Thông tư số 02/2008/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
229
lượt xem
16
download

Thông tư số 02/2008/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2008/TT-BNV về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành để sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Vội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tuyển dụng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2008/TT-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/TT-BNV Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2008 THÔNG TƯ S A I I M B KHO N 1 M C I THÔNG TƯ S 04/2007/TT-BNV NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2007 C A B N I V HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 116/2003/N -CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2003 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 121/2006/N -CP NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2006 C A CHÍNH PH V TUY N D NG, S D NG VÀ QU N LÝ CÁN B , CÔNG CH C TRONG CÁC ƠN VN S NGHI P C A NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph và Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, B N i v hư ng d n s a i i m b kho n 1 m c I Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph và Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c (sau ây g i t t là Thông tư s 04/2007/TT-BNV) như sau: 1. S a i i m b kho n 1 m c I Thông tư s 04/2007/TT-BNV như sau: “b) V tuy n d ng b ng hình th c xét tuy n: Ngư i trúng tuy n trong kỳ xét tuy n là ngư i t yêu c u, tiêu chuNn nghi p v c a ng ch d tuy n và có k t qu h c t p trung bình toàn khoá ( ư c quy i theo thang i m 100) nhân h s 2, sau ó ư c c ng v i i m ưu tiên theo quy nh t i kho n 3 i u 12 Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c tính t ngư i có k t qu cao nh t cho n h t ch tiêu ư c tuy n d ng. Trư ng h p nhi u ngư i có k t qu xét tuy n b ng nhau ch tiêu cu i cùng thì H i ng tuy n d ng b sung n i dung ph ng v n l a ch n ngư i có k t qu cao nh t trúng tuy n. Vi c t ch c ph ng v n ư c ti n hành như sau: - H i ng tuy n d ng quy nh n i dung ph ng v n, thang i m c th ti n hành ph ng v n ngư i d tuy n: - N i dung ph ng v n: Nh m ánh giá v ki n th c giao ti p; hi u bi t xã h i; nguy n v ng, hư ng ph n u c a ngư i d tuy n vào v trí c a ng ch ư c tuy n d ng.”.
  2. 2. T ch c th c hi n: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b quy nh t i i m b kho n 1 m c I Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph và Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c ph n ánh v B N i v k p th i gi i quy t./. B TRƯ NG Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản