Thông tư số 03/2002/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
5
download

Thông tư số 03/2002/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2002/TT-NHNN về việc Quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2002/TT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2002/TT-NHNN Hà N i, ngày 05 tháng 4 năm 2002 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 03/2002/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2002 HƯ NG D N V QU N LÝ TI N KÝ QU C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH L HÀNH Th c hi n i u 4 và i u 6 Ngh nh s 27/200//N -CP ngày 05/6/2001 c a Chính ph "V vi c kinh doanh l hành, hư ng d n u l ch", Ngân hàng Nhà nư c hư ng n c th v qu n lý ti n ký qu c a các doanh nghi p kinh doanh l hành g i t i các Ngân hàng thương m i như sau: I- I TƯ NG VÀ PH M VI I U CH NH 1. Thông tư này áp d ng i v i các Ngân hàng thương m i ho t ng t i Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng). 2. Vi c m tài kho n và n p ti n ký qu c a các doanh nghi p ư c phép kinh doanh l hành ho t ng t i Vi t Nam ph i ch p hành úng các quy nh c a Thông tư này và các th t c g i, thanh toán ti n theo quy nh c a Ngân hàng phù h p v i pháp lu t hi n hành. II- M , S D NG VÀ QU N LÝ TÀI KHO N TI N KÝ QU KÍNH DOANH L HÀNH 3. Ti n ký qu c a doanh nghi p kinh doanh l hành ph i dư c g i vào tài kho n (phong t a) t i Ngân hàng (nơi doanh nghi p m rài kho n giao d ch chính) và doanh nghi p không ư c s d ng s ti n ký qu này trong su t th i gian ho t ng kinh doanh l hành. 4. Trách nhi m c a doanh nghi p (ch tài kho n) 4.1- Không ư c s d ng sai m c ích s ti n ký qu kinh doanh l hành, doanh nghi p ch ư c s d ng s ti n ký qu thanh toán, b i thư ng cho khách du l ch trong trư ng h p doanh nghi p vi ph m h p ng v i khách du l ch ho c có r i ro t xu t x y ra v i khách du l ch trong khi t ch c th c hi n chương trình du l ch. 4.2- Luôn ph i uy trì m c s dư trên tài kho n theo úng quy nh; trong trư ng h p s dư trên tài kho n này th p hơn m c qui nh, doanh nghi p ph i n p b sung ti n cho m c ký qu qui nh.
  2. 4.3- Ch p hành y và úng các quy nh hi n hành có liên quan m vi c s d ng tài kho n ký qu này: m , n p ti n, n p b sung ti n ký qu ... 5. Trách nhi m c a Ngân hàng 5.1 - Hư ng d n doanh nghiêm kinh doanh l hành th c hi n úng các quy nh v m tài kho n, n p ti n ký qu vào tài kho n, s d ng tài kho n và các quy nh có liên quan n tài kho n này. 5.2- Phong to kho n ti n ký qu kinh doanh l hành và th c hi n tính tr lãi cho s dư ti n ký qu theo m c lãi su t ti n g i không kỳ h n g i t i Ngân hàng. Cu i tháng, tính tr lãi cho doanh nghi p và h ch toán vào tài kho n ti n g i hay tr b ng ti n m t. 3- C p gi y ch ng nh n Ti n ký qu kinh doanh l hành cho doanh nghi p (theo Ph l c s 1 ình kèm Thông tư này) 5 .4- Trư ng h p doanh nghi p vi ph m h p ng ho c có r i ro t xu t xây ra v i khách du l ch và có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n (cơ quan qu n lý Nhà nư c v du l ch ho c c a toà án) bu c doanh nghi p ph i b i thư ng thi t h i, Ngân hàng ư c quy n trích tài kho n ti n ký qu th c hi n vi c thanh toán ó, sau khi tr chi phí d ch v Ngân hàng. . 5.5- Yêu c u doanh nghi p n p b sung y s ti n ph i ký qu trong th i h n 01 tháng (k t ngày ti n ư c trích t tài kho n ti n ký qu thanh toán, b i thư ng cho khách du l ch). Sau th i h n trên, doanh nghi p không b sung y s ti n ký qu , Ngân hàng thông báo cho T ng c c Du l ch ho c S du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính có bi n pháp x lý. 5.6- Hoàn tr ti n ký qu kinh doanh l hành cho doanh nghi p trong nh ng trư ng h p sau ây: - Có thông báo c a T ng c c du l ch vê vi c doanh nghi p không ư c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; - Có quy t nh c a T ng c c du l ch v vi c thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t c a doanh nghi p; - Có quy t nh c a Cơ quan ăng ký kinh doanh v vi c thu h i ăng ký kinh doanh ho c xoá ngành ngh kinh doanh l hành trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. III. THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ X LÝ VI PH M 6. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 15 c a tháng u quý sau, các Ngân hàng thương m i có nh n ti n ký qu kinh doanh l hành ph i l p và g i báo cáo y cho Ngân hàng Nhà nư c (Thanh tra Ngân hàng nhà nư c) v tình hình nh n ti n ký qu kinh doanh l hành c a h th ng Ngân hàng mình (theo Ph l c s 2 ính kèm Thông tư này).
  3. 7. Các Ngân hàng và doanh nghi p có hành vi vi ph m các quy nh c a Thông tư này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. IV- I U KHO N THI HÀNH 8. THÔNG TƯ NÀY CÓ HI U L C THI HÀNH K T NGÀY KÝ 8. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 9. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr vàT ng giám c (Giám c) Ngân hàng thương m i ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n tri n khai th c hi n Thông tư này. Nguy n Th Kim Ph ng ( ã ký) PH L C S 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------- ......., ngày..... tháng....... năm............... GI Y CH NG NH N TI N KÝ QU KINH DOANH L HÀNH Căn c Thông tư s /2002/TT-NHNN ngày / /2002 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam "Hư ng d n v Qu n lý Ti n qu c a các doanh nghi p kinh doanh l hành". Ngân hàng (chi nhánh Ngân hàng) a ch : i n tho i liên h : Ch ng nh n doanh nghi p: a ch tr s chính: Ch tài kho n: Ch c danh c a Ch tài kho n: ã n p ti n ký qu v i t ng s ti n là: S ti n b ng ch :
  4. T i Ngân hàng Vào ngày tháng năm Tài kho n ư c hư ng lãi su t: Ti n g i không kỳ h n Ngân hàng (Chi nhánh NH)............................. Giám c (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) PH L C S 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NH N TI N KÝ QU INH DOANH L HÀNH (Báo cáo quý....... năm.............) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c) Tên Ngân hàng a ch : S i n tho i: S Fax: Tên doanh nghi p S ti n ký qu (Ch tài kho n) I/ Doanh nghi p kinh doanh l hành n i a: 1. 2. ... II/ Doanh nghi p kinh doanh l hành qu c t : 1. 2. ... T ng s T ng giám c (Giám c) (Ký tên và óng d u)
  5. Ghi chú: Trư ng h p các chi nhánh Ngân hàng thương m i có nh n ti n k qu kinh doanh l hành thì cũng ph i l p và g i báo cáo này cho Ngân hàng thương m i (Tr s chính) t ng h p và g i báo cáo cho Ngân hàng Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản