Thông tư số 05/1997/BKH-CSHT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/1997/BKH-CSHT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1997/BKH-CSHT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1997/BKH-CSHT Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1997 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 05/1997/BKH-CSHT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 V VI C XÂY D NG M I TR S LÀM VI C THEO QUY T NNH 984/TTg Th c hi n i m (b) m c 5 ph n II trong Quy t nh s 984/TTg ngày 30/12/1996 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương bi n pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán Ngân sách Nhà nư c năm 1997, B K ho ch và u tư hư ng d n c th v vi c u tư xây d ng tr s làm vi c t ngu n v n Ngân sách Nhà nư c như sau. 1. Trong tình hình ngu n kinh phí Ngân sách Nhà nư c còn h n h p, Th tư ng Chính ph quy t nh h n ch chi xây d ng m i Tr s c a các cơ quan hành chính s nghi p, cơ quan ng và oàn th s d ng kinh phí do Ngân sách Nhà nư c c p phát. Các cơ quan c n s p x p b chí s d ng h p lý tr s làm vi c và phương ti n hi n có ph c v công tác. Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng B K ho ch và u tư gi i quy t vi c xây d ng tr s trên cơ s xem xét ch t ch nhu c u và ngu n kinh phí xây d ng và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. V n u tư XDCB thu c Ngân sách Nhà nư c có th xem xét u tư xây d ng tr s làm vi c cho các i tư ng sau ây. a) Trung ương: - Tr s làm vi c các cơ quan c a ng, Qu c h i, Chính ph . - Các t ch c oàn th chính tr , xã h i và qu n chúng quan tr ng: M t tr n T qu c, T ng liên oàn Lao ng, oàn Thanh niên C ng s n, h i Liên hi p Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh, H i h u ngh v i nư c ngoài... - Tr s các cơ quan theo ngành d c do Trung ương tr c ti p u tư và qu n lý: H th ng Toà án T nh, Thành ph , Qu n, Huy n, Ki m sát quân s và Toà án quân s , Cơ quan th ng kê T nh, Thành ph , h th ng kho b c, thu ... C c u tư phát tri n các T nh, Thành ph , Tr s h i quan; H th ng b o hi m xã h i. b) các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là cơ quan T nh u , U ban nhân dân, các S , Ban, Ngành tr c thu c a phương, Huy n u , UBND huy n.
  2. c) Tr s làm vi c c a B ch huy quân s và công an các T nh ( u tư thông qua Ngân sách Qu c phòng An ninh). 3. Trư c m t v n XDCB thu c Ngân sách Nhà nư c r t h n ch ch ưu tiên xây d ng tr s m i cho các i tư ng nêu trên m i ư c thành l p mà chưa có di n tích làm vi c n nh, ho c có tr s ang s d ng nhưng k t c u ã xu ng c p nghiêm tr ng không an toàn cho ngư i s d ng ho c có di n tích làm vi c quá th p dư i 50% so v i tiêu chuNn thi t k di n tích làm vi c c a Nhà nư c ban hành (bình quân di n tích dư i 4m2/ngư i) Công trình xu ng c p nghiêm tr ng, không an toàn cho ngư i s d ng ph i có s xác nh n c a cơ quan giám nh xây d ng Nhà nư c có thNm quy n. C th : các cơ quan Trung ương t i Hà N i ph i có xác nh n c a C c giám nh B Xây d ng, các a phương: ph i có xác nh n c a S Xây d ng. 4. V n u tư XDCB thu c Ngân sách Nhà nư c không u tư xây d ng tr s giao d ch c a các doanh nghi p Nhà nư c, các h i ngh nghi p và chưa u tư n tr s c p xã và phư ng. 5. V tiêu chuNn thi t k di n tích làm vi c theo Quy t nh s 150/CP ngày 10 tháng 6 năm 1997 c a H i ng Chính ph cho n khi có quy t nh m i c a Th tư ng Chính ph . 6. Vi c tho thu n xây d ng tr s làm vi c ư c quy nh như sau: a) Tho thu n ch trương xây d ng: Sau khi nh n ư c y báo cáo v t ng di n tích tr s làm vi c hi n có, tình hình s d ng, nh biên các cơ quan (theo qui nh c a cơ quan t ch c cán b ) yêu c u xây d ng m i ho c nâng c p c i t o và kh năng cân i v n u tư c a Ngân sách. B K ho ch và u tư ki m tra xem xét và ra văn b n tho thu n các B , cơ quan ngang b , các a phương... ti n hành các bư c chuNn b theo quy nh c a Chính ph t i Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996. b) Tho th n danh m c các công trình kh i công m i trong kỳ k ho ch. B K ho ch và u tư xem xét trình Th tư ng Chính ph i v i các D án nhóm A và tho thu n i v i các D án nhóm B. Các công trình nhóm C B K ho ch và u tư xem xét ch t ch nhu c u và kh năng Ngân sách, ra văn b n tho thu n danh m c kh i công m i trong k ho ch hàng năm ng th i báo cáo Th tư ng Chính ph vi c gi i quy t các trư ng h p này. 7. C th i v i vi c tri n khai k ho ch u tư XDCB năm 1997 ã giao theo Quy t nh 985/TTg ngày 30 tháng 12 năm 1996 và 349/BKH -TH ngày 31 tháng 12 năm 1996 như sau: + Các D án nhóm A, B ư c tri n khai xây d ng theo k ho ch. + Các D án nhóm C chuy n ti p thu c các Cơ quan Trung ương và a phương ư c b trí tri n khai xây d ng theo cơ c u v n ã giao k ho ch và m b o dành trên
  3. 60% v n u tư cho các công trình và h ng m c công trình hoàn thành trong năm 1997. - Các d án nhóm C kh i công m i u ph i g i ăng ký v i B K ho ch và u tư trư c ngày 15/5/1997 có kèm theo văn b n quy t nh u tư và văn b n duy t thi t k d toán, báo cáo t ng ngu n di n tích tr s hi n có, tình hình s d ng, nh biên cơ quan ki m tra s c n thi t. B K ho ch và u tư tho thu n b ng văn b n m i dư c thi công và c p phát v n. Riêng v i d án nhóm C kh i công m i c a các t nh m i chia ph i di chuy n như B c C n, B n Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Qu ng Nam, Bình Phư c, B c Liêu ngh ph i có quy ho ch xây d ng tr s các cơ quan c a t nh, b trí xây d ng d n t ng bư c, t ng năm, ư c phép tri n khai k ho ch xây d ng nhưng cũng ph i ăng ký theo th i h n trên. - Các d án nhóm C kh i công m i năm 1997 ã th t c XDCB ch ăng ký m t l n (ch m nh t là ngày 15/5/1997). N u không úng th t c quy nh, không úng th i h n, B K ho ch và u tư s báo cáo Th tư ng Chính ph i u ch nh v n cho các D án khác vào tháng 7 năm 1997. Các d án chưa th t c quy nh c n hoàn ch nh ưa vào k ho ch 1998. 8. Căn c i tư ng u tư ã nêu t i i m 2, các cơ quan Trung ương và a phương ph i có văn b n ngh các công trình tr s d ki n kh i công m i trong k ho ch 1998, trong ó có thuy t minh v t ng di n tích tr s làm vi c hi n có, tình hình s d ng, nh biên cơ quan, yêu c u b sung thêm di n tích B K ho ch và u tư tho thu n v ch trương u tư trong quý III/1997. Ch ti n hành chuNn b u tư và l p thi t k d toán nh ng d án nhóm C ã ư c B K ho ch và u tư tho thu n ch trương b ng văn b n. - Nh ng d án nhóm C, t i a ch ư c xây d ng trong 2 năm. Trong trư ng h p cân i v n c a Ngân sách Nhà nư c khó khăn ph i kiên quy t không kh i công m i. Trên cơ s ăng ký c a các B và a phương trong quý I B K ho ch và u tư thông báo tho thu n danh m c d án kh i công trong năm. 9. Trong tháng 5/1997, B K ho ch và u tư s t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình gi i quy t u tư xây d ng tr s làm vi c năm 1997. Tháng 10/1997, t ng h p báo cáo d ki n x lý u tư tr s làm vi c chuNn b ghi k ho ch 1998. Thông tư hư ng d n này có hi u l c k t ngày ký. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản