Thông tư số 04/BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
5
download

Thông tư số 04/BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/BYT/TT về việc hướng dẫn ứng dụng bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của viên chức ngành y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở y tế tỉnh, thành phố và y tế ở các ngành do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/BYT/TT Hà N i, ngày 23 tháng 03 năm 1985 THÔNG TƯ HƯ NG D N NG D NG B N DANH M C S 1 CÁC CH C DANH Y C A VIÊN CH C NGÀNH Y T T I CÁC ƠN VN TR C THU C B , CÁC S Y T T NH, THÀNH PH VÀ Y T CÁC NGÀNH Căn c Quy t nh s 324-L -Q ngày 19-12-1984 c a ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v thu c H i ng B trư ng v vi c ban hành b n Danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t . B n Danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t ư c Ch t ch H i ng B trư ng u nhi m cho B trư ng B Lao ng kiêm Trư ng ti u ban Danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c thu c H i ng B trư ng ban hành l n này là m t văn b n pháp quy áp d ng cho t t c các cơ quan, ơn v thu c ngành y t qu n lý, cũng như y t các ngành, các c p. có căn c xây d ng tiêu chuNn nghi p v c th cho các ch c v viên ch c ngành y t , và c i ti n t ch c b máy các cơ s c a ngành sao cho g n, nh và có hi u l c. ng th i có căn c l p k ho ch ào t o, b i dư ng tuy n ch n, b trí ti p nh n các lo i cán b viên ch c ngành y t , cũng như xác nh biên ch h p lý, xác nh ch ti n lương và ph c p cho viên ch c c a toàn ngành. B n Danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t g m 441 ch c danh theo Quy t nh s 324-L /Q c a ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c thu c H i ng B trư ng là b n ch c danh y c a ngành y t , trong ó: - Viên ch c lãnh o c a nhóm 9 và nhóm 8 là 252 ch c danh y . - Viên ch c chuyên môn c a nhóm 5 là 187 ch c danh y . - Viên ch c th c hi n chuyên môn k thu t c a nhóm 0 là hai ch c danh y . Căn c vào quy t nh ó, B Y t hư ng d n c th vi c ng d ng các ch c danh y ã ư c duy t trong toàn ngành, ng th i th ng nh t tên g i các ch c v cho úng ch c danh. 1. Các C c như C c ào t o, C c phòng b nh ch a b nh và C c b o v s c kho t nay ư c g i là V .
  2. 2. Nhà tuyên truy n b o v s c kho t nay ư c g i là Trung tâm tuyên truy n b o v s c kho . Ngư i ng u t ch c này g i là Giám c Trung tâm tuyên truy n b o v s c kho . 3. Vi n i u dư ng t nay ư c g i là nhà i u dư ng kèm theo s th t ho c ký hi u. Ngư i ng u t ch c này g i là Giám c nhà i u dư ng. 4. Vi n b o v bà m và tr sơ sinh t nay ư c g i là Vi n ph s n. 5. B nh vi n qu c t t nay ư c g i là B nh vi n a khoa ngo i ki u. 6. Ch c danh B nh vi n trư ng t nay ư c g i là Giám c b nh vi n. 7. Công ty dư c phNm c p m t t nay ư c g i là Công ty dư c phNm Trung ương kèm theo s th t . 8. Công ty dư c li u c p m t t nay ư c g i là Công ty dư c li u Trung ương kèm theo s th t . 9. Các xí nghi p dư c phNm tr c thu c liên hi p các xí nghi p dư c Vi t Nam t nay ư c g i là Xí nghi p dư c phNm Trung ương kèm theo s th t . 10. Công ty dư c li u c p 2 t nay ư c g i là Công ty dư c phNm t nh, thành ph . 11. Công ty dư c li u c p 2 t nay ư c g i là Công ty dư c li u t nh, thành ph . 12. Các xí nghi p dư c phNm c a a phương nơi nào chưa th ng nh t vào xí nghi p liên h p dư c, t nay ư c g i là Xí nghi p dư c phNm t nh, thành ph kèm theo s th t . 13. Ch c danh qu n c khu i u tr phong Trung ương ho c t nh, thành ph t nay ư c g i là Giám c khu i u tr phong. 14. Ch c danh Ch nhi m khoa c a các Vi n có giư ng b nh và b nh vi n t nay ư c g i là Trư ng khoa. 15. Ch c danh Ch nhi m b môn c a các trư ng i h c cao ng và trung h c y dư c t nay ư c g i là Trư ng b môn. 16. Phòng tài v c a các cơ s y t t Trung ương n a phương, t nay ư c g i là Phòng tài chính k toán. 17. Ch c danh y tá, n h sinh và k thu t viên y dư c ã ư c xác nh có ba c p trình , do ó tên g i t nay th ng nh t như sau: - Y tá sơ c p t nay ư c g i là y tá c p 1, - Y tá trung c p t nay ư c g i là y tá c p 2, - Y tá i h c t nay ư c g i là y tá c p cao.
  3. Tương t như th thì n h sinh, k thu t viên y dư c cũng ư c g i tên như trên. 18. Riêng y sĩ có hai c p trình , do ó tên g i t nay th ng nh t như sau: - Y sĩ thu c h trung h c thì g i là y sĩ, - Y sĩ thu c h cao ng thì t nay ư c g i là y sĩ c p cao. 19. Bác sĩ cũng có ba c p trình , do ó tên g i t nay th ng nh t như sau: - Bác sĩ, - Bác sĩ c p 1 chuyên khoa n i, ngo i, s n, nhi... - Bác sĩ c p 2 chuyên khoa n i, ngo i, s n, nhi... Tương t như th thì dư c sĩ ã t t nghi p i h c cũng g i tên như trên. 20. Phó giáo sư t nay ư c g i là giáo sư c p 1 (có th vi t t t là GSI). 21. Giáo sư t nay ư c g i là giáo sư c p 2 (có th vi t t t là GSII). 22. Ch c danh h lý t nay ư c g i là nhân viên ph c v y t . 23. Ch c danh công nhân nhà xác t nay g i là nhân viên nhà xác. 24. Ch c danh "phó" là ch c danh phát sinh t ch c danh trư ng và ư c áp d ng tuỳ theo yêu c u c n thi t, cũng như căn c vào i u l t ch c b máy c a cơ quan ơn v quy nh. Tuy nhiên theo ch th trư ng ch c danh "phó" là "phó" cho th trư ng mà không ph i "phó" cho ơn v nên t nay th ng nh t g i b ng cách t t "phó" lên trư c ch c danh trư ng. Ví d : Phó v trư ng, Phó vi n trư ng, Phó trư ng phòng, v.v... riêng c p B v n g i là Th trư ng. B t c c p nào khi ã có c p phó u ph i có phó th nh t. Như v y các ch c danh phó thư ng tr c các ơn v thư ng g i trư c ây, t nay ư c g i là phó th nh t. S lư ng c p phó ph thu c vào s lư ng quy t nh ư c phân công, do ó trong B n Danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t không ghi ch c danh phó kèm theo. B Y t g i b n Danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t và b n hư ng d n ng d ng các ch c danh các ơn v tr c thu c B , các S Y t t nh, thành ph , c khu và y t c a các ngành nghiên c u, t ch c h c t p cho t t c các viên ch c c a t ng ơn v . Khi t ch c h c t p ng d ng các ch c danh y cho t ng viên ch c th trư ng ơn v c n làm cho m i viên ch c hi u rõ n i dung lao d ng và nghi p v c a ch c danh ó sau khi h c t p ng d ng các ch c danh y thì m i viên ch c ph i xác nh ư c ch c năng, nhi m v , quy n h n trách nhi m và s n phNm t o thành c a m i ch c danh. Trong quá trình này th trư ng cùng v i t ch c ng rà xét l i ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u, t ch c b máy c a ơn v , xem xét có t ch c nào c a ơn v còn trùng l p, ch ng chéo ch c năng nhi m v (như các phòng, ban,
  4. khoa và b môn,v.v...) hay không, n u có thì ph i c t b nh ng ch c năng, nhi m v trùng l p, ho c báo cáo v B xin sáp nh p, l ng ghép hay gi i th nh ng t ch c mà ch c năng, nhi m v c a các t ch c này trùng l p v i t ch c kia, ng th i b sung nh ng nhi m v còn thi u và xác nh nh ng t ch c c n thi t. Sau ó báo cáo c th b ng văn b n v B (ti u ban danh m c tiêu chuNn nghi p v viên ch c ngành Y t t i V T ch c cán b B Y t ). Như v y vi c i tên m t viên ch c không ch là thay i v hình th c bên ngoài mà nó chính là thay i phương pháp qu n lý cũ, b ng phương pháp qu n lý khoa h c, g n con ngư i v i t ch c, g n t ch c ư c ki n toàn v i phương pháp làm vi c m i. M i ch c danh m i là c m t n i dung m i, nghĩa là ph i xác nh ư c ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m và s n phNm rõ ràng, m i quan h hi p tác và ph i h p trong t ch c. T ó m i viên ch c nâng cao ư c tinh th n trách nhi m, tính k lu t, phát huy sáng t o và cũng t ó s ư c ãi ng tinh th n và v t ch t x ng áng v i tài năng và c ng hi n c a m i viên ch c. t ư c yêu c u trên ây là c m t cu c v n ng r ng l n lâu dài, do ó th trư ng cùng t ch c ng, Công oàn và oàn thanh niên c a t ng ơn v , c n ph i t ch c ho t ng th o lu n th t dân ch cho m i ngư i có ch c danh ư c thay i cũng như nh ng ch c danh không thay i, nh n th c úng n i dung c a v n này và ph i có chuy n bi n th t s b ng hành ng. Khi t ch c h c t p nghiên c u ng d ng b n ch c danh y c a viên ch c ngành y t , n u ơn v nào th y có khó khăn, ho c có v n gì chưa rõ thì báo cáo v B B c cán b xu ng giúp ho c hư ng d n thêm. T t c các ch c danh y c a b n danh m c s 1 c a viên ch c ngành y t c n ư c s d ng chính th c trong các công văn gi y t giao d ch c a các ơn v . B n danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t ư c ban hành l n này m i ch là nh ng ch c v c a viên ch c thu c chuyên ngành y và dư c, còn m t s ch c danh c a m t s t ch c như V , C c, Phòng, Ban, và khoa,v.v... chưa ư c ban hành l n này thì các t ch c ó c n ph i rà xét l i ch c năng, nhi m v c a t ch c ó báo cáo c th v B B xem xét và trình Nhà nư c duy t và s ban hành các ch c danh ó vào b n Danh m c s 2 . Trong khi nghiên c u ng d ng b n danh m c s 1 các ch c danh y c a viên ch c ngành y t , n u các ơn v th y có ch c danh nào còn thi u thì ph n nh v B b ng văn b n B xem xét và ngh Nhà nư c b sung khi th y c n thi t. Các ơn v không ư c t ý s a i n i dung và tên g i trong b n ch c danh này. gi v ng pháp lu t c a Nhà nư c, t nay tên g i các cơ quan thu c ngành y t cũng như tên g i các ch c v c a viên ch c ngành y t , u ph i th ng nh t theo úng Quy t nh s 324-L /Q c a ti u ban danh m c và tiêu chuNn nghi p v viên ch c thu c H BT. Nơi nào s d ng nh m l n u ph i k p th i s a l i và dùng úng quy nh.
  5. Các ơn v tr c thu c B ư c i tên t ch c trong b n danh m c s 1 các ch c danh y c a ngành y t , c n c cán b c a ơn v v V T ch c cán b làm các th t c i tên và kh c l i. Riêng các cơ s y t thu c a phương n u cơ s nào ph i i tên t ch c thì c cán b n làm th t c v i cơ quan có thNm quy n a phương. B YT ng H i Xuân
Đồng bộ tài khoản