Thông tư số 04/2009/TT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
166
lượt xem
25
download

Thông tư số 04/2009/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2009/TT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 04/2009/TT-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C ĂN U NG” B TRƯ NG B YT Căn c Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t s 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chu n k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c ăn u ng”. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c t ngày 01/12/2009. Bãi b Quy t đ nh s 1329/2002/BYT - QĐ ngày 18/4/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Tiêu chu n V sinh nư c ăn, u ng. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c và Đào t o, C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Chánh Thanh tra B , các V , C c có liên quan, Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  2. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 01:2009/BYT QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C ĂN U NG (National technical regulation on drinking water quality) HÀ N I – 2009
  3. L I NÓI Đ U: QCVN 01:2009/BYT do C c Y t d phòng và Môi trư ng biên so n và đư c B trư ng B Y t ban hành theo Thông tư s : 04/2009/TT - BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH T LƯ NG NƯ C ĂN U NG (National technical regulation on drinking water quality) Ph n I. QUY Đ NH CHUNG I. PH M VI ĐI U CH NH Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng đ i v i nư c dùng đ ăn u ng, nư c dùng cho các cơ s đ ch bi n th c ph m (sau đây g i t t là nư c ăn u ng). II. Đ I TƯ NG ÁP D NG Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân và h gia đình khai thác, kinh doanh nư c ăn u ng, bao g m c các cơ s c p nư c t p trung dùng cho m c đích sinh ho t có công su t t 1.000 m3/ngày đêm tr lên (sau đây g i t t là cơ s cung c p nư c). III. GI I THÍCH T NG Trong quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Ch tiêu c m quan là nh ng y u t v màu s c, mùi v có th c m nh n đư c b ng các giác quan c a con ngư i. 2. AOAC là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là Hi p h i các nhà hoá phân tích chính th ng. 3. SMEWW là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chu n xét nghi m nư c và nư c th i. 4. US EPA là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan b o v môi trư ng Hoa Kỳ. 5. TCU là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn v đo màu s c. 6. NTU là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn v đo đ đ c. 7. pCi/l là ch vi t t t c a c m t ti ng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn v đo phóng x . Ph n II. QUY Đ NH V K THU T B NG GI I H N CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG: Gi i h n t i Đơn M cđ STT Tên ch tiêu đa cho Phương pháp th v giám sát phép I. Ch tiêu c m quan và thành ph n vô cơ TCVN 6185 - 1996 1 Màu s c(*) TCU 15 (ISO 7887 - 1985) ho c A SMEWW 2120
  4. Không có C m quan, ho c SMEWW 2 Mùi v (*) - A mùi, v l 2150 B và 2160 B TCVN 6184 - 1996 3 Đ đ c(*) NTU 2 (ISO 7027 - 1990) A ho c SMEWW 2130 B Trong TCVN 6492:1999 ho c 4 pH(*) - kho ng 6,5- A SMEWW 4500 - H+ 8,5 Đ c ng, tính theo TCVN 6224 - 1996 ho c 5 mg/l 300 A CaCO3(*) SMEWW 2340 C T ng ch t r n hoà tan 6 mg/l 1000 SMEWW 2540 C B (TDS) (*) TCVN 6657 : 2000 (ISO 7 Hàm lư ng Nhôm(*) mg/l 0,2 B 12020 :1997) SMEWW 4500 - NH3 C 8 Hàm lư ng Amoni(*) mg/l 3 ho c SMEWW 4500 - NH3 B D 9 Hàm lư ng Antimon mg/l 0,005 US EPA 200.7 C TCVN 6626:2000 ho c 10 Hàm lư ng Asen t ng s mg/l 0,01 B SMEWW 3500 - As B 11 Hàm lư ng Bari mg/l 0,7 US EPA 200.7 C TCVN 6635: 2000 (ISO Hàm lư ng Bo tính chung 12 mg/l 0,3 9390: 1990) ho c C cho c Borat và Axit boric SMEWW 3500 B TCVN6197 - 1996 13 Hàm lư ng Cadimi mg/l 0,003 (ISO 5961 - 1994) ho c C SMEWW 3500 Cd TCVN6194 - 1996 250 14 Hàm lư ng Clorua(*) mg/l (ISO 9297 - 1989) ho c A 300(**) SMEWW 4500 - Cl- D TCVN 6222 - 1996 15 Hàm lư ng Crom t ng s mg/l 0,05 (ISO 9174 - 1990) ho c C SMEWW 3500 - Cr - TCVN 6193 - 1996 (ISO 16 Hàm lư ng Đ ng t ng s (*) mg/l 1 8288 - 1986) ho c C SMEWW 3500 - Cu TCVN 6181 - 1996 17 Hàm lư ng Xianua mg/l 0,07 (ISO 6703/1 - 1984) ho c C SMEWW 4500 - CN- TCVN 6195 - 1996 18 Hàm lư ng Florua mg/l 1,5 (ISO10359 - 1 - 1992) B ho c SMEWW 4500 - F-
  5. 19 Hàm lư ng Hydro sunfur(*) mg/l 0,05 SMEWW 4500 - S2- B TCVN 6177 - 1996 (ISO Hàm lư ng S t t ng s 20 mg/l 0,3 6332 - 1988) ho c A (Fe2+ + Fe3+)(*) SMEWW 3500 - Fe TCVN 6193 - 1996 (ISO 21 Hàm lư ng Chì mg/l 0,01 8286 - 1986) B SMEWW 3500 - Pb A TCVN 6002 - 1995 22 Hàm lư ng Mangan t ng s mg/l 0,3 A (ISO 6333 - 1986) TCVN 5991 - 1995 (ISO Hàm lư ng Thu ngân t ng 23 mg/l 0,001 5666/1-1983 - ISO 5666/3 B s -1983) 24 Hàm lư ng Molybden mg/l 0,07 US EPA 200.7 C TCVN 6180 -1996 25 Hàm lư ng Niken mg/l 0,02 (ISO8288 -1986) C SMEWW 3500 - Ni TCVN 6180 - 1996 26 Hàm lư ng Nitrat mg/l 50 A (ISO 7890 -1988) TCVN 6178 - 1996 (ISO 27 Hàm lư ng Nitrit mg/l 3 A 6777-1984) TCVN 6183-1996 (ISO 28 Hàm lư ng Selen mg/l 0,01 C 9964-1-1993) TCVN 6196 - 1996 (ISO 29 Hàm lư ng Natri mg/l 200 B 9964/1 - 1993) TCVN 6200 - 1996 30 Hàm lư ng Sunphát (*) mg/l 250 A (ISO9280 - 1990) TCVN 6193 - 1996 31 Hàm lư ng K m(*) mg/l 3 C (ISO8288 - 1989) TCVN 6186:1996 ho c 32 Ch s Pecmanganat mg/l 2 A ISO 8467:1993 (E) II. Hàm lư ng c a các ch t h u cơ a. Nhóm Alkan clo hoá 33 Cacbontetraclorua µg/l 2 US EPA 524.2 C 34 Diclorometan µg/l 20 US EPA 524.2 C 35 1,2 Dicloroetan µg/l 30 US EPA 524.2 C 36 1,1,1 - Tricloroetan µg/l 2000 US EPA 524.2 C 37 Vinyl clorua µg/l 5 US EPA 524.2 C 38 1,2 Dicloroeten µg/l 50 US EPA 524.2 C 39 Tricloroeten µg/l 70 US EPA 524.2 C
  6. 40 Tetracloroeten µg/l 40 US EPA 524.2 C b. Hydrocacbua Thơm Phenol và d n xu t c a 41 µg/l 1 SMEWW 6420 B B Phenol 42 Benzen µg/l 10 US EPA 524.2 B 43 Toluen µg/l 700 US EPA 524.2 C 44 Xylen µg/l 500 US EPA 524.2 C 45 Etylbenzen µg/l 300 US EPA 524.2 C 46 Styren µg/l 20 US EPA 524.2 C 47 Benzo(a)pyren µg/l 0,7 US EPA 524.2 B c. Nhóm Benzen Clo hoá 48 Monoclorobenzen µg/l 300 US EPA 524.2 B 49 1,2 - Diclorobenzen µg/l 1000 US EPA 524.2 C 50 1,4 - Diclorobenzen µg/l 300 US EPA 524.2 C 51 Triclorobenzen µg/l 20 US EPA 524.2 C d. Nhóm các ch t h u cơ ph c t p 52 Di (2 - etylhexyl) adipate µg/l 80 US EPA 525.2 C 53 Di (2 - etylhexyl) phtalat µg/l 8 US EPA 525.2 C 54 Acrylamide µg/l 0,5 US EPA 8032A C 55 Epiclohydrin µg/l 0,4 US EPA 8260A C 56 Hexacloro butadien µg/l 0,6 US EPA 524.2 C III. Hoá ch t b o v th c v t 57 Alachlor µg/l 20 US EPA 525.2 C 58 Aldicarb µg/l 10 US EPA 531.2 C 59 Aldrin/Dieldrin µg/l 0,03 US EPA 525.2 C 60 Atrazine µg/l 2 US EPA 525.2 C 61 Bentazone µg/l 30 US EPA 515.4 C 62 Carbofuran µg/l 5 US EPA 531.2 C 63 Clodane µg/l 0,2 US EPA 525.2 C 64 Clorotoluron µg/l 30 US EPA 525.2 C SMEWW 6410B, ho c 65 DDT µg/l 2 C SMEWW 6630 C 66 1,2 - Dibromo - 3 µg/l 1 US EPA 524.2 C Cloropropan 67 2,4 - D µg/l 30 US EPA 515.4 C
  7. 68 1,2 - Dicloropropan µg/l 20 US EPA 524.2 C 69 1,3 - Dichloropropen µg/l 20 US EPA 524.2 C 70 Heptaclo và heptaclo epoxit µg/l 0,03 SMEWW 6440C C 71 Hexaclorobenzen µg/l 1 US EPA 8270 - D C 72 Isoproturon µg/l 9 US EPA 525.2 C 73 Lindane µg/l 2 US EPA 8270 - D C 74 MCPA µg/l 2 US EPA 555 C 75 Methoxychlor µg/l 20 US EPA 525.2 C 76 Methachlor µg/l 10 US EPA 524.2 C 77 Molinate µg/l 6 US EPA 525.2 C US EPA 507, US EPA 78 Pendimetalin µg/l 20 C 8091 79 Pentaclorophenol µg/l 9 US EPA 525.2 C 80 Permethrin µg/l 20 US EPA 1699 C 81 Propanil µg/l 20 US EPA 532 C 82 Simazine µg/l 20 US EPA 525.2 C 83 Trifuralin µg/l 20 US EPA 525.2 C 84 2,4 DB µg/l 90 US EPA 515.4 C 85 Dichloprop µg/l 100 US EPA 515.4 C 86 Fenoprop µg/l 9 US EPA 515.4 C 87 Mecoprop µg/l 10 US EPA 555 C 88 2,4,5 - T µg/l 9 US EPA 555 C IV. Hoá ch t kh trùng và s n ph m ph 89 Monocloramin µg/l 3 SMEWW 4500 - Cl G B Trong SMEWW 4500Cl ho c US 90 Clo dư mg/l kho ng 0,3 A EPA 300.1 - 0,5 91 Bromat µg/l 25 US EPA 300.1 C SMEWW 4500 Cl ho c US 92 Clorit µg/l 200 C EPA 300.1 SMEWW 6200 ho c US 93 2,4,6 Triclorophenol µg/l 200 C EPA 8270 - D SMEWW 6252 ho c US 94 Focmaldehyt µg/l 900 C EPA 556 SMEWW 6200 ho c US 95 Bromofoc µg/l 100 C EPA 524.2
  8. SMEWW 6200 ho c US 96 Dibromoclorometan µg/l 100 C EPA 524.2 SMEWW 6200 ho c US 97 Bromodiclorometan µg/l 60 C EPA 524.2 98 Clorofoc µg/l 200 SMEWW 6200 C SMEWW 6251 ho c US 99 Axit dicloroaxetic µg/l 50 C EPA 552.2 SMEWW 6251 ho c US 100 Axit tricloroaxetic µg/l 100 C EPA 552.2 Cloral hydrat SMEWW 6252 ho c US 101 µg/l 10 C (tricloroaxetaldehyt) EPA 8260 - B SMEWW 6251 ho c US 102 Dicloroaxetonitril µg/l 90 C EPA 551.1 SMEWW 6251 ho c US 103 Dibromoaxetonitril µg/l 100 C EPA 551.1 SMEWW 6251 ho c US 104 Tricloroaxetonitril µg/l 1 C EPA 551.1 105 Xyano clorit (tính theo CN-) µg/l 70 SMEWW 4500J C V. M c nhi m x 106 T ng ho t đ α pCi/l 3 SMEWW 7110 B B 107 T ng ho t đ β pCi/l 30 SMEWW 7110 B B VI. Vi sinh v t Vi TCVN 6187 - 1,2 :1996 108 Coliform t ng s khu n/ 0 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) A 100ml ho c SMEWW 9222 Vi TCVN6187 - 1,2 : 1996 E.coli ho c Coliform ch u 109 khu n/ 0 (ISO 9308 - 1,2 - 1990) A nhi t 100ml ho c SMEWW 9222 Ghi chú: - (*) Là ch tiêu c m quan. - (**) Áp d ng đ i v i vùng ven bi n và h i đ o. - Hai ch t Nitrit và Nitrat đ u có kh năng t o methaemoglobin. Do v y, trong trư ng h p hai ch t này đ ng th i có m t trong nư c ăn u ng thì t l n ng đ (C) c a m i ch t so v i gi i h n t i đa (GHTĐ) c a chúng không đư c l n hơn 1 và đư c tính theo công th c sau: Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < 1 Ph n III. CH Đ GIÁM SÁT CH T LƯ NG NƯ C I. GIÁM SÁT TRƯ C KHI ĐƯA NGU N NƯ C VÀO S D NG - Xét nghi m t t c các ch tiêu thu c m c đ A, B, C do cơ s cung c p nư c th c hi n. II. GIÁM SÁT Đ NH KỲ
  9. 1. Đ i v i các ch tiêu thu c m c đ A: a) Xét nghi m ít nh t 01 l n/01 tu n do cơ s cung c p nư c th c hi n; b) Ki m tra, giám sát, xét nghi m ít nh t 01 l n/01 tháng do các cơ quan có th m quy n th c hi n. 2. Đ i v i các ch tiêu thu c m c đ B: a) Xét nghi m ít nh t 01 l n/06 tháng do cơ s cung c p nư c th c hi n; b) Ki m tra, giám sát, xét nghi m ít nh t 01 l n/06 tháng do cơ quan có th m quy n th c hi n. 3. Đ i v i các ch tiêu thu c m c đ C: a) Xét nghi m ít nh t 01 l n/02 năm do cơ s cung c p nư c th c hi n; b) Ki m tra, giám sát, xét nghi m ít nh t 01 l n/02 năm do cơ quan có th m quy n th c hi n. III. GIÁM SÁT Đ T XU T 1. Các trư ng h p ph i th c hi n giám sát đ t xu t: a) Khi k t qu ki m tra v sinh ngu n nư c ho c đi u tra d ch t cho th y ngu n nư c có nguy cơ b ô nhi m; b) Khi x y ra s c môi trư ng có th nh hư ng đ n ch t lư ng v sinh ngu n nư c; c) Khi có các yêu c u đ c bi t khác. Ph n IV. T CH C TH C HI N I. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ S CUNG C P NƯ C: 1. B o đ m ch t lư ng nư c và th c hi n vi c giám sát theo quy đ nh c a Quy chu n này. 2. Ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. II. TRÁCH NHI M C A S Y T CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy chu n này đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân, cơ s cung c p nư c tham gia ho t đ ng khai thác, s n xu t và kinh doanh nư c s d ng cho m c đích ăn u ng trên đ a bàn t nh, thành ph . III. TRÁCH NHI M C A B YT B Y t t ch c ch đ o các đơn v ch c năng ph bi n, hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Quy chu n này. IV. Trong trư ng h p các quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c thay th thì th c hi n theo quy đ nh văn b n m i do B trư ng B Y t ban hành.
Đồng bộ tài khoản