Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1999/TT-TCCP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Ban tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1999/TT-TCCP

  1. 04/1999/TT-TCCP,Thông tư 04,Ban T ch c-Cán b Chính ph ,Tuy n d ng công ch c,S d ng công ch c,Qu n lý công ch c,Hư ng d n,Lao ng- Ti n lương,B máy hành chính,Thong tu 04,Ban To chuc-Can bo Chinh phu,Tuyen dung cong chuc,Su dung cong chuc,Quan ly cong chuc,Huong dan,Lao dong- Tien luong,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,... <- ăng Nh p Thành Viên t i Ô bên trái. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 04/1999/TT-TCCP Tiêu : Thông tư s 04/1999/TT-TCCP v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c do Ban t ch c,cán b Chính ph ban hành, hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/1998/N -CP c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c Lo i văn b n: Thông tư Nơi ban hành: Ban T ch c-Cán b Chính ph Ngư i ký: Quang Trung Ngày ban hành: 20/03/1999 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản