Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 về bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/TT-NHNN5 Hà N i, ngày 16 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 03/2000/TT-NHNN5 NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 89/1999/N -CP NGÀY 01 THÁNG 09 NĂM 1999 C A CHÍNH PH V B O HI M TI N G I Căn c i u 23 c a Ngh nh s 89/1999/N -CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 c a Chính ph v b o hi m ti n g i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n Ngh nh này như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI I U CH NH 1. i tư ng áp d ng Thông tư này bao g m: - T ch c tín d ng và t ch c không ph i t ch c tín d ng ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng, có nh n ti n g i b ng ng Vi t Nam c a các cá nhân; - Các cá nhân g i ti n t i t ch c tín d ng, t ch c không ph i t ch c tín d ng ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng; - B o hi m ti n g i Vi t Nam. 2. Các t ch c tín d ng, t ch c không ph i là t ch c tín d ng ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng (dư i ây g i t t là các t ch c tham gia b o hi m ti n g i) ho t ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nhĩa Vi t Nam, có nh n ti n g i b ng ng Vi t Nam c a cá nhân u ph i tham gia b o hi m ti n g i b t bu c. II. CÁC LO I TI N G I Ư C B O HI M Ti n g i ư c b o hi m là ti n g i b ng ng Vi t Nam c a các cá nhân (bao g m ngư i cư trú và ngư i không cư trú) t i t ch c tham gia b o hi m ti n g i, g m: - Ti n g i ti t ki m không kỳ h n, có kỳ h n; - Ti n g i không kỳ h n, có kỳ h n bao g m c ti n g i trên tài kho n cá nhân; - Ti n mua các ch ng ch ti n g i và các trái phi u ghi danh do cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép t ch c tham gia b o hi m ti n g i phát hành.
 2. B o hi m ti n g i Vi t Nam không b o hi m i v i các lo i ch ng ch ti n g i và các trái phi u vô danh do t ch c tham gia b o hi m ti n g i phát hành. III. TH T C ĂNG KÝ THAM GIA B O HI M TI N G I 1. Các t ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i ti n hành ăng ký như sau: 1.1. Th i h n hoàn t t th t c ăng ký tham gia b o hi m ti n g i không quá 30 ngày k t ngày Thông tư này có hi u l c. i v i t ch c ư c c p gi y phép ho t ng sau ngày Thông tư này có hi u l c, ph i hoàn t t th t c này trong vòng 30 ngày trư c khi khai trương ho t ng. 1.2. H sơ ăng ký tham gia b o hi m ti n g i bao g m: a. Phi u ăng ký tham gia b o hi m ti n g i (Ph l c s 1); b. H sơ pháp lý và ho t ng c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i (b n sao có công ch ng) bao g m: - Quy t nh thành l p ho c gi y phép thành l p và ho t ng do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; - i u l t ch c và ho t ng; - Danh sách thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) và Ban Ki m soát; - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - Các báo cáo tài chính trong vòng 3 năm g n nh t (ho c trong nh ng năm g n nh t i v i nh ng t ch c m i thành l p dư i 03 năm) có xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c c a m t cơ quan ki m toán ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. Riêng i v i t ch c không ph i t ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngân hàng còn ph i g i kèm i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a ơn v ch qu n ho c ơn v mình là thành viên. 2. T ch c tham gia b o hi m ti n g i b ch m d t tham gia b o hi m ti n g i có th ư c ph c h i tr l i quy n ư c b o hi m sau khi ã th c hi n các nghĩa v iv i B o hi m ti n g i Vi t Nam và ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n có văn b n cho phép ư c ph c h i quy n nh n ti n g i c a cá nhân i v i t ch c ó. H sơ, th t c ti p nh n th c hi n như quy nh t i i m 1. M c này. 3. Trong vòng 30 ngày k t ngày nh n h sơ ăng ký tham gia b o hi m ti n g i, B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m hoàn t t th t c tham gia b o hi m ti n g i i v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i.
 3. 4. Trong quá trình ho t ng, n u có nh ng thay i v n i dung ho t ng ư c c p có thNm quy n ch p thu n, t ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i g i ngay cho B o hi m ti n g i Vi t Nam b sung h sơ tham gia b o hi m ti n g i. IV. PHÍ B O HI M TI N G I 1. Hàng năm, t ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i n p cho B o hi m ti n g i Vi t Nam m t kho n phí b ng 0,15%/năm tính trên s dư ti n g i bình quân c a các lo i ti n g i ư c b o hi m t i t ch c tham gia b o hi m ti n g i. a) T ch c tham gia b o hi m ti n g i có trách nhi m tính (Ph l c s 3) và n p phí cho B o hi m ti n g i Vi t Nam theo m c quy nh. Phí b o hi m ti n g i ư c tính b n kỳ trong m t năm theo các quý và ư c n p vào ngày cu i c a tháng u Quý ti p theo (n u nh ng ngày trên trùng v i ngày ngh cu i tu n ho c ngày ngh l , T t thì ngày n p phí là ngày làm vi c u tiên sau các ngày ngh ó); b) S phí ph i n p cho m i kỳ tính b ng công th c sau ây: S0 +S3 0,15 + S1 + S2 2 P = 3 x 100 x4 Trong ó: - P là s phí b o hi m ph i n p trong kỳ; - S0 là s dư ti n g i ư c b o hi m u kỳ thu phí; - S1, S2, S3 là s dư ti n g i ư c b o hi m cu i các tháng tương ng trong kỳ; 0,15 - là t l phí ph i n p cho m t kỳ trong năm 100 x 4 c) Trong trư ng h p t ch c tham gia b o hi m ti n g i b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có văn b n tuyên b ch m d t ho t ng nh n ti n g i, t ch c ó ph i n p s phí còn thi u tính n h t ngày có quy t nh ch m d t nh n ti n g i. d) Trong quá trình ki m tra tình hình n p phí b o hi m ti n g i t i t ch c tham gia b o hi m ti n g i, n u phát hi n th y có s thi u chính xác trong vi c tính và n p phí, t ch c b o hi m ti n g i s truy thu s phí còn thi u ho c thoái thu i v i s phí n p th a và có th áp d ng m t trong các hình th c x lý sau: - C nh cáo;
 4. - Ph t ti n i v i s phí n p thi u theo m c do H i ng Qu n tr c a B o hi m ti n g i Vi t Nam quy nh, nhưng không ư c cao hơn m c quy nh nêu t i i m 2 dư i ây. 2. T ch c tham gia b o hi m ti n g i vi ph m th i h n n p phí b o hi m quy nh ngoài vi c n p s phí còn thi u còn ph i ch u ph t theo m c 0,1%/ngày i v i s phí ch m n p. 3. N u qua th i h n n p phí b o hi m ti n g i 30 ngày (k c ngày ngh cu i tu n và ngh l , T t) theo quy nh t i i m 1.a m c này mà t ch c tham gia b o hi m ti n g i chưa n p phí b o hi m ti n g i, t ch c b o hi m ti n g i có quy n: - Yêu c u Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng ho c Kho b c Nhà nư c nơi gi tài kho n ti n g i c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i trích tài kho n ti n g i c a t ch c ó chuy n n p phí b o hi m ti n g i. S ti n trích chuy n này bao g m c ti n ph t theo quy nh t i i m 1 và 2 m c IV c a Thông tư này. - Trong trư ng h p trên tài kho n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i không s dư th c hi n vi c trích n p nói trên, B o hi m ti n g i Vi t Nam yêu c u Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng ho c Kho b c Nhà nư c trích n p phí b o hi m ti n g i trư c và ti n ph t sau, ng th i thông báo b ng văn b n cho t ch c tham gia b o hi m ti n g i yêu c u n p ph n còn thi u. 4. Quá th i h n n p phí b o hi m ti n g i 90 ngày (k c ngày ngh cu i tu n và ngày ngh l , T t) theo quy nh t i i m 1.a m c này mà t ch c tham gia b o hi m ti n g i v n không n p phí b o hi m ti n g i, B o hi m ti n g i Vi t Nam s x lý như sau: - Ra quy t nh ch m d t b o hi m ti n g i và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng; - ngh Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh ng ng huy ng ti n g i cá nhân c a t ch c ó; Trong trư ng h p t ch c tham gia b o hi m ti n g i b B o hi m ti n g i Vi t Nam quy t nh ch m d t b o hi m ti n g i, B o hi m ti n g i Vi t Nam s ti p t c ch u trách nhi m chi tr b o hi m i v i kho n ti n g i ư c b o hi m g i trư c ngày có quy t nh ch m d t b o hi m ti n g i và trách nhi m này ư c th c hi n trong th i gian 180 ngày (k c ngày ngh cu i tu n và ngày l , T t) k t ngày có quy t nh ch m d t b o hi m ti n g i, n u trong th i gian ó t ch c tham gia b o hi m ti n g i b cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n tuyên b ch m d t ho t ng và t ch c ó m t kh năng thanh toán. S ti n b o hi m này bao g m c lãi phát sinh tính t i th i i m b tuyên b ch m d t ho t ng. 5. Vi c thu phí b o hi m ti n g i ư c th c hi n thông qua h i s c a các t ch c tham gia b o hi m ti n g i ho c theo phương th c khác do B o hi m ti n g i Vi t Nam và t ch c tham gia b o hi m ti n g i tho thu n. 6. Hàng năm, căn c vào quy t toán c a cơ quan qu n lý tài chính Nhà nư c có thNm quy n i v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i (bao g m c cơ quan thu ), B o
 5. hi m ti n g i Vi t Nam có th i u ch nh l i t ng s phí b o hi m ti n g i ph i n p trong năm c a t ch c ó. V. GIÁM SÁT R I RO VÀ CÁC BI N PHÁP X LÝ 1. T ch c tham gia b o hi m ti n g i có trách nhi m g i cho B o hi m ti n g i Vi t Nam các lo i báo cáo theo quy nh sau ây: a. i v i t ch c tín d ng: - B ng tính toán phí b o hi m ti n g i ph i n p theo nh kỳ Quý (Ph l c s 2); - B ng cân i tài kho n nh kỳ quý, 6 tháng, 1 năm; - Báo cáo ánh giá tình hình ho t ng 6 tháng và m t năm; - Báo cáo khác theo yêu c u c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. b. i v i t ch c không ph i t ch c tín d ng: - B ng tính toán phí b o hi m ti n g i ph i n p theo nh kỳ Quý (Ph l c s 2); - B ng cân i tài kho n nh kỳ quý, 6 tháng, 1 năm; - Báo cáo ánh giá v ho t ng ti n g i cá nhân c a các cơ quan thanh tra, ki m toán ho c các báo cáo khác có liên quan (n u có); - Các báo cáo khác theo yêu c u c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. 2. T ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i báo cáo ngay v i b o hi m ti n g i Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a. Khi g p khó khăn v kh năng chi tr : - T ng s ti n chi tr b thi u h t ph i x lý; - Lý do d n n tình tr ng khó khăn này; - Cơ c u ti n g i ư c b o hi m; - D ki n h u qu c a nh ng khó khăn này và các bi n pháp kh c ph c; - Ki n ngh i v i B o hi m ti n g i Vi t Nam và v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n.
 6. b. Khi t ch c tham gia b o hi m ti n g i có s thay i v thành ph n H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c). c. Ngoài các n i dung nêu trên, t ch c tham gia b o hi m ti n g i không ph i là t ch c tín d ng ph i báo cáo cho B o hi m ti n g i Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: - Khi thay i v chi n lư c, nh hư ng ho t ng trong các lĩnh v c kinh doanh ch y u có liên quan n huy ng ti n g i c a ơn v mình và c a ơn v ch qu n; - Khi g p khó khăn do các r i ro t xu t; 3. Trong th i h n 90 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính, t ch c tham gia b o hi m ti n g i có trách nhi m g i cho b o hi m ti n g i Vi t Nam các báo cáo sau ây: - B ng t ng k t tài s n năm ã ư c xác nh n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c c a cơ quan ki m toán ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n; - Báo cáo tình hình l , lãi c a ơn v . 4. Trong quá trình giám sát và ki m tra i v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i, n u phát hi n t ch c tham gia b o hi m ti n g i vi ph m các quy nh v an toàn trong ho t ng ngân hàng, v b o hi m ti n g i và các quy nh t i Thông tư này, B o hi m ti n g i Vi t Nam có quy n yêu c u t ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i có bi n pháp kh c ph c ngay tình tr ng vi ph m các quy nh ó, ng th i báo cáo ngay b ng văn b n v i Ngân hàng Nhà nư c có bi n pháp theo dõi, x lý. 5. Trong trư ng h p xét th y ho t ng c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i có nguy cơ d n n m t kh năng chi tr , có th t thoát l n v v n và tài s n, ho c có tác ng x u nghiêm tr ng t i các t ch c tín d ng khác thì B o hi m ti n g i Vi t Nam báo cáo Ngân hàng Nhà nư c và ng th i yêu c u t ch c tham gia b o hi m ti n g i có bi n pháp ch n ch nh k p th i. 6. Trách nhi m c a b o hi m ti n g i Vi t Nam và các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c trong vi c ph i k t h p giám sát, qu n lý ho t ng c a các t ch c tham gia b o hi m ti n g i: a. B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m: - Ph i h p ch t ch v i Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c n m b t k p th i tình hình ho t ng ngân hàng c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i; - Báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nư c và cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n các n i dung liên quan ư c quy nh t i i m 4 và 5 m c V trên ây; - Báo cáo v các n i dung liên quan khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c và cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n; - B o m t các thông tin v t ch c tín d ng theo ch hi n hành.
 7. b. Các ơn v liên quan c a Ngân hàng Nhà nư c và b o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m ph i h p cùng nhau giám sát vi c thu phí, n m thông tin liên quan n t ch c và ho t ng c a các t ch c tham gia b o hi m ti n g i. c. Kho b c Nhà nư c và các t ch c tín d ng, nơi t ch c không ph i là t ch c tín d ng tham gia b o hi m ti n g i m tài kho n có trách nhi m trích tài kho n c a các t ch c này theo yêu c u c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. VI. H TR , X LÝ C A B O HI M TI N G I VI T NAM IV IT CH C THAM GIA B O HI M TI N G I CÓ NGUY CƠ M T KH NĂNG CHI TR Trong trư ng h p t ch c tham gia b o hi m ti n g i có nguy cơ m t kh năng chi tr nhưng chưa n m c t trong tình tr ng ki m soát c bi t, sau khi xác nh r ng vi c ti p t c ho t ng c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i này có vai trò quan tr ng i v i s b o m an toàn c a toàn h th ng và s n nh chính tr , kinh t và xã h i thì B o hi m ti n g i Vi t Nam có th h tr b ng các hình th c sau ây: 1. Cho vay h tr chi tr ti n g i ư c b o hi m; 2. B o lãnh cho các kho n vay c bi t c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i có ti n chi tr ti n g i ư c B o hi m; 3. Mua l i n c a các khách hàng c a t ch c tham gia B o hi m ti n g i. B o hi m ti n g i Vi t Nam ch mua l i các kho n n có m b o. Vi c áp d ng các bi n pháp h tr nêu trên do H i ng qu n tr B o hi m ti n g i Vi t Nam xem xét, quy t nh trên cơ s các quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v tái c p v n, v b o lãnh và mua l i n . VII. CHI TR CHO NGƯ I G I TI N KHI T CH C THAM GIA B O HI M TI N G I BN CH M D T HO T NG VÀ M T KH NĂNG THANH TOÁN Khi t ch c tham gia b o hi m ti n g i b cơ quan nhà nư c có thNm quy n có văn b n ch m d t ho t ng và t ch c ó b m t kh năng thanh toán, B o hi m ti n g i Vi t Nam s ti n hành vi c chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n theo quy trình sau ây: 1. L p b ng kê danh sách ngư i g i ti n: - Trong vòng 15 ngày k t ngày có văn b n ch m d t ho t ng nh n ti n g i cá nhân c a Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tham gia b o hi m ti n g i ph i l p xong b ng kê danh sách ngư i g i ti n t i t ch c c a mình (Ph l c s 3) và g i cho B o hi m ti n g i Vi t Nam; - Sau khi nh n ư c b ng kê danh sách ngư i g i ti n, B o hi m ti n g i Vi t Nam cùng v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i ti n hành ki m tra b ng kê danh sách ngư i g i ti n và s ti n mà B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i tr i v i t ng ngư i g i ti n;
 8. - Sau khi th ng nh t danh sách nh ng ngư i g i ti n và t ng s ti n và B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i tr theo quy nh, B o hi m ti n g i Vi t Nam trình H i ng qu n tr phê duy t làm cơ s t ch c tri n khai vi c chi tr ; - Ngay sau khi ư c H i ng qu n tr phê duy t, B o hi m ti n g i Vi t Nam ph i thông báo vi c chi tr này trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. ăng ký nh n ti n b o hi m: a. Ngư i g i ti n th c hi n vi c ăng ký nh n ti n b o hi m (Ph l c s 4). Vi c chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n ư c ti n hành t i các a i m sau: - T i tr s c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i; - T i tr s chính, chi nhánh hay văn phòng i di n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam; - T i t ch c tín d ng khác do ngư i g i ti n l a ch n; - T i a ch do ngư i g i ti n ch nh trong Phi u ăng ký. Phí chuy n ti n do ngư i g i ti n ư c b o hi m ch u; b. Ngư i g i ti n có th l a ch n m t trong các phương th c thanh toán sau: - Ti n m t; - Chuy n kho n; 3. B o hi m ti n g i Vi t Nam ch chi tr cho ngư i g i ti n khi các i u ki n sau: - Có tên trong danh sách ã ư c s phê duy t c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i và B o hi m ti n g i Vi t Nam; - Có các gi y t ch ng minh quy n s h u h p pháp i v i các kho n ti n g i c a mình t i t ch c tham gia b o hi m ti n g i (s ti t ki m, ch ng ch ti n g i, gi y t có giá...) cùng v i gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u; Trư ng h p ngư i g i ti n ánh m t các gi y t như s ti t ki m, ch ng ch ti n g i có ghi danh, gi y t có giá, h chi u, ch ng minh nhân dân... thì vi c chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n ư c x lý theo hư ng d n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. 4. Chi tr ti n b o hi m: a. B o hi m ti n g i Vi t Nam có trách nhi m niêm y t thông báo cũng như danh sách nh ng ngư i g i ti n ư c chi tr t i tr s chính và chi nhánh t ch c tham gia b o hi m ti n g i b tuyên b ch m d t ho t ng và t i tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam; b. Sau khi hoàn t t các th t c, n i dung liên quan nêu t i i m 1, 2 và 3 trên ây, trong vòng 15 ngày B o hi m ti n g i Vi t Nam ti n hành vi c chi tr ti n b o hi m
 9. cho ngư i g i ti n t i các a i m mà ngư i g i ti n ã ăng ký. Vi c chi tr ư c ti n hành như sau: - M c ti n t i a mà m t ngư i g i ti n t i m t t ch c tham gia b o hi m ti n g i ư c B o hi m ti n g i Vi t Nam tr là 30 tri u ng (g m c g c và lãi); - Ngư i có t ng s ti n g i (g m c g c và lãi) t i m t t ch c tham gia b o hi m ti n g i b ng ho c nh hơn 30 tri u ng s ư c B o hi m ti n g i Vi t Nam tr 100%. Ngư i g i ti n có t ng s ti n g i (g m g c và lãi) l n hơn 30 tri u ng t i m t t ch c tham gia b o hi m ti n g i thì ph n vư t so v i quy nh trên ây s ư c hoàn tr trong quá trình thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m g i b phá s n phù h p v i quy nh c a Pháp lu t v phá s n doanh nghi p; - Trong trư ng h p ngư i g i ti n có nghĩa v n i v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i b tuyên b ch m d t ho t ng và m t kh năng thanh toán, vi c chi tr ti n b o hi m ư c th c hi n sau khi ã tr các kho n n c a ngư i g i ti n theo ngh c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i. c. Chi tr ti n b o hi m cho các trư ng h p khác: - Ngư i g i ti n sau khi ã ăng ký mu n thay i a i m nh n ti n b o hi m ph i thông báo cho B o hi m ti n g i Vi t Nam. Trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo thay i a i m, B o hi m ti n g i Vi t Nam xem xét gi i quy t; - Trong i u ki n vì lý do khách quan, ngư i ư c nh n ti n b o hi m có th u quy n cho ngư i khác n nh n. Ngư i ư c u quy n ph i có năng l c hành vi dân s y , ph i xu t trình gi y u quy n (Ph l c s 7) có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n theo pháp lu t Vi t Nam, cùng v i gi y ch ng minh nhân dân ho c h chi u; - N u ngư i g i ti n xu t c nh nh cư nư c ngoài ho c ch t thì B o hi m ti n g i Vi t Nam s ti n hành th t c chi tr theo s u quy n c a ch s h u và theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v th a k tài s n. d. B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c quy n không chi tr ti n b o hi m n u có cơ s ch ng minh r ng kho n ti n g i ó không thu c i tư ng ư c b o hi m. VIII. QU N LÝ VÀ THANH LÝ TÀI S N IV IT CH C THAM GIA B O HI M TI N G I BN PHÁ S N 1. Trong trư ng h p t ch c tham gia b o hi m ti n g i b phá s n, thì B o hi m ti n g i Vi t Nam tr thành ch n i v i t ch c tham gia b o hi m ti n g i ó v i s ti n mà B o hi m ti n g i Vi t Nam ã chi tr cho ngư i g i ti n và ư c quy n tham gia quá trình qu n lý và thanh lý tài s n c a t ch c tham gia b o hi m ti n g i b phá s n. 2. S ti n thu h i ư c t vi c thanh lý tài s n c a t ch c tham giam b o hi m tièn g i b phá s n ư c b sung vào ngu n v n ho t ng c a B o hi m ti n g i Vi t Nam.
 10. IX. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Ti n g i t i các t ch c tham gia b o hi m ti n g i nêu t i M c II Thông tư này ư c b o hi m k t ngày t ch c tham gia b o hi m ti n g i th c hi n vi c ăng ký tham gia b o hi m ti n g i và ư c B o hi m ti n g i Vi t Nam ch p thu n. Các kho n ti n g i ư c b o hi m là các kho n ti n g i trư c ngày tham gia b o hi m còn s dư vào ngày tham gia b o hi m và các kho n ti n g i phát sinh k t ngày tham gia b o hi m. T ch c tham gia b o hi m ti n g i có trách nhi m n p phí b o hi m ti n g i k t ngày ư c ch p thu n. Phí b o hi m ti n g i kỳ u ư c tính theo nguyên t c quy nh t i Thông tư này và n p theo hư ng d n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam. 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c B o hi m ti n g i Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các t ch c tham gia b o hi m ti n g i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n, tri n khai th c hi n Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, các t ch c, cá nhân có trách nhi m thi hành Thông tư này ph n ánh k p th i v Ngân hàng Nhà nư c. Vi c b sung, s a i Thông tư này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh. Tr n Minh Tu n ( ã ký) (PH L C S 1) Tên t ch c tham gia BHTG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .................................. ....., ngày.... tháng..... năm....... PHI U ĂNG KÝ THAM GIA B O HI M TI N G I Kính g i: B o hi m ti n g i Vi t Nam 1. Tên t ch c tham gia BHTG:............................................................... 2. ơn v ch qu n (n u có): ...................................................................
 11. 3. Gi y phép thành l p và ho t ng s : ................................................. Ngày ......... tháng ....... năm ............ 4. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : .......................................... Ngày ..... tháng ..... năm ....... 5. V n i u l :......................................................................................... 6. Tr s chính: - a ch :.................................................................................................. - i n tho i:............................................................................................. - Fax: ....................................................................................................... 7. Các chi nhánh (ghi c th tên g i, a ch t ng chi nhánh, riêng i v i Ngân hàng qu c doanh ch ghi s lư ng nhưng ph i ghi rõ s lư ng các lo i chi nhánh): ................................................................................................... ................................................................................................................ 8. S hi u tài kho n t i NHNN, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c): .... (Tên t ch c tham gia BHTG)......................................................................... ăng ký tham gia b o hi m ti n g i, cam k t th c hi n y quy n và nghĩa v c a mình trư c pháp lu t. Ch t ch T ng giám c H i ng qu n tr (Giám c) (N u có) (PH L C S 2) Tên t ch c tham gia BHTG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc .................................. ...., ngày.... tháng..... năm....... B N TÍNH TOÁN N P PHÍ B O HI M TI N G I
 12. Quý...... năm.......... ư c l p và g i cho B o hi m ti n g i Vi t Nam trư c h n n p phí 10 ngày ơn v : tri u ng STT S dư ti n g i S ti n Ghi chú (a) (b) (c) 1 S dư các lo i ti n g i ư c b o hi m trong quý S dư u quý S dư cu i tháng th nh t S dư cu i tháng th hai S dư cu i tháng th ba 2 S dư bình quân ph i n p phí trong quý 3 T ng s phí ph i n p [(3) = (2) x 0,15%/4] Ngư i l p bi u K toán trư ng T ng giám c (Giám c)
Đồng bộ tài khoản