Thông tư số 04/1999/TT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
33
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/1999/TT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1999/TT-UBTDTT về việc hướng dẫn quản lý nhà nước đối với cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/1999/TT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THAO c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/1999/TT-UBTDTT Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I CƠ S TH D C TH THAO NGOÀI CÔNG L P HO T Đ NG TRONG LĨNH V C TH D C TH THAO Căn c Ngh nh S 03/1998/N -CP ngày 6 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao. Căn c Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính Ph v Chính sách khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c, thúc y s nghi p phát tri n và nâng cao thành tích th thao nư c nhà, U ban Th d c th thao hư ng d n th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i cơ ơ ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c th d c th thao: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1.Xã h i hoá ho t ng th thao là v n ng và t ch c toàn dân, toàn xã h i cùng tham gia phát tri n s nghi p th d c th thao nh m nâng cao s c kho c a nhân dân và góp ph n nâng cao v th t nư c trên trư ng qu c t . 2.Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c huy ng các ngu n l c trong nhân dân, trong m i t ch c thu c m i thành ph n kinh t u tư phát tri n s nghi p th d c th thao theo quy nh c a pháp lu t.. 3. i tư ng th c hi n thông tư này là các cơ s th d c th thao ngoài công l p bao g m: Cơ s bán công, cơ s dân l p và tư nhân 3.1. Bán công: Là cơ s ư c thành l p b ng s liên k t gi a t ch c nhà n oc v i cácd t ch c Kinh t , xã h i, xã h i ngh nghi p và cá nhân theo phương thúc: Thành l p m i, chuy n toàn b ho c m t ph n t ơn v công l p cùng u tư xây d ng cơ s v t ch t, qu n lý, i u hành ho t d ng theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. Dân l p: Là cơ s ư c thành l p b ng ngu n v n u tư ngoài ngân sách Nhà nư c, qu n lý, i u hành ho t ng theo quy nh c a pháp lu t 3.3. Tư nhân: Là cơ s do cá nhân, h gia ình thành l p, qu n lý, i u hành ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4.Cơ s th thao ngoài công l p ư c hư ng ch ưu ãi quy nh t i thông tư s 18/2000/TT-BTC ngày 1/3/2000 c a B tài chính hư ng d n m t s i u c a Ngh
  2. nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v ch tài chính khuy n khích i v i các cơ s ngoài công l p trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao và th c hi n ch qu n lý tài chính quy nh t iu Thông tư liên t ch s 30/2000/TTLB/BTC-UBTDTT ngày 24/4/2000 c a B tài chính- U ban Th d c th thao. II. NH NG QUY Đ NH C TH V QU N LÝ NHÀ NƯ C Đ I V I CƠ S TH THAO NGOÀI CÔNG L P 1.Lo i hình cơ s th thao ngoài công l p bao g m: 1.1. Câu l c b Th d c th thao 1.2. Nhà t p, nhà thi u các môn th thao 1.3. B bơi, h bơi 1.4. Sân v n ng 1.5. Khu thi u ngoài tr i 1.6. Khu th thao vui chơi gi i trí 1.7. Trung tâm y h c th d c th thao 1.8. Trung tâm th d c th thao 1.9. Trương ua 1.10. Cung th thao t ng h p 2.Nhi m v c a cơ s th d c th thao ngoài công l p 2.1. Ph c v t p luy n nâng cao s c kho nhân dân 2.2. Phát hi n, t ch c ào t o tài năng th thao 2.3. Tham gia hu n luy n, t p hu n các i d tuy n t nh, thành, ngành, các id tuy n qu c gia. 2.4. Tham gia ào t o hư ng d n viên, hu n luy n viên, tr ng tài 2.5. Tư v n v t ch c, tr ng tài, giám sát các gi i thi u 2.6. Cho thuê cơ s v t ch t ph c v t p luy n, thi u 2.7. Ch a tr ch n thương cho v n ng viên, hu n luy n viên theo quy nh c a B Y t
  3. 2.8. T ch c d ch v m b o vi c ăn, , sinh ho t c a v n ng viên, hu n luy n viên và chuyên gia (n u có). 3.N i dung qu n lý nhà nư c i v i cơ s th thao ngoài công l p bao g m: 3.1. Trên cơ s quy hoach và k ho ch phát tri n t ng th i kỳ, t ng năm ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, xây d ng nh hư ng, xác nh phương th c, hình th c xã h i hoá th thao phù h p các c p, các t ch c kinh t , xã h i và nhân dân t ch c th c hi n. 3.2. Xây d ng, ban hành các chính các khuy n khích, quy ch qu n lý, tiêu chuNn thi t k k thu t, t su t u tư phù h p v i các lo i hình cơ s th thao ngoài công l p t ng th i kỳ, t ng vũng lãnh th . 3.3. Th ng nh t qu n lý v lo i hình, nhi m v , n i dung ph m vi và i tư ng ho t ng; phương th c u tư, ch t lư ng s n phNm, d ch v , ph c v c a aơ s th d c th thao ngoài công l p; ki m tra, giám sát vi c th c hi n c a các ngành, các c p. 3.4. ào tao, b i dư ng cán b qu n lý, chuyên môn nghi p v cho cơ s th thao ngoài công l p 3.5. Quy nh vi c phong t ng danh hi u vinh d cho cá nhân có nhi u công lao, óng góp cho s nghi p th d c th thao; Xác nh tiêu chuNn d ng c p chuyên môn cho tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên làm vi c t i các cơ s th thao ngoài công l p. 3.6. ThNm nh, quy t nh phê duy t d án u tư, quy t nh chuy n toàn b ho c m t ph n cơ s công l p thành cơ s bán công, quy t nhj c p phép, thu h i giáy phép, sáp nh p, chia tách, gi i th i v i cơ s th thao ngoài công l p. 3.7. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành ch , chính sách,phúc tra ơn thư khi u n i, t cáo, x lý sai ph m c a cơ s th thao ngoài công l p theo quy nh c a pháp lu t. 4. i u ki n thành l p cơ s th thao ngoài công l p: 4.1. Có k ho ch ho c phương án ho t d ng kh thi 4.2. Có cơ s v t ch t phù h p v i tiêu chuNn quy nh c a ngành th d c th thao, áp ng ư c yêu c u h c t p, ào t o, t p luy n, thi u c a h i viên, h c viên, hu n luy n viên, v n ng viên cũng như cac yêu c u ph c v , ch a tr ch n thương... 4.3. Có i ngũ hu n luy n viên, hư ng d n viên và nhân viên ư c ào t o chuyên môn, nghi p v , có kinh nghi m(c a lo i hình cơ s th thao ngoài công l p)b o m ch t lư ng ào t o, t p luy n, thi u. 4.4. B o m i u ki n v s nh môi trư ng, an toàn v ngư i và tài s n c a h c viên, h i viên, hu n luy n viên và v n ng viên.
  4. 5.Th t c thành l p cơ s th thao ngoài công l p: Khi có y các i u ki n nói trên, ch s h u g i ong xin thành l p và h sơ g i n cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh thành l p cơ s th thao ngoài công l p. h sơ bao g m: 5.1.Danh sách h i ng sáng l p ho c ngươid sáng l p ng tên (ghi rõ H và tên, năm sinh, nơi ăng ký h khNu thưòng trú, ngh nghi p, n i dung xã h i hoá, a ch giao d ch, di n tích nhà t, cơ s v t ch t th d c th thao). N u là h i ng sáng l p thì gư danh sách Ch t ch h i ng, thành viên h i ng và lý l ch trích ngang c a t ng thành viên h i ng sáng l p. 5.2. K ho ch ho c phương án (s n xu t, kinh doanh, d ch v , ào t o, hu n luy n...) ư c ngư i sáng l p (ch s h u) ho c h i ng sáng l p thông qua. 5.3. Giáy ch ng nh n c p quy n s d ng t và s h u tài s n có ch ng nh n c a chính quy n i phương nơi cơ s th thao ngoài công l p ho t ng. 5.4. B ng kê trang thi t b ph c v gi ng d y, h c t p, t p luy n, hu m luy n, thi u. 5.5. Văn b ng, chúng ch ho c b n sao văn b ng ch ng ch có công ch ng nhà nư c c a b máy qu n lý, i u hành cơ s th thao ngoài công l p. 5.6. ơn d ngh thành l p cơ s th thao ngoài công l p. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ cơ quan nhà nư c có thNm quỳên quy t d nh thành l p ho c không thành l p cơ s th thao ngoài công l p. Ch s h u ph i ti n hành ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Và ư c phép ho t ng k t th i i m có giáy ch ng nh n dăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p t ch i cho phép thành l p ho c t ch i c p giáy ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cơ quan có thNm quy n ph i thông báo b ng văn b n cho ch s bi t. Thông báo ph i nêu rõ lý do và yêu c u s a i, b sung. 6.ThNm quy n cho phép thành l p các có s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c th thao: 6.1. Th tư ng chính ph cho phép thành l p cơ s ào t o, hu n luy n, sân bãi thi u có quy mô l n mang tính qu c gia, qu c t . 6.2. U ban Th d c th thao, các B , cơ quan ngang b , cơ quan tr c thu c chính ph cho phép thành l p cơ s bán công, ho c chuy n sâng bán công toàn b ho c 1 ph n cơ s th thao trưqcj thu c. 6.3. U ban nhân d n c p t nh cho phép thành l p cơ s ào t o, hu n luy n và thi u, sân bãi và khu vui chơi, gi i trí có tính ch t th thao v i quy mô nh do U ban nhân dân c p t nh qu n lý. 6.4. C p nào quy t nh tành l p, c p giáy phép ho t ng thì c p ó quy t nh sáp nh p, chia tách, gi i th , thu h i giáy phép ho t ng c a cơ s th thao ngoài công l p khi cơ s ho t ng không úng v i giáy phép ho c vi ph m pháp lu t có liên quan.
  5. 6.5. Khi chuy n ch s h u ho c h t th i h n ho t ng các cơ s th thao ngoài công l p ph i thông báo cơ quan qu n lý và chuy n i ăng ký theo quy nh c a pháp lu t. III.Quy n l i và nghĩa v c a cơ s th thao ngoài công l p: 1.Cơ s th thao ngoài công l p ư c hư ng các chính sách khuy n khích c a nhà nư c như sau: 1.1. oc giao t n nh lâu dài; không thu ti n thuê t, ti n s d ng t và thu nhà, t i v i t ư c giao xây dưng sân v n ng; nhà thi u; b bơi, trung tâm t p luy n (các trư ng h p khác theo quy nh c a Chính ph ). 1.2. ư c mi n l phí trư c b khi ăng ký quy n s d ng t, quy n s h u nhà. 1.3. ư c mi n thu giá tr gia tăng i v i ho t ng th d c th thao mang tính phong trào qu n chúng, t ch c t p luy n, thi u không thu ti n, ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh và trong vi c d y h c, d y ngh bao g m c d y văn hoá, ngo i ng , tin h c và d y các ngh khác. 1.4. ư c hư ng m c thu su t ưu dãi thu thu nh p doanh nghi p và ư c mi n gi m thu thu nh p doanh nghi p (theo i u 12 ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19.8.1999 c a Chính ph ). 1.5. ư c Nhà nư c xét tài tr b ng s thu thu nh p ph i n p trong trư ng h p c n thi t ph i Nu tư xây d ng cơ s h t ng, m r ng và nâng cao ch t lư ng ho t ng. 1.6. ư c mi n thu thu nh p v i ngư i ho t ng và ngư i góp v n có thu nh p cao do cơ s ngoài công l p chi tr . 1.7. ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc và phương ti n v n t i chuyên d ng n m trong dây chuy n nh p khNu m r ng quy mô u tư, d i m i công ngh ; phương ti n v n chuy n chuyên dùng ưa ón cán b , giáo viên, h c viên. 1.8. ư c hư ng ch tín d ng ưu ãi khi xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v chuyên môn khi d án ư c c p có thNm quy n duy t. 1.9. Ngư i lao ng trong các cơ s ngoài công l p ư c hư ng ch b o hi m xã hôi, b o hi m y t như ngư i lao ng trong ơn v công l p n u óng góp phí b o hi m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2.Ngoài chính sách khuy n khích nói trên, cơ s th thao ngoài công l p còn ư c hư ng các quy n l i h p pháp sau ây: 2.1. ư c chuy n như ng hu n luy n viên, v n ng viên do cơ s ào t o cho các t ch c, cá nhân có nhu c u theo quy ch chuy n như ng. 2.2. ư c ăng ký t chưc sthi u các gi i qu c gia, qu c t n u cơ s v t ch t áp ng ư c yêu c u chuyên môn.
  6. 2.3. ư c c v n ng viên tr c ti p tham gia các gi i câu l c b theo quy nh i u l , ư c tham gia thi u a phương tuy n ch n v n ng viên thi u các gi i qu c gia, qu c t . Hu n luy n viên, v n ng viên t thành tích xu t s c ư c khen thư ng theo Quy t nh s 49/Q -TTg ngày 28.2.1998 c a Th tư gn Chính ph . 2.4. Nh ng cơ s có óng góp hu n luy n viên, v n ng viên cho qu c gia ư c Nhà nư c xem xét h tr v n ào t o tài năng th thao và v n u tư cơ s v t ch t t ngu n v n c a chương trình qu c gia v th thao. 2.5. Tr ng tài, hu n luy n viên, v n ng viên làm vi c t i cơ s th thao ngoài công l p n u t ư c các ng c p qu c t , qu c gia, ngoài ph n thư gn cao quý c a Nhà nư c còn ư c hư ng ti n thư ng theo quy nh hi n hành t ngu n ngân sách nhà nư c. 3.C s th thao ngoài công l p có nghĩa v : 3.1. Ch p hành nghiêm pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh khác c a chính quy n a phương 3.2. Ho t ng úng phương án thành l p ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ho t ng úng gi y phép hành ngh và ăng ký kinh doanh ư c c p. 3.3. Xây d ng k ho ch dài h n, trung h n, hàng năm c a cơ s , báo cáo v i cơ quan ra quy t nh thành l p t ng h p vào k ho ch phát tri n kinh t , xã hôi c a ngành, a phương. 3.4. Ch u s ki m tra giám sát c a các cơ quan qu n lý t ng h p, chuyên ngành trên a bàn theo ch c năng, nhi m v ư c giao 3.5. Báo cáo k t qu ho t ng c a cơ s nh kỳ 6 tháng, c năm v i cơ quan t ng h p, cơ qu n qu n lý chuyên ngành v : 3.5.1. T ch c b máy, ho t ng chuyên môn s d ng lao ng. 3.5.2. K t qu thu, chi tài v , nghĩa v n p ngân sách nhà nư c. 3.5.3. Khó khăn, vư ng m c, ki n ngh c p có thNm quy n xem xét, gi i quy t 3.6. Hàng năm ph i báo cáo tài chính công khai c a cơ s (k t qu thu, chi, chênh l ch thu, chi, phân ph i thu nh p) v i t p th ngư i lao ng c a ơn v . Công tác h ch toán, k toán theo quy nh c a B Tài chính. 3.7. Khi có v n ng viên, hu n luy n viên t p luy n, thi u các gi i qu c gia, qu c t thì cơ s th thao ngoài công l p ph i b o m ch dinh dư ng theo quy nh c a Thông tư 86/TTLB ngày 24.10.1994 c a liên b Tài chính- T ng c c th d c th thao (nay là U ban Th d c th thao)- B Lao ng- Thương binh và Xã h i. 3.8. Tham gia các ho t ng th d c th thao qu n chúng, th thao thành tích cao c a a phương và toàn qu c; óng góp hu n luy n viên, v n ng viên cho a phương, qu c gia khi cơ s có hu n luy n viên, v n ng viên tiêu chuNn.
  7. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c thì ph n ánh k p th i v U ban Th d c th thao nghiên c u, b sung, s a i phù h p. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TDTT Hà Quang D
Đồng bộ tài khoản