thông tư số 04-2009

Chia sẻ: Nguyen Hung Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
147
lượt xem
12
download

thông tư số 04-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thủ tục và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thông tư số 04-2009

  1. n xrdv, ar'rH tci tsunt,qu toAruxv t /. 1 /'l j',j'),qil qt iArq dr' ]ilH '{;ii,? 11 dt ; l:a I { B ' cgNG HOA Xa sOr CHU NGI{IA Vrpr NApr E{I\H G DQc XSp - Tu do - Hanh phric 56: 04 02 ndnz 2008 ffnruogb Hd lv)i, ngiry 27 ,thdng I(IEM DII{H KY TNUAT\A ,J* !.. II I.= N TOA A TFIONG TU r/*,; KHU VUC rhfr tuc cling Ly vi, ki6m d+h cfc lo4i mfy, thi6t bi, vdt tu'co ydu c6u nghiOm ng+t vG an toir.n l.1o dQng - Cdn cir Nghi dinh s6 06/CP ngay 20101/1995 GA sfi'a d6i, bd sung nim 2002) cua Chinh phu quy dinh chi ti6t m6t s6 aiAu cua 86 Ludt lao ddng ,,6 an todn lao dQng, ve sinh lao d6ng; - Cdn cir ir{ghi dinh s6 179/2004/]{E-CP ngdy 21/10/20A4 cua Chinh phu quy dinh qudn ly v6 chAt luo:rg s6n phAm, hang ho5; - Cdn cil lllghi dinh s6 i 86/20074ID-CP ngiy 25 thing 12 ndm 2007 cua Chinh phri quy dinh chric nfurg, nhi6m t.o, qr'rydr. han vdL co' cau tO chuc cua Bd Lao dQn,e- Thuong binh vd Xe hQi; khi c6 y kien tham gia cua c6c 86, nghnh, dia phuong vd co quan 1i6n Sau quan, B0 Lao d6ng-Thuong binh va Xd hQi hu6ng d6n thir tuc ddng ky vd ki€m drnh c6c loai m6.y, thi6t bi, v4t tu c6 y6u cAu nghiOm ng{t vC an todn lao dOng nhu sau: NTiTYY AYYYY\YA I- NIIUNG QIIY DINH CHUNG vi eliSi tug'ng 6p dgng Pham vi 1. a) Th6ng tu nay 5p dUng AOI vOt c6c doanir nghiQp, co quall, t6 chu'c, c6 nirAn '"(gqi chung ld co s6') c6 sri dpng cdc 1o4i mdy, thi6t bi, vdt tu'c6 y6u cAu nghi€m I ngdt v€ an todn lao dQng (gqi chung ld d6i tugng); kC cA c6c doanh ngkriqp thu6c igc 1u9ng vfi trang vd c6c co quan, tO chric, c6 nfuA..q pgucri nu6'c ngodi hoic t6 tr":l"if .s --l A .A - chf'c qu6c tO dong fr€n 15nh th6 Viet Nam, tru'trudpg hop di6u u6'c qu6c t0 md nud'c CQng hod Xd hQi Cilir nghTa ViQt l.{arn ld thdnh vi6n c6 quy dinh kh6c. , C6c ioai m6y, thiet Ui vd vAt tu c6 y€u cAu nghi€m ngdt vd an todn lao dQng r r- I pirAi duoc dang ky va ki€m dinh h'u6c khi dua vdo srl dung. b) DOi tugng 6p dung: Ld cdc lopi m6y, thi6t bi, vdt fu' thuQc Danh mUc quy dinh tai phu luc 1 kdm tireo ThOng tu niy. i': til ngfl' 2. GiAi thfch ti'ngt dly duoc hi6u nhu sau: Trong Thdng tu ndy, c6c du6'i g lft6m dinh k! thufrt an tod,n (gqi tit li ki6m dinh) 1a ho4t dOng ddnh gi6 thuflt cua ddi fugng ki6m dinh theo quy dinh t4t chc quy chuAn k! tinh fr4ng kf t thuAt qn6. gia, ti6u chuAn q.r6c gia vd an todn lao dQng tuong ting.
  2. . @u#o.' s] t^u1 Thyh^ti-a 1ao dQng b) Bdrtg ki,rirho4t dong ghi vdo 1o t11o.dui '110thuc ph6 tnlc thuOc hrurg uong d0 p Lao dQng-tt.ro,'g bir.n.raka h6i tinh, thdnh 1ao dong aoi vo'i c6c d6i tuo'ng thu6c vu c6ng t6c quAn 1i nhd nu6'c v0 1n todn Thdng tu ndy; Danh *o. q"V Alttf, tq phrl h1c 1 kdm theo ^ ' -?F$xf- "/ don vi ki6m dinh) ld tO chuc c) Do'rt niffatnh ki thufrt an toan (goi tlt 1a todn may' thiat bi co y0' t Ly tnrat an co ddng ky hoat dQrg atifr v.l+ tiem dinh quy dinfu cua AOng dum bao c6c didu kian theo cAu ngi'6m ngdt ,re in toan 1ao L; dong-Th.uryg binh v2r Xd hoi; Bq vi ki6rn dinh thuc hiQn c'39-b'r4-qc d) A,a trffr*Lfan, aprtr ld qu6 h-inh don thuat q.,6. gia (quy rrinh kiam ki.m dlnh ky thuft an rodn theo quy chuAn kl ,'i., r,:L ,," i .,r ,I .t r * dinh kY thudt an todn). t, *f--:: tt:\ ; .-& 1- II. NHUNG QUY EINII CU THE +ii,i,.., . :l .t: Thfi tuc ki6m dinh 1. v6i co's& 1.1. D6i vdn ban gui truc tiep hoac.bi"g duong a) Th6ng b6o nhu cAu ki6m dinh bang ;i6il;i^il#".il;6; ta"r' i.'a* ai"t'' ian dau; dinh \ di€n buu didn/faxithu \ hj'; b6t thucrng. ,4'. dinh, cir ngucri tugng ci9,tdi liQu rv-t}uat ]1e1 warr den doi 1{16m tir b) Cung cap aai diqn .lrri"t ki€n c1u5 trinh kiem dinh' .F' //' c)Khacplrgcc6chiQntuQngkJrOngb"aod6mantoan^1iu".3"31u€ncongviQc ic* dinh thuc hiQn viqc kiom dfnh kiam dinh vd tao aie,, ilen .rro?oTl.ri"t d-ong-Thuong binh vd Xi c6 trirchnhiqm b6o cio rryay cho B0-Lao d) co sd ki€m dinh ctra cfc don vi (Cuc An todn 1ao dQng) uie" tJ'irt6i tiett hanh h6i r.ia"i Ai"n Ae c6 biQn ph6p xu lv kip thd{' i.,j .*-^-- kif#jt!9t 1'2' Eoi v6'i tlo'n vi ,LA- rrr"^.. ,{A norr: a)TrongthoihanguffvldmviQc,i
  3. ky'thuAt, ti€u chuan h!'thuAf. qr-r1' kiirh kr0m dinh quoc t€ hoac cua cfc nuo'c d5 duoc Vi6t |Jam thua nhAn de thuc hi6n viOc ki0m dinh. rlllrr. v'*tt tt't:" ":'t':' W . ,: . c) Khi d6i tuong du di6u kiQn an toAn dua vdo sil dung, chflm nhAt li 05 ngdy --, " ';. ldm vi6c te tr: ngey c6ng UO UiCn ban ki6rn dinh, don vi ki6m dinh phdi cAp cho co sd Phii5u kOt quA kiOm dinh (01 b6n) theo mAu sO Ot kdm theo Th6ng fu nay. d) Trong qu6 lrinh ki€m dinh d6i tuo.ng, n6u don vi ki6m dinh ph6t hien d6i c9'd6-n dOn sq c6, tai nan 1ao dQng thi phAi ngung viQc ki6m dinh, tugng.O "g"y b6o cho co so'bidt dC co bien pii6p khic phuc. d) Trong qu6 trinh.ki6rn dinh n6u don vi ki6m dinh vi Plam c6c quy chuAn k! thuAt, ti€u chuAn ve an todn lao dOng, rnd gAy thiOt hai d6i v6i co so thi tui, theo mtc dO thiet hai, don vi ki6rn dinh phAi chiu h'6ch nhiqm b6i thuomg theo quy dinh cua phSp 1uAt. ./ ky cling 2. Thu tgc vvr7y's- v6i co s& 2.1 D6i a) Trong thdi han 05 ngdy idm vi€c kO tu'ngey nhQn duo. c Phi6u k6t quA ki6m dinh, co sd hoic don vi duqc co so'uy quydn, phAi chuy6n frr,rc ti6p ho6c bing +* < soTmflq;' d6n Thanh tra lao dOng thudc duong Duu dleilIa t'd . HO scr lde ri fru fi, lA rr Td khai ddng la-i theo m6u sO 02 kdm theo th6ng tu ndy; - I,? '"'/ 1 - Phi€u k6t qu6 ki6m dinh m6y, thi6t bi c6 y6u cAu nghi€m ng{t vd an todn .9 '.' ':-_ ddng (bAn sao). 1ao vio su dr,rng va chi thuc hi6n m6t b) Deng ky iAn dAu ku'6c khi dua d6i tuorrg ,l 1an. i. ,a- 'ho.p sau: c) Ding i
  4. nOi vOl c5c loai m6y, thiCt bi sir dung 1uu dQng nhu: cAn tr-uc O t6, cAn h-uc b6"h Lop, ,a1 tt-"i Uo"it xich, cdn h^pc thap, m6y vAn thdng, san biau diSn di dong tni 3o'so' rhuc hi6n ddng ky tai Thanh h-a lao d03g thuQc so L_a9 d03g ThLrolg binh vA Xa hdi noi c6 h'U so chinh ctra co so; d6ng thdi thOng b6o bdng vdn bAn voi Thanh fra lao dOng.thuQc So Lao dQng-Thuole binh vd,Xi hQi ncri co sd su dung c6c 1o4i Inhy, thiet bi tai mOt dia di6m cu th€, lrong m6t thor gian . A. - nnat d.lffL b) D6i vor c6.c dOi tuqng c6 y€u cAu nghiem ngdt vd an toirn 1ao donqcua c6c co so thuQc 1uc lugng vfi frang thi thUc hi€n ddng ky theo quy dinh cua BO Qudc phong vA 86 Cdng an. 2.3.D|iv6'i 56'Lao cl6ng Thucrng binh vh Xn hQi a) Thanh tra iao dQng iuu h6 so ddng 1qi cria ccv s6 gui tr.u'c ti6p ho[c qua duong buu di6n/fax dO theo d6i. i ,i I r'. b) Ghi vao s6 ddng ky theo r,'Su s6 03 kern theo Thong tu nay. d i i cl{uc rHvc ! HrEN rrr. To i i v6i ccr s& 1. DOi i # r tQt a) eubn ly, su duqg dOi ruqng c6 yeu cAu nghi€m y.+t :A 11 toan Lao d6ng phtith\r.; hiqn viQc iciem dinli,._dane ici f-heo'd1ng quy ainncria Thtu"g tu ndy,- UNI oilfi . k5 hoach ki6m dinh c6c d6i tusng NT b) Hdne.nam 14p llt i, c) euan 1y, su dUng d6i tugng theo dring quy dinh tat cilc quy chuAn k! thuat lui, qlr6, giu, tiOu chuAn qrr6. gia vO an toAn 1ao dQng' 2.D(iiv6'i don v! ki6m clinh iI a) T6 chilc ki€m dinh kip thdi theo quy dprh tat ttlt I.2, khoan cria 1, muc ./ niy. w Th6ng tu b) Dinh ky 6 thang-60. ngay 5 th6ng 7), mQt nam (tnr6'c ngiy 10 th6ng 0i 1 !) ndm sau), b6o c6o tinh hinh ki€m dinh v6i Thanh tra 1ao d6ng, So Lao dong- Thuong Uiu6 rra Xa hqi theo mfiu sO 04 kdm theo Th6ng fur ndy 3. DOi v6i S& Lao ilQng-Thuong binh vir Xf; h6i a) C6 tr6ch nhi6m ph6 bien, hu6ng ddn, thr,rc hiQn Th6ng tu ndy. d6i tuong vd xu' \y c\c vt b) Thanh tra, ki6m tra vi€c ki€m dinh, su dr,rng quY0n. ,hr*r/ pham theo thAm i0 thang 7), mQt nam (tru6'c ngay 15 th6ng 01 c) Einh lc) 6 th6ng (tnr6'c ";;;' ky o dia ghugng v6'i B0 Lao d6ng-Thucrng ndm'sau) b6o c6o ,relitrh hinh dang kdm theo Th6ng tu miu n2Ly' sO 05 d6ng) theo binh vd XA hgi (CUc An toirn 1ao tl6ng An {o}4r,lao 4. D6i v6'i Cgc quan 1f a) Gifp B0 h'u6ng 89 lao dQqg-Thu.ong binh vd Xa hQi th6ng i:inAt " quA ki6m dinh; ban NhA nu6'c vO ddng t y, ne* Aini.| q"V dinh mAu phi€u k€t
  5. tu hanh bd sung lro5.c su'a d6i darh muc c6c loai rnAy, thi6t bi va vAt co y61 cAu ngllem ngdt v6 an Loan lao dong. b) T6 chfc huong d6n, ki6m h-a vi6c thuc hiQn Th6ng hr nay" c) Einh k}' hdng ndm b6o c6o tinh hinh dang ky vd kiOm dinh kong pham vi ca nu6c. cic 86, Ccr quan ngang 5. chinh phfi, uj.ban nhin din bQ, Ccr quan thuQc tinh, thinh phi5 trgc thuQc trung uo'ng a) C6 trSch nhi6m chi dao, dOn d6c co sd thu6c phpm vi ly thuc hi6n quAn theo dring quy dinh ctra ThOng tu ndy. b) Nghi6n cfru, dA xuAt BO Lao d6ng-Thucrng binh vd Xe h6i sria d6i, b6 sung danh muc c5c loai m6y, thi6t bi, vAt tu c6 y6u cAu nghi€rn ngd.t ve a1 iodn iao d6ng. IV. I{IEU LUC THI HANH tu niy l. c6 hiQu luc thi Th6ng sau 15 ngdy k6 tt'ngdy ddns, c6nqb6o llanh vlr thay th5 ThOng tu s6 2312003/TT-L ua BJ-Lao d6ng-Thuong binh vd Xd h6i quy dinh, huorg d6n thu ruc ddng ky,rd kj6m dinh ,i K cic ioai *6y, thitlt bi, vdt ru ru' fc;rt*;ghrc* an todn lao "ne "d "*ai'oa dQng, vd sinh lao d6ng. PY. tr / ixriv 2. Q6c d6i tu-ong dd duoc cdp gidy chring nhan ddng h_i fru.6c khi th6ng tu iP ndy c6 hi6u luc vdn cdn gid tri, tr-ri c6c lruong hgp duo. c n€u tai ditim c, tj€t-2.1, \xr -a^\ muc II cria Th6ng tu ndy. K 3.Trong qu5 frinh thuc hiQn neu co vu'6ng mi.c thi pir6n 6nh vO 86 Lao dOng- Thuong binir vd Xa hQi d€ nghi0n criu, gi6i quy€it./nou nltdn= KT. BQ TRTIONG N1Yi - Vdn phdng Chri tich nu6'c, VP. Qu6c h6i; THU TRUCNYG - Van phdng Trung uong vi ci.c ban crla Dang; - Vdn phong Chinh phfr; - C5c 86, co quan ngang Bd, co'quan thu6c Chinh pirir; - Vi6n Ki6m s6t Nhdn dln t6i cao; :. - IOa an nnan dan tol cao; - UBND c5c tinh, TP h-uc thu0c T.W; - 56'LDTBXH cic tinh, TP h'uc thu6c TW; - Co quan TW cia cdc t6 chric chinh tr-i-xd h6i; Hdng Linh - Cuc Ki6m h-a vdn ban quy pham 86 Tu ph6p; - Cdng b6o; Website cria Chinh phri; - 1u1.Vdn thu, Cr-rc ATLD (5).
  6. .,: Fhu iuc I ,., t-lir_rft Llrt;L LAL LOAI IVIAV TFII . " . 6 ?#?ryfi ffi r f* If 3 IH*o .',f,?i,1,tif,:3 (Ban hdnh kdnt tlteo rrt6ng tu sd 04 /2008iTT-BLETBfrJ ngdy 27 trtattg 02 ndrt 200B cua Bo Lao dong_TTwong bitzlt y,d,Vi t Oi; xoi nor cdc loai (u1o.eoy .a,bo qu6 L va b0 ham nuo.c) c6 dp su6t ram vi€c dinh mrj'c cta hoj rr6n 0,1iai 'hi6t (theo phan to+i tai Ti€u chuan vi€t ]rram TCVN 6004: 1995); I'{6i dun nu6c 2. 161g_ c6 nhi€t d0 m6i ch6t i 15"c (rireo phan 10ai rai tr-an Ti.u vi€t chuAn Irtram rbr,ry eo'o+,=r qb5;, a 1] c6c bintr chiu 6p 1uc c6 dp sudt ram _). vi6c dinh mri.c cao hon 0,7 .bar (kh6ng ke 5p suat tliuy ri'rr) (theo prran roai tai rru" .rrra" Vi€t Narn TC\,TI 6153: ree6); 4' Be (xi t6c) vd.thung dung d€ chua, ciruy€n cho khr hori long irodc c6c chdt long c6 6p sudt ldm vi6c cao hon 0,7 barhodc chdt r6ng hai *'arrandang bot k1r6ng co 6p suet nhung ldli th6o ra dung khf c6 cao hon a,7 bar (theo phan loai tai Ti6u chu6n vi6t rriam TCVN 6153: 'psuat 1996); 5 He th6ng 1a'h c6c loai (theo phan loai tai Ti6u chuAn vi6t Nam Tc\ri\i 6104: 1996), rri'he th6ng ranh co m6i cir6t idm vi€c oi"g khi; vdo nrr6 ho' 5 kg d"lur'hung ch6t " h€ thtSng la'h c6 ruo.'g m6i chdt nap 6i v6,i m6i ." ldm lanh thuoc nh6m r, hon 2,5 kg aoi ,or'*oi .ij;?;;r";;6c 'h6 nh6m 2, kh6ng gi6i h4n rugng m6i ch6t nap d6i vdi rn6i ch6t 14h 4r"0. nh6m 3; 6' Duong ting di' hcri nu6'c, nu6'c n6ng c6p rvd II co duo'g kinh tu. 51 c6p IV c-6 u*""il"i 'godi tr6' l€n, cdc duong 6ng ddn cdp iil vd 'rm ngodLi tu 76 nm fro 16n (trreo phdn loai tai Ti€u chuan viet i$aar i""ro 6158 vd 6159: 1996); duong 6ng d6n klii 7. Cdc dinh bing kim loai; AOt cO ^), uan ffuc cd.c loai: c6n truc 6 t6, cd' truc b6nh B. 16p, cdn huc bd'h xich, can fr.uc duong sit, can ruc th6p, can ruc chan aii, .d., fruc c--^b ,\v*' .c *. - - 6ng r ,*, vir, nhi; thiSu 9. CAu truc: CAu tr-uc i5n, cAu ffuc treo; 10. C6ng tr-uc: Cdng ffUc, nira c6ng trpc,
  7. ii. Truc cdp cho' 1-rang; tmc c6p cho''guoi; h-uc cap rong cg may thi c6'g, - lrr-rc td.i giSng nghiOng; cdp treo vAn chuy€n nguoj, **: 12, Pa lang drdn; Palang k6o tay c6 tii rt, i.000 kg rro, ldn; '.Qng Xe to'i dr6n chay trOn ray, *lr&"* 13. di6n dung d0 nAng tAi, k6o tAi theo phuong nghi6ng, 14. Tcyi bd.n ndng, sAn nAng dung d€ nAng nguo,i; 15. Td'i tiru c0ng co tAi trong tu. 1.000 kg ro 16n; 16. May vAn thdng nAng hdng; mdy vAn thang nAng hang kem irguoi, mdy van thing nAng nguo'i; 'Chai dung dd chii'a, chuy6n cho' khi n6n, khf ho6 long, 17 khi 6od tan co ap suat idrT vi6c cao hon 0,7 bar (theo phan loai tai ridu chuan Vier Na'r 6153: 1996 va Ti6u chr-rAn ISO 1 11g-2a02ch€ tao chai gas .ltut composite); hinl-r rru bdng 18. He th6ng di€u ch€, nap l
Đồng bộ tài khoản