Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

Chia sẻ: lawqds5

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản