Thông tư số 03/2000/TT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2000/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/2000/TT-BTS về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ba hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 cuat Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2000/TT-BTS

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TT-BTS Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THU S N S 03/2000/TT-BTS NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30/8/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH BAN HÀNH QUY CH GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯ C VÀ HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U Đ I V I HÀNG HOÁ THU S N Ngày 30/8/2000. Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg. Ngày 15/8/2000, Th tư ng Chính ph đã ban hành ti p Quy t đ nh s 95/2000/QĐ- TTg v vi c đi u ch nh, b sung m t s n i dung c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u. Kho n 2 Đi u 19 c a Quy ch quy đ nh "Các B qu n lý chuyên ngành căn c ch c năng qu n lý các yêu c u c th liên quan đ n s d ng và b o qu n đ i v i hàng hoá riêng bi t thu c ph m vi ngành ph trách, có trách nhi m hư ng d n chi ti t cách ghi nhãn các hàng hoá riêng bi t,...". Th c hi n Quy ch ghi nhãn hàng hoá, B Thu s n hư ng d n chi ti t cách ghi nhãn th ng nh t đ i v i hàng hoá thu s n như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Vi c ghi nhãn hàng hoá thu s n lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ph i theo quy đ nh chung c a Quy ch ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t kh u, nh p kh u (sau đây g i t t là Quy ch ) ban hành kèm theo Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Quy t đ nh s 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 34/1999/TT-BTM c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 178/1999/TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph (sau đây g i t t là Thông tư s 34). 2. Ph m vi đi u ch nh Các nhóm hàng hoá thu s n có bao gói thương ph m sau đây khi lưu thông ph i th c hi n vi c ghi nhãn theo quy đ nh c a Thông tư này:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Th c ph m ch bi n có ngu n g c t đ ng v t và th c v t thu s n ho c có thành ph n đ c trưng là đ ng v t và th c v t thu s n (sau đây g i t t là th c ph m thu s n). b) Gi ng đ ng v t và th c v t thu s n (k c gi ng b m ). c) nguyên li u thu s n đ s n xu t th c ăn và th c ăn ch bi n công nghi p dùng cho nuôi thu s n (sau đây g i t t là nguyên li u và th c ăn). d) Thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c dùng cho đ ng v t và th c v t thu s n (sau đây g i t t là thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c). e) Lư i đánh cá g m lư i t m, s i đ d t lư i và dây (gi ng) đ l p ráp lư i (sau đây g i t t là lư i đánh cá). 3. Đ i v i hàng hoá là th c ph m thu s n xu t kh u, cách ghi nhãn cho nh ng n i dung b t bu c sau đây có th theo tho thu n v i yêu c u c a th trư ng nh p kh u: a) Thành ph n c u t o. b) Th i h n b o qu n, th i h n s d ng. c) Hư ng d n b o qu n và s d ng. II. N I DUNG C A NHÃN HÀNG HOÁ A. N I DUNG B T BU C 1. Th c ph m thu s n 1.1. Tên hàng hoá a) Cách ghi theo quy đ nh chung t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u 6 c a Quy ch và tiêu ch u ngành. b) Đ i v i các s n ph m theo quy đ nh kho n 4 Đi u 6 c a Quy ch , tên hàng hoá ph i mô t đúng th c ph m thu s n trong bao bì, g m các n i dung sau: - Tên loài c a đ ng v t, th c v t thu s n (Ví d : Cá đ ng c phi lê đ ng l nh...) ho c tên mô t đ c tính và công d ng c a hàng hoá (ví d : Ch giò cua đ ng l nh...). - Công ngh ch bi n c a hàng hoá: Đ ng l nh, khô, đóng h p,.... Ví d : Cá đ ng c phi lê đ ng l nh. - D ng ch bi n c a hàng hoá: Còn v (HOSO), l t v (PUD, PD), phi lê, c t khúc ch ,... Ví d : Ch giò cua đông l nh. 1.2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá a) Là tên và đ a ch ghi trong đăng ký ho t đ ng kinh doanh.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Đ i v i cơ s s n xu t th c ph m thu s n, n i dung ghi là: s n xu t t i (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (Tên và đ a ch cơ s ). c) Đ i v i cơ s nh p kh u th c ph m thu s n ho c cơ s làm đ i lý bán hàng cho nư c ngoài, n i dung ghi là: Thương nhân nh p kh u (tên và đ a ch cơ s ) ho c: Thương nhân đ i lý (tên và đ a ch cơ s ). d) Đ i v i cơ s sang bao đóng gói l i th c ph m thu s n đ bán, n i dung ghi là: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), cơ s đóng gói (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), đóng gói t i (tên và đ a ch cơ s ). 1.3. Đ nh lư ng hàng hoá Cách ghi theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Quy ch và M c II.A.3 c a Thông tư s 34. 1.4. Thành ph n c u t o a) Đ i v i th c ph m thu s n đ ng không ph i ch và không s d ng các ch t ph gia ch bi n, thì không ph i ghi thành ph n c u t o. b) Đ i v i th c ph m thu s n d ng ph i ch có b sung các thành ph n khác mà không ph i là thu s n, thì ph i ghi rõ các thành ph n nguyên li u chính đư c s d ng trong công ngh s n xu t ra th c ph m thu s n đó (nguyên li u thu s n, các thành ph n ph i ch khác). c) Đ i v i th c ph m thu s n có s d ng các ch t ph gia ch bi n, n i dung ph i ghi rõ tên nhóm ch t ph gia và tên ch t ph gia ho c mã s qu c t c a ch t ph gia (mã s đư c đ t trong ngo c đơn). Riêng các ch t ph gia là "Hương li u", "Ch t t o ng t", "Ch t t o màu" ph i ghi rõ thêm là "T nhiên", "nhân t o" hay "t ng h p". d) Đ i v i th c ph m thu s n có s d ng công ngh gen ho c m t thành ph n nguyên li u ch bi n th c ph m thu s n đư c t o ra t công ngh gen, thì ph i ghi trên nhãn dòng ch b ng ti ng Vi t "Có s d ng công ngh gen". e) Đ i v i th c ph m thu s n ho c m t thành ph n nguyên li u ch bi n th c ph m thu s n có s d ng k thu t chi u x trong s n xu t, ch bi n, b o qu n thì ph i ghi trên nhãn dòng ch b ng ti ng Vi t "Th c ph m chi u x " ho c trên nhãn có hình bi u th th c ph m chi u x theo quy đ nh qu c t mà Vi t Nam đã công b áp d ng. 1.5. Ch tiêu ch t lư ng ch y u Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 10 c a Quy ch và M c II.A.5 c a Thông tư s 34 1.6. Ngày s n xu t, th i h n b o qu n, th i h n s d ng Cách ghi theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Quy ch và M c II.A.6 c a Thông tư s 34. 1.7. Hư ng d n b o qu n và s d ng
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) N i dung ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 12 c a Quy ch . Ngoài ra, ph i ghi thêm m t s n i dung sau: Đ i tư ng s d ng đ c bi t (ví d : dùng cho ngư i ăn kiêng) và cách th c s d ng (ví d : ăn li n, ho c n u chín trư c khi ăn). b) Đ i v i th c ph m thu s n có yêu c u v ch đ b o qu n, n i dung ph i ghi là các ch tiêu có nh hư ng đ n công d ng, ch t lư ng và đ an toàn c a s n ph m đó. Ví d : Đ i v i hàng khô ghi "b o qu n nơi thoáng mát". 1.8. Xu t x c a hàng hoá Khi xu t kh u, nh p kh u th c ph m thu s n, trên nhãn hàng hoá ph i ghi rõ tên nư c xu t x theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch . 2. Gi ng đ ng v t và th c v t thu s n 2.1. Tên hành hoá a) Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 6 c a Quy ch và tiêu chu n ngành ho c theo tên đ nh lo i khoa h c. b) Tên gi ng c a đ ng v t và th c v t thu s n ph i bao g m c tên thương m i và tên khoa h c c a đ i tư ng đó. Ví d : - V i tôm sú, ghi là: Tôm sú (Penaeus monodon). - V i rong câu ch vàng, ghi là: Rong câu ch vàng (Gracilaria asiatica). c) Riêng đ i v i con gi ng do lai t o, tên hàng hoá ph i ghi kèm theo các dòng lai. Ví d : - Tên con gi ng lai: Cá chép V1 - Các dòng lai: Cá Chép Hungari, Chép vàng Indonêxia và Chép v y tr ng Vi t Nam. 2.2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá a) Là tên và đ a ch ghi trong đăng ký ho t đ ng kinh doanh. b) Đ i v i cơ s s n xu t gi ng ho c ương gi ng, n i dung ghi là: S n xu t t i (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ). c) Đ i v i cơ s thu gom ho c v t gi ng t nhiên đ bán, n i dung ghi là: Cơ s đóng gói (tên và đ a ch cơ s ) ho c: Đóng gói t i (tên và đ a ch cơ s ). Ngoài ra, đ i v i cơ s v t gi ng t nhiên ph i b sung thêm n i dung: Nơi v t gi ng t nhiên. 2.3. Đ nh lương c a hàng hóa a) Đ i v i gi ng đ ng v t thu s n, n i dung ghi là: S lư ng cá th (con). b) Đ i v i tr ng Artemia, n i dung ghi là: Kh i lư ng (g).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Đ i v i gi ng th c v t đơn bào, n i dung ghi là: S lư ng t bào (t bào). d) Đ i v i gi ng th c v t đa bào, n i dung ghi là: Kh i lư ng (kg). 2.4. Ch tiêu ch t lư ng ch y u a) Đ i v i gi ng đ ng v t thu s n, n i dung ghi là: S ngày tu i và chi u dài (mm ho c cm). b) Đ i v i đ ng thu s n b m , n i dung ghi là: Kh i lư ng (g) và giai đo n phát d c. c) Đ i v i tr ng Artemia, n i dung ghi là: S lư ng tr ng/g và t l n (%). d) Đ i v i gi ng th c v t thu s n, n i dung ghi là: Chi u dài (cm), đư ng kính thân chính (mm) và giai đo n phát tri n. 2.5. Ngày s n xu t, th i h n b o qu n, th i h n s d ng a) Đ i v i gi ng đ ng v t và th c v t thu s n: - Ngày s n xu t đư c hi u là ngày xu t xư ng ho c ngày xu t bán, vi t t t là "NSX". Ví d : Xu t bán ngày 2 tháng 4 năm 2000, ghi là: NSX 020400. - Không c n ghi th i h n s d ng và th i h n b o qu n b) Đ i v i tr ng Artemia: - Ngày s n xu t đư c hi u là ngày đóng s n ph m vào h p, vi t t t là "NSX". Ví d : Đóng h p ngày 3 tháng 5 năm 2000, ghi là: NSX 030500. - Th i h n b o qu n, vi t t t là "HBQ". Ví d : H n b o qu n đ n ngày 10 tháng 5 năm 2000, ghi là: HBQ 100500. - Không c n ghi th i h n s d ng. 2.6. Hư ng d n b o qu n và s d ng a) Đ i v i gi ng đ ng v t và th c v t thu s n, ph i hư ng d n cho ngư i s d ng mã s các tiêu chu n ngành ho c tên các tài li u k thu t đã ban hành v cách v n chuy n và th gi ng. b) Đ i v i tr ng Artemia, n i dung ph i ghi là: Đi u ki n b o qu n tr ng (nhi t đ , đ m), tóm t t cách p n tr ng. 2.7. Xu t x hàng hoá
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi xu t kh u, nh p kh u gi ng đ ng v t và th c v t thu s n, trên nhãn hàng hoá ph i ghi rõ tên nư c xu t x theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch . 3. Nguyên li u và th c ăn 3.1. Tên hàng hoá Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 6 c a Quy ch và tiêu chu n ngành. Ngoài ra, tên c a nhóm hàng hoá ph i ghi rõ đ i tư ng s d ng. Ví d : - Th c ăn h n h p d ng viên cho tôm. - Th c ăn cho cá c nh, - Th c ăn cho u trùng tôm,... 3.2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá a) Là tên và đ a ch ghi trong đăng ký ho t đ ng kinh doanh. b) Đ i v i cơ s s n xu t nguyên li u và th c ăn, n i dung ghi là: S n xu t t i (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ). c) Đ i v i cơ s nh p kh u nguyên li u và th c ăn ho c cơ s làm đ i lý bán hàng cho nư c ngoài, n i dung ghi là: Thương nhân nh p kh u (tên và đ a ch cơ s ) ho c: Thương nhân đ i lý (tên và đ a ch cơ s ). d) Đ i v i cơ s sang bao đóng gói l i nguyên li u và th c ăn đ bán, n i dung ghi là: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), cơ s đóng gói (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), đóng gói t i (tên và đ a ch cơ s ). 3.3. Đ nh lư ng hàng hoá a) Đ i v i nguyên li u và th c ăn d ng b t, m nh, viên, n i dung ghi là: Kh i lư ng (g ho c kg). b) Đ i v i nguyên li u và th c ăn d ng l ng, n i dung ghi là: Dung tích (ml ho c lít). 3.4. Thành ph n c u t o a) N i dung ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 9 c a Quy ch . b) Ghi các thành ph n nguyên li u chính đư c s d ng trong công ngh s n xu t ra hàng hoá đó (ví d : b t cá, b t tôm, d u gan m c...). c) N u th c ăn s d ng các ch t phi dinh dư ng đ phòng tr b nh, n i dung ph i ghi thêm thành ph n ch t phi dinh dư ng đó.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) N u m t trong nh ng nguyên li u đã đư c chi u x ho c là s n ph m c a công ngh gen, thì ph i ghi rõ trên nhãn n i dung đó theo các quy đ nh qu c t mà Vi t Nam đã công b áp d ng. 3.5. Ch tiêu ch t lư ng ch y u a) Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 10 c a Quy ch và M c II.A.5 c a Thông tư s 34. b) Ghi m t s ch tiêu ch t lư ng ch y u quy t đ nh t i ch t lư ng c a nguyên li u và th c ăn kèm theo đ nh lư ng các ch tiêu đó: - Đ i v i nguyên li u và th c ăn t ng h p, ph i ghi là: Hàm lư ng c a các ch tiêu protein, li pít, tro, xơ, đ m, đ tan. - Đ i v i th c ăn b sung, th c ăn b sung ch t gì thì ghi nh ng ch tiêu ch t lư ng c a ch t đó. Ví du: V i th c ăn b sung vitamin và khoáng, ph i ghi m t s ch tiêu vitamin và ch t khoáng ch y u. 3.6. Ngày s n xu t, th i h n b o qu n, th i h n s d ng Cách ghi theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Quy ch và M c II.A.6 c a Thông tư s 34. 3.7. Hư ng d n b o qu n và s d ng a) bao g m các n i dung ph i ghi là: Đi u ki n b o qu n (Nhi t đ , đ m, ánh sáng) và cách cho ăn. b) Đ i v i nh ng lo i th c ăn quy đ nh c n ph i ng ng s d ng trư c khi thu ho ch s n ph m nuôi, thì ph i ghi c th th i gian ng ng s d ng. 3.8. Xu t x c a hàng hoá Khi xu t kh u, nh p kh u nguyên li u và th c ăn, trên nhãn hàng hoá ph i ghi rõ tên nư c xu t x theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch . 4. Thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c 4.1. Tên hàng hoá Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 6 c a Quy ch và tiêu chu n ngành. Ngoài ra, tên c a hàng hoá ph i ghi rõ tên thu c, hóa ch t và tên ho t ch t chính. Ví d : tên thu c: EM-55, ho t ch t chính: Erythomycine. 4.2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá a) Là tên và đ a ch ghi trong đăng ký ho t đ ng kinh doanh.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b) Đ i v i cơ s s n xu t thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c, n i dung ghi là: S n xu t t i (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ). c) Đ i v i cơ s nh p kh u thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c ho c cơ s làm đ i lý bán hàng cho nư c ngoài, n i dung ghi là: Thương nhân nh p kh u (tên và đ a ch cơ s ) ho c: Thương nhân đ i lý (tên và đ a ch cơ s ). d) Đ i v i cơ s sang bao đóng gói l i thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c đ bán, n i dung ghi là: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), cơ s đóng gói (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), đóng gói t i (tên và đ a ch cơ s ). 4.3. Đ nh lư ng hàng hoá a) Đ i v i thu c d ng viên, n i dung ghi là: S lư ng (viên), kh i lư ng 1 viên (mg). b) Đ i v i thu c, ch ph m sinh h c d ng b t, n i dung ghi là: Kh i lư ng (mg ho c g ho c kg). c) Đ i v i thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c d ng l ng, n i dung ghi là: Dung tích (ml ho c lít). d) Đ i v i thu c kích d c t cho cá đ (HCG), n i dung ghi theo đơn v qu c t (UI). 4.4. Thành ph n c u t o Ghi công th c hoá h c, thành ph n c u t o (tr HCG) và các n i dung theo quy đ nh chung t i Đi u 9 c a Quy ch . 4.5. Ch tiêu ch t lư ng ch y u Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 10 c a Quy ch và M c II.A.5 c a Thông tư s 34. 4.6. Ngày s n xu t, th i h n b o qu n, th i h n s d ng Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 11 c a Quy ch và M c II.A.6 c a Thông tư s 34. 4.7. Hư ng d n b o qu n và s d ng a) Bao g m các n i dung ph i ghi là: Đi u ki n b o qu n (nhi t đ , đ m, ánh sáng) và cách s d ng (li u lư ng, n ng đ , th i gian, dùng trong trư ng h p nào, đ i tư ng nào, cách phun thu c...). b) Đ i v i nh ng lo i thu c quy đ nh c n ph i ng ng s d ng trư c khi thu ho ch s n ph m nuôi, thì ph i ghi c th th i gian ng ng s d ng. 4.8. Xu t x c a hàng hoá
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khi xu t kh u, nh p kh u thu c, hoá ch t và ch ph m sinh h c dùng trong nuôi thu s n, trên nhãn hàng hoá ph i ghi rõ tên nư c xu t x theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch . 5. Lư i đánh cá 5.1. Tên hàng hoá Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 6 c a Quy ch và tiêu chu n ngành. Ví d : Lư i t m, s i, dây 5.2. Tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá a) Là tên và đ a ch ghi trong đăng ký ho t đ ng kinh doanh. b) Đ i v i cơ s s n xu t lư i đánh cá, n i dung ghi là: S n xu t t i (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ). c) Đ i v i cơ s nh p kh u lư i đánh cá ho c cơ s làm đ i lý bán hàng cho nư c ngoài, n i dung ghi là: Thư ng nhân nh p kh u (tên và đ a ch cơ s ) ho c: Thương nhân đ i lý (tên và đ a ch cơ s ). d) Đ i v i cơ s sang bao đóng gói l i lư i đánh cá đ bán, n i dung ghi là: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), cơ s đóng gói (tên và đ a ch cơ s ) ho c: S n ph m c a (tên và đ a ch cơ s ), đóng gói t i (tên và đ a ch cơ s ). 5.3. Đ nh lư ng hàng hoá a) Đ i v i lư i t m, n i dung ghi là Kích thư c g m chi u dài kéo căng và chi u ngang kéo căng (m ho c s m t lư i), kh i lư ng (g ho c kg). b) Đ i v i dây, n i dung ghi là: Kh i lư ng (kg) và chi u dài (m). c) Đ i v i s i, n i dung ghi là: kh i lư ng (g ho c kg). 5.4. Thành ph n c u t o Cách ghi theo quy đ nh chung t i Đi u 9 c a Quy ch . Ví d : S i nylon, s i cư c, s i PE,... 5.5. Ch tiêu ch t lư ng ch y u a) Đ i v i lư i t m n i dung ghi là: Màu s c, đ thô (Tex), đ b n đ t khô (N-niutơn) và kích thư c m t lư i 2a (mm). b) Đ i v i s i và dây n i dung ghi là: Đư ng kính (mm), đ thô (Tex), đ b n đ t khô (N-niutơn) và đ săn (vòng xo n/m). 5.6. Ngày s n xu t, th i h n b o qu n, th i h n s d ng
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cách ghi theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Quy ch và m c II.A.6 c a Thông tư s 34. 5.7. Hư ng d n b o qu n và s d ng a) Đ i v i hàng hoá và lư i đánh cá, không c n ghi hư ng d n s d ng. b) N i dung hư ng d n b o qu n ph i ghi rõ đi u ki n b o qu n (nhi t đ , đ m, ánh sáng). 5.8. Xu t x c a hàng hoá Khi xu t kh u, nh p kh u lư i đánh cá, trên nhãn hàng hoá ph i ghi rõ tên nư c xu t x theo quy đ nh t i Đi u 13 c a Quy ch . B. N I DUNG KHÔNG B T BU C Ngoài nh ng n i dung b t bu c ph i ghi trên nhãn, thương nhân có th ghi trên nhãn hàng hoá các n i dung khác (n u có) theo đúng quy đ nh t i Đi u 14 c a Quy ch như: s đăng ký ch t lư ng s n ph m, mã s tiêu chu n ch t lư ng s n ph m.... và M c B c a Thông tư s 34. III. CÁCH TRÌNH BÀY, DÁN NHÃN HÀNG HOÁ 1. Yêu c u và ngôn ng trình bày nhãn hàng hoá đ i v i hàng hoá thu s n ph i theo đúng quy đ nh t i Quy ch và Thông tư s 34. 2. Nhãn hàng hoá là b n vi t, b n in, hình v , hình nh, d u hi u đư c trình bày như sau: 2.1. Đ i v i hàng hoá không có bao bì ngoài: Nhãn đư c in chìm, in n i tr c ti p trên bao bì ch a đ ng ho c dán, đính, cài ch c ch n trên hàng hoá. 2.2. Đ i v i hàng hoá có bao bì ngoài: a) Nhãn đư c in chìm, in n i tr c ti p trên bao bì ch a đ ng ho c dán, đính, cài ch c ch n trên hàng hoá. Trên bao bì ngoài c a hàng hoá ch c n ghi tên hàng hoá ho c toàn b n i dung c a nhãn hàng hoá như v i bao bì ch a đ ng. Ho c b) Trên bao bì ch a đ ng ch ghi m t s n i dung b t bu c c a nhãn, nh ng n i dung khác còn l i đư c ghi trên bao bì ngoài gi ng như quy đ nh t i đi m 3 dư i đây. 3. Trong trư ng h p hàng hoá có bao bì ch a đ ng nh , nhãn hàng hoá không đ di n tích đ ghi h t các n i dung b t bu c thì ghi nhãn hàng hoá như sau: 3.1. Ghi nhãn hàng hoá trên bao bì ch a đ ng m t s n i dung b t bu c ch y u như: tên hàng hoá, tên và đ a ch c a thương nhân ch u trách nhi m v hàng hoá, đ nh lư ng hàng hoá, th i h n s d ng ho c th i h n b o qu n. 3.2. Nh ng n i dung b t bu c còn l i và n i dung không b t bu c (n u có) ph i ghi trên bao bì ngoài ho c ph i ghi trên b n thuy t minh kèm theo.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. B Thu s n ph i h p v i B Thương m i th c hi n qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hoá theo quy đ nh c a Quy ch . 2. V Khoa h c Công ngh là cơ quan đ u m i, giúp B trư ng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ghi nhãn hàng hoá thu s n trên ph m vi c nư c và ph i h p v i C c b o v ngu n l i thu s n, Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và V sinh thu s n hư ng d n, t ch c, ch đ o, th c hi n Thông tư này. 3. Thanh tra chuyên ngành có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t v ghi nhãn hàng hoá; phát hi n, ngăn ch n và x lý theo th m quy n ho c ki n ngh cơ quan có th m quy n x lý các vi ph m v ghi nhãn hàng hoá thu s n. 4. Thông tư này có hi u l c th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2001. M i b sung s a đ i n i dung c a Thông tư này do B trư ng B Thu s n xem xét và quy t đ nh b ng văn b n. Nguy n Vi t Th ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản