Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cụa Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2001/TT-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/TT-TCHQ Hà N i, ngày 21 tháng 6 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C H I QUAN S 04/2001/TT-TCHQ NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯ NG D N TH T C H I QUAN Đ I V I XĂNG D U NH P KH U VÀ T M NH P - TÁI XU T Th t c h i quan đ i v i hàng hoá XNK đã đư c quy đ nh t i Ngh đ nh 16/1999/NĐ- CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư 01/1999/TT-TCHQ ngày 10/5/1999 c a T ng c c H i quan. Do đ c thù c a m t hàng xăng d u, T ng c c h i quan hư ng d n c th thêm m t s n i dung sau: I. Đ I TƯ NG PH M VI ÁP D NG C A THÔNG TƯ NÀY LÀ: Xăng, d u ho , d u diesel (DO), ma dút (FO), nhiên li u bay (ZA1, TC1), xăng dung môi, condensate, d u g c, nh a đư ng d ng xá nh p kh u và t m nh p tái xu t (dư i đây g i chung là xăng d u nh p kh u và t m nh p tái xu t) II. TH T C H I QUAN Đ I V I XĂNG D U NH P KH U (BAO G M C T M NH P): 1. H sơ nh p kh u: 1.1. B h sơ doanh nghi p n p H i quan g m: - T khai h i quan: 03 b n chính. - H p đ ng mua bán ngo i thương: 01 b n sao. - Văn b n cho phép c a B Thương m i (n u là lo i xăng d u ph i có văn b n này): 01 b n sao. - N u doanh nghi p phân chia kh i lư ng cho các đơn v tr c thu c (theo quy đ nh TTLB s 77/TM-TCHQ ngày 13/4/1996 c a B Thương m i - T ng c c H i quan) thì đơn v ph i n p thêm văn b n phân chia kh i lư ng này: 01 b n chính. - V n t i đơn: 01 b n copy, 2 b n sao. - Hoá đơn thương m i: 01 b n chính và 02 b n sao. - Ch ng thư giám đ nh kh i lư ng: 01 b n chính
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi y xác nh n ch t lư ng (đ i v i lo i xăng d u thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng): 01 b n chính. B n sao các gi y t nói trên do Giám đ c ho c ngư i đư c Giám đ c u quy n ký xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 1.2. Gi y t doanh nghi p xu t trình H i quan: - H p đ ng mua bán ngo i thương: B n chính. - Văn b n cho phép c a B Thương m i đ i v i trư ng h p doanh nghi p không phân chia kh i lư ng cho các đơn v tr c thu c: B n chính (đ đ i chi u b n sao). 1.3. Th i h n doanh nghi p n p H i quan các ch ng t trên: Các ch ng t nêu trên ph i n p khi đ n làm th t c đăng ký t khai, tr các trư ng h p sau: - Ch ng thư giám đ nh kh i lư ng: Ph i n p trong th i gian 8 gi làm vi c k t khi bơm xong xăng d u t phương ti n v n t i lên b n, b ch a. - Gi y xác nh n ch t lư ng: Ph i n p trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày đăng ký t khai. - Hoá đơn thương m i: Ph i n p trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày đăng ký t khai. Trong th i h n này n u doanh nghi p chưa có b n chính thì đư c n p b n fax (c a b n chính). Giám đ c (ho c Phó giám đ c) doanh nghi p ký xác nh n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a b n fax này. Trư ng h p n p b n fax thì trong th i h n 15 ngày k t ngày đăng ký t khai, doanh nghi p ph i n p hoá đơn thương m i b n chính. Trư ng h p có lý do chính đáng thì C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xem xét quy t đ nh gia h n. Trong th i h n chưa có hoá đơn thương m i (b n chính ho c b n fax c a b n chính) nêu trên thì khi n p t khai hàng nh p kh u cho cơ quan H i quan, doanh nghi p chưa ph i khai giá tính thu và s ti n thu ph i n p t i ph n khai báo trong t khai. Khi có hoá đơn thương m i trong th i h n quy đ nh trên, doanh nghi p ph i th c hi n ngay vi c t tính thu trên t khai h i quan theo đúng quy đ nh c a Pháp lu t. 2. Th i đi m đăng ký t khai: Là ngày b t đ u bơm xăng d u nh p kh u t phương ti n v n t i lên b n, b ch a. 3. Xác đ nh kh i lư ng: Căn c vào ch ng thư giám đ nh kh i lư ng t i tàu c a t ch c có ch c năng giám đ nh xăng d u. 4. Xác đ nh ch t lư ng (đ i v i lo i xăng d u thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng): Căn c vào gi y xác nh n ch t lư ng c a cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng m t hàng xăng d u. 5. Quy đ nh v b n, b ch a xăng d u nh p kh u thu c Danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng mà chưa có gi y xác nh n đ t ch t lư ng:
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1. N u doanh nghi p có b n, b r ng thì bơm vào b n b r ng đó. Sau khi bơm xong H i quan niêm phong b n, b . Khi có gi y xác nh n đ t yêu c u ch t lư ng thì H i quan m niêm phong và hoàn thành th t c h i quan theo quy đ nh. Đ i v i xăng d u t m nh p - tái xu t thì H i quan không yêu c u có gi y xác nh n đ t yêu c u ch t lư ng. 5.2. N u doanh nghi p không có b n, b r ng mà bơm vào b n, b đang ch a xăng d u thì sau khi bơm xong, H i quan niêm phong b n b đ ch k t qu ki m tra ch t lư ng. N u cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng xác nh n xăng d u nh p kh u không đ t yêu c u v ch t lư ng nh p kh u thì toàn b s xăng d u ch a trong b n, b đó (c cũ và m i) b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t, doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c này. 5.3. Đ i v i xăng d u t m nh p - tái xu t: Doanh nghi p mu n bơm chung vào b n b ch a xăng d u kinh doanh cùng ch ng lo i thì ph i đư c cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng ki m tra xác nh n lô hàng nh p kh u đ t yêu c u v ch t lư ng. 6. Th t c chuy n xăng d u t m nh p - tái xu t sang lo i hình nh p kh u kinh doanh: 6.1. Th c hi n theo Quy t đ nh 0556/2000/QĐ-BTM ngày 3/4/2000 c a B Thương m i. 6.2. N u khi t m nh p chưa có gi y xác nh n đ t yêu c u ch t lư ng đ i v i lo i xăng d u ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng thì doanh nghi p ph i đ ngh cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng xăng d u ki m tra và n p gi y xác nh n ch t lư ng cho H i quan. 6.3. Th t c H i quan: - H i quan th c hi n vi c kh u tr lư ng hàng đư c phép nh p kh u vào lư ng hàng t m nh p kh u và tính, thu thu nh p kh u. Thu su t, giá tính thu , t giá tính thu , thu chênh l ch giá áp d ng theo ngày đăng ký t khai t m nh p kh u và th i h n n p thu đ i v i lư ng hàng chuy n đ i lo i hình nh p kh u này theo đúng quy đ nh hi n hành v hàng nh p kh u kinh doanh (30 ngày) k t ngày đăng ký t khai t m nh p kh u. Doanh nghi p không n p thu đúng th i h n ph i ch u ph t ch m n p và các hình th c x lý vi ph m khác theo đúng quy đ nh hi n hành. - Th i h n n p thu : + Doanh nghi p ph i n p xong thu trư c khi tiêu th lư ng xăng d u nh p kh u này. + Trư ng h p doanh nghi p đã n p thu cho lư ng hàng t m nh p đư c phép chuy n sang tiêu th n i đ a thì cơ quan H i quan làm th t c chuy n ti n t tài kho n t m thu n p vào ngân sách nhà nư c. III. TH T C H I QUAN Đ I V I XĂNG D U TÁI XU T: 1. H sơ tái xu t: 1.1. B h sơ doanh nghi p n p H i quan g m:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T khai h i quan: 03 b n chính - T khai h i quan (c a lô hàng t m nh p): 01 b n sao - H p đ ng mua bán: 01 b n sao - Văn b n cho phép c a B Thương m i (n u là lo i xăng d u ph i có văn b n này): 01 b n sao. - N u doanh nghi p phân chia kh i lư ng cho các đơn v tr c thu c (theo quy đ nh t i TTLB s 77/TM-HQ c a B Thương m i - TCHQ ngày 13/4/1996) thì các đơn v này ph i n p thêm văn b n phân chia kh i lư ng: 01 b n chính. - Ch ng thư giám đ nh (đ i v i trư ng h p quy đ nh t i đi m 5.2 ph n III): 01 b n chính. 1.2. Gi y t doanh nghi p ph i xu t trình H i quan: - H p đ ng mua bán ngo i thương: B n chính. - Văn b n cho phép c a B Thương m i đ i v i trư ng h p doanh nghi p không phân chia kh i lư ng cho các đơn v tr c thu c: B n chính (đ đ i chi u b n sao). 2. Doanh nghi p đư c tái xu t xăng d u l y t b n, b ch a riêng lô hàng t m nh p ho c t lô hàng khác nhưng ph i cùng ch ng lo i. 3. Xác đ nh kh i lư ng: 3.1. Tái xu t b ng tàu bi n, tàu sông (đư ng sông sang Campuchia): Căn c vào ch ng thư giám đ nh c a t ch c giám đ nh có ch c năng giám đ nh xăng d u. 3.2. Tái xu t b ng xe téc, xe b n đi qua c a kh u đư ng b : Căn c vào đ ng h đo khi bơm xăng d u vào téc, b n xe. N u không có đ ng h đo thì ch hàng ph i yêu c u giám đ nh. H i quan căn c ch ng thư giám đ nh đ xác đ nh kh i lư ng. 3.3. D u bán cho Doanh nghi p ch xu t và cung ng tàu bi n thì ph i có đ ng h đo c 2 đ u bơm lên phương ti n v n t i và bơm vào b n, b c a doanh nghi p ch xu t ho c khoang ch a c a tàu. 3.4. V đ ng h xác đ nh kh i lư ng: Các đ ng h đo ph i đư c cơ quan tiêu chu n đo lư ng Nhà nư c ki m tra và xác nh n là đ ng h chu n. Đ ng h ph i có niêm phong c a cơ quan ki m tra và niêm phong h i quan. Đ ng h ph i đư c cơ quan tiêu chu n đo lư ng ki m tra đ nh kỳ theo quy đ nh. Quy đ nh này không b t bu c áp d ng đ i v i đ ng h đo c a tàu bi n. 4. Quy đ nh v b n, téc xe ch xăng d u tái xu t qua c a kh u đư ng b : - Xe ph i đư c đăng ký v i Cơ quan H i quan nơi đăng ký t khai làm th t c tái xu t (theo m u ph l c s 01).
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xe ph i đư c Cơ quan H i quan ki m tra tình tr ng b n, téc xe trư c khi đăng ký. - B n, téc xe ph i đ m b o đư c yêu c u niêm phong c a H i quan. 5. Xác đ nh ch ng lo i: 5.1. Các trư ng h p sau đây không ph i giám đ nh: - Tái xu t xăng d u t b n, b ch a riêng v n còn nguyên niêm phong h i quan khi t m nh p. - Tái xu t ZA1, TC1 cho tàu bay (doanh nghi p ch u trách nhi m). - Tái xu t DO, FO (ki m hoá viên t xác đ nh). 5.2. Các trư ng h p sau đây ph i giám đ nh: - Tái xu t xăng d u l y t b n, b ch a chung ho c b n, b ch a riêng nhưng không còn niêm phong h i quan (tr ZA1, TC1, DO, FO quy đ nh t i đi m 5.1 trên đây). - Tái xu t qua đư ng b , đư ng sông, đư ng bi n ZA1, TC1 l y t b n b ch a chung. - N u xăng d u đư c l y ra t cùng 01 b n, b dư i s giám sát c a H i quan thì vi c giám đ nh xác đ nh ch ng lo i này là xác đ nh cho c lô tái xu t, không yêu c u ph i xác đ nh riêng l cho t ng tàu, t ng xe. 6. Trách nhi m c a H i quan làm th t c tái xu t: - Làm th t c h i quan cho lô hàng tái xu t theo đúng quy đ nh. - Giám sát vi c bơm xăng d u vào phương ti n v n t i. Sau khi bơm xong niêm phong các b n, b , khoang ch a c a phương ti n v n t i. - Trư ng h p tái xu t qua c a kh u đư ng b , c a kh u đư ng sông thì H i quan: + Niêm phong h sơ g m 02 t khai, 01 Phi u giao nh n h sơ (theo ph l c s 02) giao cho ch hàng ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ch hàng (dư i đây g i là ch hàng). N u ch hàng có văn b n u quy n cho lái tàu, lái xe thì nh ng ngư i này cũng đư c xem là đ i di n h p pháp c a ch hàng) đ chuy n cho H i quan c a kh u xu t. + Giao ch hàng 01 Phi u giao nh n làm ch ng t trên đư ng v n chuy n. + Thông báo ngay cho H i quan c a kh u xu t v lô hàng xu t kh u, v s hi u phương ti n v n t i và các thông tin c n thi t khác liên quan đ n lô xăng d u tái xu t. - H i quan áp t i khi xét th y c n thi t.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Trách nhi m c a ch hàng: Ph i đ m b o nguyên tr ng hàng hoá nguyên niêm phong h i quan và h sơ h i quan trong quá trình v n chuy n t i c a kh u xu t, doanh nghi p ch xu t. 8. Trách nhi m c a H i quan c a kh u xu t (trong trư ng h p xăng d u xu t qua c a kh u đư ng b , c a kh u đư ng sông) và H i quan Khu ch xu t: 8.1. Ti p nh n và ki m tra b h sơ do H i quan làm th t c tái xu t chuy n đ n. 8.2. Ki m tra các niêm phong c a khoang ch a, b n, b . N u còn nguyên v n thì: - Giám sát vi c xu t hàng, đ m b o toàn b hàng ph i đư c th c xu t qua biên gi i, xác nh n th c xu t vào t khai và Phi u giao nh n h sơ. - Niêm phong 01 t khai, 01 Phi u giao nh n h sơ giao ch hàng chuy n cho H i quan làm th t c tái xu t; tr ch hàng 01 t khai; lưu 01 Phi u giao nh n h sơ. 8.3. N u phát hi n niêm phong không còn nguyên v n, niêm phong gi , ho c có căn c kh ng đ nh có s thay đ i kh i lư ng, ch ng lo i xăng d u thì H i quan c a kh u xu t yêu c u ch hàng trưng c u giám đ nh kh i lư ng và ch ng lo i (riêng d u DO và FO doanh nghi p không ph i giám đ nh ch ng lo i mà do H i quan căn c th c t đ xác đ nh). N u k t qu giám đ nh cho th y xăng d u tái xu t đúng v i b h sơ thì l p biên b n xác nh n, niêm phong, làm th t c xu t qua c a kh u. N u k t qu giám đ nh xác nh n có thay đ i v kh i lư ng, ch ng lo i thì l p biên b n và x lý theo quy đ nh. 8.4. Khi phương ti n chuyên ch xăng d u tái xu t quay v , H i quan c a kh u ph i ki m tra phương ti n v n t i nh p c nh theo quy đ nh nh m phát hi n hàng nh p l u ho c xăng d u không tái xu t h t quay l i tiêu th trong nư c. 8.5. D u tái xu t cho Doanh nghi p ch xu t: H i quan qu n lý doanh nghi p ch xu t ph i giám sát vi c bơm d u vào kho, b n, b c a Doanh nghi p ch xu t, ki m tra xác đ nh kh i lư ng qua đ ng h đo. 8.6. D u bán cho tàu bi n theo hình th c cung ng t u bi n: H i quan c a kh u ch u trách nhi m làm th t c tái xu t và giám sát cho đ n khi d u đư c giao toàn b cho tàu. 9. Th t c H i quan đ i v i xăng d u tái xu t cho tàu bay: 9.1. Doanh nghi p đư c áp d ng hình th c đăng ký t khai m t l n đ xu t kh u nhi u l n quy đ nh t i Quy t đ nh 01/2001/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2001. Th i h n hi u l c c a t khai phù h p th i gian ân h n n p thu c a lô hàng t m nh p. 9.2. Khi giao hàng cho tàu bay Doanh nghi p ph i: - Xu t trình t khai h i quan đã đăng ký. - N p hoá đơn bán hàng (ho c hoá đơn kiêm phi u xu t kho).
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - N p đơn đ t hàng c a Cơ trư ng ho c c a hãng hàng không. 9.3. Sau khi giao hàng t ng chuy n xong, H i quan ph i xác nh n vào hoá đơn, đơn đ t hàng, ghi vào Phi u theo dõi (ban hành kèm theo Quy t đ nh 01/2001/QĐ-TCHQ ngày 03/01/2001). 9.4. Trư ng h p tàu bay Vi t Nam không xu t c nh ngay mà bay đ n 01 sân bay khác trong nư c sau đó m i xu t c nh, H i quan yêu c u doanh nghi p bán xăng d u xây d ng đ nh m c xăng d u s d ng bay ch ng trong nư c và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Căn c đ nh m c, H i quan xác nh n lư ng xăng d u th c tái xu t tính t sân bay mà tàu bay xu t c nh (ví d : bơm xăng d u t i sân bay N i Bài là 100 t n, đ nh m c bay t N i Bài đ n Tân Sơn Nh t là 05 t n thì H i quan sân bay N i Bài xác nh n s xăng d u tái xu t là 95 t n). 9.5. Thanh kho n t khai: Khi t khai h t hi u l c H i quan và doanh nghi p ti n hành thanh kho n t khai b ng cách c ng d n lư ng xăng d u th c xu t trong các hoá đơn và phi u theo dõi, ghi k t qu th c xu t vào t khai và ô xác nh n th c xu t. IV. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Thông tư 05/2000/TT-TCHQ ngày 26/9/2000 và các văn b n khác c a T ng c c H i quan hư ng d n v n đ này. M i hành vi vi ph m các quy đ nh c a Thông tư này và quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan đ u b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. 2. C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan có trách nhi m giúp T ng c c trư ng T ng c c H i quan theo dõi, ki m tra đôn đ c ch đ o, gi i quy t vư ng m c phát sinh c a C c H i quan các t nh, thành ph báo cáo trong quá trình th c hi n Thông tư này. Th trư ng các V , C c, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Đ ng Văn T o (Đã ký) PH L C S 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ĐĂNG KÝ XE ÔTÔ
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHUYÊN CH XĂNG D U TÁI XU T Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ..... I. ĐĂNG KÝ C A CH XE: - Tên đơn v , cá nhân là ch s h u xe:......................................................... - Đ a ch (đơn v ):.......................................................................................... - H kh u thư ng trú (cá nhân):.................................................................... - Đăng ký kinh doanh s (t ch c)/......... Ch ng minh thư nhân dân s ....... c p ngày......../......../........ Nơi c p:......................................................... - Là ch chi c xe ôtô: + S khung:...................................... S máy................................... + Bi n ki m soát:............................. + S c ch a b n, téc:......................... (m3) + Tình tr ng b n, téc:....................... Chi c xe trên chuyên dùng đ ch xăng d u tái xu t c a Công ty................ theo h p đ ng s .......... gi a........... và Công ty.............................................. Đ ngh C c H i quan t nh, thành ph ................ ki m tra và xác nh n chi c xe ôtô nói trên đ đi u ki n chuyên ch xăng d u. Tôi xin cam đoan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v khai báo trên và tuân th đ y đ các quy đ nh v th t c h i quan đ i v i vi c v n chuy n xăng d u tái xu t. CH PHƯƠNG TI N (ký, ghi rõ h tên) ............................. II. XÁC NH N C A H I QUAN H i quan t nh, thành ph xác nh n chi c xe ôtô nói trên đáp ng yêu c u qu n lý c a H i quan theo quy đ nh t i Thông tư 04/2001/TT-TCHQ ngày 21/6/2001 c a T ng c c H i quan. ...., ngày... tháng.... năm 200... H i quan t nh, thành ph .... (ký, đóng d u)
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PH L C S 02 C c HQ t nh, TP..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H i quan................. Đ c l p - T do - H nh phúc S :......./CHQ PHI U GIAO NH N H SƠ I. Ph n dành cho H i quan nơi làm th t c h i quan lô hàng tái xu t: Kính chuy n H i quan c a kh u:............ thu c C c H i quan t nh, thành ph .................................................................... C c H i quan t nh, thành ph :............ đã làm th t c H i quan cho lô hàng tái xu t t i T khai h i quan s : ngày....../..../...... c a doanh nghi p:................................... Ông/Bà:.................... CMND s :............ c p ngày..... tháng.... năm......... t i....... đ i di n cho doanh nghi p. 1. H sơ lô hàng tái xu t g m: - T khai h i quan: 02 b n chính - Phi u giao nh n h sơ: 02 b n - - - 2. Lô hàng tái xu t t i T khai s ..... ngày..../..../...... đã đư c ki m tra h i quan bao g m: STT Tên hàng Kh i Lo i phương Bi n ki m soát S niêm (ch ng lo i) lư ng ti n phương ti n phong h i quan Toàn b h sơ và lô hàng đã đư c niêm phong, giao cho Ông/Bà:........... là ch hàng/đ i di n ch hàng/ho c do cán b H i quan:.......... áp t i (n u có) ch u trách nhi m b o qu n nguyên niêm phong đ n giao cho H i quan c a kh u/c ng:......... đ xác nh n th t c tái xu t.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ......., ngày.... tháng... năm.... H i quan.......... (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) II. Ph n dành cho H i quan c a kh u nơi hàng th c xu t: Kính chuy n C c H i quan t nh, thành ph .............................................. H i quan c a kh u:................... thu c C c H i quan t nh, thành ph ........ đã ti p nh n h sơ và lô hàng theo T khai s : ngày............ tháng........... năm............... 1. Tình tr ng lô hàng: (ghi nh n xét lô hàng) Lô hàng tái xu t đã đư c ki m tra, đ i chi u k s phương ti n v n t i, s niêm phong h i quan th y phù h p, không có nghi ng gì so v i h sơ lô hàng. 2. H sơ lô hàng: 2.1. Tr l i H i quan nơi làm th t c b h sơ g m: - T khai H i quan: 01 b n chính (đã đóng d u xác nh n th c xu t) - Phi u giao nh n h sơ: 01 b n chính - Biên b n ki m tra (n u có) - - - 2.2. Tr ch hàng 01 t khai h i quan sau khi lô hàng đã xác nh n th c xu t 2.3. Gi l i: phi u giao nh n h sơ (01 b n chính); biên b n ki m tra (n u có). B h sơ đã đư c niêm phong h i quan, giao ch hàng ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ch hàng chuy n tr H i quan nơi làm th t c/ho c đã bàn giao cho cán b nh n h sơ c a H i quan nơi làm th t c. .........., ngày.... tháng.... năm..... H I QUAN C A KH U Đ I DI N CH HÀNG CÁN B ÁP T I XU T (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (ký tên, đóng d u) Ghi chú: Phi u giao nh n h sơ này do H i quan nơi làm th t c tái xu t làm thành 02 b n, có giá tr như m t phi u giao nh n hàng và h sơ gi a cơ quan H i quan liên
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quan và Doanh nghi p. V i nh ng trư ng h p c n ph i áp t i, cán b H i quan áp t i s ký và ghi rõ h tên dư i ph n "Cán b áp t i".
Đồng bộ tài khoản