Thông Tư Số: 03/2010/TT-BXD

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
181
lượt xem
23
download

Thông Tư Số: 03/2010/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ XÂY DỰNG. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư Số: 03/2010/TT-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ XÂY DỰNG. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, QUY ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với 10 nghề thuộc nhóm nghề xây dựng, gồm: Nề - Hoàn thiện; Cốp pha - Giàn giáo; Cốt thép - Hàn; Bê tông; Sản xuất gốm thô; Sản xuất gạch Ceramic; Sản xuất sứ vệ sinh; Sản xuất kính; Quản lý cây xanh đô thị và Chạm khắc đá. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP; - VP Quốc hội và các UB của QH; - VP Chủ tịch nước, VPCP; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân nhân dân tối cao; Nguyễn Đình Toàn - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; - CQ trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; - Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp); - Công báo; Website Chính phủ; - Như Điều 3; - Lưu: VP,TCCB.
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản