Thông tư số 04/1998/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
84
lượt xem
4
download

Thông tư số 04/1998/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1998/TT-BKH về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1998/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1998/TT-BKH Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 1998 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 04/1998/TT-BKH NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1998 HƯ NG D N BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ CÁC BÊN THAM GIA H P NG H P TÁC KINH DOANH T I VI T NAM Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a B K ho ch và u tư; B K ho ch và u tư ban hành Thông tư này hư ng d n báo cáo quy t toán v n u tư c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên tham gia H p ng h p tác kinh doanh. Ph n 1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài, các Bên tham gia h p ng h p tác kinh doanh, doanh nghi p BOT, BT, BTO (sau ây g i là doanh nghi p), sau khi hoàn thành xây d ng công trình ho c h ng m c công trình ưa vào khai thác s d ng ph i báo cáo quy t toán v n u tư ã th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 2. Báo cáo quy t toán v n u tư c a doanh nghi p ph i xác nh y , chính xác v n u tư th c hi n theo t ng năm, theo ngu n v n góp, v n vay; t ng m c v n u tư xây d ng công trình ưa vào khai thác s d ng. 3. Căn c vào Báo cáo quy t toán v n u tư c a doanh nghi p và k t qu giám nh theo quy nh t i Thông tư này, cơ quan c p Gi y phép u tư xem xét c p Gi y xác nh n ăng ký v n u tư ã th c hi n. Ph n 2: BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ Ã TH C HI N Trong th i h n 6 tháng k t ngày hoàn thành xây d ng công trình ưa vào khai thác s d ng, doanh nghi p ph i g i h sơ báo cáo quy t toán v n u tư n cơ quan c p Gi y phép u tư ư c c p Gi y xác nh n ăng ký v n u tư ã th c hi n theo n i dung và yêu c u sau:
 2. I. N I DUNG BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ: Báo cáo quy t toán v n u tư ph i th hi n y các kho n chi phí u tư; Báo cáo quy t toán v n u tư bao g m các n i dung sau: 1. T ng s v n u tư ã th c hi n d án, bao g m: 1.1. Giá tr máy móc, thi t b và chi phí l p t máy móc, thi t b ; 1.2. Chi phí xây d ng công trình: - Chi phí cho các công vi c dư i m t t (phá d , móng, công trình ng m); - Chi phí cho ph n thân và hoàn thi n; - Chi phí v trang thi t b bên trong công trình; - Các chi phí xây d ng c nh quan (sân chơi, vư n hoa, cây c nh...); - Các chi phí v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy; - B o hi m xây d ng. 1.3. Chi phí khác: Lãi ti n vay, chi phí n bù gi i phóng m t b ng, chi phí tư v n l p d án, thi t k , giám sát, qu n lý, giám nh, ki m toán và các kho n chi h p lý khác phù h p v i quy nh hi n hành. Các chi phí n p ph t do vi ph m quy nh c a Nhà nư c không ư c tính vào quy t toán v n u tư. 2. T ng v n u tư ã th c hi n chia theo t ng năm t giai o n chuNn b u tư n khi k t thúc xây d ng và ưa vào khai thác s d ng; chia theo ngu n v n góp, v n u tư ư c th c hi n theo t ng giai o n c a công trình. i v i d án u tư mà vi c xây d ng và khai thác kinh doanh công trình ư c chia thành t ng giai o n ư c quy nh trong Gi y phép u tư thì báo cáo quy t toán v n u tư ư c th c hi n theo t ng giai o n c a công trình. Các chi phí nêu t i m c (1.1), (1.2) và (1.3) trên ây trong báo cáo quy t toán v n u tư ph i kèm theo ch ng ch giám nh ho c ki m toán theo các yêu c u quy nh trong ph n III c a Thông tư này. II. H SƠ BÁO CÁO QUY T TOÁN V N U TƯ: H sơ báo cáo quy t toán v n u tư bao g m: 1. Báo cáo quy t toán v n u tư ã th c hi n c a doanh nghi p ph i ư c l p theo m u quy nh trong Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. i v i doanh nghi p liên doanh: Báo cáo ph i ư c H i ng qu n tr nh t trí thông qua và do T ng Giám c ký.
 3. i v i doanh nghi p 100% v n nư c ngoài: Báo cáo ph i do T ng Giám c Doanh nghi p ký. i v i H p ng h p tác kinh doanh: Báo cáo ph i do i di n có thNm quy n c a các Bên h p doanh cùng ký. 2. Ch ng ch giám nh, báo cáo k t qu giám nh giá tr máy móc, thi t b nh p khNu c a d án. 3. Báo cáo k t qu ki m toán ho c giám nh chi phí xây d ng, chi phí khác. Ph n 3: V GIÁM NNH MÁY MÓC, THI T BN VÀ CHI PHÍ XÂY D NG Giá tr máy móc, thi t b , chi phí xây d ng công trình và chi phí khác trong Báo cáo quy t toán v n u tư u ph i ư c giám nh ho c ki m toán theo các quy nh sau: I. GIÁM NNH THI T BN, MÁY MÓC NH P KH U: 1. Thi t b , máy móc nh p khNu vào Vi t Nam th c hi n d án u tư ph i ư c giám nh v giá tr và ch t lư ng c a thi t b , máy móc trư c khi nh p khNu ho c trư c khi l p t. Thi t b , máy móc nh p khNu ã qua u th u không ph i giám nh theo quy nh c a Thông tư này. 2. i v i thi t b , máy móc ã qua s d ng, doanh nghi p ngoài vi c tuân th các quy nh t i Thông tư này, các quy nh t i Gi y phép u tư, còn ph i tuân th các quy nh c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v vi c nh p khNu thi t b ã qua s d ng. 3. N u không có các quy nh gì khác trong Gi y phép u tư và các quy nh riêng v nh p khNu, thì thi t b , máy móc nguyên chi c c a d án u tư có t ng v n u tư t 3 tri u USD tr lên ph i ư c giám nh theo quy nh c a Thông tư này. 4. Vi c giám nh thi t b , máy móc ã l p t trư c ngày Thông tư này có hi u l c do B K ho ch và u tư quy t nh n u xét th y c n thi t. 5. Cơ quan H i quan c a khNu Chính ph k ho ch nh p khNu ư c B Thương m i duy t cho phép nh p khNu thi t b , máy móc mà không òi h i doanh nghi p xu t trình ch ng ch giám nh i v i thi t b , máy móc nh p khNu. 6. Sau khi th c hi n giám nh, t ch c giám nh ph i c p Ch ng ch giám nh. Ch ng ch giám nh ph i th hi n các n i dung sau: - Tên t ch c giám nh; - a i m, th i gian th c hi n vi c giám nh;
 4. - Tên, ký mã hi u, quy cách, năm s n xu t, nư c s n xu t, nhà s n xu t, s lư ng, tình tr ng, ch t lư ng, ơn giá, giá tr c a thi t b , máy móc. - K t lu n v giá tr , ch t lư ng c a thi t b , máy móc; - Xác nh n trách nhi m pháp lý c a t ch c giám nh: d u, ch ký. II. GIÁM NNH, KI M TOÁN CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH. 1. Trong trư ng h p vi c xây d ng công trình không th c hi n thông qua hình th c u th u, doanh nghi p ph i th c hi n vi c giám nh ho c ki m toán chi phí xây d ng. N i dung giám nh ho c ki m toán chi phí xây d ng bao g m: - Tính pháp lý c a các h p ng kinh t ã ký k t; - Kh i lư ng công vi c xây l p ã th c hi n c a các h ng m c c a d án; - Tính phù h p c a các ơn giá áp d ng cho t ng lo i công vi c; - Kh i lư ng, chi phí tăng gi m so v i k ho ch chi phí c a d án; - Các chi phí khác (chi phí n bù gi i phóng m t b ng, lãi su t huy ng v n vay...) c a d án. - ánh giá và k t lu n v chi phí xây d ng th c t c a d án ưa vào khai thác, s d ng. 2. Sau khi th c hi n giám nh ho c ki m toán, t ch c giám nh ho c ki m toán ph i c p Báo cáo giám nh chi phí xây d ng cho ch u tư. III. T CH C TH C HI N VI C GIÁM NNH: 1. Các t ch c th c hi n giám nh, thi t b , máy móc nh p khNu theo quy nh c a Thông tư này là Công ty giám nh Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và các t ch c Nhà nư c có ch c năng giám nh Vi t Nam; Công ty giám nh nư c ngoài i v i vi c giám nh thi t b , máy móc trư c khi nh p khNu. Các t ch c th c hi n giám nh ho c ki m toán chi phí xây d ng là các công ty giám nh ho c ki m toán Vi t Nam, ho c nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; các t ch c Nhà nư c có ch c năng thNm nh v chi phí xây d ng. 2. T ch c giám nh th c hi n vi c giám nh trên cơ s h p ng v i các doanh nghi p, ch u trách nhi m v k t qu giám nh do mình th c hi n. N u phát hi n có thông ng, gian l n trong vi c giám nh s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Phí giám nh do doanh nghi p tr và ư c tính vào chi phí u tư c a d án.
 5. 4. Vi c giám nh ch t lư ng, k thu t công trình xây d ng tuân theo các quy nh hi n hành. 5. Trong trư ng h p k t qu giám nh không phù h p v i các quy nh trong ch ng t mua bán ho c th p hơn giá tr doanh nghi p khai báo thì doanh nghi p ph i i u ch nh l i giá tr th c hi n theo k t qu giám nh. IV. TÁI GIÁM NNH: 1. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan c p Gi y phép u tư ho c B K ho ch và u tư có th yêu c u m t t ch c giám nh khác th c hi n vi c tái giám nh toàn b ho c m t ph n các chi phí ã ư c giám nh trong báo cáo quy t toán v n u tư c a doanh nghi p. 2. Vi c tái giám nh ư c coi như là trùng h p n u k t qu giá tr ph n tái giám nh có m c chênh l ch không vư t quá 5% và không quá 500.000 USD so v i các giá tr ã ư c giám nh trong Báo cáo quy t toán c a doanh nghi p theo m c v n u tư c a d án. 3. Doanh nghi p có quy n yêu c u ư c gi i thích, i ch t n u k t qu tái giám nh có s khác bi t v giá tr so v i các chi phí ã ư c giám nh trong Báo cáo quy t toán c a doanh nghi p nhưng ph i ch p hành quy t nh c a cơ quan c p Gi y xác nh n ăng ký v n u tư. M i khi u n i, tranh ch p v giám nh và tái giám nh ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. N u k t qu tái giám nh ư c công nh n là chính xác, thì t ch c giám nh trư c ó ph i chi tr chi phí tái giám nh. N u k t qu tái giám nh khác v i k t qu giám nh ư c công nh n là chính xác, thì doanh nghi p ph i chi tr chi phí tái giám nh. Ph n 4: C P GI Y XÁC NH N ĂNG KÝ V N U TƯ TH C HI N 1. Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n h sơ báo cáo quy t toán v n y tư y và h p l do doanh nghi p n p, cơ quan c p Gi y phép u tư có trách nhi m xem xét và c p Gi y xác nh n ăng ký v n u tư ã th c hi n c a d án theo m u t i Ph l c II ính kèm theo Thông tư này. 2. Trong th i h n 10 ngày k t ngày c p Gi y xác nh n ăng ký v n u tư ã th c hi n c a d án, Cơ quan c p Gi y phép u tư i v i nh ng d án theo phân c p c a Chính ph và U quy n c a B K ho ch và u tư ph i g i b n chính Gi y xác nh n ăng ký v n u tư ã th c hi n c a d án cho B K ho ch và u tư, B Tài chính. 3. Ch báo cáo v vi c c p Gi y ăng ký v n u tư ã th c hi n c a d án th c hi n theo quy ch như i v i vi c c p Gi y phép u tư. Ph n 5:
 6. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 2163/UB-QL ngày 4 tháng 10 năm 1995 c a U ban Nhà nư c v H p tác và u tư - nay là B K ho ch và u tư. 3. B K ho ch và u tư và cơ quan c p Gi y phép u tư s tr c ti p hư ng d n, x lý i v i d án ã hoàn thành vi c l p t máy móc, thi t b và xây d ng công trình trư c khi Thông tư này có hi u l c. Tr n Xuân Giá ( ã ký) PH L C 1 BÁO CÁO QUY T TOÁN GIÁ TRN V N U TƯ Ã TH C HI N DOANH NGHI P................................................ Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 12 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Thông tư s ...../BKH ngày.... tháng.. năm 1997 c a B K ho ch và u tư hư ng d n quy t toán giá tr v n u tư các d án có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi hoàn thành vi c xây d ng l p t (máy móc, thi t b ), d án: (tên d án).............................................. Tên doanh nghi p............................................. thành l p theo Gi y phép u tư s ....., c p ngày.... tháng... năm 199..., có tr s t t i................................ xin g i t i (cơ quan c p Gi y phép u tư)................... Báo cáo quy t toán giá tr v n u tư c a d án v i các n i dung sau: 1. V n u tư ã th c hi n: a. T ng v n u tư th c hi n d án:..................... USD Chia theo các năm: 19...
 7. 19... b. Các ngu n v n ã s d ng: - V n pháp nh:........................................ USD ( i v i doanh nghi p liên doanh, chia ra: + Bên Vi t Nam góp........ US ô la, chi m.... % (... ph n trăm) v n pháp nh b ng.......; + Bên nư c ngoài góp...... US ô la, chi m.... % (... ph n trăm) v n pháp nh b ng......; - V n vay............................. USD c. Giá tr máy móc, thi t b :......... USD Trong ó nh p khNu:................... USD d. Chi phí xây d ng công trình:....... USD e. Chi phí khác:...................... USD 2. Các tài li u kèm theo: a. Báo cáo giám nh và các ch ng ch giám nh c a công ty giám nh (nêu tên công ty) v k t qu giám nh giá tr thi t b , máy móc cho d án. b. Báo cáo giám nh ho c ki m toán và h sơ giám nh ho c ki m toán c a công ty giám nh ho c ki m toán (nêu tên công ty) v k t qu giám nh ho c ki m toán chi phí xây d ng c a d án. c. i v i doanh nghi p liên doanh: báo cáo này ph i ư c H i ng qu n tr (có i di n c a các Bên liên doanh) nh t trí thông qua và y nhi m cho T ng giám c ký. Ch u tư PH L C 2 M U 1: I V I DOANH NGHI P LIÊN DOANH B K ho ch và u tư C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (ho c cơ quan c p gi y c l p - T do - H nh phúc phép u tư) S : Hà N i, ngày... tháng... năm...
 8. B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ (HO C TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y PHÉP U TƯ) - Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996; - Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm... c a... cho phép thành l p...; - Xét ngh c a.... t i...., căn c Báo cáo quy t toán v n u tư và k t qu giám nh kèm theo h sơ n p ngày... tháng... năm..., XÁC NH N i u 1.- Doanh nghi p... ã ăng ký v n th c hi n như sau: a. V n u tư c a doanh nghi p... là.... b. V n pháp nh c a doanh nghi p.... là.... Trong ó: - Bên Vi t Nam góp..... US ô la, chi m..... % (.... ph n trăm) v n pháp nh b ng.....; - Bên nư c ngoài góp..... US ô la, chi m..... % (.... ph n trăm) v n pháp nh b ng.....; i u 2.- Gi y xác nh n này là b ph n không tách r i c a Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm..., ng th i có giá tr là gi y ch ng nh n ăng ký s a i i u l c a... và có hi u l c k t ngày ký. H i ng qu n tr doanh nghi p liên doanh ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a Báo cáo quy t toán v n u tư. i u 3.- Gi y xác nh n ăng ký v n u tư th c hi n này ư c l p thành... b n g c,.... b n c p cho....; m t b n c p cho doanh nghi p.... và m t b n ăng ký t i B K ho ch và u tư (ho c cơ quan c p Gi y phép u tư).
 9. B trư ng B K ho ch và u tư (ho c th trư ng cơ quan c p gi y phép u tư) M U 2: I V I DOANH NGHI P 100% V N NƯ C NGOÀI B K ho ch và u tư C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (ho c cơ quan c p gi y c l p - T do - H nh phúc phép u tư) S : Hà N i, ngày... tháng... năm... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ (HO C TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y PHÉP U TƯ) - Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996; - Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm... c a... cho phép thành l p...; - Xét ngh c a.... t i...., căn c Báo cáo quy t toán v n u tư và k t qu giám nh kèm theo h sơ n p ngày... tháng... năm..., XÁC NH N i u 1.- Doanh nghi p........ ã ăng ký v n th c hi n như sau: a. V n u tư c a doanh nghi p... là.... b. V n pháp nh c a doanh nghi p.... là.... i u 2.- Gi y xác nh n này là b ph n không tách r i c a Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm..., ng th i có giá tr là gi y ch ng nh n ăng ký s a i i u l c a... và có hi u l c k t ngày ký. T ng Giám c c a doanh nghi p ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a Báo cáo quy t toán v n u tư. i u 3.- Gi y xác nh n này ư c l p thành... b n g c,.... b n c p cho....; m t b n c p cho doanh nghi p.... và m t b n ăng ký t i B K ho ch và u tư (ho c cơ quan c p Gi y phép u tư).
 10. B trư ng B K ho ch và u tư (ho c th trư ng cơ quan c p gi y phép u tư) M U3: IV IH P NG H P TÁC KINH DOANH B K ho ch và u tư C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (ho c cơ quan c p gi y c l p - T do - H nh phúc phép u tư) S : Hà N i, ngày... tháng... năm... B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ (HO C TH TRƯ NG CƠ QUAN C P GI Y PHÉP U TƯ) - Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996; - Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Căn c Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm... c a... cho phép thành l p...; - Xét ngh c a.... t i...., căn c Báo cáo quy t toán v n u tư và k t qu giám nh kèm theo h sơ n p ngày... tháng... năm..., XÁC NH N i u 1.- Các bên h p doanh........ ã ăng ký v n th c hi n như sau: a. V n u tư c a doanh nghi p... là.... b. V n pháp nh c a doanh nghi p.... là.... i u 2.- Gi y xác nh n này là b ph n không tách r i c a Gi y phép u tư s .../GP ngày... tháng... năm..., ng th i có giá tr là gi y ch ng nh n ăng ký s a i H p ng h p tác kinh doanh c a các bên... và có hi u l c k t ngày ký. Các bên h p doanh ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a Báo cáo quy t toán v n u tư. i u 3.-
 11. Gi y xác nh n này ư c l p thành... b n g c,.... b n c p cho....; m t b n c p cho doanh nghi p.... và m t b n ăng ký t i B K ho ch và u tư (ho c cơ quan c p Gi y phép u tư). B trư ng B K ho ch và u tư (ho c th trư ng cơ quan c p gi y phép u tư)
Đồng bộ tài khoản