Thông tư số 02/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
84
lượt xem
15
download

Thông tư số 02/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2005/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2005 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 02/2005/TT-BXD NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2005 HƯ NG D N H P NG TRONG HO T NG XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c H i khoá XI, kỳ h p th 4; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; B Xây d ng hư ng d n c th v H p ng trong ho t ng xây d ng, như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1. H p ng trong ho t ng xây d ng (sau ây g i t t là h p ng xây d ng) là s tho thu n b ng văn b n gi a Bên giao th u và Bên nh n th u th c hi n toàn b hay m t ho c m t s công vi c trong ho t ng xây d ng. H p ng xây d ng là văn b n có giá tr pháp lý ràng bu c v quy n và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng ph i có trách nhi m th c hi n các i u kho n ã ký k t, là căn c thanh toán và phân x các tranh ch p (n u có) trong quan h h p ng; 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng: a. Ph m vi áp d ng: Các d án u tư xây d ng công trình, các gói th u v tư v n và thi công xây d ng công trình có s d ng các ngu n v n u tư theo quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. Trư ng h p d án ư c u tư b ng ngu n tài tr t nư c ngoài thì h p ng xây d ng còn ph i phù h p v i các quy nh c a Hi p nh tài tr ã ký k t. b. i tư ng áp d ng: Thông tư này áp d ng i v i Bên giao th u và Bên nh n th u là t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có i u ki n năng l c ho t ng, năng l c hành ngh khi tham gia ký k t h p ng th c hi n các ho t ng xây d ng t i Vi t Nam.
 2. Khuy n khích các ch u tư th c hi n d án u tư xây d ng công trình b ng các ngu n v n khác ký k t và th c hi n h p ng xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư này. 3. Các lo i h p ng: Tuỳ theo quy mô, tính ch t c a công trình, lo i công vi c, các m i quan h c a các bên, h p ng xây d ng có th có nhi u lo i v i n i dung khác nhau, c th : a. H p ng tư v n: ư c ký k t gi a Bên giao th u và Bên nh n th u th c hi n các công vi c tư v n như: l p quy ho ch xây d ng; l p d án u tư xây d ng công trình; kh o sát xây d ng; thi t k xây d ng công trình; l a ch n nhà th u; giám sát thi công xây d ng công trình; qu n lý d án u tư xây d ng công trình; thNm tra thi t k , t ng d toán, d toán và các ho t ng tư v n khác có liên quan n xây d ng công trình; b. H p ng thi công xây d ng: ư c ký k t gi a Bên giao th u và Bên nhân th u th c hi n vi c thi công xây d ng công trình, h ng m c công trình ho c ph n vi c xây d ng theo thi t k , d toán xây d ng công trình; c. H p ng t ng th u xây d ng: ư c ký k t gi a ch u tư v i m t nhà th u ho c m t liên danh nhà th u ( g i chung là t ng th u ) th c hi n m t lo i công vi c, m t s lo i công vi c ho c toàn b các công vi c c a d án u tư xây d ng công trình, như: thi t k ; thi công; thi t k và thi công xây d ng công trình; thi t k , cung ng v t tư thi t b , thi công xây d ng công trình ( H p ng t ng th u EPC ); l p d án, thi t k , cung ng v t tư thi t b , thi công xây d ng công trình ( H p ng t ng th u chìa khoá trao tay ). 4. i v i t ng lo i h p ng nêu i m 3, Bên giao th u và Bên nh n th u có th tho thu n v giá h p ng và phương th c thanh toán theo m t trong các hình th c sau ây: -H p ng theo giá tr n gói; -H p ng theo ơn giá c nh; -H p ng theo giá i u ch nh; -H p ng k t h p các lo i giá trên. 5. H p ng xây d ng ư c l p theo m u th ng nh t phù h p v i lo i h p ng xây d ng ban hành kèm theo Thông tư này. Ph n 2: QUY NNH C TH I. H SƠ H P NG G M: -H p ng;
 3. - Các tài li u kèm theo h p ng. 1. N i dung ch y u c a h p ng g m: n i dung công vi c ph i th c hi n; ch t lư ng và yêu c u k thu t khác c a công vi c; th i gian và ti n th c hi n; i u ki n nghi m thu, bàn giao; giá c , phương th c thanh toán; th i h n b o hành; trách nhi m do vi ph m h p ng; các lo i tho thu n khác theo t ng lo i h p ng; ngôn ng s d ng trong h p ng. 2. Các tài li u kèm theo h p ng xây d ng là b ph n không th tách r i c a h p ng. Tuỳ theo quy mô, tính ch t công vi c và hình th c l a ch n nhà th u th c hi n, tài li u kèm theo h p ng có th bao g m toàn b ho c m t ph n các n i dung sau: thông báo trúng th u ho c văn b n ch nh th u; i u ki n riêng và i u ki n chung c a h p ng; xu t c a nhà th u; các ch d n k thu t; các b n v thi t k ; các s a i, b sung b ng văn b n; các b ng, bi u; b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh i v i ti n t m ng và các b o lãnh khác n u có; các biên b n àm phán h p ng; các tài li u khác có liên quan. Các bên tham gia h p ng tho thu n v th t ưu tiên khi áp d ng các tài li u h p ng trên ây. 3. Khuy n khích các bên tham gia h p ng tham kh o áp d ng các tài li u hư ng d n v h p ng xây d ng do Hi p h i qu c t các k sư tư v n ( FIDIC ) biên so n. II. QUY NNH C TH V M T S N I DUNG CHÍNH C A H P NG: 1. Kh i lư ng công vi c ch y u và tiêu chuNn áp d ng: Tuỳ theo t ng s n phNm c a h p ng xây d ng, ph i quy nh rõ n i dung kh i lư ng công vi c ch y u và nh ng tiêu chuNn áp d ng ph i th c hi n. 2. Th i gian và ti n th c hi n: H p ng ph i ghi rõ: th i gian b t u, th i gian hoàn thành bàn giao s n phNm c a h p ng; ti n th c hi n t ng h ng m c, t ng công vi c ph i phù h p v i t ng ti n c a d án. Trư ng h p Bên giao th u ký nhi u h p ng v i Bên nh n th u th c hi n các công vi c xây d ng thì ti n c a các h p ng ph i ph i h p th c hi n ư c t ng ti n c a d án. Các bên c a h p ng ph i thi t l p ph l c ph n không tách r i c a h p ng ghi rõ yêu c u v ti n i v i t ng lo i công vi c ph i th c hi n. 3. Giá h p ng: Giá h p ng là giá ư c tho thu n gi a bên giao th u và bên nh n th u th c hi n kh i lư ng công vi c theo n i dung c a h p ng. 3.1. Các lo i giá h p ng: 3.1.1. Giá h p ng tr n gói ( giá khoán g n ):
 4. a. Giá tr n gói là giá tr c a h p ng ư c xác nh ngay khi các bên ký h p ng xây d ng th c hi n m t ph n ho c toàn b công trình, h ng m c công trình xây d ng ghi trong h p ng và không thay i trong su t quá trình th c hi n h p ng, tr trư ng h p quy nh t i m c 3.2 dư i ây. b. Giá h p ng tr n gói thư ng ư c áp d ng trong các trư ng h p: - Công trình ho c gói th u có th xác nh rõ v kh i lư ng, ch t lư ng và th i gian th c hi n; - Bên nh n th u ph i có năng l c, kinh nghi m, có tài li u thi t k tính toán, xác nh giá tr n gói và các r i ro liên quan n vi c xác nh giá tr n gói; - H p ng có th i gian th c hi n dư i 12 tháng ho c dài hơn nhưng tình hình th trư ng có kh năng n nh v giá. 3.1.2. Giá h p ng theo ơn giá c nh: a. ơn giá c nh là ơn giá ư c xác nh cho m t ơn v công vi c ho c ơn v kh i lư ng c n th c hi n trong h p ng xây d ng và không thay i trong su t quá trình th c hi n h p ng xây d ng, tr trư ng h p quy nh t i m c 3.2 dư i ây. ơn giá c nh ư c xác nh ngay khi ký h p ng xây d ng và là m t trong nh ng căn c thanh toán công vi c ho c kh i lư ng xây d ng hoàn thành. Giá tr thanh toán ư c tính b ng cách nhân kh i lư ng công vi c hoàn thành ư c xác nh v i ơn giá c nh ghi trong h p ng; b. Giá h p ng theo ơn giá c nh thư ng ư c áp d ng trong trư ng h p: - Công trình ho c gói th u có các công vi c mang tính ch t l p l i, có i u ki n xác nh ư c các ơn giá cho t ng lo i công vi c c n th c hi n nhưng không lư ng h t ư c kh i lư ng công vi c; - Bên nh n th u ph i có năng l c, kinh nghi m, có tài li u thi t k xác nh các ơn giá và các r i ro liên quan n vi c xác nh m c ơn giá c nh; - H p ng có th i gian th c hi n dư i 12 tháng ho c dài hơn nhưng tình hình th trư ng có kh năng n nh v giá. 3.1.3. Giá h p ng theo giá i u ch nh: a. Giá i u ch nh là giá t m tính cho các kh i lư ng công vi c th c hi n trong h p ng xây d ng mà t i th i i m ký h p ng xây d ng không i u ki n xác nh chính xác v kh i lư ng công vi c xây d ng ph i th c hi n, v các y u t chi phí xác nh ơn giá ho c c hai trư ng h p trên. b. Giá h p ng theo giá i u ch nh thư ng ư c áp d ng trong các trư ng h p: - Công trình ho c gói th u không th xác nh chính xác v kh i lư ng, ch t lư ng và th i gian th c hi n;
 5. -H p ng có th i gian th c hi n trên 12 tháng; - Các công vi c trong h p ng chưa có ơn giá. 3.1.4. Giá h p ng có th k t h p các lo i giá trên: a. Các bên căn c vào các lo i công vi c theo h p ng tho thu n, trong ó có nh ng lo i công vi c xác nh giá theo giá tr n gói, có nh ng lo i công vi c xác nh giá theo ơn giá c nh và có lo i công vi c xác nh giá theo ơn giá i u ch nh. b. H p ng theo các lo i giá k t h p thư ng ư c áp d ng i v i các công trình ho c gói th u có quy mô l n, k thu t ph c t p, th i gian th c hi n dài. 3.2. i u ch nh giá h p ng xây d ng: Vi c i u ch nh giá h p ng ph i ư c ghi rõ trong h p ng và ư c i u ch nh trong các trư ng h p sau: a. B sung, i u ch nh kh i lư ng th c hi n so v i h p ng: - N u kh i lư ng công vi c phát sinh ã có ơn giá trong h p ng thì giá tr ph n kh i lư ng phát sinh ư c tính theo ơn giá ó; - N u kh i lư ng công vi c phát sinh không có ơn giá ghi trong h p ng thì giá tr phát sinh ư c tính theo ơn giá a phương nơi xây d ng công trình t i th i i m phát sinh, n u không có ơn giá t i a phương hai bên th ng nh t xây d ng m c giá m i và trình c p có thNm quy n phê duy t áp d ng; - N u kh i lư ng công vi c thay i ( tăng ho c gi m ) hơn 20% so v i kh i lư ng công vi c ã ghi trong h p ng thì hai bên có th tho thu n xác nh ơn giá m i. b. Nhà nư c thay i chính sách: thay i ti n lương, thay i giá nguyên v t li u do nhà nư c qu n lý giá, thay i t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c thay i các ch , chính sách m i làm thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình. Trong trư ng h p này ch ư c i u ch nh khi ư c c p có thNm quy n cho phép. c. Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t; ho ho n; chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh, ... và các th m ho khác chưa lư ng h t ư c. Khi ó các bên tham gia h p ng thương th o xác nh giá tr h p ng i u ch nh phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 4. T m ng h p ng: Vi c t m ng v n theo hai bên tho thu n và ư c th c hi n ngay sau khi h p ng xây d ng có hi u l c. M c t m ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i i u 41, Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 5. Thanh toán h p ng:
 6. 5.1. Căn c giá h p ng và các tho thu n trong h p ng, trên cơ s kh i lư ng th c hi n, hai bên có th thanh toán theo giai o n, theo ph n công vi c ã hoàn thành ho c thanh toán m t l n khi hoàn thành toàn b h p ng. 5.2. M c thanh toán: - Trư ng h p là h p ng EPC, chìa khoá trao tay: khi chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t thì ư c t m thanh toán t i thi u 85% giá tr kh i lư ng hoàn thành; - Các trư ng h p khác do hai bên tho thu n. Khi hoàn thành toàn b kh i lư ng theo h p ng, hai bên ti n hành nghi m thu quy t toán và thanh lý h p ng, Bên giao th u ph i thanh toán h t theo h p ng ã ký. i v i các nhà th u ph i th c hi n b o hành công trình thì hai bên ph i xác nh s ti n b o hành công trình mà bên nh n th u ph i n p theo quy nh, s ti n này có th ư c tr ngay vào giá tr mà bên nh n th u ư c thanh toán. N u Bên giao th u ch m thanh toán cho Bên nh n th u thì Bên giao th u ph i tr lãi ch m tr cho Bên nh n th u theo m c lãi su t tín d ng mà các bên tho thu n ghi trong h p ng tính trên giá tr ch m thanh toán. 5.3. H sơ thanh toán: - Biên b n xác nh n kh i lư ng th c hi n theo th i gian ho c theo giai o n có ch ký c a i di n Bên giao th u, tư v n giám sát ( trư ng h p thuê tư v n giám sát ) và Bên nh n th u; - B ng tính giá tr kh i lư ng ư c thanh toán theo lo i giá hai bên ã th ng nh t trong h p ng ( không áp d ng i v i h p ng theo giá tr n gói ). - B ng kê các công vi c không theo kh i lư ng 6. T m d ng, hu b h p ng xây d ng: 6.1. T m d ng th c hi n h p ng: Các trư ng h p t m d ng th c hi n h p ng: - Do l i c a Bên giao th u ho c Bên nh n th u gây ra; - Các trư ng h p b t kh kháng. - Các trư ng hơp khác do hai bên tho thu n M t bên có quy n quy t nh t m d ng h p ng do l i c a bên kia gây ra, nhưng ph i báo cho bên kia bi t b ng văn b n và cùng bàn b c gi i quy t ti p t c th c
 7. hi n úng h p ng xây d ng ã ký k t; trư ng h p bên t m d ng không thông báo mà t m d ng gây thi t h i cho bên kia thì ph i b i thư ng cho bên thi t h i. Th i gian và m c n bù thi t h i do t m d ng h p ng do hai bên tho thu n kh c ph c. 6.2. Hu b h p ng: a. M t bên có quy n hu b h p ng và không ph i b i thư ng thi t h i khi bên kia vi ph m h p ng là i u ki n hu b mà các bên ã tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên vi ph m h p ng ph i b i thư ng thi t h i; b. Bên hu b h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t v vi c hu b ; n u không thông báo mà gây thi t h i cho bên kia, thì bên hu b h p ng ph i b i thư ng cho bên b thi t h i; c. Khi h p ng b hu b , thì h p ng không có hi u l c t th i i m b hu b và các bên ph i hoàn tr cho nhau tài s n ho c ti n; 6.3. Tranh ch p trong x lý: Trư ng h p không t ư c tho thu n gi a các bên, vi c gi i quy t tranh ch p thông qua hoà gi i, Tr ng tài ho c toà án gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t 7. Quy n và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng: Quy n và nghĩa v c a các bên tham gia h p ng ph i ư c quy nh r t c th và rõ ràng. Nh ng quy nh này là i u ki n ràng bu c các bên trong vi c th c hi n h p ng và là cơ s gi i quy t nh ng b t ng và tranh ch p. 8. Hi u l c c a h p ng: Hi u l c c a h p ng do hai bên tho thu n và xác nh rõ trong h p ng. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh k p th i v B Xây d ng nghiên c u, gi i quy t. inh Ti n Dũng
 8. ( ã ký) M u H XD s : 01/BXD/H XD C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày..... tháng.... năm.... H P NG S ...../H -XD V vi c: TƯ V N L P QUY HO CH XÂY D NG Tư v n l p d án u tư xây d ng công trình Tư v n kh o sát xây d ng Tư v n thi t k xây d ng Tư v n giám sát thi công xây d ng công trình Tư v n qu n lý d án u tư xây d ng công trình I . CÁC CĂN C KÝ K T H P NG: Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c H i khoá XI, kỳ h p th 4; Căn c Ngh nh s ..../2005/N -CP ngày tháng năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c ... (các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan); Căn c Quy nh c a B Xây d ng v : ( nh m c chi phí tư v n u tư xây d ng, nh m c chi phí kh o sát, nh m c chi phí thi t k ,...); Theo văn b n (quy t nh, phê duy t, ngh ) ho c s th a thu n c a...... Hôm nay, ngày tháng năm t i chúng tôi g m các bên dư i ây: II. CÁC BÊN KÝ H P NG: 1. Bên Giao th u (g i t t là bên A):
 9. - Tên ơn v : .... - a ch tr s chính: .... - H tên, ch c v ngư i i di n (ho c ngư i ư c u quy n): - i n tho i: .; Fax: ; Email: .... (n u có) - S hi u tài kho n giao d ch t i kho b c ho c t i t ch c tín d ng c a ơn v : .... - Mã s thu : . - Thành l p theo quy t nh s : ho c ăng ký kinh doanh c p ngày... tháng.... năm.... - Theo văn b n y quy n s .... (n u có) 2. Bên nh n th u ( g i t t là bên B ): - Tên ơn v :.... - a ch tr s chính:.... - H tên, ch c v ngư i i di n ( ho c ngư i ư c u quy n ): - i n tho i:.....; Fax:.....; Email:.... ( n u có ) - S hi u tài kho n giao d ch t i t i kho b c ho c t i t ch c tín d ng c a ơn v .... - Mã s thu :........... - Thành l p theo quy t nh s :...... ho c ăng ký kinh doanh c p ngày.... tháng.... năm.... - Theo văn b n y quy n s .... (n u có) - Ch ng ch năng l c hành ngh s : ... do ... c p ngày ... tháng ... năm ... HAI BÊN THO THU N KÝ K T H P NG XÂY D NG V I NH NG I U KHO N SAU i u 1. N i dung công vi c ph i th c hi n: Bên A giao cho Bên B th c hi n các công vi c v i các yêu c u v s n phNm ph i t ư c như sau: 1.1. S n phNm c a h p ng l p quy ho ch xây d ng: có n i dung ch y u ư c ghi trong Lu t xây d ng và ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t bao g m: - S n phNm c a h p ng l p quy ho ch xây d ng vùng theo kho n 2, i u 15 Lu t XD và i u 9 Ngh nh qu n lý quy ho ch xây d ng;
 10. - S n phNm c a h p ng l p quy ho ch xây d ng ô th , g m: S n phNm c a h p ng l p quy ho ch chung xây d ng ô th theo i u 20, Lu t XD và i u 17 Ngh nh qu n lý quy ho ch xây d ng; s n phNm c a h p ng l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th theo i u 24 Lu t XD và i u 26 Ngh nh qu n lý quy ho ch xây d ng; - S n phNm c a H p ng l p quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn theo i u 29 Lu t XD và i u 34 Ngh nh qu n lý quy ho ch xây d ng. 1.2. S n phNm c a H p ng l p d án u tư xây d ng công trình bao g m các n i dung công vi c ph i th c hi n ư c quy nh t i i u 37 Lu t XD và theo i u 6, i u 7 Ngh nh qu n lý d án u tư XD công trình. 1.3. S n phNm c a H p ng kh o sát xây d ng là báo cáo k t qu kh o sát xây d ng bao g m các n i dung công vi c ph i th c hi n ư c quy nh t i i u 48 Lu t XD và i u 8 Ngh nh v qu n lý ch t lư ng công trình. 1.4. S n phNm c a H p ng thi t k xây d ng công trình, bao g m các n i dung công vi c ph i th c hi n ư c quy nh t i i u 53 Lu t XD và i u 13, i u 14 Ngh nh qu n lý ch t lư ng công trình XD 1.5. S n phNm c a H p ng giám sát thi công xây d ng công trình: th c hi n vi c giám sát thi công xây d ng ngay t khi kh i công xây d ng và thư ng xuyên liên t c trong quá trình thi công. Theo dõi, ki m tra v : kh i lư ng thi công; ch t lư ng s n phNm c a t ng h ng m c và toàn b công trình theo quy nh qu n lý ch t lư ng hi n hành và tiêu chuNn c a thi t k ư c duy t; ti n th c hi n; an toàn lao ng và v sinh môi trư ng trong thi công xây d ng công trình. 1.6. S n phNm c a H p ng qu n lý d án u tư xây d ng công trình: là vi c hoàn thành các nhi m v c a qu n lý d án ư c Bên giao th u giao. i u 2. Ch t lư ng và các yêu c u k thu t, m thu t: Ch t lư ng công vi c do Bên B th c hi n ph i áp ng ư c yêu c u c a Bên A, ph i tuân th theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và các quy trình quy ph m chuyên ngành khác, c th : 2.1. i v i công tác l p quy ho ch xây d ng, ch t lư ng và yêu c u k thu t chung theo i u 13 Lu t xây d ng: - i v i công tác l p quy ho ch xây d ng vùng, ch t lư ng và yêu c u k thu t theo i u 16 Lu t xây d ng - i v i công tác l p quy ho ch chung xây d ng ô th , ch t lư ng và yêu c u k theo i u 20 Lu t xây d ng; - i v i công tác l p quy ho ch chi ti t xây d ng ô th , ch t lư ng và yêu c u k thu t theo i u 24 Lu t xây d ng; 2.2. i v i công tác l p d án u tư xây d ng công trình, ch t lư ng và yêu c u k thu t theo kho n 1, i u 36 Lu t xây d ng;
 11. 2.3. i v i công tác kh o sát xây d ng, ch t lư ng và yêu c u k thu t theo i u 47 Lu t xây d ng; 2.4. i v i công tác thi t k xây d ng công trình, ch t lư ng và yêu c u k thu t theo i u 52 Lu t xây d ng; 2.5. i v i công tác giám sát thi công xây d ng công trình, ch t lư ng và yêu c u k thu t theo i u 88 Lu t xây d ng i u 3. Th i gian, ti n th c hi n: 3.1. Th i gian th c hi n: - Th i gian b t u: ngay sau khi h p ng ư c ký k t, ho c hai bên tho thu n b t u t ... - Th i gian th c hi n h p ng: n ngày tháng năm Bên B s hoàn thành bàn giao toàn b s n phNm c a h p ng cho Bên A v i i u ki n: Bên A giao cho Bên B các tài li u..... k t qu .... Trư ng h p s n phNm c a h p ng ư c chi ti t cho t ng công vi c thì ti n th c hi n chi ti t cho t ng công vi c ph i phù h p v i th i gian, ti n th c hi n toàn b công vi c c a h p ng. Th i gian th c hi n trên không bao g m th i gian phê duy t phương án kh o sát, th i gian thNm tra, thNm nh và th i gian phê duy t d án, ... 3.2. H sơ tài li u giao cho Bên A: g m........ b ti ng vi t và 01 ĩa m m i u 4. Giá tr h p ng: - Giá h p ng: căn c s tho thu n gi a bên giao th u và bên nh n th u xác nh lo i giá h p ng - Giá tr h p ng căn c lo i giá h p ng, các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n vi c l p qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư và s tho thu n c a hai bên ( àm phán sau u th u ) xác nh giá tr h p ng Toàn b giá tr c a h p ng bao g m giá tr c a t ng ph n vi c c th 4.1. Giá tr h p ng ph n:...... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... 4.2. Giá tr h p ng ph n:....... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... 4.3. Giá tr h p ng ph n:....... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... T ng giá tr h p ng:....... ng (Chi ti t t ng ph n ư c th hi n c th các ph l c kèm theo c a H )
 12. Giá tr h p ng trên có th ư c i u ch nh trong các trư ng h p: - B sung, i u ch nh kh i lư ng th c hi n so v i h p ng - Nhà nư c thay i chính sách: trong trư ng h p này ch ư c i u ch nh khi ư c c p có thNm quy n cho phép. - Trư ng h p b t kh kháng: các bên tham gia h p ng thương th o xác nh giá tr h p ng i u ch nh phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 5. Thanh toán h p ng: 5.1. T m ng h p ng: Vi c t m ng v n theo hai bên tho thu n và ư c th c hi n ngay sau khi h p ng xây d ng có hi u l c. M c t m ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i i u 41, Ngh nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình s /2005/N -CP ngày /2005 c a Chính ph , tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 5.2. Thanh toán h p ng: - Căn c giá h p ng và các tho thu n trong h p ng, trên cơ s kh i lư ng th c hi n, hai bên có th thanh toán theo giai o n, theo ph n công vi c ã hoàn thành ho c thanh toán m t l n khi hoàn thành toàn b h p ng; - Sau khi bàn giao s n phNm hoàn thành hai bên ti n hành nghi m thu quy t toán và thanh lý h p ng. Bên A thanh toán n t cho bên B. 5.3. Hình th c thanh toán: ti n m t ho c chuy n kho n 5.4. ng ti n thanh toán: - ng ti n áp d ng thanh toán: ti n Vi t Nam; ho c ngo i t ( trong trư ng h p thanh toán v i nhà th u nư c ngoài có s tho thu n thanh toán b ng m t lo i ngo i t ) i u 6. Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p: - Trong trư ng h p x y ra tranh ch p h p ng trong ho t ng xây d ng, các bên ph i có trách nghi m thương lư ng gi i quy t; - Trư ng h p không t ư c th a thu n gi a các bên, vi c gi i quy t tranh ch p thông qua hòa gi i, Tr ng tài ho c Tòa án gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. B t kh kháng: 7.1. S ki n b t kh kháng là s ki n x y ra mang tính khách quan và n m ngoài t m ki m soát c a các bên như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t; ho ho n; chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh,... và các th m ho khác chưa lư ng
 13. h t ư c, s thay i chính sách ho c ngăn c m c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam... - Vi c m t bên không hoàn thành nghĩa v c a mình do s ki n b t kh kháng s không ph i là cơ s bên kia ch m d t h p ng. Tuy nhiên bên b nh hư ng b i s ki n b t kh kháng có nghĩa v ph i: + Ti n hành các bi n pháp ngăn ng a h p lý và các bi n pháp thay th c n thi t h n ch t i a nh hư ng do s ki n b t kh kháng gây ra + Thông báo ngay cho bên kia v s ki n b t kh kháng x y ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi x y ra s ki n b t kh kháng. 7.2. Trong trư ng h p x y ra s ki n b t kh kháng, th i gian th c hi n h p ng s ư c kéo dài b ng th i gian di n ra s ki n b t kh kháng mà bên b nh hư ng không th th c hi n các nghĩa v theo h p ng c a mình i u 8. T m d ng, hu b h p ng 8.1. T m d ng th c hi n h p ng: Các trư ng h p t m d ng th c hi n h p ng: - Do l i c a Bên giao th u ho c Bên nh n th u gây ra; - Các trư ng h p b t kh kháng. - Các trư ng h p khác do hai bên tho thu n M t bên có quy n quy t nh t m d ng h p ng do l i c a bên kia gây ra, nhưng ph i báo cho bên kia bi t b ng văn b n và cùng bàn b c gi i quy t ti p t c th c hi n úng h p ng xây d ng ã ký k t; trư ng h p bên t m d ng không thông báo mà t m d ng gây thi t h i thì ph i b i thư ng cho bên thi t h i. Th i gian và m c n bù thi t h i do t m d ng h p ng do hai bên tho thu n kh c ph c. 8.2. Hu b h p ng: a. M t bên có quy n hu b h p ng và không ph i b i thư ng thi t h i khi bên kia vi ph m h p ng là i u ki n hu b mà các bên ã tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. Bên vi ph m h p ng ph i b i thư ng thi t h i; b. Bên hu b h p ng ph i thông báo ngay cho bên kia bi t v vi c hu b ; n u không thông báo mà gây thi t h i cho bên kia, thì bên hu b h p ng ph i b i thư ng; c. Khi h p ng b hu b , thì h p ng không có hi u l c t th i i m b hu b và các bên ph i hoàn tr cho nhau tài s n ho c ti n;
 14. i u 9. Thư ng, ph t khi vi ph m h p ng: 9.1. Thư ng h p ng: N u Bên B hoàn thành các n i dung công vi c c a h p ng theo úng ti n t i i m và ch t lư ng t i i m c a h p ng thì Bên A s thư ng cho Bên B là: ....... giá tr h p ng ( không vư t quá 12% giá tr ph n h p ng làm l i ) 9.2. Ph t h p ng: - Bên B vi ph m v ch t lư ng ph t % giá tr h p ng b vi ph m v ch t lư ng - Bên B vi ph m v th i h n th c hi n h p ng mà không do s ki n b t kh kháng ho c không do l i c a Bên A gây ra, Bên B s ch u ph t % giá tr ph n h p ng b vi ph m th i h n th c hi n. - Bên B vi ph m do không hoàn thành s lư ng s n phNm ho c ch t lư ng s n phNm không t yêu c u quy nh trong h p ng kinh t thì Bên B ph i làm l i cho và úng ch t lư ng. T ng s m c ph t cho 01 h p ng không ư c vư t quá 12% giá tr h p ng b vi ph m. Trong trư ng h p pháp lu t chưa có quy nh m c ph t, các bên có quy n tho thu n v m c ti n ph t b ng t l ph n trăm giá tr ph n h p ng b vi ph m ho c b ng m t s tuy t i. i u 10. Quy n và nghĩa v c a bên B: Căn c các quy nh c a pháp lu t, yêu c u v công vi c c a Bên giao th u và nh n th u, hai bên tho thu n v quy n và nghĩa v c a Bên B i u 11. Quy n và nghĩa v c a bên A: Căn c các quy nh c a pháp lu t, yêu c u v công vi c c a Bên giao th u và nh n th u, hai bên tho thu n v quy n và nghĩa v c a Bên A i u 12. Ngôn ng s d ng: Ngôn ng c a H p ng s là ti ng Vi t là chính. Trư ng h p ph i s d ng c ti ng Anh thì văn b n tho thu n c a H và các tài li u c a H ph i b ng ti ng Vi t và ti ng Anh và có giá tr pháp lý như nhau i u 13. i u kho n chung 13.1. Các ph l c sau là m t b ph n không th tách r i h p ng này: - Ph l c 1: th i gian và ti n th c hi n - Ph l c 2: ti n thanh toán
 15. - ........................................... 13.2. H p ng này cũng như t t c các tài li u, thông tin liên quan n h p ng s ư c các bên qu n lý theo quy nh hi n hành c a nhà nư c v b o m t. 13.3. Hai bên cam k t th c hi n t t các i u kho n ã tho thu n trong h p ng. 13.4. H p ng làm thành 10 b n có giá tr pháp lý như nhau, Bên A gi 6 b n, Bên B gi 4 b n; 13.5. Hi u l c c a h p ng: H p ng này có hi u l c k t ngày .... ( theo s tho thu n c a 2 bên) I DI N BÊN A I DI N BÊN B TÀI CHÍNH M u H XD s : 02/BXD/H XD C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày..... tháng.... năm.... H P NG S ................/H -XD V vi c: THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH I . CÁC CĂN C KÝ K T H P NG: Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c a Qu c H i khoá XI, kỳ h p th 4; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c ...... (các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n Lu t xây d ng ) Theo văn b n ( quy t nh, phê duy t, ngh ) ho c s th a thu n c a...... Hôm nay, ngày tháng năm t i chúng tôi g m các bên dư i ây: II. CÁC BÊN KÝ H P NG: 1. Bên Giao th u (g i t t là bên A): - Tên ơn v :....
 16. - a ch tr s chính:.... - H tên, ch c v ngư i i di n ( ho c ngư i ư c u quy n ): - i n tho i:....; Fax:.....; Email:.... ( n u có ) - S hi u tài kho n giao d ch t i kho b c ho c t i t ch c tín d ng c a ơn v :.... - Mã s thu :...... - Thành l p theo quy t nh s : ho c ăng ký kinh doanh c p ngày .... tháng .... năm .... - Theo văn b n y quy n s .... (n u có) 2. Bên nh n th u (g i t t là bên B): - Tên ơn v :.... - a ch tr s chính:.... - H tên, ch c v ngư i i di n ( ho c ngư i ư c u quy n ): - i n tho i:......; Fax:......; Email:.... ( n u có ) - S hi u tài kho n giao d ch t i t i kho b c ho c t i t ch c tín d ng c a ơn v : .... - Mã s thu :....... - Thành l p theo quy t nh s : ho c ăng ký kinh doanh c p ngày .... tháng .... năm .... - Theo văn b n y quy n s .... (n u có) - Ch ng ch năng l c hành ngh s :... do... c p ngày... tháng... năm... HAI BÊN THO THU N KÝ K T H P NG XÂY D NG V I NH NG I U KHO N SAU i u 1. N i dung công vi c và s n phNm c a h p ng: Bên A giao cho Bên B th c hi n thi công xây d ng, l p t công trình theo úng thi t k ư c duy t, ư c nghi m thu bàn giao ưa vào s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ch t lư ng và các yêu c u k thu t: Ph i th c hi n theo úng thi t k ; b o m s b n v ng và chính xác c a các k t c u xây d ng và thi t b l p t theo quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam.
 17. i u 3. Th i gian và ti n th c hi n: H p ng ph i ghi rõ th i gian b t u, th i gian hoàn thành bàn giao s n phNm c a h p ng; ti n th c hi n t ng h ng m c, t ng công vi c ph i phù h p v i t ng ti n c a d án. Trư ng h p Bên giao th u ký nhi u h p ng v i Bên nh n th u th c hi n các công vi c xây d ng thì ti n c a các h p ng ph i ph i h p th c hi n ư c t ng ti n c a d án. Các bên c a h p ng ph i thi t l p ph l c ph n không tách r i c a h p ng ghi rõ yêu c u v ti n i v i t ng lo i công vi c ph i th c hi n. i u 4. i u ki n nghi m thu và bàn giao công trình xây d ng 4.1. i u ki n nghi m thu: + Tuân theo các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình; + Bên A s th c hi n nghi m thu t ng công vi c xây d ng; t ng b ph n công trình xây d ng, giai o n thi công xây d ng; t ng h ng m c công trình xây d ng, công trình xây d ng ưa vào s d ng. i v i các b ph n b che khu t c a công trình ph i ư c nghi m thu và v b n v hoàn công trư c khi ti n hành các công vi c ti p theo; + Bên A ch nghi m thu khi i tư ng nghi m thu ã hoàn thành và có h sơ theo quy nh; + Công trình ch ư c nghi m thu ưa vào s d ng khi m b o úng yêu c u thi t k , m b o ch t lư ng và t các tiêu chuNn theo quy nh. 4.2. i u ki n bàn giao công trình ưa vào s d ng: - m b o các yêu c u v nguyên t c, n i dung và trình t bàn giao công trình ã xây d ng xong ưa vào s d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng; - m b o an toàn trong v n hành, khai thác khi ưa công trình vào s d ng. Vi c nghi m thu, bàn giao công trình xây d ng ph i thành l p H i ng nghi m thu bàn giao công trình, thành ph n c a H i ng nghi m thu theo quy nh c a pháp lu t v nghi m thu, bàn giao công trình xây d ng. i u 5. B o hành công trình: 5.1. Bên thi công xây d ng có trách nhi m th c hi n b o hành công trình sau khi bàn giao cho Ch u tư. N i dung b o hành công trình bao g m kh c ph c, s a ch a, thay th thi t b hư h ng, khi m khuy t ho c khi công trình v n hành, s d ng không bình thư ng do l i c a nhà th u gây ra; 5.2. Th i h n b o hành công trình ư c tính t ngày nhà th u thi công xây d ng công trình bàn giao công trình ho c h ng m c công trình ph i b o hành cho ch u tư (không ít hơn 24 tháng i v i lo i công trình c p c bi t, c p I. Không ít hơn 12 tháng i v i công trình còn l i);
 18. 5.3. M c ti n cam k t b o hành công trình: - Bên B (nhà th u thi công XD và nhà th u cung ng thi t b CT) có trách nhi m n p ti n b o hành vào tài kho n c a ch u tư theo m c: 3% giá tr h p ng i v i công trình xây d ng ho c h ng m c CTXD có th i h n không ít hơn 24 tháng; 5% giá tr h p ng i v i công trình có th i h n không ít hơn 12 tháng; - Bên B ch ư c hoàn tr ti n b o hành công trình sau khi k t thúc th i h n b o hành và ư c ch u tư xác nh n ã hoàn thành công vi c b o hành; - Ti n b o hành công trình XD, b o hành thi t b công trình ư c tính theo lãi su t ngân hàng do hai bên tho thu n. Ti n b o hành có th ư c thay th b ng thư b o lãnh c a ngân hàng có giá tr tương ương, ho c có th ư c g n tr vào ti n thanh toán kh i lư ng công trình hoàn thành do hai bên tho thu n. i u 6. Giá tr h p ng: - Giá h p ng: căn c s tho thu n gi a bên giao th u và bên nh n th u xác nh lo i giá h p ng - Giá tr h p ng căn c lo i giá h p ng, các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n vi c l p qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư và s tho thu n c a hai bên ( àm phán sau u th u) xác nh giá tr h p ng Toàn b giá tr c a h p ng bao g m giá tr c a t ng ph n vi c c th 6.1. Giá tr h p ng ph n: ...... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... 6.2. Giá tr h p ng ph n: ...... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... 6.3. Giá tr h p ng ph n: ...... (chi ti t t i ph l c c a H ):...... T ng giá tr h p ng: ....... ng (Chi ti t t ng ph n ư c th hi n c th các ph l c kèm theo c a H ) Giá tr h p ng trên có th ư c i u ch nh trong các trư ng h p: a. B sung, i u ch nh kh i lư ng th c hi n so v i h p ng: - N u kh i lư ng công vi c phát sinh ã có ơn giá trong h p ng thì giá tr ph n kh i lư ng phát sinh ư c tính theo ơn giá ó; - N u kh i lư ng công vi c phát sinh không có ơn giá ghi trong h p ng thì giá tr phát sinh ư c tính theo ơn giá t i a phương nơi xây d ng công trình, n u không có ơn giá t i a phương hai bên th ng nh t xây d ng m c giá m i và trình c p có thNm quy n phê duy t áp d ng; - N u kh i lư ng công vi c thay i ( tăng ho c gi m ) so v i h p ng l n hơn 20% thì hai bên có th tho thu n xác nh ơn giá m i.
 19. b. Nhà nư c thay i chính sách: thay i ti n lương, thay i giá nguyên v t li u do nhà nư c qu n lý giá, thay i t giá h i oái i v i ph n v n có s d ng ngo i t ho c thay i các ch , chính sách m i làm thay i m t b ng giá u tư xây d ng công trình. Trong trư ng h p này ch ư c i u ch nh khi ư c c p có thNm quy n cho phép. c. Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t; ho ho n; chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh, ... và các th m ho khác chưa lư ng h t ư c. Khi ó các bên tham gia h p ng thương th o xác nh giá tr h p ng i u ch nh phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. i u 7. Thanh toán h p ng: 7.1. T m ng: Vi c t m ng v n theo hai bên tho thu n và ư c th c hi n ngay sau khi h p ng xây d ng có hi u l c. M c t m ng ư c th c hi n theo hư ng d n t i i u 41, Ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. 7.2. Thanh toán h p ng: - Hai bên giao nh n th u tho thu n v phương th c thanh toán theo th i gian ho c theo giai o n hoàn thành trên cơ s kh i lư ng th c t hoàn thành và m c giá ã ký; - Sau khi bàn giao s n phNm hoàn thành hai bên ti n hành nghi m thu quy t toán và thanh lý h p ng. Bên A thanh toán n t cho bên B. i v i trư ng h p d án u tư s d ng v n nư c ngoài có quy nh vi c t m ng, thanh toán khác quy nh trong nư c thì th c hi n theo h p ng ã ký. 7.3. Hình th c thanh toán: ti n m t ho c chuy n kho n 7.4. ng ti n thanh toán: - ng ti n áp d ng thanh toán: ti n Vi t Nam; ho c ngo i t (trong trư ng h p thanh toán v i nhà th u nư c ngoài có s tho thu n thanh toán b ng m t lo i ngo i t ) i u 8. Các bi n pháp b o m th c hi n h p ng: B o lãnh th c hi n h p ng ư c áp d ng i v i t t c các hình th c l a ch n nhà th u. - Bên nh n th u ph i có b o lãnh th c hi n h p ng b i m t t ch c tín d ng có uy tín ư c bên giao th u ch p nh n; - Giá tr b o lãnh th c hi n h p ng không quá.... giá tr h p ng tuỳ theo lo i hình và quy mô c a h p ng;
 20. - Giá tr b o lãnh ư c gi i to d n theo kh i lư ng th c hi n tương ng; i u 9. B o hi m: Trong quá trình th c hi n thi công xây d ng công trình, các bên ph i mua b o hi m theo quy nh hi n hành: - Ch u tư ph i mua b o hi m công trình - Nhà th u ph i mua b o hi m cho v t tư, thi t b , nhà xư ng ph c v thi công, b o hi m i v i ngư i lao ng, b o hi m trách nhi m dân s i v i ngư i th ba. i u 10. Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p: - Trong trư ng h p có vư ng m c trong quá trình th c hi n h p ng, các bên n l c t i a ch ng bàn b c tháo g và thương lư ng gi i quy t. - Trư ng h p không t ư c th a thu n gi a các bên, vi c gi i quy t tranh ch p thông qua hòa gi i, Tr ng tài ho c tòa án gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. B t kh kháng: 11.1. S ki n b t kh kháng là s ki n x y ra mang tính khách quan và n m ngoài t m ki m soát c a các bên như ng t, bão, lũ, l t, l c, sóng th n, l t; ho ho n; chi n tranh ho c có nguy cơ x y ra chi n tranh,... và các th m ho khác chưa lư ng h t ư c, s thay i chính sách ho c ngăn c m c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam... - Vi c m t bên không hoàn thành nghĩa v c a mình do s ki n b t kh kháng s không ph i là cơ s bên kia ch m d t h p ng. Tuy nhiên bên b nh hư ng b i s ki n b t kh kháng có nghĩa v ph i: + Ti n hành các bi n pháp ngăn ng a h p lý và các bi n pháp thay th c n thi t h n ch t i a nh hư ng do s ki n b t kh kháng gây ra + Thông báo ngay cho bên kia v s ki n b t kh kháng x y ra trong vòng 7 ngày ngay sau khi x y ra s ki n b t kh kháng. 11.2. Trong trư ng h p x y ra s ki n b t kh kháng, th i gian th c hi n h p ng s ư c kéo dài b ng th i gian di n ra s ki n b t kh kháng mà bên b nh hư ng không th th c hi n các nghĩa v theo h p ng c a mình i u 12. T m d ng, hu b h p ng 12.1. T m d ng th c hi n h p ng: Các trư ng h p t m d ng th c hi n h p ng: - Do l i c a Bên giao th u ho c Bên nh n th u gây ra;
Đồng bộ tài khoản