Thông tư số 04/2003/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/2003/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ vừa học vừa làm năm học 2003-2004 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2003/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/TT-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ C A B Y T S 04/2003/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C ÀO T O C NHÂN VÀ CAO NG I U DƯ NG, K THU T Y H C H V A H C V A LÀM NĂM H C 2003-2004 Căn c Lu t Giáo d c ã ư c Ch t ch nư c công b t i L nh s 09L/CTN ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Ngh quy t s 37-CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 c a Chính ph v nh hư ng chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 1996-2000 và t i năm 2020; Th c hi n Quy t nh s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010; Th c hi n Ch th s 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng v c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t c s ; Th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p chăm sóc, b o v s c kho nhân dân; B Y t ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh ào t o C nhân và Cao ng i u dư ng, K thu t Y h c h v a h c v a làm (h t i ch c cũ) năm h c 2003 - 2004. I. QUY NNH CHUNG 1. Năm h c 2003 - 2004, Trư ng i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh, Trư ng i h c Y Hu , Trư ng i h c Y Hà N i ào t o C nhân i u dư ng a khoa và C nhân K thu t y h c h v a h c v a làm trình i h c. Các ngành và chuyên ngành g m: - C nhân i u dư ng, i u dư ng H sinh, i u dư ng Gây mê h i s c; - C nhân K thu t y h c; K thu t xét nghi m, K thu t hình nh, K thu t Ph c h i ch c năng/V t lý tr li u, K thu t Ph c hình răng. Trư ng Cao ng Y t Nam nh ào t o h v a h c v a làm trình Cao ng g m Cao ng i u dư ng a khoa và Cao ng i u dư ng chuyên ngành ph s n. 2. Thí sinh trong c nư c, n u có tiêu chuNn theo quy nh t i Thông tư này ư c ăng ký d thi vào các trư ng theo úng khu v c tuy n sinh.
  2. 3. Công tác tuy n sinh ào t o C nhân, Cao ng các ngành i u dư ng, K thu t y h c h v a h c v a làm ư c th c hi n theo các quy nh chung c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng hi n hành c a B Giáo d c và ào t o và ch trương tuy n sinh năm 2003 c a B Y t . 4. Ch tiêu ào t o h v a h c v a làm năm 2003 cho t ng chuyên ngành s ư c các trư ng thông báo c th t i các cơ s Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) trong vùng tuy n sinh trên cơ s t ng ch tiêu ã ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao cho các trư ng i h c, cao ng. Các trư ng không ư c tuy n thêm ngoài ch tiêu ư c giao. 5. K t thúc khoá h c, các trư ng t ch c bàn giao h c viên kèm theo h sơ cho cơ quan c cán b i h c b trí công tác. Nh ng h c viên không t t nghi p ho c ph i ng ng h c t p trư c khi t t nghi p cũng s ư c tr v t nh ho c cơ quan c i h c gi i quy t. II. I TƯ NG TUY N SINH 1. Ngư i có biên ch ho c h p ng trong qu lương Nhà nư c và ang làm vi c t i các cơ s Y t Nhà nư c theo úng ngành ã ư c ào t o, có b ng t t nghi p i u dư ng trung h c, H sinh trung h c ho c K thu t viên trung h c Y t chuyên ngành phù h p, ư c ào t o theo chương trình qui nh c a B Y t có th d thi tuy n sinh ào t o C nhân chuyên ngành tương ng. 2. Ngư i có biên ch ho c h p ng trong qu lương Nhà nư c và ang làm vi c t i các cơ s Y t Nhà nư c theo úng ngành ã ư c ào t o, có b ng Cao ng t i ch c ào t o theo chương trình C nhân cao ng 4 năm do các trư ng i h c Y Hà N i, i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh, i h c Y Hu ào t o và c p b ng có th d thi tuy n sinh vào h c chương trình chuNn hoá l y b ng C nhân. III. TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr : Lý l ch b n thân và gia ình rõ ràng, hoàn thành các nhi m v ư c giao, phNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c xét tuy n. 2. Tiêu chuNn v trình văn hoá và chuyên môn: 2.1. Văn hoá: Các i tư ng tuy n sinh u ph i có trình văn hoá t t nghi p trung h c ph thông, b túc văn hoá ho c ã t t nghi p các môn văn hoá trong chương trình ào t o trung h c y ho c trung h c dư c, ư c cơ s ào t o xác nh n. 2.2. Chuyên môn
  3. - T t nghi p i u dư ng trung h c, H sinh trung h c ho c K thu t viên trung h c chuyên ngành phù h p. - N u t t nghi p y s trung h c ph i có ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng trung h c theo chương trình c a B Y t do các cơ s ào t o ư c B Y t cho phép c p. - ào t o h chuNn hoá: T t nghi p Cao ng i u dư ng ho c K thu t y h c chuyên ngành phù h p. 3. Tiêu chuNn thâm niên chuyên môn: Có hai i tư ng: 3.1. Thâm niên chuyên môn là 1 năm ( 12 tháng) ÁP d ng cho các i tư ng: - Ngư i có b ng t t nghi p cao ng, trung h c chuyên nghi p lo i gi i ( úng chuyên ngành xin h c). -Ys ã có b ng chuy n i thành i u dư ng. - Ngư i ư c quy ho ch là cán b gi ng d y các trư ng i h c, cao ng và trung h cYt . 3.2. Thâm niên chuyên môn là 3 năm ( 36 tháng) Áp d ng cho các i tư ng không thu c quy nh t i m c 3.1. Thâm niên chuyên môn tính t ngày có Quy t nh tuy n d ng vào biên ch Nhà nư c hay ký h p ng làm vi c úng chuyên ngành ào t o, sau khi t t nghi p cao ng ho c trung h c chuyên nghi p Y t n ngày 31/10/2003. Trư ng h p Y s trung h c chuy n i thành i u dư ng: Thâm niên chuyên môn tính t ngày có b ng chuy n i n 31/10/2003. 4. Tiêu chuNn s c kho và tu i: 4.1. S c kho Có s c kho h c t p và lao ng theo quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c, THCN và DN s 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và Công văn hư ng d n s 2445/TS ngày 20/8/1990 c a B Giáo d c và ào t o. 4.2. Tu i Không quá 50 tu i i v i nam và không quá 45 tu i i v i n , tính n ngày 31/10/2003.
  4. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và trong m i khu v c có các i tư ng ưu tiên v chính sách: 1. Ưu tiên v khu v c: Áp d ng theo "B ng phân chia khu v c tuy n sinh" in trong sách "Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c và cao ng năm 2003" c a B Giáo d c và ào t o. 2. Ưu tiên v chính sách: 2.1. Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng các l c lư ng vũ trang, anh hùng lao ng, chi n s thi ua toàn qu c. - Ngư i dân t c thi u s ang công tác t i mi n núi, vùng cao, vùng sâu. - Thương binh ư c x p h ng. - Cán b hi n ang công tác vùng cao, vùng sâu liên t c t 24 tháng tr lên tính n ngày 31/10/2003. - Giáo viên thu c biên ch các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p Yt . 2.2. Nhóm ưu tiên 2: - Cán b hi n ang công tác vùng cao, vùng sâu liên t c t 12 tháng n dư i 24 tháng tính n ngày 31/10/2003. - i u dư ng (Y tá) trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng các khoa trong b nh vi n. - Cán b ư c thư ng huân chương, huy chương kháng chi n; huân chương lao ng. - Chi n s thi ua c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 2 năm li n (sát năm i h c). - Cán b ư c c p b ng sáng t o c a T ng liên oàn lao ng Vi t nam. - Cán b có thâm niên công tác trong chuyên ngành 10 năm tr lên tính n ngày 31/10/2003. - Con li t s , con thương binh, con b nh binh m t s c lao ng t 81% tr lên. - Ngư i dân t c thi u s không thu c nhóm ưu tiên 1.
  5. - Cán b hi n ang công tác t i các Tr m Y t xã, B nh vi n Phong - Da li u và Khu i u tr Phong, B nh vi n Tâm th n, B nh vi n Lao có thâm niên công tác ít nh t là 36 tháng tính n ngày 31/10/2003. M i i tư ng ch ư c hư ng 01 tiêu chuNn ưu tiên cao nh t v chính sách. V. H SƠ D TUY N 1. M t phi u ăng ký d thi do cơ quan ang s d ng cán b , công ch c xét duy t. Thí sinh ang công tác trong ơn v do S Y t t nh qu n lý ph i có ý ki n phê duy t c a Giám c S Y t t nh. Thí sinh ang công tác trong các B - Ngành, cơ quan Trung ương ph i có ý ki n phê duy t c a th trư ng cơ quan qu n lý cán b , công ch c. 2. B n sao có công ch ng: - B ng t t nghi p cao ng ho c trung h c chuyên nghi p Y t chuyên ngành phù h p. - B ng t t nghi p trung h c ph thông ho c b túc văn hoá tương ương. - B ng i m các môn h c trung h c chuyên nghi p Y t . Khi n h c ph i xu t trình b n chính. 3. B n sao gi y khai sinh có công ch ng. 4. Gi y xác nh n s c kho h c t p do ơn v y t t tuy n huy n tr lên c p. 5. Gi y ch ng nh n t i tư ng ưu tiên tuy n sinh và khu v c ưu tiên tuy n sinh (như qui nh t i ph n IV) do cơ quan c cán b i h c c p, ư c S y t ho c cơ quan qu n lý cán b xác nh n. 6. Quy t nh c i h c; Do cơ quan qu n lý cán b c p, thí sinh n p khi nh p h c. 7. B n sao có chông ch ng Quy t nh tuy n d ng vào biên ch ho c h p ng lao ng. 8. B n nh c 4x6 (m t nh dán vào phi u ăng ký d thi, óng d u giáp lai). Các gi y t khác theo quy nh c a trư ng. Thí sinh ph i n p h sơ ăng ký d thi v Ban tuy n sinh c a các trư ng úng th i h n quy nh. VI. T CH C THI VÀ XÉT TRÚNG TUY N 1. Các môn thi Thí sinh ph i thi 3 môn: Toán, Hoá, Chuyên môn. 1.1. Môn Toán và môn Hoá
  6. Trình trung h c ph thông hay b túc văn hoá theo chương trình hi n hành. 1.2. Môn chuyên môn: Trình Cao ng ho c Trung h c chuyên nghi p y t theo chương trình c a B Y t phù h p v i ngành d thi. Nh ng thí sinh ã t t nghi p trung h c chuyên nghi p y t n u có b ng t t nghi p i h c ho c cao ng thu c kh i ngành Y - Dư c, khoa h c t nhiên, k thu t, có gi y xác nh n c a cơ s ào t o nơi thí sinh ư c c p b ng i h c ho c cao ng v vi c ã thi c hai môn Toán và Hoá khi thi tuy n u vào s ư c mi n thi môn Toán, môn Hoá, ch ph i thi môn chuyên môn. Các thí sinh d thi h chuNn hoá l y b ng c nhân ch thi môn chuyên môn, n i dung g m lý thuy t các môn chuyên ngành thu c chương trình cao ng. 2. T ch c thi L ch thi do các trư ng qui nh và báo cáo B Y t (V Khoa h c ào t o), ng th i thông báo công khai b ng phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng. Các trư ng có th t ch c ôn thi cho thí sinh. Th i gian ôn thi và h c phí ôn thi do các trư ng quy nh theo các quy nh hi n hành. 3. Xét trúng tuy n: 3.1. Thí sinh trúng tuy n ph i có các tiêu chuNn tuy n sinh và t ng i m các môn thi t m c i m xét tuy n c a trư ng, trong ó: - Môn chuyên môn: không dư i i m 5 - Môn Toán và môn Hoá không có i m 0. Riêng các trư ng h p ư c mi n thi môn Toán và môn Hoá, i m môn chuyên môn ph i b ng ho c cao hơn i m xét tuy n tính trung bình cho m t môn và không ư c dư i i m 5. 3.2. Các trư ng i h c, cao ng xác nh i m trúng tuy n theo phân vùng tuy n sinh, ưu tiên thí sinh các khu v c mi n núi, vùng sâu, biên gi i, h i o, nh ng khu v c g p nhi u khó khăn v nhân l c i u dư ng, k thu t viên. 3.3. Ki m tra l i toàn b h sơ c a các thí sinh ã trúng tuy n và trong nh ng trư ng h p c n thi t có th làm vi c v i các cơ s c ngư i i h c xác nh tính h p pháp c a các văn b n trong h sơ. M i trư ng h p khai man h sơ u ph i x lý theo Quy ch tuy n sinh hi n hành c a B giáo d c và ào t o. Ngư i ký quy t nh c cán b i h c ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v tính h p pháp c a h sơ ngư i ư c c i h c.
  7. 3.4. L p danh sách trúng tuy n và báo cáo B Y t . VII. H C PHÍ VÀ QUY N L I C A H C VIÊN 1. H c viên trúng tuy n thu c ch tiêu Nhà nư c c p ngân sách không ph i óng kinh phí ào t o, nhưng ph i óng h c phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Trong th i gian i h c, lương và m i quy n l i khác (n u có) c a h c viên do ơn v ang s d ng cán b gi i quy t theo úng ch hi n hành. VIII. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hiêu l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh n ư c Thông tư này, các ơn v , các a phương t ch c tri n khai th c hi n, xét c cán b tham d kỳ thi tuy n sinh và i h c theo úng i tư ng, úng tiêu chuNn qui nh t i Thông tư. Các trư ng i h c, cao ng thông báo trên phương ti n thông tin i chúng cho thí sinh bi t và th c hi n công tác tuy n sinh theo úng các quy nh hi n hành m b o ch t lư ng ào t o và công b ng xã h i. Trong quá trình th c hi n, n u ơn v , a phương có khó khăn, vư ng m c ph i báo cáo B Y t (V Khoa h c ào t o) nghiên c u, gi i quy t k p th i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký) CH TIÊU VÀ VÙNG TUY N ÀO T O C NHÂN VÀ CAO NG I U DƯ NG K THU T Y H C H V A H C V A LÀM NĂM H C 2003-2004 (Ban hành kèm theo Thông tư s 04/2003/TT-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2003) TT Tên trư ng Chuyên ngành ào t o Ch tiêu Ghi chú T ng Trong ó, ào t o s chuNn hoá t cao ng 1 i h c Y- - C nhân i u dư ng a 80 50 Tuy n Dư c khoa sinh c thành ph 30 30 nư c H Chí - C nhân i u dư ng Minh chuyên ngành Ph s n 20 20 (h sinh)
  8. - C nhân i u dư ng 20 20 gây mê h i s c 20 20 - C nhân K thu t Ph c hình răng 20 20 - C nhân K thu t Xét 20 nghi m a khoa - C nhân K thu t Hình nh - C nhân K thu t Ph c h i ch c năng/V t lý tr li u 2 ih cY - C nhân i u dư ng a 70 70 Tuy n Hà N i khoa sinh c nư c 3 Cao ng - Cao ng i u dư ng 60 - Tuy n Y t Nam a khoa sinh c nh 40 nư c - Cao ng i u dư ng a khoa 20 - Qu ng Ninh - Cao ng i u dư ng chuyên ngành Ph s n - Tuy n sinh c nư c 4 ih cY - C nhân i u dư ng a T ng - Tuy n Hu khoa ch sinh c tiêu nư c - C nhân i u dư ng cho t t chuyên ngành ph s n c các (h sinh) ngành: 130 - C nhân i u dư ng gây mê h i s c - C nhân k thu t xét nghi m a khoa - C nhân k thu t hình nh T ng s 530 230
Đồng bộ tài khoản