Thông tư số 04/2001/TT-TCDL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
75
lượt xem
8
download

Thông tư số 04/2001/TT-TCDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2001/TT-TCDL về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch do Tổng cục du lịch ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5/6/2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2001/TT-TCDL

 1. T NG C C DU LNCH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/TT-TCDL Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C DU LNCH S 04/2001/TT-TCDL NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 27/2001/N -CP NGÀY 5/6/2001 C A CHÍNH PH V KINH DOANH L HÀNH, HƯ NG D N DU LNCH Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Pháp l nh Du l ch s 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 02 năm 1999; Căn c Ngh nh s 27/2001/N -CP ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch; T ng c c Du l ch hư ng d n th c hi n Ngh nh này như sau: CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG: Thông tư này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân Vi t Nam thu c m i thành ph n kinh t và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân) kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch, tr trư ng h p pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có quy nh khác. II. TRONG THÔNG TƯ NÀY, M T S T NG DƯ I ÂY Ư C HI U NHƯ SAU: 1. Khách du l ch qu c t là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào Vi t Nam du l ch; công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam ra nư c ngoài du l ch. Khách du l ch qu c t bao g m: 1.1. Khách du l ch vào Vi t Nam (khách inbound): là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài vào Vi t Nam du l ch; 1.2. Khách du l ch ra nư c ngoài (khách outbound): là công dân Vi t Nam, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam ra nư c ngoài du l ch. 2. Khách du l ch n i a: là công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam i du l ch trong lãnh th Vi t Nam.
 2. 3. Kinh doanh l hành là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch nh m m c ích sinh l i. Kinh doanh l hành bao g m: 3.1. Kinh doanh l hành n i a: là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch n i a; 3.2. Kinh doanh l hành qu c t : là vi c xây d ng, bán và t ch c th c hi n các chương trình du l ch cho khách du l ch qu c t ; 3.3. i lý l hành (Travel Agency): là t ch c, cá nhân bán chương trình du l ch c a doanh nghi p l hành cho khách du l ch nh m hư ng hoa h ng; không t ch c th c hi n các chương trình du l ch ã bán. 4.Ti n ký qu là s ti n doanh nghi p kinh doanh l hành ph i g i vào tài kho n ký qu t i ngân hàng nơi doanh nghi p m tài kho n giao d ch chính trong su t th i gian ho t ng kinh doanh l hành. CHƯƠNG II KINH DOANH L HÀNH Kinh doanh l hành là ngành ngh kinh doanh có i u ki n. T ch c, cá nhân kinh doanh l hành ph i thành l p doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p và cam k t th c hi n y các i u ki n dư i ây: I. I U KI N KINH DOANH L HÀNH N I NA 1.1. Có phương án kinh doanh l hành n i a. Phương án kinh doanh th c hi n theo m u ph l c 02 kèm theo Thông tư này; 1.2. N p ti n ký qu 50.000.000 ng Vi t Nam (năm mươi tri u ng ch n); 1.3. ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. II. I U KI N KINH DOANH L HÀNH QU C T 1. 1. Có gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; 1.2. N p ti n ký qu 250.000.000 ng Vi t Nam (hai trăm năm mươi tri u ng ch n); 1.3. ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 1.4. Có ít nh t 03 hư ng d n viên ư c c p th hư ng d n viên du l ch. III. H SƠ VÀ TH T C NGHN C P GI Y PHÉP KINH DOANH L HÀNH QU C T 1. H sơ ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t g m:
 3. 1.1. ơn ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t (theo m u ph l c 01 kèm theo Thông tư này); 1.2. Phương án kinh doanh l hành qu c t (theo m u ph l c 03 kèm theo Thông tư này); 1.3. B n sao h p l các lo i gi y t sau: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - Th hư ng d n viên và h p ng lao ng dài h n c a hư ng d n viên; - Gi y ch ng nh n ký qu c a ngân hàng; - i u l doanh nghi p (không áp d ng i v i doanh nghi p tư nhân). 2. Trình t , th t c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . 2.1. Doanh nghi p n p h sơ theo quy nh t i m c II, Chương II c a Thông tư này t i S Du l ch ho c S Thương m i - Du l ch (sau ây g i chung là S Du l ch) nơi doanh nghi p t tr s chính. S Du l ch ghi gi y biên nh n h sơ cho ngư i n p h sơ theo m u ph l c 04 kèm theo Thông tư này; 2.2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, S Du l ch ph i hoàn thành vi c thNm nh h sơ và g i văn b n ngh kèm theo h sơ y v T ng c c Du l ch xem xét, c p gi y phép. Trư ng h p h sơ không y , S Du l ch ph i thông báo yêu c u doanh nghi p s a i, b sung h sơ theo m u ph l c 05 kèm theo Thông tư này; 2.3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a S du l ch kèm theo h sơ, T ng c c Du l ch có trách nhi m xem xét, thNm nh, c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t cho doanh nghi p. Trư ng h p t ch i c p phép, T ng c c Du l ch thông báo b ng văn b n, nêu rõ lý do cho S Du l ch và doanh nghi p bi t; 2.4. Gi y phép kinh doanh l hành qu c t do T ng c c Du l ch c p theo m u ph l c 10 kèm theo Thông tư này có hi u l c trên toàn qu c. IV- QUY N VÀ NGHĨA V C A DOANH NGHI P KINH DOANH L HÀNH 1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p kinh doanh l hành n i a: th c hi n theo i u 5 c a Ngh nh 27/2001/N -CP ngày 5 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch. M t s nghĩa v ư c làm rõ thêm như sau: 1.1. Thông báo th i i m b t u ho t ng kinh doanh cho S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính, kèm theo phương án kinh doanh l hành n i a và b n sao h p l gi y ch ng nh n ký qu ;
 4. Khi l p chi nhánh ho c văn phòng i di n trong nư c, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n (theo m u ph l c 06 và 07 kèm theo Thông tư này) cho S Du l ch nơi t tr s chính và S du l ch nơi t chi nhánh ho c văn phòng i di n, kèm theo b n sao h p l gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh ho c văn phòng i di n; 1.2. Khi thay i a i m tr s chính, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính và S Du l ch nơi doanh nghi p chuy n n n u a i m chuy n n thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác; Khi thay i a i m chi nhánh ho c văn phòng i di n, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho S du l ch nơi t tr s chính và S Du l ch nơi t tr s chi nhánh ho c văn phòng i di n; 1.3. Ch ư c ký h p ng i lý v i i lý l hành bán chương trình du l ch cho khách du l ch; không ư c u thác cho i lý l hành t ch c th c hi n chương trình du l ch ã bán; 1.4. Ph i có phương án, bi n pháp nh m m b o an toàn tính m ng, tài s n cho khách du l ch. Thông báo trư c cho khách du l ch nh ng nơi có th gây nguy hi m t i tính m ng c a khách; 1.5. Có trách nhi m qu n lý khách theo chương trình du l ch ã bán cho khách, không ư c ưa khách n khu v c c m; không ư c khách l i d ng ho t ng du l ch xâm h i n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i và thu n phong m t c c a dân t c; 1.6. L p s theo dõi khách, h sơ qu n lý khách theo hư ng d n t i m u ph l c s 11 và 12 kèm theo Thông tư này; 1.7. Th c hi n báo cáo nh kỳ cho S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính theo m u ph l c 08 kèm theo Thông tư này. 2. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p kinh doanh l hành qu c t : th c hi n theo i u 8 c a Ngh nh s 27/2001/N -CP ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch và các i m 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 kho n 1 M c IV Chương này. M t s nghĩa v ư c làm rõ thêm như sau: 2.1. Thông báo th i i m b t u ho t ng kinh doanh cho T ng c c Du l ch và S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính; Khi thành l p chi nhánh ho c văn phòng i di n trong nư c, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n (theo m u ph l c 06 và 07 kèm theo Thông tư này) v T ng c c Du l ch, S Du l ch nơi t tr s chính và S Du l ch nơi t chi nhánh ho c văn phòng i di n kèm theo b n sao h p l gi y ch ng nh n ăng ký ho t ng chi nhánh ho c văn phòng i di n. Khi thành l p chi nhánh ho c văn phòng i di n nư c ngoài, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho T ng c c Du l ch và S du l ch nơi t tr s chính kèm
 5. theo b n sao h p l gi y ch ng nh n thành l p chi nhánh ho c văn phòng i di n nư c ngoài. 2.2. Khi thay i a i m tr s chính, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho T ng c c Du l ch, S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính và S Du l ch nơi doanh nghi p chuy n n trong trư ng h p a i m chuy n n thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác; Khi thay i a i m chi nhánh ho c văn phòng i di n, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho T ng c c Du l ch, S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính và S Du l ch nơi t chi nhánh ho c văn phòng i di n; 2.3. Th c hi n báo cáo nh kỳ cho T ng c c Du l ch và S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính v tình hình và k t qu ho t ng kinh doanh l hành qu c t theo m u ph l c 09 kèm theo Thông tư này; 2.4. Quy nh rõ ph m vi, ch c năng ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n, có quy ch qu n lý các chi nhánh, văn phòng i di n và ch u trách nhi m v m i ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n; 2.5. Ch ư c ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n m t u m i làm th t c ngh xét duy t nhân s v nh p c nh, xu t c nh, quá c nh cho khách du l ch qu c t . 3. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài kinh doanh l hành qu c t ; Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c phép kinh doanh l hành qu c t theo gi y phép u tư do cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n c p, ngoài các quy n và nghĩa v quy nh trong Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t khác có liên quan, có quy n và nghĩa v theo quy nh t i Thông tư này. V. TI N KÝ QU 1. M c ích s d ng ti n ký qu : Ti n ký qu ư c s d ng thanh toán, b i thư ng cho khách du l ch trong trư ng h p doanh nghi p vi ph m h p ng v i khách du l ch ho c có r i ro t xu t x y ra v i khách du l ch trong khi t ch c th c hi n chương trình du l ch. 2. Nơi n p ti n ký qu : Doanh nghi p n p ti n ký qu t i ngân hàng nơi doanh nghi p m tài kho n giao d ch chính (sau ây g i chung là ngân hàng). 3. Th t c n p ti n ký qu : th c hi n theo quy nh c a ngân hàng phù h p v i pháp lu t hi n hành. Sau khi doanh nghi p hoàn t t th t c và n p ti n, ngân hàng c p gi y ch ng nh n ký qu cho doanh nghi p. 4. Lãi su t t ti n ký qu : Doanh nghi p ư c hư ng lãi su t và s d ng ti n lãi ngân hàng trên kho n tièn ký qu theo quy nh c a ngân hàng phù h p v i pháp lu t hi n hành.
 6. 5. i u ki n rút ti n ký qu : Doanh nghi p ư c rút ti n ký qu khi có m t trong các i u ki n sau: - Có văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c doanh nghi p vi ph m h p ng v i khách du l ch; - Có văn b n c a T ng c c Du l ch ( i v i doanh nghi p kinh doanh l hành qu c t ) ho c S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính ( i v i doanh nghi p kinh doanh l hành n i a) cho phép doanh nghi p ư c rút ti n ký qu gi i quy t nh ng r i ro t xu t x y ra v i khách du l ch trong trư ng h p doanh nghi p không năng l c tài chính. 6. N p b sung ti n ký qu : Trong th i h n 1 tháng, k t ngày ti n ư c rút kh i tài kho n ký qu , doanh nghi p ph i b sung y vào tài kho n ti n ký qu . Sau th i h n trên, doanh nghi p không b sung y ti n ký qu , ngân hàng thông báo cho T ng c c Du l ch ( i v i doanh nghi p l hành qu c t ) ho c S Du l ch nơi doanh nghi p t tr s chính ( i v i doanh nghi p kinh doanh l hành n i a). 7. Hoàn tr ti n ký qu : Ti n ký qu ư c hoàn tr cho doanh nghi p khi có m t trong các i u ki n sau: - Có thông báo c a T ng c c Du l ch v vi c doanh nghi p không ư c c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; - Có quy t nh c a T ng c c Du l ch v vi c thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t c a doanh nghi p. - Có quy t nh c a Cơ quan ăng ký kinh doanh v vi c thu h i ăng ký kinh doanh ho c xoá ngành ngh kinh doanh l hành n i a trong gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. 8. Th t c rút, hoàn tr ti n ký qu : th c hi n theo quy nh c a ngân hàng phù h p v i pháp lu t hi n hành. 9. ThNm quy n và trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch ngân hàng i v i ti n ký qu : cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n có quy n ngh ngân hàng rút ti n ký qu c a doanh nghi p b i thư ng cho khách du l ch trong trư ng h p doanh nghi p không ch u b i thư ng cho khách du l ch khi ã có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c doanh nghi p vi ph m h p ng v i khách du l ch. Cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n không ư c cho phép doanh nghi p rút ti n ký qu ph c v kinh doanh hay s d ng vào m c ích khác. Ngân hàng không ư c cho phép doanh nghi p rút ti n ký qu khi chưa có ý ki n b ng văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i kho n 5 và 7 nói trên. CHƯƠNG III HƯ NG D N DU LNCH
 7. I. HÀNH NGH HƯ NG D N DU LNCH 1. Ngư i áp ng các i u ki n ư c quy nh t i m c II Chương này có quy n ngh c p th hư ng d n viên du l ch. 2. Ch nh ng ngư i có th hư ng d n viên du l ch m i ư c hàng ngh hư ng d n du l ch cho khách du l ch là ngư i nư c ngoài. Nghiêm c m ngư i không có th hư ng d n viên du l ch hành ngh hư ng d n du l ch cho khách du l ch là ngư i nư c ngoài. 3. Hư ng d n viên du l ch ch ư c hành ngh hư ng d n du l ch khi có h p ng lao ng v i doanh nghi p kinh doanh l hành. II- I U KI N Ư C C P TH HƯ NG D N VIÊN DU LNCH 1. Có qu c t ch Vi t Nam, có năng l c hành vi dân s , không có ti n án ti n s v các t i xâm ph m an ninh qu c gia. Thư ng trú t i Vi t Nam; 2. Có s c kho , không m c b nh truy n nhi m; 3. Có b ng c nhân chuyên ngành hư ng d n du l ch. N u có b ng c nhân chuyên ngành khác ph i có ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p theo quy nh t i m c VI Chương này; 4. Có b ng c nhân ngo i ng ho c có b ng t t nghi p i h c, trên i h c nư c ngoài ho c ch ng ch ngo i ng chuyên ngành du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p theo quy nh t i m c VII Chương này. 5. i v i ngư i s d ng ti ng Trung Qu c nh ng chưa có b ng t t nghi p i h c ho c cao ng, T ng c c Du l ch quy nh i u ki n ư c c p th hư ng d n viên du l ch t m th i như sau: - áp ng i u ki n quy nh t i kho n 1 và 2 m c này; - Có b ng t t nghi p ph thông trung h c; - Có ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch quy nh t i kho n 3 m c này; - Có ch ng ch ngo i ng chuyên ngành du l ch quy nh t i kho n 4 m c này. Vi c c p th hư ng d n viên du l ch t m th i ch th c hi n trong giai o n 2002 - 2006. Th hư ng d n viên du l ch t m th i ch có giá tr n h t năm 2006. III. H SƠ NGHN C P TH HƯ NG D N VIÊN DU LNCH G M: 1. ơn ngh c p th theo m u ph l c 13 kèm theo Thông tư này; 2. Sơ y u lý l ch ư c chính quy n c p xã, phư ng nơi cư trú ho c cơ quan nơi ang công tác xác nh n không quá 6 tháng tính t ngày n p h sơ;
 8. 3. B n sao h p l các văn băng, ch ng ch nêu t i kho n 3, 4 m c II Chương này. Riêng i v i ngư i s d ng ti ng Trung Qu c ngh c p th hư ng d n viên du l ch n p b n sao h p l văn b ng, ch ng ch như quy nh t i kho n 5, m c II Chương này; 4. Gi y khám s c kho ư c c p không quá 6 tháng tính t ngày n p h sơ; 5. Hai nh h sơ ki u 3 x 4, ch p không quá 6 tháng tính t ngày n p h sơ. IV. TRÌNH T , TH T C C P TH HƯ NG D N VIÊN DU LNCH 1. Ngư i ngh c p th hư ng d n viên du l ch n p h sơ y theo quy nh t i m c III Chương này cho S Du l ch a phương nơi cư trú; 2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ y , S Du l ch có trách nhi m xem xét c p th hư ng d n viên du l ch cho ngư i gnh c p th . Trư ng h p t ch i c p th , S Du l ch ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do cho ngư i ngh c p th bi t; 3. S Du l ch công b và niêm y t công khai các i u ki n và th t c c p th hư ng d n viên du l ch t i nơi ti p nh n h sơ và làm th t c c p th hư ng d n viên du l ch; 4. T ng c c Du l ch có quy t nh u quy n cho S Du l ch th c hi n vi c c p th hư ng d n viên du l ch. Hàng quý, S Du l ch báo cáo tình hình c p th hư ng d n viên du l ch và danh sách trích ngang hư ng d n viên du l ch ã ư c c p th g i T ng c c Du l ch. 5. Th hư ng d n viên du l ch và th hư ng d n viên du l ch t m th i có giá tr trên ph m vi toàn qu c. T ng c c Du l ch th ng nh t phát hành m u th hư ng d n viên du l ch theo m u ph l c 14 và th hư ng d n viên du l ch t m th i theo m u ph l c 15. V. Quy n và nghĩa v c a hư ng d n viên, nh ng i u hư ng d n viên không ư c làm và vi c i, c p l i, thu h i th hư ng d n viên du l ch th c hi n theo i u 11, i u 12 và i u 16 c a Ngh nh 27/2001/N -CP ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph . VI. V ÀO T O B I DƯ NG NGHI P V HƯ NG D N DU LNCH: 1. Th i gian và i tư ng ào t o b i dư ng: 1.1. Khoá ào t o 2 tháng: cho ngư i có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành du l ch nhưng không ph i là chuyên ngành hư ng d n viên. 1.2. Khoá ào t o 4 tháng: cho ngư i có b ng t t nghi p các trư ng i h c kh i kinh t , khoa h c xã h i và nhân văn. 1.3. Khoá ào t o 6 tháng: cho ngư i có b ng t t nghi p các trư ng i h c kh i khoa h c t nhiên, k thu t và ngư i s d ng ti ng Trung Qu c có b ng t t nghi p ph thông trung h c.
 9. 2. Cơ s ào t o có thNm quy n m l p b i dư ng và c p ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch: - Các trư ng i h c, cao ng du l ch và các trư ng i h c có khoa du l ch, trong ó có chuyên ngành ào t o hư ng d n viên; - Có giáo trình và chương trình ào t o, b i dư ng nghi p v hư ng d n du l ch phù h p v i th i gian và i tư ng ào t o theo quy nh t i kho n 1 m c này và ư c T ng c c Du l ch ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và B Văn hoá - Thông tin thNm nh. 3. Ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p có giá tr ba năm k t ngày ư c c p. VII. V ÀO T O B I DƯ NG NGO I NG CHUYÊN NGÀNH DU LNCH: 1. Th i gian và i tư ng ào t o b i dư ng ngo i ng chuyên ngành du l ch: khoá b i dư ng 3 tháng cho nh ng ngư i ã có ch ng ch ngo i ng t i thi u trình C tr lên; 2. Cơ s ào t o có thNm quy n m l p ào t o, b i dư ng và c p ch ng ch ngo i ng chuyên ngành du l ch: - Các trư ng i h c ngo i ng và các trư ng i h c có khoa chuyên ng : - Có chương trình và giáo trình ào t o b i dư ng ngo i ng chuyên ngành du l ch phù h p v i th i gian và i tư ng ào t o nêu t i kho n 1 m c này và ư c T ng c c Du l ch ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và B Văn hoá - Thông tin thNm nh. 3. Ch ng ch nghi p v ngo i ng chuyên ngành du l ch do cơ s ào t o có thNm quy n c p có giá tr hai năm k t ngày ư c c p. VIII. TRÌNH T , TH T C NGHN M CÁC KHOÁ ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V HƯ NG D N DU LNCH HO C NGO I NG CHUYÊN NGÀNH DU LNCH: - Các trư ng i h c, cao ng i u ki n quy nh t i m c VI ho c m c VII Chương này có nhu c u m các khoá ào t o, b i dư ng nghi p v hư ng d n du l ch ho c ngo i ng chuyên ngành du l ch g i ơn ngh kèm theo chương trình và giáo trình ào t o, b i dư ng t i T ng c c Du l ch. - T ng c c Du l ch ph i h p v i B Giáo d c - ào t o và B Văn hoá - Thông tin thNm nh giáo trình và chương trình ào t o. Sau khi thNm nh, T ng c c Du l ch thông báo b ng văn b n cho các cơ s ào t o i u ki n ư c m l p ào t o, b i dư ng và c p ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch ho c ngo i ng chuyên ngành du l ch; giám sát quá trình ào t o và các kỳ ki m tra, c p ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch và ngo i ng chuyên ngành du l ch. CHƯƠNG IV
 10. KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Vi c thanh tra, ki m tra và gi i quy t khi u n i, t cáo v ho t ng kinh doanh l hành, hành ngh hư ng d n du l ch th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. S Du l ch ti n hành các ho t ng thanh tra, ki m tra ho t ng kinh doanh l hành, hành ngh c a hư ng d n viên trên a bàn và báo cáo k t qu v T ng c c Du l ch. 3. T ng c c Du l ch ti n hành thanh tra, ki m tra nh kỳ ho c t xu t v ho t ng kinh doanh l hành qu c t , ki m tra ho t ng kinh doanh l hành n i a trong trư ng h p c n thi t. 4. T ng c c Du l ch ti n hành ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c c p th hư ng d n viên du l ch, n u phát hi n có hành vi vi ph m s x lý theo quy nh pháp lu t hi n hành, trư ng h p có vi ph m nghiêm tr ng s thu h i gi y u quy n c p th hư ng d n viên du l ch. 5. T ch c, cá nhân kinh doanh l hành không có ăng ký kinh doanh, kinh doanh l hành qu c t không có gi y phép ho c có s sai ph m trong vi c th c hi n nghĩa v quy nh t i m c IV Chương II c a Thông tư này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, ho c b thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Hư ng d n viên có các hành vi vi ph m các quy nh t i Thông tư này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, ho c b thu h i th hư ng d n viên du l ch, n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t , th hư ng d n viên du l ch, c p ch ng ch nghi p v hư ng d n du l ch ho c ch ng ch ngo i ng chuyên ngành du l ch không úng quy nh t i Thông tư này ho c dung túng, bao che cho nh ng hành vi vi ph m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG VI T CH C TH C HI N 1. i v i các doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh l hành n i a, trong th i h n 3 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, ph i th c hi n b sung các i u ki n kinh doanh l hành n i a theo quy nh t i m c I Chương II c a Thông tư này. Sau th i h n trên, n u doanh nghi p không áp ng y các i u ki n quy nh t i Thông tư này s không ư c ti p t c kinh doanh l hành n i a. 2. i v i doanh nghi p ã có gi y phép kinh doanh l hành qu c t , trong th i h n 3 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, ph i th c hi n b sung các i u ki n kinh doanh l hành qu c t quy nh t i m c II Chương II c a Thông tư này và làm th t c i l i gi y phép. T ng c c Du l ch ki m tra vi c b sung các i u ki n c p l i gi y
 11. phép cho doanh nghi p. Sau th i h n trên, gi y phép kinh doanh l hành qu c t cũ không còn giá tr . 3. Nh ng ngư i ã ư c c p th hư ng d n viên du l ch trư c ngày Thông tư này có hi u l c còn th i h n s d ng v n ư c s d ng th ã ư c c p hành ngh hư ng d n du l ch. Sau khi th h t h n, n u mu n ti p t c hành ngh hư ng d n du l ch ph i làm th t c ngh c p th m i trên cơ s áp ng các i u ki n quy nh t i Thông tư này. 4. S Du l ch có trách nhi m hư ng d n, tri n khai th c hi n Thông tư này trên a bàn. 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c ngh ph n nh v T ng c c Du l ch. PHÓ T NG C C TRƯ NG T NG C C DU LNCH Vũ Tu n C nh PH L C 01 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên doanh nghi p:................ ..........., ngày...... tháng .........năm ..... ƠN NGHN C P GI Y PHÉP KINH DOANH L HÀNH QU C T Kính g i: T ng c c trư ng T ng c c Du l ch 1. Tên doanh nghi p (ghi b ng ch in hoa): ...................................... - Tên giao d ch: ............................................................................... - Tên vi t t t: .................................................................................. 2. H tên ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p: ............. ..................................................................... Nam/N . Ch c danh: .......................................................................................... Sinh ngày: ..../..../.... Dân t c: ................. Qu c t ch:..........................
 12. Ch ng minh thư nhân dân (ho c h chi u) s : ................................. Ngày c p: ....../..../...... Nơi c p: .......................................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ....................................................... ............................................................................................................... Ch hi n t i: ..................................................................................... ............................................................................................................... 3. a ch tr s chính : ...................................................................... .............................................................................................................. - i n tho i: ......................................Fax: ......................................... - Web site: .........................................Email: ..................................... 4. V n i u l (ho c v n u tư ban u): ........................................ Trong ó: - V n c nh - V n lưu ng 5. Tài kho n ti n ng s ................. t i ngân hàng: ......................... Tài kho n ti n ngo i t s ............. t i ngân hàng: ....................... 6. Ngành ngh kinh doanh: l hành qu c t . 7. Tên, a ch chi nhánh: .................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. 8. Tên, a ch văn phòng i di n: ................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Sau khi i chi u các i u ki n kinh doanh l hành qu c t , doanh nghi p th y có i u ki n kinh doanh l hành qu c t . V y, doanh nghi p làm ơn này ngh T ng c c trư ng T ng c c Du l ch c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t cho doanh
 13. nghi p. Doanh nghi p cam k t và hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ngh c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . Kính ngh T ng c c trư ng T ng c c Du l ch xem xét. Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) Kèm theo ơn: - ........ PH L C 02 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên doanh nghi p:................. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH L HÀNH N I NA 1. Nhu c u và m c tiêu kinh doanh l hành n i a 2. K ho ch kinh doanh l hành n i a: a. Th trư ng m c tiêu, i tư ng khách; b. Lo i hình du l ch d ki n ph c v khách; c. Các chương trình du l ch cho khách du l ch n i a, khách là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (n p kèm theo phương án này); d. Bi n pháp m b o an toàn cho khách du l ch, m b o an ninh và tr t t an toàn xã h i khi th c hi n chương trình du l ch cho khách; e. Bi n pháp b o v môi trư ng, b n s c văn hoá và thu n phong m t c c a dân t c khi th c hi n chương trình du l ch cho khách. 3. T ch c b máy kinh doanh l hành n i a c a doanh nghi p - Sơ b máy t ch c, ch c năng nhi m v c a các b ph n c u thành; - S lư ng cán b , nhân viên trong ó t l cán b , nhân viên có nghi p v l hành; 4. Cơ s v t ch t k thu t ph c v kinh doanh l hành n i a: trang thi t b văn phòng, phương ti n v n chuy n,.... 5. D ki n k t qu kinh doanh l hành n i a trong 2 năm u tiên: - Lư ng khách/năm:
 14. Trong ó: + Khách du l ch n i a là ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam: + Khách du l ch n i a là ngư i Vi t Nam: + Khách du l ch là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: - Doanh thu/năm: - L i nhu n trư c thu /năm: - L i nhu n ròng (sau thu )/năm: - N p Ngân sách/năm: ....., ngày tháng năm Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C 03 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên doanh nghi p:................. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH L HÀNH QU C T 1. Nhu c u và m c tiêu kinh doanh l hành qu c t 2. K ho ch kinh doanh l hành qu c t : a. Th trư ng m c tiêu: + Th trư ng khách INBOUND: + Th trư ng khách OUTBOUND: + Th trư ng khách du l ch n i a: b. Lo i hình du l ch d ki n ph c v khách; c. Chương trình du l ch cho khách du l ch n i a, chương trình du l ch cho khách du l ch qu c t (n p kèm theo phương án này); d. Bi n pháp m b o an toàn cho khách du l ch, m b o an ninh và tr t t an toàn xã h i khi th c hi n chương trình du l ch cho khách;
 15. e. Bi n pháp b o v môi trư ng, b n s c văn hoá và thu n phong m t c c a dân t c khi th c hi n chương trình du l ch cho khách. 3. T ch c b máy ho t ng kinh doanh l hành qu c t : - Sơ b máy t ch c, ch c năng nhi m v c a các b ph n c u thành; - S lư ng cán b , nhân viên, trong ó t l cán b , nhân viên có nghi p v l hành; - S lư ng và danh sách hư ng d n viên ã có th hư ng d n viên du l ch. 4. Cơ s v t ch t k thu t ph c v kinh doanh l hành qu c t : trang thi t b văn phòng, phương ti n v n chuy n,.... 5. D ki n k t qu kinh doanh l hành qu c t trong 2 năm u tiên: - Lư ng khách/năm: + Khách INBOUND: trong ó khách Vi t ki u: + Khách OUTBOUND: + Khách du l ch n i a: - Doanh thu/năm: - L i nhu n trư c thu /năm: - L i nhu n ròng (sau thu )/năm: - N p Ngân sách/năm: ....., ngày...... tháng...... năm 200... Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C 04 UBND t nh, thành ph ...... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Du l ch (S TM-DL)..... GI Y BIÊN NH N S Du l ch: .......................................................................................... a ch tr s : .................................................................................... .............................................................................................................
 16. i n tho i: .............................. Fax: .................................................. Ngày .... tháng .... năm ....... ã nh n c a ông/bà: ........................... ............................................................................................................. Là ....................................................................................................... Các gi y t v vi c: .......................................................................... G m: ................................................................................................ ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Ngày h n gi i quy t: ..../......./.......... (T nh, thành ph ), ngày .... tháng ..... năm ....... Giám c S ............................... (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C 05 UBND t nh, thành ph ...... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S Du l ch, S TM-DL..... THÔNG BÁO YÊU C U S A I, B SUNG H SƠ C P GI Y PHÉP KINH DOANH L HÀNH QU C T Kính g i: S Du l ch (S TM-DL) ..................................................................... a ch tr s chính: ......................................................................... i n tho i: ..........................Fax: .....................Email:..................... Sau khi xem xét h sơ ã nh n ngày .... tháng ... năm.... c a:........ ............................................................................................................ v vi c: ..............................................................................................
 17. S Du l ch yêu c u nh ng n i dung c n s a i, b sung trong h sơ và hư ng s a i, b sung như sau: ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. Ngày nh n ư c h sơ s a i, b sung theo yêu c u nói trên ư c tính là ngày nh n h sơ c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t . (T nh, thành ph ), ngày .... tháng ..... năm ....... Giám c S ............................... (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C 06 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên doanh nghi p:................. S : ........................ THÔNG BÁO V CHI NHÁNH Kính g i: Tên doanh nghi p (ghi b ng ch in hoa): ........................................ ............................................................................................................. Gi y phép kinh doanh l hành qu c t s : ....................................... ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ................................ Do: ...................................................................................................... C p ngày: .......................................................................................... a ch tr s chính: ........................................................................ i n tho i: ..................Fax: ............................................................. Email:..................................Website:............................................... Ngành ngh kinh doanh: .................................................................
 18. ã thành l p chi nhánh v i nh ng n i dung sau: 1. Tên chi nhánh (ghi b ng ch in hoa):.......................................... ........................................................................................................... a ch chi nhánh:............................................................................ i n tho i: ..................Fax: ............................................................. Email:..................................Website:............................................... Ngành ngh kinh doanh c a chi nhánh:.......................................... 2. H tên ngư i ng u chi nhánh: .............................................. Sinh ngày......./......./........ Dân t c: .......... Qu c t ch ........................ Ch ng minh thư nhân dân (ho c h chi u) s : ............................... Ngày c p: ..../..../... Nơi c p: ............................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:.................................................... ........................................................................................................... Ch hi n t i: ................................................................................. Doanh nghi p cam k t v tính chính xác, trung th c và hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung thông báo này. Kèm theo thông báo (T nh,thành ph ), ngày .... tháng ..... năm ....... Ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ........................ (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) ......................... PH L C 07 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên doanh nghi p:................. S : ........................ THÔNG BÁO V VĂN PHÒNG I DI N
 19. Kính g i: Tên doanh nghi p (ghi b ng ch in hoa): ........................................ Gi y phép kinh doanh l hành qu c t s : ....................................... ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ................................ Do: ...................................................................................................... C p ngày: .......................................................................................... a ch tr s chính: ........................................................................ i n tho i: ..................Fax: ............................................................. Ngành ngh kinh doanh: ................................................................. ........................................................................................................... ã thành l p văn phòng i di n v i nh ng n i dung sau: 1. Tên văn phòng i di n (ghi b ng ch in hoa):.......................... ........................................................................................................... a ch văn phòng i di n: ............................................................. i n tho i: ..................Fax: .................. Email:............................... N i dung ho t ng c a văn phòng i di n ................................. ............................................................................................................ 2. H tên ngư i ng u văn phòng i di n:................................ Sinh ngày......./......./........ Dân t c: ................ Qu c t ch .................. Ch ng minh thư nhân dân (ho c h chi u) s : ............................... Ngày c p: ..../..../... Nơi c p: ............................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú:.................................................... Ch hi n t i:.................................................................................. Doanh nghi p cam k t v tính chính xác, trung th c và hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung thông báo này. (T nh, thành ph ), ngày .... tháng ..... năm .......
 20. Kèm theo thông báo Ngư i i di n theo pháp lu t ........................ c a doanh nghi p ..................... (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C 08 Cơ quan ch qu n (n u có).... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên doanh nghi p:................. c l p - T do - H nh phúc S : ........................ Nơi nh n báo cáo: S Du l ch, S TM - DL............................................. BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH L HÀNH N I NA - Quí ......, năm....... - 06 tháng, năm ..... - C năm ............... 1. V khách: STT Ch tiêu S lư ng %/ cùng kỳ Ngày Chi tiêu khách năm tr ơc khách TB TB/khách (1000 ) T ng s khách: Trong ó: 1 Khách du l ch n i a là ngư i Vi t Nam 2 Khách du l ch n i a là ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam 3 Khách du l ch là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài 2. V hi u qu kinh doanh: Ch tiêu Th c hi n %/cùng kỳ năm trư c VN (1000 ) ho c b ng USD - T ng doanh thu LH (không k thu h )
Đồng bộ tài khoản