Thông tư số 02/2009/TT-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
5
download

Thông tư số 02/2009/TT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2009/TT-BNN về việc hướng dẫn thủ tục thu hồi và xử lý thuốc thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 02/2009/TT-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN --------- ------- S : 02/2009/TT-BNN Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH T C THU H I VÀ X LÝ THU C THÚ Y Căn c gh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá s 05/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th t c thu h i và x lý thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dung trong thú y (g m c thu c thú y thu s n) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Thông tư này ư c áp d ng i v i thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y bao g m c thu c thú y thu s n (sau ây g i chung là thu c thú y) quy nh t i i u 50 c a Pháp l nh Thú y và i u 62 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y. b) Cơ quan Nhà nư c, t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng s n xu t, kinh doanh thu c thú y trên lãnh th Vi t Nam ph i th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Gi i thích thu t ng Các thu t ng trong Thông tư này ư c hi u như sau: a) H n s d ng (hay h n dùng) c a thu c là m c th i gian ư c n nh cho m t lô thu c mà sau th i h n này thu c không ư c phép lưu hành, s d ng. b) Lô s n ph m là m t lư ng s n phN ư c s n xu t trong m t chu kỳ s n xu t xác m nh và theo m t l nh s n xu t c th , ng u v tính ch t và ch t lư ng.
  2. c) Thu c kém ch t lư ng là thu c không t tiêu chuN ch t lư ng ã ăng ký v i C c n Thú y. d) Thu c thú y gi là s n phN thu c thú y chưa ư c cơ quan có thN quy n c p m m ăng ký s n xu t ho c là nh ng s n phN ư c s n xu t dư i d ng thu c thu c m t m trong các trư ng h p sau: - Không có ho c không lo i dư c ch t như ã ăng ký; - Có dư c ch t khác v i dư c ch t ghi trên nhãn; - M o tên, m u, mã s ăng ký lưu hành s n phN c a cơ s khác; m - M o tên, ki u dáng công nghi p c a s n phN ã ăng ký b o h s h u công m nghi p c a cơ s khác. ) Xu t x c a thu c là nư c ho c vùng lãnh th nơi s n xu t ra toàn b thu c ho c nơi th c hi n công o n ch bi n cơ b n cu i cùng i v i thu c trong trư ng h p có nhi u nư c ho c vùng lãnh th tham gia vào quá trình s n xu t thu c ó. e) Thu c không rõ ngu n g c, xu t x là thu c trên nhãn g c không ghi ho c không ghi y tên, a ch nhà s n xu t; i v i thu c nh p khN không ghi rõ “s n xu t u, t i” ho c “xu t x ” kèm tên nư c hay vùng lãnh th s n xu t ra thu c ó. f) Cơ s ch u trách nhi m v thu c thú y bao g m nhà s n xu t, nhà nh p khN cơ s u, kinh doanh thu c thú y. II. THU H I THU C THÚ Y 1. Thu c thú y ph i thu h i bao g m: a) Thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y c m lưu hành t i Vi t Nam; b) Thu c thú y không có trong Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; c) Thu c thú y gi , thu c thú y không rõ ngu n g c, thu c thú y h t h n s d ng; d) Thu c thú y không có nhãn ho c có nhãn nhưng không úng quy nh c a pháp lu t; ) Thu c thú y b bi n i v hình th c (tính ch t): vón c c, vNn c, bi n i màu, l ng c n, phân l p, bi n d ng; e) Thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam ang lưu hành trên th trư ng qua ki m nh nhà nư c không t tiêu chuN ch t lư ng ã n ăng ký. 2. Th t c thu h i thu c thú y:
  3. a) Các cơ quan nhà nư c có thN quy n khi phát hi n các lo i thu c thú y thu c di n m ph i thu h i nêu t i các i m a, b,c,d, , kho n 1, ph n II thì ph i ti n hành niêm phong ngay và ra quy t nh thu h i. b) Vi c thu h i i v i thu c thú y nêu t i i m e, kho n 1, ph n II ư c th c hi n như sau: - i v i trư ng h p m u thu c thú y ư c l y t i cơ s s n xu t ho c cơ s xu t, nh p khNu: C c Thú y thông báo cho doanh nghi p có thu c bi t k t qu ki m nh m u thu c và yêu c u doanh nghi p t thu h i ngay lô thu c ó. Trong th i h n 07 ngày i v i dư c phN hóa ch t và 45 ngày i v i v c xin, ch phN sinh h c, k t ngày nh n m, m ư c thông báo c a C c Thú y, doanh nghi p có quy n khi u n i v i C c Thú y v k t qu ki m nh m u thu c. H t th i h n này n u doanh nghi p không có khi u n i, C c Thú y ra quy t nh thu h i trên toàn qu c. Trong trư ng h p có khi u n i, C c Thú y l y m u ki m nh l i và n u k t qu ki m nh l i v n không t tiêu chuN ch t lư ng, C c Thú y ra quy t nh thu h i trên n toàn qu c; n u k t qu ki m nh l i k t lu n thu c t tiêu chuN ch t lư ng thì lô n thu c ó ư c ti p t c lưu thông trên th trư ng. - i v i trư ng h p m u thu c thú y ư c l y trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Sau khi có k t qu ki m nh, cơ quan l y m u ti n hành niêm phong ngay lô thu c không t tiêu chuN ch t lư ng và ra quy t nh thu h i trên toàn a bàn t nh, thành n ph ; ng th i thông báo cho C c Thú y và cho doanh nghi p s n xu t ho c nh p khN lô thu c ó bi t. Trong th i h n 07 ngày i v i dư c phN hóa ch t và 45 u m, ngày i v i v c xin, ch phN sinh h c, k t ngày nh n ư c thông báo, doanh m nghi p có quy n khi u n i v i C c Thú y v k t qu ki m nh m u thu c. H t th i h n này n u doanh nghi p không có khi u n i, C c Thú y ra quy t nh thu h i trên toàn qu c. Trong trư ng h p có khi u n i, C c Thú y ti n hành l y m u t i cơ s s n xu t, nh p khNu ki m nh l i. N u k t qu ki m nh l i không t tiêu chuN ch t lư ng, n C c Thú y ra quy t nh thu h i trên toàn qu c; n u k t qu ki m nh l i k t lu n lô thu c t tiêu chuN ch t lư ng thì C c Thú y không ra quy t nh thu h i trên toàn n qu c i v i lô thu c ó. c) Doanh nghi p s n xu t, nh p khN kinh doanh có thu c b thu h i có trách nhi m u, t thu h i theo quy t nh thu h i c a cơ quan có thN quy n. Sau khi th c hi n xong m vi c thu h i, doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan ra quy t nh thu h i k t qu vi c thu h i thu c. d) i v i thu c thú y ph i thu h i trên toàn qu c, C c Thú y ra quy t nh thu h i và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c a Trung ương. Chi c c Thú y các t nh, thành ph tr c thu c trung ương giám sát vi c thu h i trên a bàn qu n lý.
  4. ) i v i thu c thú y ph i thu h i trên a bàn t nh, thành ph , Chi c c Thú y ra quy t nh thu h i và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c a a phương. e) C c Thú y ra thông báo ình ch lưu hành toàn qu c và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng c a Trung ương, rút s ăng ký i v i các trư ng h p vi ph m c bi t sau: - Thu c thú y có ch a các ho t ch t có tên trong Danh m c thu c thú y c m lưu hành t i Vi t Nam. - Thu c thú y không t tiêu chuN ch t lư ng qua ba n t ki m tra nh kỳ ho c ng u nhiên trong m t năm c a Cơ quan có thN quy n. m - Thu c thú y có hi u qu i u tr không rõ ràng, có tác d ng ph có th gây h i cho s c kho con ngư i, ng v t ho c ti m N nh ng nguy cơ cho con ngư i, ng v t n và môi trư ng. III. X LÝ THU C THÚ Y BN THU H I 1. Chi c c Thú y c p t nh ch u trách nhi m tiêu hu i v i các lo i thu c thú y sau ây: a) Thu c thú y có trong Danh m c thu c thú y c m lưu hành t i Vi t Nam; b) Thu c thú y không có trong Danh m c ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; c) Thu c thú y gi , thu c thú y không rõ ngu n g c, thu c thú y h t h n s d ng; d) Thu c thú y b bi n i v hình th c (tính ch t): vón c c, vNn c, bi n i màu, l ng c n, phân l p, bi n d ng; ) Thu c thú y không có nhãn. Chi c c Thú y ra quy t nh thành l p h i ng tiêu h y thu c thú y. H i ng ph i có ít nh t 03 thành viên, bao g m 01 lãnh o Chi c c Thú y, 01 thanh tra viên, 01 i di n cơ quan môi trư ng a phương. 2. Thu c có trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam ang lưu hành trên th trư ng nhưng có nhãn không úng quy nh c a pháp lu t ho c không t tiêu chuN ch t lư ng ã ăng ký, cơ s ch u trách nhi m v thu c ti n hành ngay n vi c thu h i, x lý: a) Thu h i, tiêu h y i v i thu c thú y vi ph m ch t lư ng m c 1, bao g m: - Nh m l n hàm lư ng có th gây h u qu nghiêm tr ng; - Nh m l n ho t ch t có th gây h u qu nghiêm tr ng; - Thu c không có ho t ch t ho c thi u ho t ch t chính ghi trên nhãn;
  5. - V c xin không m b o 1 trong 3 tiêu chuN vô trùng, an toàn, hi u l c; n: - Thu c b thu h i khN c p theo quy t n nh c a các cơ quan qu n lý nư c ngoài ( i v i thu c nh p khNu). b) Thu h i, x lý theo quy nh c a nhà s n xu t i v i thu c thú y vi ph m ch t lư ng m c 2: - Thu c thú y có nhãn không úng quy nh c a pháp lu t; - Thu c không t m t trong các ch tiêu v tiêu chuN ch t lư ng ã ăng ký: v c m n quan; lý hóa; vi sinh v t; hàm lư ng thu c ngoài m c gi i h n cho phép ±10% so v i hàm lư ng ghi trên nhãn; kh i lư ng t nh(th tích th c) ngoài m c gi i h n cho phép ±5% so v i kh i lư ng ghi trên nhãn. 3. Trong trư ng h p thu c b tiêu h y, cơ s ch u trách nhi m v thu c ph i ch u toàn b chi phí cho vi c tiêu h y và ch u trách nhi m v h u qu c a vi c tiêu h y thu c theo quy nh c a pháp lu t. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các cơ quan có thN quy n m a) C c Thú y có trách nhi m hư ng d n vi c tiêu h y thu c thú y và bi u m u công văn thu h i thu c thú y. b) C c Thú y, Chi c c Thú y c p t nh có trách nhi m t ch c, tri n khai theo hư ng d n t i Thông tư này. 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày, k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các t ch c, cá nhân ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn(C c Thú y) k p th i i u ch nh, b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Công báo VPCP, Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng B NN & PTNT; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch , V KHCN&MT(B NN & PTNT); - C c Thú y; - C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm và th y s n; Di p K nh T n - S NN & PTNT các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Chi c c Thú y các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Lưu VP, PC.
Đồng bộ tài khoản