Thông tư số 03/2008/TT-BNG

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
53
lượt xem
2
download

Thông tư số 03/2008/TT-BNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2008/TT-BNG về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2008/TT-BNG

 1. B NGO I GIAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 03/2008/TT-BNG Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY CH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG C A CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC C A VI T NAM NƯ C NGOÀI Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 15/2008/CP-N ngày 04/02/2008 quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Ngo i giao; B Ngo i giao hư ng d n m t s i m v qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i chung là cơ quan Vi t Nam nư c ngoài) như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. i tư ng i u ch nh quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: Các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c v n có ngu n g c ngân sách nhà nư c g m: 1.1. D án u tư xây d ng m i; c i t o, nâng c p các cơ s hi n có. 1.2. D án u tư mua nhà, mua t xây d ng tr s làm vi c và nhà cho cán b , nhân viên. 1.3. D án mua t, mua nhà k t h p v i xây d ng, c i t o, nâng c p. 2. Nguyên t c qu n lý quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 2.1. Các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài ư c qu n lý theo m t s quy nh c a pháp lu t Vi t Nam phù h p v i tính c thù c a d án và pháp lu t c a nư c s t i. Trư ng h p có các quy nh khác nhau i v i cùng m t v n thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t nư c s t i. 2.2. i v i các d án u tư c a các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài, trư c khi quy t nh u tư ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Ngo i giao v ch trương u tư. Căn c k ho ch dài h n và trung h n ã ư c Th tư ng Chính ph phê
 2. duy t và tình hình th c t v u tư xây d ng c a các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài, B Ngo i giao có ý ki n v ch trương u tư các d án u tư c a các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài. H sơ d án u tư theo n i dung Ph l c 01 c a thông tư này. II. QUY NNH C TH 1. Ch u tư, nhi m v quy n h n c a Ch u tư quy nh t i kho n 3 i u 3 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 1.1. Ch u tư: Là cơ quan Vi t Nam nư c ngoài ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n th c hi n d án và qu n lý, s d ng công trình sau khi u tư. Trong trư ng h p cơ quan Vi t Nam nư c ngoài không i u ki n th c hi n công vi c ch u tư thì cơ quan B , ngành qu n lý cơ quan c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n nhi m v ch u tư d án. Trong thành ph n ch u tư có cán b tr c ti p công tác t i cơ quan c a Vi t Nam nư c ngoài th c hi n các công vi c c a ch u tư nư c ngoài và qu n lý công tác thi công xây d ng công trình. 1.2. Trư ng h p ch u tư nư c ngoài, cơ quan B , ngành qu n lý cơ quan Vi t Nam nư c ngoài thành l p m t t ch c thay m t ch u tư th c hi n các công vi c c a ch u tư trong nư c. 1.3. Ch u tư có nhi m v , quy n h n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, ng th i ph i tuân theo quy nh t i nư c s t i k t giai o n chuNn b d án, th c hi n d án và nghi m thu bàn giao ưa công trình vào khai thác s d ng. Ch u tư ph i ch u trách nhi m v nh ng công vi c thu c nhi m v , quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và nư c s t i. 2. L p k ho ch u tư quy nh t i i u 4 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 2.1. K ho ch u tư dài h n và trung h n: 2.1.1. Căn c theo nh hư ng chi n lư c, k ho ch dài h n v quan h h p tác qu c t c a Nhà nư c, B Ngo i giao và các B , ngành l p k ho ch dài h n và trung h n (5 năm) v u tư xây d ng tr s các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài. 2.1.2. K ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài ư c chia thành hai lo i: - Tr s các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài do các B , ngành qu n lý u tư. - Tr s các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài nhưng là m t b ph n n m trong Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao qu n lý u tư. 2.1.3. B Ngo i giao: - L p k ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, bao g m c tr s các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c
 3. ngoài nhưng là m t b ph n n m trong Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao qu n lý u tư. - T ng h p k ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài, bao g m c tr s các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao qu n lý u tư và tr s các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài do các B , ngành qu n lý u tư; l y ý ki n tham gia c a B K ho ch và u tư, B Tài chính; trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2.2. K ho ch u tư hàng năm: 2.2.1. Căn c k ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s các cơ quan Vi t Nam nư c ngoài ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , ngành có d án thu c thNm quy n qu n lý u tư l p k ho ch u tư hàng năm theo quy nh hi n hành v l p k ho ch u tư các d án thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; ng g i B Ngo i Giao t ng h p, theo dõi. 2.2.2. Sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph giao d toán ngân sách nhà nư c, các B , ngành phân b v n chi ti t t ng d án ã th t c u tư, g i B Ngo i giao, B K ho ch và u tư theo dõi; g i B Tài Chính thanh toán v n. 2.2.3. Các d án ư c b trí v n trong k ho ch hàng năm ph i có th t c u tư theo quy nh. Th t c u tư c n thi t có th ư c hoàn thi n trong năm k ho ch, không b t bu c ph i ư c duy t trư c ngày 31 tháng 10 năm trư c. 2.3. i v i nh ng d án c n thi t u tư ngay trong năm k ho ch nhưng chưa có danh m c trong k ho ch u tư xây d ng các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài n năm 2015 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , ngành tham kh o ý ki n các B , ngành liên quan, ti n hành các th t c u tư c n thi t, trình Th tư ng xem xét quy t nh. Sau ó th c hi n th t c u tư như các bư c trên. 3. L p, thNm nh, phê duy t d án u tư. 3.1. L p d án ư c quy nh t i kho n 1 i u 5 c a Quy ch hư ng d n như sau: - H sơ d án u tư quy nh cho t ng lo i d án: + D án u tư xây d ng m i, c i t o, nâng c p các cơ s hi n có: g m c ph n thuy t minh và ph n thi t k cơ s . + D án u tư mua nhà, mua t: ch g m ph n thuy t minh. + D án mua t, mua nhà k t h p v i xây d ng, c i t o, nâng c p: g m c ph n thuy t minh và ph n thi t k cơ s cho ph n xây d ng, c i t o, nâng c p. Các d án u tư c n b o m các yêu c u ch y u v n i dung l p d án, thi t k …, theo quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. Ch u tư có th t th c hi n ho c thuê t ch c tư v n l p d án u tư. Ch u tư ch u trách nhi m v tính pháp lý và ch t lư ng c a d án u tư.
 4. 3.2. ThNm nh và phê duy t d án quy nh t i kho n 2 i u 5 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: - Các d án có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) t 10 tri u USD tr lên: các B , ngành có d án ch trì thNm nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư. - Các d án có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) dư i 10 tri u USD: các B , ngành có d án t ch c thNm nh và quy t nh u tư. - i v i các d án u tư mua nhà, t, vi c phê duy t d án ư c th c hi n sau khi ã th a thu n nguyên t c c a cơ quan có thNm quy n nư c s t i v vi c mua bán nhà, t và giá mua bán nhà, t d ki n gi a ch u tư và bên bán; t ng m c u tư ư c t m duy t trên cơ s giá d ki n và ư c duy t chính th c trên cơ s giá mua bán nhà, t ư c nêu trong h p ng ký k t chính th c gi a ch u tư và bên bán. Ch u tư ch ư c ký h p ng mua, bán nhà t khi d án u tư ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. - Ch u tư có trách nhi m t ch c l p và g i h sơ d án t i ơn v u m i thNm nh d án. ơn v u m i thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c ngư i quy t nh u tư. ơn v u m i thNm nh d án t ch c thNm nh trư c khi trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. - H sơ trình thNm nh d án bao g m: + T trình thNm nh d án theo m u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này. + D án u tư. + Các văn b n pháp lý trong nư c và nư c ngoài có liên quan. - ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m ti p nh n h sơ d án c a ch u tư và g i t i cơ quan có liên quan tham kh o ý ki n (n u c n). - ơn v u m i thNm nh d án theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng hi n hành. Sau ó t ng h p ý ki n c a các cơ quan có liên quan (n u c n thi t) nh n xét, ánh giá, ki n ngh và trình ngư i quy t nh u tư phê duy t d án. - H sơ trình phê duy t d án bao g m: + T trình phê duy t d án theo m u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này. + H sơ c a ch u tư trình thNm nh d án. + Các văn b n tham gia thNm nh c a cơ quan có thNm quy n liên quan t i d án (n u có). 4. Công tác thi t k , l p d toán, xin gi y phép xây d ng: 4.1. Công tác thi t k quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau:
 5. - D án u tư xây d ng m i; c i t o, nâng c p có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) t 10 tri u USD tr lên ph i thi t k ba bư c, bao g m: thi t k cơ s , thi t k k thu t, thi t k b n v thi công. - D án u tư xây d ng m i; c i t o, nâng c p có t ng m c v n u tư (quy ôla M ) dư i 10 tri u USD ph i thi t k hai bư c, bao g m: thi t k cơ s , thi t k b n v thi công. - D án u tư mua nhà, mua t: không có bư c thi t k nhưng ph i có các tài li u, b n v m t b ng. - D án mua t, mua nhà k t h p v i xây d ng, c i t o, nâng c p: ph n xây d ng c i t o ph i tùy vào giá tr ph n c i t o thi t k m t bư c, hai bư c ho c ba bư c cho ph n xây d ng, c i t o, nâng c p. Vi c thi t k xây d ng tuân theo quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng do Nhà nư c ban hành, tr trư ng h p ph i áp d ng quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t xây d ng c a nư c s t i. T ch c tư v n thi t k xây d ng (k c t ch c Vi t Nam) ph i th c hi n công tác giám sát tác gi trong su t quá trình thi công xây d ng. 4.2. D toán quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: - Vi c l p, phê duy t và qu n lý d toán, t ng d toán: Ch u tư t ch c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, ng th i ph i phù h p v i các quy nh c a nư c s t i, trình c p thNm quy n phê duy t. Riêng v nh m c, ơn giá d toán c n ph i căn c quy nh và tính c thù c a nư c s t i có d án u tư. - i v i d án mua b t ng s n: không c n l p d toán và t ng d toán; căn c t ng m c u tư ư c duy t và H p ng mua nhà, t ư c ký k t th c hi n qu n lý. 4.3. ThNm nh, phê duy t thi t k xây d ng và t ng d toán: - Ch u tư thuê t ch c tư v n thNm nh thi t k xây d ng và t ng d toán theo các quy nh c a nư c s t i có d án u tư, g i h sơ d án t i ơn v u m i t p h p và g i t i cơ quan có liên quan l y ý ki n (n u c n). ơn v u m i nh n xét ánh giá, ki n ngh , trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k xây d ng và t ng d toán. - N u không có i u ki n thNm nh t i nư c s t i, Ch u tư g i thi t k và t ng d toán t i ơn v u m i. ơn v u m i t ch c thNm nh thi t k . Trư ng h p nư c s t i không có cơ quan thNm nh t ng d toán thì ch u tư ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a t ng d toán. ơn v u m i t p h p và g i t i các cơ quan l y ý ki n (n u c n), ki n ngh , trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t thi t k xây d ng và t ng d toán. - H sơ trình thNm nh thi t k xây d ng và t ng d toán (n u nư c s t i có ơn v thNm nh thi t k và d toán) bao g m:
 6. + T trình thNm nh thi t k xây d ng và t ng d toán theo m u t i Ph l c s 4 c a Thông tư này. + H sơ thi t k xây d ng và t ng d toán công trình và k t qu thNm nh. + Các văn b n pháp lý trong và ngoài nư c có liên quan. - H sơ trình phê duy t thi t k xây d ng và t ng d toán bao g m: + H sơ thNm nh thi t k xây d ng và t ng d toán (n u nư c s t i có ơn v thNm nh thi t k và d toán). + T trình phê duy t thi t k xây d ng và t ng d toán theo m u t i Ph l c s 5 c a Thông tư này. + Các văn b n tham gia góp ý c a cơ quan thNm quy n liên quan t i thi t k xây d ng và t ng d toán (n u có). - Căn c vào t trình phê duy t thi t k và t ng d toán c a ơn v u m i, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư s quy t nh vi c s duy t thi t k xây d ng và t ng d toán theo m u t i Ph l c s 6 c a Thông tư này. 4.4. Gi y phép trong xây d ng ư c quy nh t i kho n 3 i u 6 c a Quy ch hư ng d n như sau: Ch u tư ch u trách nhi m th c hi n các v n liên quan n vi c xin gi y phép xây d ng, các gi y phép v phòng cháy, an toàn lao ng, v sinh môi trư ng và các lo i gi y phép c n thi t khác m b o theo quy nh c a nư c s t i có d án u tư. 4.5. X lý các phát sinh trong quá trình xây d ng ư c quy nh t i kho n 4 i u 6 c a Quy ch hư ng d n như sau: Trong quá trình xây d ng, n u có phát sinh c n s a i thi t k , d toán nhưng không thay i quy mô và t ng d toán công trình ã ư c duy t thì ch u tư xem xét, quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trong trư ng h p c n ph i thay i thi t k , d toán làm thay i quy mô, m c tiêu và vư t t ng m c u tư c a d án ã ư c duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. 5. B o hi m công trình: Ch u tư th c hi n các v n liên quan n vi c mua b o hi m cho công trình, m b o theo quy nh c a nư c s t i có d án u tư. 6. L a ch n nhà th u thi t k , xây d ng quy nh t i i u 7 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: Ch u tư t ch c th c hi n vi c l a ch n nhà th u trên cơ s năng l c, kinh nghi m, giá c c nh tranh và có tư cách pháp nhân phù h p v i quy nh pháp lu t c a nư c s t i có d án u tư. Ch u tư th c hi n vi c ánh giá m b o l a ch n ư c nhà th u áp ng t t nh t yêu c u c a d án ra, trình c p thNm quy n phê duy t.
 7. 7. Thi công xây d ng quy nh t i i u 8 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: a) Ch u tư ph i th c hi n y các quy nh v thi công xây d ng. Qu n lý thi công xây d ng công trình, bao g m: qu n lý ch t lư ng xây d ng (Kh o sát xây d ng, ch t lư ng thi t k , ch t lư ng thi công xây d ng, b o hành và b o trì công trình xây d ng); b) Ch u tư l a ch n hình th c qu n lý vi c thi công xây d ng phù h p căn c theo quy mô d án và năng l c c a Ch u tư. Ch u tư có th tr c ti p th c hi n qu n lý công tác thi công xây d ng. Trư ng h p ch u tư không năng l c v qu n lý thi công xây d ng có th ký h p ng thuê toàn b ho c m t ph n công vi c qu n lý thi công xây d ng; c) T ch c, cá nhân ư c ch u tư thuê th c hi n các d ch v tư v n qu n lý d án, giám sát xây d ng, tư v n lu t, ph i có gi y phép phù h p quy nh c a nư c s t i có d án u tư. Ch u tư ch u trách nhi m v ch t lư ng và ti n các h p ng ã ký v i các ơn v tư v n. 8. Thanh toán và quy t toán v n u tư quy nh t i i u 9 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: Th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 9. Trách nhi m qu n lý c a các cơ quan liên quan quy nh t i i u 10 c a Quy ch ư c hư ng d n như sau: 9.1. Các B , ngành th c hi n qu n lý các d án u tư các Cơ quan Vi t Nam nư c ngoài thu c thNm quy n theo quy nh c a Quy ch này và quy nh c a pháp lu t có liên quan; Th c hi n công tác theo dõi, ki m tra, t ng h p và hư ng d n các ch u tư thu c quy n qu n lý th c hi n các d án u tư theo úng quy nh. 9.2. Hàng năm, các B , ngành báo cáo k t qu th c hi n vi c u tư xây d ng các d án c a các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài cho B K ho ch và u tư và B Tài chính t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph . III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Ngo i giao hư ng d n, s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
 8. ào Vi t Trung PH L C S 1 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) H SƠ D ÁN U TƯ CÁC CƠ QUAN VI T NAM NƯ C NGOÀI 1. i v i giai o n chuNn b u tư: - Quy t nh v ch trương u tư. - K ho ch u th u ư c phê duy t n u d án có th c hi n u th u. - ăng ký v n. - K t qu thNm nh d án, thi t k . 2. i v i giai o n th c hi n u tư: 2.1. D án u tư mua bán b t ng s n: - D án u tư kèm theo quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, các quy t nh i u ch nh d án (n u có). - Gi y (Công hàm) c a nư c s t i ng ý cho mua b t ng s n. - B n th a thu n nguyên t c v mua bán nhà, t làm căn c thanh toán ti n tc c (n u có) - H p ng mua nhà, t (các i u ki n mua bán nhà ph i phù h p v i lu t pháp c a nư c s t i; gi y ch ng nh n s h u nhà, t kèm theo b n v thi t k và v trí nhà). Các h p ng tư v n khác có liên quan. - Gi y b o lãnh ti n t c c (n u trong h p ng có qui nh ph i t c c) 2.2. D án u tư xây d ng công trình: - D án u tư kèm theo quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, các quy t nh i u ch nh d án (n u có). - Gi y phép xây d ng. - Thi t k chi ti t công trình xây d ng do cơ quan ch c năng có thNm quy n phê duy t phù h p lu t pháp nư c s t i.
 9. - D toán và quy t nh phê duy t t ng d toán công trình. - Quy t nh phê duy t k t qu u th u ho c ch nh th u c a c p có thNm quy n. -H p ng xây d ng gi a ch u tư và nhà th u. - H p ng tư v n giám sát, tư v n lu t, tư v n qu n lý d án theo lu t nư c s t i (n u có). PH L C S 2 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) (Tên ch u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p – T do – H nh phúc ------------ …….., ngày…… tháng …. năm …… T TRÌNH TH M NNH D ÁN U TƯ Kính g i: ……… (Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư)……….. - Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; - Căn c Thông tư s …. ngày ……tháng ….năm …..c a B trư ng B Ngo i giao; - Căn c (pháp lý khác có liên quan); (Tên Ch u tư) trình thNm nh d án u tư sau: 1. Tên d án: 2. Tên ch u tư: 3. a i m: 4. Di n tích s d ng t: 5. T ng m c u tư c a d án:
 10. 6. Ngu n v n u tư: 7. Hình th c qu n lý d án: 8. Th i gian th c hi n d án: 9. Nh ng ki n ngh : (G i kèm theo T trình này là H sơ d án và các văn b n pháp lý có liên quan) NGƯ I I DI N C A CH U TƯ (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu:… PH L C S 3 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) (Tên cơ quan, ơn v là um i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T thNm nh d án) NAM c l p – T do – H nh phúc S : ------------ …….., ngày…… tháng …. năm …… T TRÌNH PHÊ DUY T D ÁN U TƯ (Tên d án)………………………………. Kính g i: ………………(Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư)……….. - Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; - Căn c Thông tư s …. ngày ……tháng ….năm …..c a B trư ng B Ngo i giao; - Căn c t trình thNm nh d án u tư c a …. ngày ……tháng ….năm …..; - Căn c (pháp lý khác có liên quan);
 11. Sau khi thNm nh, (tên cơ quan, ơn v u m i thNm nh) báo cáo k t qu thNm nh d án như sau: 1. Tóm t t nh ng n i dung ch y u c a d án: a) Tên d án: b) Tên ch u tư: c) M c tiêu u tư: d) N i dung và quy mô u tư: ) a i m: e) Di n tích s d ng t: g) Thi t b công ngh (n u có): h) T ng m c u tư c a d án: i) Ngu n v n u tư: k) Hình th c qu n lý d án: l) Th i gian th c hi n d án: m) Các n i dung khác: 2. Tóm t t ý ki n các cơ quan, ơn v liên quan (n u có) 3. Nh n xét, ánh giá v n i dung d án: a) Các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: S c n thi t u tư; quy mô, ti n th c hi n d án; b) Các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: S phù h p v i quy ho ch; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; các y u t nh hư ng n qu c phòng, an ninh, môi trư ng. 4. K t lu n: a) ngh phê duy t hay không phê duy t d án. b) Nh ng ki n ngh : TH TRƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN TH M NNH D ÁN
 12. (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu:… PH L C S 4 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) (Tên Ch u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : ……….., ngày…… tháng …. năm …… T TRÌNH TH M NNH THI T K XÂY D NG CÔNG TRÌNH ……………. Kính g i: ………………(Ngư i có thN m quy n quy t nh u tư)……….. - Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; - Căn c Thông tư s …. ngày ……tháng ….năm …..c a B trư ng B Ngo i giao; - Căn c (pháp lý khác có liên quan); (Tên Ch u tư) trình thN m nh thi t k xây d ng v i các n i dung chính sau: 1. Tên công trình: 2. Tên ch u tư: 3. T ch c tư v n l p thi t k xây d ng công trình: 4. M c tiêu u tư xây d ng: 5. a i m xây d ng: 6. Di n tích s d ng t: 7. Ngu n v n u tư:
 13. 8. Hình th c qu n lý: 9. Th i gian th c hi n: 10. Nh ng ki n ngh : (G i kèm theo T trình này là toàn b h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán và k t qu thN m xây d ng). I DI N CH U TƯ (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) Nơi nh n: - Như trên; - Lưu:… PH L C S 5 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) (Tên Cơ quan, ơn v là um i C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T thN m nh) NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : …………….., ngày…… tháng …. năm …… T TRÌNH PHÊ DUY T THI T K XÂY D NG VÀ T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH……….. Kính g i: ………………(Ngư i có thN m quy n quy t nh u tư)……….. - Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; - Căn c Thông tư s …. ngày ……tháng ….năm …..c a B trư ng B Ngo i giao; - Căn c (pháp lý khác có liên quan); Sau khi thN m nh, (Tên cơ quan thN m nh) h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán công trình ……………như sau:
 14. 1. Tóm t t nh ng n i dung ch y u c a h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán: a) Tên công trình: b) Tên ch u tư: c) M c tiêu u tư: d) N i dung và quy mô u tư: ) a i m xây d ng: e) Di n tích s d ng t: g) Lo i, c p công trình: h) Thi t b công ngh (n u có): i) T ng m c u tư: k) Ngu n v n u tư: l) Hình th c qu n lý d án: m) Th i gian th c hi n d án: n) Các n i dung khác: 2. Tóm t t ý ki n các cơ quan, ơn v liên quan: (n u có) 3. Nh n xét, ánh giá v n i dung h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán: a) Các y u t m b o tính hi u qu c a d án, bao g m: S c n thi t u tư; quy mô, ti n th c hi n d án; b) Các y u t m b o tính kh thi c a d án, bao g m: S phù h p v i quy ho ch; kinh nghi m qu n lý c a ch u tư; k t qu thN m nh thi t k ; gi i pháp phòng, ch ng cháy n ; các y u t nh hư ng n qu c phòng, an ninh, môi trư ng. 4. K t lu n: a) ngh phê duy t hay không phê duy t h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán; b) Nh ng ki n ngh : TH TRƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN TH M NNH H SƠ THI T K XÂY Nơi nh n: D NG
 15. - Như trên; VÀ T NG D TOÁN - Lưu:… (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) PH L C S 6 (Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 c a B trư ng B Ngo i giao) (Cơ quan quy t nh u tư) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : …………….., ngày…… tháng …. năm …… QUY T NNH C A .... V vi c phê duy t h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán Công trình: ……………… - Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; - Căn c Thông tư s …. ngày ……tháng ….năm …..c a B trư ng B Ngo i giao; - Căn c (pháp lý khác có liên quan); - Căn c ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a (cơ quan phê duy t)…; Xét ngh c a … (Cơ quan, ơn v u m i thN m nh h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán)… t i T trình s ….ngày……., QUY T NNH: i u 1. Phê duy t H sơ thi t k xây d ng và t ng d toán công trình …. v i các n i dung ch y u sau: 1. Tên công trình: 2. Ch u tư: 3. T ch c tư v n l p h sơ thi t k xây d ng và t ng d toán: 4. M c tiêu u tư xây d ng:
 16. 5. N i dung và quy mô u tư xây d ng: 6. a i m xây d ng: 7. Di n tích s d ng t: 8. Phương án xây d ng: 9. Thi t b công ngh (n u có): 10. T ng m c u tư: 11. Ngu n v n u tư: 12. Hình th c qu n lý d án: 13. Th i gian th c hi n: 14. Các n i dung khác: i u 2. T ch c th c hi n i u 3. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan thi hành quy t nh. NGƯ I CÓ TH M QUY N QUY T NNH Nơi nh n: U TƯ - Như i u 3; (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và óng d u) - Các cơ quan có liên quan; - Lưu:…
Đồng bộ tài khoản