Thông tư số 04/2002/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
142
lượt xem
9
download

Thông tư số 04/2002/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2002/TT-BYT về việc hướng dẫn việc xét cấp Chứng chỉ hành nghề y, dược do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2002/TT-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/TT-BYT Hà N i , ngày 29 tháng 05 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C XÉT C P CH NG CH HÀNH NGH Y, DƯ C Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân và các văn b n hư ng d n th c hành Lu t này; Căn c Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p; Căn c Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân và các văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh; B Y t hư ng d n xét c p Ch ng ch hành ngh y, d ơc như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch ng ch hành ngh y, dư c theo quy nh c a Thông tư này là văn b n do B Y t , S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) xem xét và c p cho cá nhân có trình chuyên môn, o c, kinh nghi m ngh nghi p ăng ký hành ngh y dư c tư nhân, bán công, dân l p (sau ây g i t t là ch ng ch hành ngh ) theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t này. i u 2. Ch ng ch hành ngh có các lo i sau: 1. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh. 2. Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n: 2.1. Ch ng ch hành ngh khám ch a b nh b ng y h c c truy n; 2.2. Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n; 3. Ch ng ch hành ngh dư c. i u 3. Cá nhân có tiêu chuNn theo quy nh c a Thông tư này, có nguy n v ng hành ngh y, dư c u ư c xem xét c p ch ng ch hành ngh . i u 4. Ch ng ch hành ngh ch c p cho cá nhân, không c p cho t ch c. M i cá nhân ch ư c c p m t lo i ch ng ch hành ngh ăng ký m t lo i hình hành ngh , không ư c hành ngh quá ph m vi cho phép.
 2. i u 5. Nghiêm c m vi c cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh ho c s d ng vào các m c ích khác. i u 6. Ngư i hành ngh có trách nhi m th c hi n úng quy nh v chuyên môn k thu t y t . Trong quá trình hành ngh , ngư i hành ngh ph i ti p t c h c t p nâng cao trình chuyên môn, n m v ng các quy ch c a ngành, pháp lu t c a Nhà nư c. Hàng năm B Y t , S Y t t nh t ch c l p t p hu n nâng cao trình chuyên môn, ph bi n c p nh t các văn b n quy ph m pháp lu t v y t và các quy nh có liên quan: i u 7. Th i h n c a ch ng ch hành ngh là 5 năm. Sau 5 năm, ngư i có ch ng ch hành ngh (n u có nhu c u gia h n) ph i g i h sơ n cơ quan ã c p ch ng ch hành ngh làm th t c gia h n. Chương 2: TIÊU CHU N C P CH NG CH HÀNH NGH Y, DƯ C A. CH NG CH HÀNH NGH KHÁM CH A B NH i u 8: Tiêu chuNn chung: 1. Cá nhân mu n ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i có các tiêu chuNn sau: 1.1. Ph i có b ng t t nghi p t i các trư ng i h c y, dư c, các trư ng i h c khác, các trư ng cao ng, trung h c y và có th i gian hành ngh theo quy nh i v i t ng lo i hình hành ngh . 1 2. Ph i có o c ngh nghi p, có năng l c hành vi dân s y và có s c kh e hành ngh khám, ch a b nh. 1.3. Hi u bi t v Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, các văn b n quy ph m pháp lu t v y t có liên quan. 1.4. Hi u bi t 12 i u quy nh v y c (ban hành kèm theo Quy t nh s 2088/Q -BYT ngày 06/1/1996 c a B trư ng B Y t ), Quy ch B nh vi n (ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/Q -BYT ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t ), Quy ch Qu n lý ch t th i y t (ban hành kèm theo Quy t nh s 3575/1999/Q -BYT ngày 27/8/1999 c a B trư ng B Y t ). 1.5. Hi u bi t v các chương trình y t qu c gia ph c p. 1.6. Ph i cam k t th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t nêu trên ( i m 1.3, l.4), các quy nh v chuyên môn k thu t y t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
 3. 2. Có năng l c hành vi dân s y , có s c kh e hành ngh khám, ch a b nh. 3. Không ang trong th i gian B c m hành ngh ho c c m làm công vi c liên quan n y t theo quy t nh c a tòa án, không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang b áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính; không ang trong th i gian ch p hành án ph t tù ho c quy t nh áp d ng bi n pháp hành chính ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh b t bu c. i u 9. Tiêu chuNn c th : Ngoài các tiêu chuNn chung quy nh t i i u 8 c a Thông tư này, ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ph i có các tiêu chuNn c th sau: 1. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ăng ký b nh vi n, phòng khám a khoa ph i là bác sĩ a khoa hay chuyên khoa ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. 2. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ăng ký các lo i hình khác tr lo i hình b nh vi n. a) Phòng khám chuyên khoa n i: Bác sĩ a khoa hay chuyên khoa n i ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. Trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa n i các vùng núi cao, y sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp hay bác sĩ ã th c hành 3 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. b) Phòng khám chuyên khoa ngo i: Bác s a khoa, chuyên khoa ngo i ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ngo i. c) Phòng khám chuyên khoa ph s n - Phòng k ho ch hóa gia ình: Bác sĩ a khoa, chuyên khoa ph s n ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó ít nh t là 3 năm chuyên khoa ph s n. các vùng núi cao, y sĩ s n nhi hay n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành 3 năm chuyên khoa t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. d) Phòng khám chuyên khoa răng hàm m t: Bác sĩ a khoa, chuyên khoa răng hàm m t ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t là 3 năm chuyên khoa răng hàm m t. e) Phòng khám chuyên khoa tai mũi h ng:
 4. Bác sĩ a khoa, chuyên khoa tai mũi h ng ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. g) Phòng khám chuyên khoa m t: Bác sĩ a khoa, chuyên khoa m t, th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có 3 năm th c hành chuyên khoa m t. h) Phòng chuyên khoa gi i ph u thNm m : Bác sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó ít nh t có 3 năm th c hành chuyên khoa ph u thu t t o hình hay thNm m . i) Phòng chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. Bác sĩ ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa i u dư ng - ph c h i ch c năng và v t lý tr li u. k) Phòng chNn oán hình nh: Bác sĩ a khoa, chuyên khoa, c nhân Xquang (t t nghi p i h c) chNn oán hình nh ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp các vùng núi cao, bác s ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa chNn oán hình nh. l) Phòng xét nghi m: Bác sĩ hay dư c sĩ, c nhân sinh h c, hóa h c, k thu t viên xét nghi m (t t nghi p i h c) ã th c hành 5 năm chuyên khoa xét nghi m t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp các vùng núi cao ngư i ăng ký hành ngh là bác sĩ, dư c sĩ, c nhân sinh h c, hóa h c ã th c hành 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa. m) Nhà h sinh: Bác sĩ a khoa, chuyên khoa ph s n, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 5 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp, trong ó có ít nh t 3 năm th c hành chuyên khoa ph s n. các vùng núi cao: Bác sĩ chuyên khoa ph s n, n h sinh t trung h c tr lên ã th c hành chuyên khoa 3 năm t i cơ s khám, ch a b nh h p pháp. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh ph i là ngư i hành ngh 100% th i gian. B. CH NG CH HÀNH NGH Y DƯ C H C C TRUY N i u 10. Tiêu chuNn chung. 1. Ph i có b ng t t nghi p bác sĩ y dư c h c c truy n, y sĩ y dư c h c c truy n, b ng t t nghi p i h c dư c, trung h c dư c, sơ h c dư c ho c Gi y ch ng nh n lương y, lương dư c ho c có Gi y xác nh n trình chuyên môn y dư c h c c
 5. truy n và có th i gian th c hành t i các cơ s y dư c h c c truy n h p pháp tùy theo yêu c u c a t ng lo i hình hành ngh . 2. Có o c và kinh nghi m ngh nghi p. 3. Có năng l c hành vi dân s y và có s c kh e hành ngh y dư c h c c truy n. 4. Không ang trong th i gian b c m hành ngh ho c c m làm công vi c liên quan n y t theo quy t nh c a tòa án, không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang b áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính; không ang trong th i gian ch p hành án ph t tù ho c quy t nh áp d ng bi n pháp hành chính ưa vào cơ s giáo c, ưa vào cơ s ch a b nh b t bu c. 5. Hi u bi t và cam k t th c hi n úng các quy nh c a Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y dư c tư nhân, i u l hành ngh khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n và các văn b n hư ng d n thi hành lu t, pháp l nh, o c ngư i hành ngh y dư c c truy n theo 9 i u y hu n cách ngôn c a H i Thư ng Lãn Ông và các quy ch chuyên môn có liên quan. i u 11. Ngoài nh ng tiêu chuNn chung quy nh t i i u 10, ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ph i có các tiêu chuNn c th sau: 1. i v i ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y dư c h c c truy n: 1.1. ăng ký b nh vi n y h c c truy n: a) Có b ng t t nghi p bác sĩ y dư c h c c truy n ho c Gi y ch ng nh n lương y do B Y t c p. b) Có th i gian th c hành t 5 năm tr lên t i b nh vi n y dư c h c c truy n, khoa y h c c truy n trong các b nh vi n a khoa ho c vi n có giư ng b nh. 1.2. ăng ký d ch v khám ch a b nh b ng y dư c h c c truy n (tr lo i hình quy nh t i kho n 1 c a i u này): a) Có b ng t t nghi p: bác sĩ y dư c h c c truy n, y sĩ y dư c h c c truy n, Gi y ch ng nh n lương y, ngư i có bài thu c gia truy n. b) Có th i gian th c hành 2 năm tr lên t i các cơ s khám ch a b nh b ng y dư c h c c truy n h p pháp: 2. i v i ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh thu c y dư c h c c truy n: 2.1. ăng ký h kinh doanh cá th s n xu t thu c thành phNm y dư c h c c truy n (cao, ơn, hoàn, tán...) ho c kinh doanh s n xu t bài thu c gia truy n: a) Có b ng dư c s i h c và có Gi y ch ng nh n ã h c dư c h c c truy n, ho c bác s (y dư c h c c truy n ho c có gi y ch ng nh n là lương y hay lương dư c do
 6. B Y t c p, ho c có Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n cơ S Y t t nh, B Y t c p. b) Có 2 năm th c hành tr lên t i các cơ s kinh doanh thu c thành phNm y dư c h c c truy n h p pháp. 2.2. ăng ký h kinh doanh cá th v thu c phi n: a) Có trình dư c sĩ trung h c tr lên và có ch ng ch ã h c dư c h c c truy n ho c là bác sĩ y dư c h c c truy n, y sĩ y dư c h c c truy n, lương y, lương dư c ho c là ngư i ã ư c S Y t t nh c p Gi y ch ng nh n trình chuyên môn kinh doanh thu c y dư c h c c truy n. b) Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i các cơ s kinh doanh thu c y dư c h c c truy n h p pháp. 2.3. ăng ký h kinh doanh cá th v dư c li u s ng: a) Có trình dư c tá tr lên ã ư c b túc v ông dư c, ho c là y sĩ y dư c h c c truy n, bác sĩ y dư c h c c truy n, lương y, lương dư c, ngư i có Gi y ch ng nh n trình chuyên môn kinh doanh dư c li u s ng do S Y t nh c p. b) Có th i gian th c hành t 2 năm tr lên t i s kinh doanh dư c li u s ng h p pháp. 2.4. ăng ký kinh doanh i lý thu c y dư c h c c truy n. a) Có Gi y ch ng nh n trình chuyên môn m cơ s i lý thu c y dư c h c c truy n do S Y t t nh c p. b) Có th i gian th c hành 2 năm tr lên t i cơ s i lý thu c y h c c truy n h p pháp. C. CH NG CH HÀNH NGH Y DƯ C i u 12. Tiêu chuNn chung. 1. Ph i có b ng ho c gi y ch ng nh n chuyên ngành dư c và có th i gian th c hành trong các cơ s dư c h p pháp tùy theo yêu c u c a t ng lo i hình hành ngh . 2. Có năng l c hành vi dân s y và có s c kh e hành ngh dư c. 3. Không ang trong th i gian b c m hành ngh ho c làm công vi c liên quan n y t theo quy t nh c a tòa án, không ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ang b áp d ng bi n pháp qu n ch hành chính; không ang trong th i gian ch p hành án ph t tù ho c quy t nh áp ng bi n pháp hành chính ưa váo cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh b t bu c.
 7. 4. Hi u bi t và cam k t th c hi n Lu t B o v s c kh e nhân dân, pháp lu t hành ngh y dư c tư nhân, quy ch dư c và các quy ch chuyên môn khác có liên quan n lĩnh v c hành ngh dư c. i u 13. Tiêu chuNn c th : 1. Cá nhân ăng ký lo i hình doanh nghi p kinh doanh dư c phNm và ngư i ph trách ơn v ph tá c a doanh nghi p: Có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã có 5 năm th c hành t i cơ s dư c h p pháp. Có Gi y ch ng nh n trình chuyên môn lương dư c, lương y ho c có Gi y ch ng nh n bài thu c gia truy n do B Y t c p và qua th i gian th c hành 5 năm t i cơ s dư c cơ s y h c c truy n h p pháp i v i cá nhân ăng ký lo i hình doanh nghi p, ch kinh doanh thu c y h c c truy n. 2. Cá nhân ăng ký lo i hình nhà thu c tư nhân: 2.1. Có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã qua th c hành 5 năm t i cơ s dư c h p pháp. 2.2. i v i các vùng mi n núi, vùng cao, h i o, vùng ng bào dân t c, vùng sâu, vùng xa: có b ng t t nghi p i h c chuyên ngành dư c và ã qua th c hành 2 năm t i cơ s dư c h p pháp. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm theo quy nh t i i m này ch ư c phép hành ngh trong ph m vi c a vùng ó. 3. Cá nhân ăng ký lo i hình i lý bán l thu c: có b ng t t nghi p trung h c dư c, sơ h c dư c và ã có 2 năm th c hành t i cơ s dư c h p pháp. Chương 3: H SƠ, TH T C, TH M QUY N C P CH NG CH HÀNH NGH Y, DƯ C A. H SƠ, TH T C C P CH NG CH HÀNH NGH Y, DƯ C i u 14. H sơ ngh c p, gia h n ch ng ch hành ngh g m: 1. H sơ ngh c p ch ng ch hành ngh : a) ơn xin c p ch ng ch hành ngh . b) B ng t t nghi p ho c Gi y ch ng nh n trình chuyên môn (b n sao h p pháp). c) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh ăng ký h khNu thư ng trú ho c Th trư ng cơ quan nơi ngư i ó ang công tác. d) Gi y ch ng nh n th i gian th c hành do Th trư ng ơn v nơi th c hành ký và óng d u.
 8. e) Gi y khám s c kh e do trung tâm y t qu n, huy n, th xã thu c t nh tr lên c p. f) B n cam k t th c hi n úng các quy nh c a Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân, các văn b n hư ng d n thi hành lu t; pháp l nh và các quy ch chuyên môn có liên quan. g) Gi y cho phép hành ngh ngoài gi c a Th trư ng ơn v n u ngư i xin c p ch ng ch hành ngh ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c. h) Cá nhân ngh c p ch ng ch hành ngh ăng ký b nh vi n, doanh nghi p s n xu t, kinh doanh dư c ph i có xác nh n không ang là công ch c nhà nư c. i) Có 3 nh chân dung c 3 cm x 4 cm. 2. H sơ ngh gia h n ch ng ch hành ngh : a) ơn ngh gia h n ch ng ch hành ngh . b) Gi y khám s c kh e do trung tâm y t qu n, huy n, thành ph thu c t nh tr lên c p. c) Gi y cho phép ti p t c hành ngh ngoài gi c a Th trư ng ơn v n u ngư i xin c p ch ng ch hành ngh ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c. d) Gi y xác nh n c a B Y t , S Y t t nh ã qua các l p ào t o, c p nh t ki n th c chuyên môn và pháp lu t y t do B Y t ho c S Y t t nh t ch c. B. TH T C C P CH NG CH HÀNH NGH i u 15. Th t c: 1. H sơ ngh B trư ng B Y t c p ch ng ch hành ngh : i v i ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh: H sơ g i v V i u tr -B Y t . i v i ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh dư c: H sơ g i v C c Qu n lý dư c Vi t Nam - B Y t . i v i ngư i ngh c p ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n: H sơ g i v V Y h c c truy n - B Y t . 2. H sơ ngh Giám c S Y t t nh c p ch ng ch hành ngh : G i v S Y t t nh nơi ăng ký hành ngh . C. TH M QUY N C P CH NG CH HÀNH NGH i u 16. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh :
 9. 1. B Y t c p ch ng ch hành ngh ăng ký b nh vi n, doanh nghi p kinh doanh dư c (k c doanh nghi p kinh doanh thu c y h c c truy n), các cơ s s n xu t thu c y dư c h c c truy n. Ch ng ch hành ngh do B Y t c p có giá tr trong ph m vi c nư c. 2. S Y t t nh xét c p ch ng ch hành ngh cho các lo i hình tr các lo i hình quy nh t i kho n 1 i u này. Ch ng ch hành ngh do S Y t t nh c p có giá tr trong ph m vi t nh. 3. B Y t thành l p H i ng xét c p ch ng ch hành ngh giúp B trư ng B Y t trong vi c xem xét tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh . a) H i ng xét c p ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh do ng chí Th trư ng ph trách i u tr làm Ch t ch, V trư ng V i u tr làm Phó ch t ch, i di n T ng h i Y dư c Vi t Nam và các thành viên khác. b) H i ng xét c p ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n do ng chí Th trư ng ph trách y dư c h c c truy n làm Ch t ch, V trư ng V Y h c c truy n làm Phó ch t ch, i di n H i ông y Vi t Nam và các thành viên khác. c) H i ng xét c p ch ng ch hành ngh dư c do ng chí Th trư ng ph trách dư c làm Ch t ch, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam làm Phó ch t ch, i di n H i Dư c h c Vi t Nam và các thành viên khác. Riêng vi c xét c p ch ng ch hành ngh dư c cho ngư i xin ăng ký doanh nghi p s n xu t thu c y dư c h c c truy n, H i ng xét c p ch ng ch ph i có thêm thành viên là V trư ng V Y h c c truy n. 4. S Y t t nh thành l p H i ng xét c p ch ng ch hành ngh giúp Giám c S trong vi c xem xét tiêu chuNn c p ch ng ch hành ngh y, dư c. H i ng do m t ng chí lãnh o S làm Ch t ch, Trư ng phòng nghi p v y ho c dư c (tùy thu c lo i ch ng ch hành ngh ) là Phó ch t ch H i ng, các y viên khác là i di n các H i ông y t nh, H i Y h c, H i Dư c h c c a t nh (tùy thu c lo i ch ng ch hành ngh ) và các thành viên khác. 5. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh c p ch ng ch hành ngh h p l , B Y t , S Y t t nh ph i xét c p, n u t ch i c p ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. 6. Ch ng ch hành ngh ư c g i và lưu như sau: Gi y ch ng ch hành ngh do B trư ng B Y t c p ho c do Giám c S Y t nh c p ư c làm thành 2 b n: 1 b n lưu t i B Y t n u do B trư ng B Y t c p ho c S Y t (n u do Giám c S Y t t nh c p), 1 b n cho ương s . 7. M u ch ng ch hành ngh ư c ính kèm theo Thông tư này* Chương 4:
 10. X LÝ VI PH M i u 17. Ngư i vi ph m các quy nh c a Thông tư này, tùy m c và tính ch t vi ph m s b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. 1. Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh s b thu h i ch ng ch trong các trư ng h p sau: a) Chuy n, như ng ch ng ch hành ngh ; b) Cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh ; c) S d ng ch ng ch hành ngh không úng m c ích; d) Hành ngh quá ph m vi cho phép ho c vi ph m các quy nh v chuyên môn k thu t y t gây h u qu nghiêm tr ng cho s c kh e ngư i b nh; e) Vi ph m pháp lu t, vi ph m quy nh v y c o c hành ngh dư c, o c hành ngh y h c c truy n; f) Ngư i ư c c p ch ng ch hành ngh b ch t. 2. Cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh có quy n thu h i ch ng ch hành ngh i v i nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 19. 1. Ch ng ch hành ngh ch có giá tr cho vi c ăng ký kinh doanh d ch v y dư c. Trư c khi ti n hành ho t ng, các cơ s ph i th c hi n các quy nh c a Lu t B o v s c kh e nhân dân, Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh này. 2. V trư ng V i u tr , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V trư ng V Y h c c truy n ph i h p v i V Pháp ch và các v , c c ch c năng, Thanh tra B Y t t ch c vi c hư ng d n, ch o và ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và h y b các Thông tư s 19/2000/TT-BYT ngày 24/11/2000 c a B Y t v vi c hư ng d n c p ch ng ch hành ngh khám ch a b nh, Thông tư s 20/2000/TT-BYT ngày 28/11/2000 c a B Y t v vi c hư ng d n xét c p gi y ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n ăng ký kinh doanh d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n và kinh doanh thu c y h c c truy n, Thông tư s 01/2001/TT-BYT ngày 19/1/2001 c a B Y t v vi c hư ng d n c p ch ng ch hành ngh dư c, Thông tư s 18/2001/TT-BYT ngày
 11. 02/8/2001 c a B Y t v vi c s a i i u 5, i u 7 Thông tư s 01/2001/TT-BYT ngày 19/1/2001 c a B trư ng B Y t hư ng d n vi c xét c p ch ng ch hành ngh kinh doanh dư c phNm. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v , a phương ph i báo cáo v B Y t (V Pháp ch ) nghiên c u và gi i quy t./. B TRƯ NG Nguyên Phương
Đồng bộ tài khoản