trong ho t ng lao ng s n xu t. - Gi i thi u vi c làm: cho i tư ng sau khi k t thúc th i gian ch a tr , cai nghi n, ph c h i s c kh e t i Trung tâm. e) Ph i h p v i các cơ quan liên quan, h tr Trung tâm qu n lý i tư ng, bao g m: - Cơ quan y t : ph i h p thư ng xuyên v i cơ s y t a phương v chuyên môn, nghi p v m b o các ho t ng h tr ch a b nh, i u tr , c p c u, v sinh phòng d ch nâng cao hi u qu ch a tr , cai nghi n, ph c h i t i Trung tâm. - Chính quy n a phương: Ph i h p v i cơ quan công an, ơn v b i (n u có) và chính quy n a phương, m b o tr t t an toàn xã h i, phòng cháy, ch a cháy, ch ng thNm l u ma tuý, tr n ch y c a i tư ng và các v n khác liên quan. - Các ban, ngành, oàn th c a a phương: ph i h p v i M t tr n T qu c, H i C u chi n binh, H i Ph n , oàn Thanh niên qu n lý, giáo d c i tư ng trong Trung tâm và t i c ng ng.
 4. - Các cơ quan khác: Ngoài vi c ph i h p v i cơ quan, t ch c ã nêu trên, Trung tâm còn ph i h p v i các t ch c kinh t , doanh nghi p tăng cư ng s h tr ào t o ngh , t o vi c làm cho i tư ng. 2. Nhóm ch tiêu II v quy mô, cơ s v t ch t, trang thi t b là các ch tiêu nh lư ng, m b o i u ki n th c hi n nhi m v và duy trì ho t ng c a Trung tâm (Bi u 1b Ph l c 1), g m: a) Kh năng ti p nh n i tư ng (cho c 2 lo i i tư ng) theo thi t k . b) Cơ s v t ch t u tư: - Di n tích t qu n lý: bao g m t ng di n tích t ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương giao quy n s d ng (k c di n tích ã s d ng và chưa s d ng). - Di n tích nhà, xư ng: bao g m di n tích xây d ng có mái che như nhà làm vi c, nhà cho i tư ng, câu l c b , phòng h c, xư ng s n xu t; di n tích nhà xư ng ư c tính theo di n tích xây d ng (n u là nhà cao t ng thì tính t ng di n tích các t ng). - Di n tích các công trình khác: bao g m các công trình xây d ng không có mái che như sân chơi, b n hoa, b nư c ngoài tr i. c) Giá tr tài s n c nh hi n có: - Giá tr tài s n còn l i: t ng giá tr hi n t i c a các h ng m c xây d ng cơ b n: nhà, xư ng, h th ng i n, nư c. - Trang thi t b văn phòng, ph c v sinh ho t: t ng giá tr hi n có v các trang thi t b văn phòng và ph c v sinh ho t. - Trang thi t b y t : t ng giá tr hi n có c a các trang thi t b y t . - Trang thi t b d y ngh , s n xu t: t ng giá tr hi n có c a các trang thi t b d y ngh và s n xu t. 3. Nhóm ch tiêu III v k t qu và hi u qu ho t ng là các ch tiêu ánh giá k t qu và hi u qu ho t ng trong quá trình qu n lý t i Trung tâm (Bi u 1c Ph l c 1), g m: a) S lư t i tư ng ư c ti p nh n trong m t năm: tính c s i tư ng t nguy n (n u có). b) T l i tư ng thư ng xuyên tính trên kh năng ti p nh n: b ng s i tư ng có m t thư ng xuyên bình quân trong năm ho c l y s i tư ng bình quân có m t vào th i i m gi a năm v i s có m t cu i năm chia cho ch tiêu a nhóm II. c) i tư ng ư c ch a tr , ph c h i s c kh e: bao g m s i tư ng ư c ch a tr , cai nghi n, ph c h i s c kh e trong năm.
 5. d) i tư ng ư c giáo d c, h c t p: s i tư ng ư c giáo d c, h c t p trong năm, th i gian t i thi u theo h không chính quy. )T l i tư ng ư c d y ngh , lao ng s n xu t tính trên s lư t i tư ng ti p nh n: b ng s i tư ng ư c d y ngh , lao ng s n xu t chia cho ch tiêu a nhóm III. e) K t qu lao ng s n xu t: là t ng doanh thu t bán s n phNm, d ch v , tr các kho n chi phí (nguyên v t li u, nhiên li u, năng lư ng, kh u hao tài s n c nh, v n chuy n, d ch v ). g) S lư t i tư ng tính trên m t cán b : b ng ch tiêu a nhóm III chia cho t ng s cán b , công ch c, viên ch c c a Trung tâm (k c biên ch , h p ng dài h n, ng n h n, bi t phái). h) S ti n u tư tính trên m t lư t i tư ng: t ng kinh phí cho các ho t ng c a Trung tâm trong năm như: nâng c p s a ch a hàng năm, ti n sinh ho t và ch a b nh cho i tư ng, tr lương cho cán b công ch c, viên ch c, các ho t ng giáo d c, d y ngh , tuyên truy n chia cho ch tiêu a, nhóm III. 4. Nhóm ch tiêu IV v trình chuyên môn, nghi p v c a cán b , công ch c, viên ch c là các ch tiêu m b o năng l c qu n lý ho t ng Trung tâm (Bi u 1d Ph l c 1) g m: a) Công ch c, viên ch c lãnh o có trình trung h c, i h c trên t ng s cán b lãnh o t giám c n các phòng, ơn v c a cơ c u t ch c b máy Trung tâm. b) Cán b , công ch c, viên ch c có trình chuyên môn, k thu t phù h p v i công vi c ang làm trên t ng s cán b , công ch c, viên ch c (tr công ch c, viên ch c lãnh o). B. TIÊU CHU N X P H NG 1. B ng tiêu chu n x p h ng. Căn c m c th c hi n nhi m v , t ch c b máy, nhân s và tài li u liên quan các giá tr ch tiêu c a năm trư c khi ngh x p h ng; căn c các ch tiêu và nhóm ch tiêu t i Ph l c s 1 ban hành kèm theo Thông tư này, Trung tâm tính giá tr c a t ng ch tiêu t ư c t i th i i m ánh giá ngh x p h ng. 2. Cách tính i m các ch tiêu n m trong gi i h n i m t i thi u và t i a (nhóm ch tiêu II và III) c a b ng tiêu chu n, theo công th c sau: Gct - Gmin ct = [------------------- x ( max - min)] + min Gmax - Gmin Trong ó:
 6. ct - i m ch tiêu mà Trung tâm ư c tính. Gct - giá tr ch tiêu tính i m c a Trung tâm. Gmin - giá tr t i thi u c a ch tiêu tính i m trong b ng tiêu chuNn. Gmax - giá tr t i a c a ch tiêu tính i m trong b ng tiêu chuNn. max - i m t i a c a ch tiêu tính i m trong b ng tiêu chuNn. min - i m t i thi u c a ch tiêu tính i m trong b ng tiêu chuNn. Ví d : Trung tâm A, có kh năng ti p nh n (s c ch a theo thi t k ) là 300 i tư ng. Khi ó i m v ch tiêu kh năng ti p nh n c a trung tâm A là: 300-100 200 ctA = [ ---------- x (5 - 2)] + 2 = [ --------- x 3] + 2= 1,5 + 2 = 3,5 ( i m) 500-100 400 3. Nh ng trư ng h p sau ây s ư c c ng thêm i m: - V i nh ng Trung tâm ti p nh n trên 1000 lư t i tư ng/năm, thì ph n ư c c ng thêm i m s ư c tính t lư t i tư ng 1001 tr lên: c 500 lư t i tư ng vư t thêm s ư c c ng 1 i m. Ví d : Trung tâm A ti p nh n 2000 lư t i tư ng/năm, khi ó ngoài i m ư c tính cho ch tiêu này, trung tâm A còn ư c c ng thêm 2 i m. - V i nh ng cơ s ti p nh n trên 25 lư t i tư ng/1 cán b /năm thì ph n vư t thêm c 10 lư t i tư ng/1 cán b công nhân viên/năm s ư c c ng 1 i m. 4. Nh ng ch tiêu Trung tâm không có ho c không th c hi n, không tính i m. 5. T ng s i m ánh giá theo t ng ch tiêu trong nhóm ch tiêu c a m i Trung tâm t ư c, i chi u x p t h ng I n h ng III dư i ây: H ng I II III T ng s i m Trung tâm 90 n 100 70 n dư i 90 40 n dư i 70 t ư c IV. QU N LÝ X P H NG TRUNG TÂM
 7. 1. Trong quá trình qu n lý ho t ng c a Trung tâm, khi có s thay i l n như thu h p ho c m r ng ch c năng, nhi m v , quy mô, cơ s v t ch t, trang thi t b . Trung tâm l p h sơ ngh x p h ng, g m có: - Công văn ngh x p h ng c a Trung tâm. - B ng tính i m theo các ch tiêu và nhóm ch tiêu c a Trung tâm (Ph l c 2 kèm theo) và h sơ tài li u liên quan ch ng minh các giá tr ch tiêu và nhóm ch tiêu. 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n h sơ và ch trì ph i h p v i Giám c S N i v thNm nh các giá tr ch tiêu và nhóm ch tiêu trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh x p h ng cho các Trung tâm. 3. Căn c quy t nh x p h ng Trung tâm, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh ph c p ch c v lãnh o Giám c, Phó Giám c Trung tâm; Giám c Trung tâm quy t nh ph c p ch c v lãnh o Trư ng, phó phòng c a Trung tâm theo b ng ph c p dư i ây: H ng Ch c v lãnh o H s ph c p I - Giám c 0,6 - Phó Giám c 0,5 - Trư ng phòng 0,3 - Phó trư ng phòng 0,2 II - Giám c 0,5 - Phó Giám c 0,4 - Trư ng phòng 0,25 - Phó trư ng phòng 0,15 III - Giám c 0,4 - Phó Giám c 0,3 - Trư ng phòng 0,15 - Phó trư ng phòng 0,1 V. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s các ch tiêu, tiêu chuNn quy nh t i Thông tư này, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n các Trung tâm ti n hành t ng h p, phân tích, ánh giá các ch tiêu x p h ng, trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét quy t nh. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u, gi i quy t.
 8. Nguy n Th H ng ( ã ký) PH L C S 1 B NG TIÊU CHU N X P H NG CƠ S CH A B NH (Ph l c ban hành theo Thông tư s 02/2004/TT-BL TBXH ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Bi u 1a 1. NHÓM CH TIÊU 1 V M C PH C T P QU N LÝ: 20 i m STT Ch tiêu Giá tr i m (M c th c hi n) a Qu n lý i tư ng - Nghi n ma túy ho c m i dâm T i thi u 2, t i a - Nghi n ma túy và m i dâm 4 - Nghi n ma túy, m i dâm b 2 i m nhi m HIV/AIDS 3 i m 4 i m b T ch c h c t p, - T ch c l p h c chính khóa, T i thi u 1, t i a giáo d c hành vi, ngo i khóa 4 nhân cách - T ch c ho t ng tư v n. 1 i m - Hoàn thi n chương trình d y h c 1 i m và giáo d c. 1 i m - T ch c c p ch ng ch , b ng t t 1 i m nghi p. c T ch c d y ngh , - T ch c d y ngh . T i thi u 1, t i a t o vi c làm - D y ngh g n v i lao ng s n 4 xu t. 1 i m - Hoàn thi n chương trình, tài li u 1 i m d y ngh . 1 i m - C p ch ng ch ngh ào t o ho c 1 i m b ng ngh (n u có) d T ch c lao ng tr - T ch c lao ng tr li u và lao T i thi u 1, t i a li u và lao ng s n ng s n xu t. 4 xu t - T ch c liên doanh, liên k t. 1 i m - T ch c h ch toán kinh t . 1 i m - Gi i thi u vi c làm. 1 i m 1 i m Ph i h p v i các cơ - Cơ quan y t . T i thi u 2, t i a - Chính quy n a phương. 4
 9. quan liên quan - Các ban, ngành, oàn th . 1 i m - Các cơ quan khác. 1 i m 1 i m 1 i m Bi u 1b 2. NHÓM CH TIÊU II V QUY MÔ, CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN: 25 i m STT Ch tiêu Giá tr (M c i m th c hi n) a Kh năng ti p nh n i < 100 5 tư ng 100 á < 500 T i thi u 2, t i a 5 ³ 500 2 T > 2 á < 5, áp d ng công th c * 5 b Cơ s v t ch t u tư 8 - Di n tích t qu n lý (ha) 1 á < 3, áp d ng công th c * 3 - Di n tích nhà, xư ng (m2) < 1000 T i thi u 1, t i a 3 1000 á < 1 5000 T > 1 á < 3, áp d ng công th c ≥ 5000 * 3 - Di n tích các công trình < 500 T i thi u 1, t i a 2 khác (m2) 500 á < 2000 1 ≥ 2000 T > 1 á < 2, áp d ng công th c * 2 c Giá tr tài s n c nh hi n 12 có (tri u ng) - Giá tr tài s n còn l i < 1000 T i thi u 1, t i a 2 1000 á < 1 5000 T > 1 á < 2, áp d ng công th c ≥ 5000 * 2
 10. - Trang thi t b văn phòng, < 200 T i thi u 1, t i a 2 ph c v sinh ho t 200 á < 1000 1 ≥ 1000 T > 1 á < 2, áp d ng công th c * 2 - Trang thi t b y t < 100 T i thi u 1, t i a 4 100 á < 500 1 ≥ 500 T > 1 á < 4, áp d ng công th c * 4 - Trang thi t b d y ngh , < 300 T i thi u 1, t i a 4 s n xu t 300 á < 1500 1 ≥ 1500 T > 1 á < 4, áp d ng công th c * 4 Ghi chú (*): áp d ng công th c t i i m 2, ph n B, m c III c a Thông tư này. Bi u 1c 3. NHÓM CH TIÊU III V K T QU VÀ HI U QU HO T NG: 40 i m STT Ch tiêu Giá tr i m (M c th c hi n) a S lư t i tư ng ư c < 200 T i thi u 2, t i a 5 ti p nh n trong m t năm 200 á < 1000 2 ≥ 1000 T > 2 á < 5, áp d ng công th c * 5 b. T l i tư ng thư ng < 35% T i thi u 2, t i a 5 xuyên/kh năng ti p 35% á < 80% 2 nh n ≥ 80% T > 2 á < 5, áp d ng công th c * 5 c i tư ng ư c ch a tr , < 100 T i thi u 2, t i a 7 ph c h i s c kh e 100 á < 500 2 ≥ 500 T > 2 á < 7, áp d ng công th c * 7
 11. d i tư ng ư c giáo < 100 T i thi u 2, t i a 7 d c, h c t p. 100 á < 500 2 ≥ 500 T > 2 á < 7, áp d ng công th c * 7 T l i tư ng ư c < 70% T i thi u 2, t i a 7 d y ngh , lao ng s n 70% á < 90% 2 xu t/s lư t i tư ng ≥ 90% T > 2 á < 7, áp d ng công ti p nh n. th c * 7 e K t qu lao ng s n < 10 T i thi u 1, t i a 3 xu t (tri u ng) 10 á < 300 1 ≥ 300 T > 1 á < 3, áp d ng công th c * 3 g S lư t i tư ng/m t < 10 T i thi u 1, t i a 3 cán b 10 á < 25 1 ≥ 25 T > 1 á < 3, áp d ng công th c * 3 h S ti n u tư/ m t lư t > 10 T i thi u 1, t i a 3 i tư ng (tri u ng) 5 á 10 1 1 á < 3, áp d ng công th c * 3 Ghi chú: (*): áp d ng công th c t i i m 2, ph n B, m c III c a Thông tư này. Bi u 1d 4. NHÓM CH TIÊU IV V TRÌNH CHUYÊN MÔN, NGHI P V : 15 i m STT Ch tiêu Giá tr i m (M c th c hi n) a Công ch c, viên ch c lãnh o có trình trung h c, ih c 9 i m - T 80% tr lên 9 i m - T 50% n dư i 80% 6 i m - Dư i 30% 3 i m b Cán b , công ch c, viên ch c chuyên môn, k thu t phù h p v i 6 i m
 12. công vi c ang làm - T 50% tr lên 6 i m - T 20% n dư i 50% 4 i m - Dư i 20% 2 i m PH L C 2 S LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Trung tâm: . BI U TÍNH I M X P H NG (Ph l c ban hành theo Thông tư s 02/2004/TT-BL TBXH, ngày 17 tháng 02 năm 2004 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và xã h i) Bi u s : 2a 1. NHÓM CH TIÊU V M C PH C T P QU N LÝ. STT Ch tiêu i m t Ghi chú a Qu n lý i tư ng b T ch c h c t p giáo d c hành vi nhân cách - T ch c các l p h c chính khóa, ngo i khó - T ch c ho t ng tư v n - Hoàn thi n chương trình d y h c và giáo d c - T ch c c p ch ng ch , b ng t t nghi p c T ch c d y ngh , t o vi c làm - T ch c d y ngh - D y ngh g n v i lao ng s n xu t - Hoàn thi n chương trình, tài li u d y ngh - C p ch ng ch ngh ào t o ho c b ng ngh d T ch c lao ng tr li u và lao ng s n xu t - T ch c lao ng tr li u và lao ng s n xu t - T ch c liên doanh, liên k t. - T ch c h ch toán kinh t - Gi i thi u vi c làm Ph i h p v i các cơ quan liên quan: - Cơ quan y t . - Chính quy n a phương. - Các ban, ngành, oàn th t i a phương.
 13. - Các cơ quan khác. T ng s i m Bi u: 2b 2. NHÓM CH TIÊU V QUI MÔ CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN. STT Ch tiêu Giá tr th c i m t t a Kh năng ti p nh n i tư ng b Cơ s v t ch t u tư - Di n tích t qu n lý (ha) - Di n tích nhà, xư ng (m2) - Di n tích các công trình khác (m2) c Giá tr tài s n c nh hi n có (tri u ng) - Giá tr tài s n còn l i - Trang thi t b văn phòng, ph c v sinh ho t - Trang thi t b y t . - Trang thi t b d y ngh , s n xu t. T ng s i m Bi u s : 2c 3. NHÓM CH TIÊU V K T QU VÀ HI U QU HO T NG S Ch tiêu Giá tr th c i m TT t t a S lư t i tư ng ư c ti p nh n trong m t năm b T l i tư ng thư ng xuyên/ kh năng ti p nh n c i tư ng ư c ch a tr , ph c h i s c kh e d i tư ng ư c giáo d c, h c t p T l i tư ng ư c d y ngh , lao ng s n xu t/s lư t i tư ng ti p nh n. e K t qu lao ng s n xu t (tri u ng)
 14. g S lư t i tư ng/m t cán b . h S ti n u tư/m t lư t i tư ng (tri u ng). T ng s i m Bi u s : 2d 4. NHÓM CH TIÊU V TRÌNH CHUYÊN MÔN NGHI P V S TT Ch tiêu Giá tr th c t i m t 1 Công ch c, viên ch c lãnh o có trình trung h c, i h c 2. Cán b , công ch c, viên ch c có trình chuyên môn, k thu t phù h p v i công vi c ang làm T ng s i m S i m c a nhóm ch tiêu I: S i m c a nhóm ch tiêu II: S i m c a nhóm ch tiêu III: S i m c a nhóm ch tiêu IV: T ng s i m c a 4 nhóm ch tiêu: i chi u v i b ng i m tiêu chuNn, xác nh lo i h ng cho Trung tâm trên cơ s t ng s i m t ư c t các nhóm ch tiêu. TRUNG TÂM T LO I H NG: ngày tháng năm ..
Đồng bộ tài khoản