Thông tư số 04/1998/TT/BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Thông tư số 04/1998/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1998/TT/BTC về việc hướng dẫn thủ tục hoàn trả tiền lệ phí giao thông qua giá xăng dầu đối với xăng, dầu diêzen xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1998/TT/BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1998/TT/BTC Hà N i, ngày 08 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 04/1998/TT-BTC NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1998 HƯ NG D N TH T C HOÀN TR TI N L PHÍ GIAO THÔNG QUA GIÁ XĂNG D U I V I XĂNG, D U DIÊZEN XU T KH U Thi hành Ngh nh s 186/CP ngày 7/12/1994 c a Chính ph v vi c thu l phí giao thông qua giá bán xăng d u, B Tài chính ã ban hành Thông tư s 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 hư ng d n th c hi n. Nay B Tài chính hư ng d n b sung i m 2, m c I Thông tư s 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 c a B Tài chính v vi c không thu l phí giao thông qua giá xăng d u i v i xăng, d u diêzen xu t khNu, k c trư ng h p t m nh p, tái xu t như sau: 1. i tư ng ư c hoàn s ti n l phí giao thông là các t ch c ư c B Thương m i cho phép xu t khNu xăng, d u diêzen b ng ngu n xăng d u diêzen mua c a các t ch c s n xu t, nh p khNu xăng d u ã ch u l phí giao thông qua giá xăng d u. Thông tư này không áp d ng i v i các t ch c tr c ti p nh p khNu, s n xu t ch bi n xăng d u ng th i tr c ti p xu t khNu xăng, d u diêzen chưa ch u l phí giao thông qua giá xăng d u. 2. Các t ch c ư c phép xu t khNu xăng, d u diêzen b ng ngu n xăng, d u diêzen ã ch u l phí giao thông qua giá xăng d u ư c ngân sách nhà nư c hoàn l i s ti n l phí giao thông ã n p ngân sách nhà nư c i v i lư ng xăng d u diêzen th c t xu t khNu. 3. Th t c hoàn tr s ti n l phí giao thông như sau: a. Các t ch c xu t khNu ph i g i v B Tài chính (V qu n lý ngân sách nhà nư c) h sơ sau ây: - Công văn ngh B Tài chính hoàn l phí giao thông i v i s xăng, d u diêzen xu t khNu (công văn c a ơn v ph i ghi rõ s lư ng xăng d u diêzen th c mua ã ch u l phí giao thông qua giá, s lư ng th c t xu t khNu, s ti n l phí giao thông ngh hoàn tr , s hi u tài kho n c a ơn v t i ngân hàng giao d ch t nh, thành ph ...). - Công văn c a C c Thu tr c ti p qu n lý ki m tra xác nh n s lư ng xăng d u diêzen xu t khNu ã n p l phí giao thông và ki n ngh hoàn tr . - Hoá ơn kiêm phi u xu t kho c a t ch c bán xăng d u diêzen (lo i hoá ơn do B Tài chính phát hành).
  2. - Gi y phép kinh doanh xu t nh p khNu và h n ng ch xu t khNu do B Thương m i c p. -H p ng xu t khNu. - T khai h i quan hàng xu t khNu ghi rõ s lư ng xăng, d u diêzen th c t xu t khNu có xác nh n c a cơ quan h i quan c a khNu xu t hàng. H sơ xin hoàn l phí giao thông g i v B Tài chính (V qu n lý ngân sách nhà nư c) ph i là b n g c ho c b n sao có cơ quan công ch ng nhà nư c xác nh n. i v i các văn b n cơ quan công ch ng không xác nh n thì ơn v g i công văn ngh ph i xác nh n vào b n sao và ch u trách nhi m v tính pháp lý. ng th i ph i xu t trình b n chính V qu n lý ngân sách nhà nư c i chi u v i b n sao sau ó tr l i b n chính cho ơn v . b. V qu n lý ngân sách nhà nư c nh n ư c h sơ, th c hi n ki m tra h sơ và gi i quy t hoàn ti n l phí giao thông qua giá xăng d u cho t ch c xu t khNu xăng, d u diêzen. c. S ti n l phí giao thông ư c hoàn ơn v ph i h ch toán gi m chi phí hàng xu t khNu. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các t ch c khác không thu c i tư ng hoàn tr l phí giao thông theo quy nh t i i m 1 Thông tư này th c hi n thu, n p l phí giao thông theo quy nh t i Thông tư s 117 TC/TCT ngày 24/12/1994 và ch hi n hành v l phí giao thông. i v i các trư ng h p xu t khNu xăng d u diêzen trong năm 1997 n u i u ki n theo quy nh t i Thông tư này thì B Tài chính s xem xét gi i quy t hoàn tr t ng trư ng h p c th . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các B , cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, thành ph và các ngành, ơn v ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n b sung. Vũ M ng Giao ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản