Thông tư số 03--BTC-BGTV/TT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
8
download

Thông tư số 03--BTC-BGTV/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03--BTC-BGTV/TT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vốn sửa chữa lớn cầu đường bộ do Bộ Tài chinh- Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03--BTC-BGTV/TT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T I;B TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03--BTC-BGTV/TT Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 1993 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG V N T I S 03--BTC-BGTV/TT NGÀY 8 THÁNG 01 NĂM 1993 HƯ NG D N CH QU N LÝ,C P PHÁT, THANH TOÁN V N S A CH A L N C U Ư NG B V n qu n lý và s a ch a c u ư ng b quy nh t i Ngh nh s 10-H BT ngày 20- 1-1982 c a H i ng B trư ng và Thông tư hư ng d n s 236 TT/LB ngay 7-12- 1983 c a Liên B Giao thông v n t i - Tài chính quy nh ch qu n lý, c p phát v n qu n lý và s a ch a c u ư ng b áp d ng chung cho c 2 lo i công vi c s a ch a l n ( i tu, trung tu) và s a ch a thư ng xuyên. áp ng yêu c u qu n lý kinh t và i m i t ch c qu n lý ngành ư ng b , ngày 26-12-1991 Liên B Tài chính - Giao thông v n t i ã ban hành Thông tư s 78- TT/LB quy nh và hư ng d n ch qu n lý, c p phát v n s a ch a thư ng xuyên ư ng b . Nay Liên B Tài chính - Giao thông v n t i quy nh và hư ng d n ch qu n lý, c p phát thanh quy t toán v n s a ch a l n c u ư c b như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1. Công tác s a ch a l n ( i tu) c u ư ng b tương t như công tác xây d ng cơ b n, nên n i dung qu n lý, c p phát, thanh quy t toán v n d ng ch qu n lý v n u tư xây d ng cơ b n. Công tác s a ch a v a (trung tu) ư ng b là nh ng công vi c g n li n v i công tác s a ch a thư ng xuyên nhưng có kh i lư ng công vi c tương i rõ ràng, do các ơn v là o n, phân khu ư ng b th c hi n nên ch qu n lý, c p phát v n ư c áp d ng theo các quy nh t i Thông tư s 78-TT/LB ngày 26-12-1991 c a Liên B , B Giao thông v n t i s hư ng d n c th v th th c thanh toán cho công tác này, sau khi có ý ki n tho thu n c a B Tài chính. Nh ng n i dung qu n lý trong Thông tư này ch quy nh cho công tác s a ch a l n ư ng b . 2. V n s a ch a l n c u ư ng b do ngân sách Nhà nư c c p phát: - H th ng ư c qu c l do ngân sách trung ương ài th . - H th ng ư ng thu c t nh, thành ph do ngân sách a phương ài th .
  2. 3. V n s a ch a l n c u ư ng b cơ quan tài chính c p phát qua h th ng Kho b c Nhà nư c. II- L P K HO CH V N S A CH A L N Ư NG B Hàng năm, theo quy nh v ti n l p k ho ch các khu qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i (g i chung là ch u tư); căn c vào tình tr ng c a c u ư ng và yêu c u s a ch a l n; căn c các nh m c kinh t k thu t hi n hành l p k ho ch chi s a ch a l n c u ư ng b , g i cho B Giao thông v n t i ( ư ng qu c l ), U ban nhân dân t nh, thành ph ( ư ng t nh l và n i th ) xem xét. B Giao thông v n t i t ng h p k ho ch trình Nhà nư c phê duy t, ng th i g i cho B Tài chính. Sau khi ư c Nhà nư c duy t và thông báo v n c a ngân sách, B Giao thông v n t i s duy t và thông báo ch tiêu k ho ch cho các ch u tư làm căn c th c hi n, ng th i g i cho B Tài chính B Tài chính g i cho các Chi c c kho b c có ch u tư làm căn c c p phát, thanh toán v n s a ch a c u ư ng b . Nh ng i u ki n v công tác l p và xét duy t k ho ch i v i các ch u tư và cơ quan ch qu n u tư như sau: - Các ch u tư ph i báo cáo tình hình th c hi n k ho ch v kh i lư ng, ch t lư ng và hi u qu v n u tư trong năm làm cơ s cho công tác k ho ch năm sau. - M i m t công trình ư c ghi k ho ch chi s a ch a l n ph i có: phương án kinh t - k thu t, khái toán ho c d toán, ch tiêu hi n v t và giá tr ph i phù h p v i ch tiêu giá tr c a th i i m xây d ng k ho ch ư c c p thNm quy n duy t. - i v i ch qu n u tư khi xét duy t và giao k ho ch cho các ch u tư k ho ch kh i lư ng và giá tr ph i tương ng v i ti n v n ã ư c Nhà nư c b trí ghi trong k ho ch năm c a ngân sách. III- C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN V N S A CH A L N Ư NG B 1. V n s a ch a l n ư ng b c p phát qua h th ng Kho b c Nhà nư c b ng hình th c l nh chi ti n. 2. Công tác s a ch a l n c u ư ng b qu n lý c p phát, thanh toán theo kh i lư ng hoàn thành, các ơn v làm công tác s a ch a l n là các doanh nghi p nh n th u thi công (bên B), ơn v giao th u là các ch u tư (bên A). Do v y, th th c c p phát thanh toán theo h p ng, phi u giá và biên b n nghi m thu công trình hoàn thành. Các Chi c c Kho b c Nhà nư c s c p phát cho các ch u tư thanh toán các kh i lư ng hoàn thành ã th c hi n theo nhi m v ư c giao trong và ngoài t nh, thành ph . 3. T ch c c p phát. B Tài chính s th c hi n c p phát b ng l nh chi cho C c Kho b c Nhà nư c (c p cho ư ng trung ương), S Tài chính c p l nh chi cho C c Kho b c Nhà nư c (c p cho ư ng a phương) theo k ho ch m i tháng m t l n.
  3. Khi nh n dư c thông báo c a cơ quan tài chính ã c p phát, B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i l p b ng phân khai xin c p phát cho các ch u tư thanh toán các công trình ã có k ho ch và th t c thanh toán; s ti n xin c p phát ph i phù h p v i s ti n c a l nh chi. Ch qu n u tư g i b ng phân khai v n trên cho b ph n tài v qu n lý c p phát c a cơ quan tài chính xem xét và có ý ki n g i Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n ti n cho các ch u tư. Các ch u tư có quy n ngh cơ quan Kho b c Nhà nư c thanh toán cho các ơn v thi công các công trình s a ch a l n ư ng b khi có các căn c như: H p ng kinh t , k ho ch và d toán ư c duy t, biên b n nghi m thu, phi u giá thanh toán. M c ư c gi i quy t thanh toán trong ph m vi s ti n mà ch u tư ã ư c thông báo c a l nh chi ti n. IV- BÁO CÁO QUY T TOÁN V N S A CH A L N C U Ư NG B 1. i v i cơ quan qu n lý v n: Các chi c c Kho b c Nhà nư c có trách nhi m qu n lý c p phát thanh toán v n s a ch a l n ư ng b theo úng các quy nh trên ây, hàng quý và năm, chi c c Kho b c Nhà nư c t ng h p quy t toán tình hình s d ng v n, báo cáo g i v c c Kho b c Nhà nư c (v n c a Trung ương c p) c c làm cơ s t ng h p quy t toán báo cáo B Tài chính. 2. i v i cơ quan s d ng v n: Các khu qu n lý ư ng b , S Giao thông v n t i có trách nhi m th c hi n ch báo cáo quy t toán theo i u l v t ch c k toán, th ng kê c a Nhà nư c. Ch báo cáo quy t toán ư c th c hi n theo ch báo cáo quy t toán v s a ch a l n ư ng b hi n hành (quy t toán bên A). - Th i gian g i quy t toán: + Quy t toán quý g i sau 15 ngày h t quý. + Quy t toán năm g i sau 45 ngày h t năm. - Nơi g i quy t toán: Các khu qu n lý ư ng b và S Giao thông v n t i ph i g i cho B Giao thông v n t i và Chi c c Kho b c Nhà nư c ( i v i v n ngân sách trung ương), S Giao thông v n t i g i cho chi c c kho b c và S Tài chính ( i v i v n ngân sách a phương). B Giao thông v n t i ho c S Giao thông v n t i t ng h p quy t toán v v n s a ch a l n ư ng b g i B Tài chính, c c Kho b c Nhà nư c và S Tài chính (v n a phương). V- I U KHO N THI HÀNH
  4. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01-01-1993, nh ng quy nh trư c ây v công tác qu n lý, c p phát thanh quy t toán v n s a ch a l n c u ư ng b trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n các ngành, các ơn v có gì vư ng m c ph n nh v hai B nghiên c u s a i, b sung cho phù h p. Lê Kh Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản