Thông tư số 02/2004/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư số 02/2004/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2004/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 2004 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 02/2004/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C HƯ NG D N XOÁ N THU CHO H GIA ÌNH, CÁ NHÂN KINH DOANH CÓ N THU DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph nêu t i công văn s 4474/VPCP-KTTH ngày 12/09/2003 c a Văn phòng Chính ph v vi c xoá n thu cho h gia ình, cá nhân thôi không kinh doanh do nguyên nhân khách quan. B Tài chính hư ng d n như sau: I/ I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG: 1) i tư ng ư c xoá n thu : i tư ng ư c xoá n là: H gia ình, cá nhân kinh doanh n thu t ngày 31/12/2002 tr v trư c do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, tai n n b t ng , b di d i, gi i to , b nh t t, kinh doanh ngành ngh b c m mà n nay b n thân và ngư i trong gia ình không còn ti p t c kinh doanh n a. Ngư i trong gia ình theo quy nh trên là nh ng ngư i có cùng h khNu, cùng s ng và sinh ho t v i ngư i ã thôi kinh doanh. 2) Các lo i thu và thu khác ư c xoá n : Các lo i thu và thu khác ư c xoá n bao g m: - Thu Môn bài - Thu GTGT (ho c thu Doanh thu). - Thu TNDN (ho c thu L i t c). - Thu Tài nguyên. - Các kho n ti n ph t ch m n p tính trên s thu n ng (n u có). II/ TH T C XOÁ N :
  2. 1) T i i thu phư ng, xã, th tr n (dư i ây g i chung là i thu ): Căn c i tư ng và ph m vi áp d ng xoá n quy nh t i m c I nêu trên và h sơ theo dõi s thu n ng n ngày 31/12/2002 c a các h gia ình, cá nhân kinh doanh; i thu th c hi n vi c ki m tra, xác nh nh ng h gia ình, cá nhân có i u ki n ư c xoá n thu , l p danh sách c th (theo m u ính kèm) bao g m: h tên (h , cá nhân kinh doanh), s thu còn n , nguyên nhân n . - Ph i h p v i H i ng tư v n thu phư ng, xã, th tr n, ban qu n lý ch thNm nh l i danh sách h gia ình, cá nhân n thu , s thu n ng n ngày 31/12/2003; nguyên nhân n thu . i v i nh ng trư ng h p c n xác minh thêm thì ph i h p v i H i ng tư v n thu xác minh. - Sau khi ã rà soát, i thu cùng H i ng tư v n thu th ng nh t danh sách h gia ình, cá nhân n thu , s thu thu c ph m vi ư c ngh xoá n và các nguyên nhân kèm theo báo cáo UBND phư ng, xã, th tr n xem xét, xác nh n và g i v Chi c c Thu , ki m tra, t ng h p báo cáo C c Thu . 2) T i Chi c c Thu : - Chi c c Thu ch ti p nh n, xem xét, gi i quy t danh sách ngh xoá n thu do các i thu phư ng, xã l p sau khi ã ki m tra m b o h sơ th t c theo quy nh t i i m 1 nêu trên. - Căn c danh sách ngh xoá n thu ã m b o th t c theo quy nh, Chi c c Thu th c hi n vi c ki m tra rà soát nh ng h gia ình, cá nhân có trong danh sách i thu ngh xoá n . Trư ng h p phát hi n h gia ình, cá nhân tuy không còn kinh doanh trên a bàn phư ng, xã có danh sách ngh nhưng hi n ang kinh doanh t i a bàn m i trên cùng qu n, huy n, th xã thì lo i kh i danh sách i thu ã l p và xác nh l i s h , s thu xin ư c xoá n c a t ng i thu . - Sau khi rà soát, Chi c c Thu t ng h p danh sách s h gia ình, cá nhân, s n thu ngh xoá n trên a bàn qu n, huy n, th xã (theo m u ính kèm) và l p báo cáo g i UBND qu n, huy n, th xã ng g i C c Thu . Báo cáo c n gi i trình rõ s h gia ình, cá nhân n thu n ngày 31/12/2002. Trong ó phân lo i s h gia ình, cá nhân n thu trư c năm 2000, năm 2001, năm 2002 và s ti n thu tương ng ngh xoá n tính n trư c t ng năm. 3/ T i C c Thu : căn c công văn ngh c a Chi c c Thu , C c Thu t ng h p trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (theo m u kèm theo) xem xét quy t nh. Sau khi UBND ã có Quy t nh, C c Thu thông báo k t qu gi i quy t cho Chi c c Thu Chi c c Thu tri n khai vi c xoá s n ng thu c a các h gia ình, cá nhân ư c xoá n thu . 4/ Vi c xoá n thu c a h gia ình và cá nhân kinh doanh ã ch t ho c ã chuy n i nơi khác mà không xác nh ư c i tư ng thu h i n v n ư c th c hi n theo quy nh t i i m 4, m c IV, ph n B Thông tư s 32/2002/TT-BTC ngày 10/04/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n quy t nh s 172/2001/Q -TTg ngày 05/11/2001
  3. c a Th tư ng Chính ph v vi c x lý dãn n , khoanh n , xoá n thu và các kho n ph i n p Ngân sách Nhà nư c i v i nh ng Doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan. III/ TH M QUY N X LÝ XOÁ N THU : Vi c x lý xoá n thu cho h gia ình, cá nhân kinh doanh theo quy nh t i m c I, m c II nêu trên do UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. Sau khi có Quy t nh c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chi c c Thu , i Thu có trách nhi m thông báo công khai các h gia ình, cá nhân ư c xoá n thu bi t và th c hi n. IV/ T CH C TH C HI N: - Xoá n thu cho các h gia ình và cá nhân kinh doanh g p khó khăn do nguyên nhân khách quan th hi n s quan tâm c a Nhà nư c i v i m t b ph n dân cư, nh m giúp h c i thi n và n nh cu c s ng. Trong quá trình l p danh sách, xém xét gi i quy t xoá n thu theo hư ng d n t i Thông tư này, cơ quan thu các c p ph i m b o ph i h p ch t ch v i các cơ quan ban ngành, các t ch c oàn th có liên quan vi c l p danh sách, xét duy t ư c công khai, dân ch m b o gi i quy t xoá n công b ng, úng chính sách, úng i tư ng. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, trong qua trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n nh v B Tài chính (T ng c c Thu ) xem xét gi i quy t. Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản