Thông tư số 05/1999/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/1999/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1999/TT-BKH về việc hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1999/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/TT-BKH Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 1999 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 05/1999/TT-BKH NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1999 HƯ NG D N QU N LÝ CÁC D ÁN QUY HO CH Căn c Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph , B K ho ch và u tư hư ng d n c th v vi c qu n lý các d án quy ho ch s d ng v n Ngân sách Nhà nư c như sau: 1. Phân lo i các d án quy ho ch Các d án quy ho ch g m: 1.1 D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i c nư c; vùng liên t nh; vùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 1.2 D án quy ho ch phát tri n ngành theo quy nh c a Chính ph ; 1.3 D án quy ho ch xây d ng g m: quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch chung xây d ng ô th và nông thôn, quy ho ch chi ti t các khu ch c năng ô th - nông thôn và quy ho ch xây d ng chuyên ngành (h th ng giao thông, c p nư c, c p i n, thoát nư c, thông tin liên l c, các công trình x lý ch t th i, m b o v sinh môi trư ng...). 2. V n l p các d án quy ho ch 2-1. V n l p các d án quy ho ch bao g m v n i u tra, kh o sát, nghiên c u l p, thNm nh và xét duy t quy ho ch; 2-2. Các d án quy ho ch s d ng v n Ngân sách Nhà nư c ư c cân i trong k ho ch u tư hàng năm g m: - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c; - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i vùng (liên t nh, vùng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) và lãnh th ; - D án quy ho ch phát tri n ngành, bao g m c qui ho ch h th ng các khu công nghi p, qui ho ch s d ng t ai trong ph m vi toàn qu c. - D án qui ho ch xây d ng vùng, qui ho ch chung ô th , khu dân cư nông thôn.
  2. - Các d án quy ho ch khác do Th tư ng Chính ph quy t nh 2-3. Các d án quy ho ch sau ây không s d ng v n u tư t Ngân sách Nhà nư c cân i: - D án quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ch c năng ô th và nông thôn; - D án quy ho ch chi ti t khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao...; - D án quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th m i; - D án quy ho ch chi ti t chuyên ngành ph c v vi c l p các d án u tư. Ngu n v n th c hi n các quy ho ch này huy ng t các d án u tư và ư c tính vào giá thành th c hi n các d án u tư. 3. Phân c p qu n lý v n các d án quy ho ch. V n l p các d án quy ho ch ư c phân c p qu n lý như sau: 3.1 Các d án quy ho ch do Trung ương qu n lý. - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i c nư c - D án quy ho ch phát tri n ngành, bao g m c qui ho ch h th ng các khu công nghi p, qui ho ch s d ng t ai trong ph m vi toàn qu c. - D án quy ho ch quy ho ch xây d ng vùng, qui ho ch chung xây d ng ô th và nông thôn, qui ho ch xây d ng các vùng tr ng i m do Th tư ng Chính ph quy t nh. B K ho ch và u tư qu n lý Nhà nư c v quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, qui ho ch phát tri n ngành, tr c ti p t ch c th c hi n các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c nư c, vùng liên t nh, vùng tr ng i m và các d án quy ho ch khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. B Xây d ng qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng, tr c ti p t ch c th c hi n các d án quy ho ch xây d ng các vùng tr ng i m, vùng liên t nh, quy ho ch xây d ng chung các ô th lo i 1, lo i 2; quy ho ch xây d ng m t s khu dân cư nông thôn và các d án qui ho ch khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. Các B qu n lý ngành t ch c th c hi n các d án quy ho ch phát tri n ngành, qui ho ch s d ng t ai trong ph m vi c nư c theo qui nh c a Th tư ng Chính ph . 3.2 Các d án quy ho ch do a phương qu n lý: U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các d án quy ho ch sau:
  3. - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - D án qui ho ch xây d ng vùng trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - D án quy ho ch chung các ô th và quy ho ch chi ti t các ô th lo i 3, lo i 4, lo i 5. - D án quy ho ch s d ng t ai trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân các thành ph lo i 1, lo i 2 tr c ti p t ch c th c hi n các d án qui ho ch chi ti t theo s phân c p c a Th tư ng Chính ph và U ban nhân dân t nh. 4. K ho ch l p các d án quy ho ch s d ng v n Ngân sách Nhà nư c: 4.1 V ch trương: - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i c nư c, qui ho ch vùng kinh t , qui ho ch vùng tr ng i m, quy ho ch h th ng các khu công nghi p trong c nư c do B K ho ch và u tư nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph . - D án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph . - D án quy ho ch xây d ng vùng liên t nh, qui ho ch xây d ng vùng kinh t tr ng i m và quy ho ch chung các ô th lo i 1, lo i 2 do B Xây d ng nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph . - D án quy ho ch phát tri n ngành (bao g m c qui ho ch phát tri n c a khu Công nghi p, qui ho ch s d ng t ai trong ph m vi toàn qu c) do các B qu n lý ngành nghiên c u xu t trình Th tư ng Chính ph . Th tư ng Chính ph xem xét xu t c a các B ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua ch trương. Căn c vào ó, các B ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng xây d ng và thông qua cương ho c nhi m v qui ho ch, d toán chi ti t c a các d án qui ho ch. Các d án qui ho ch khác (ngoài qui nh t i kho n 4, m c 4.1) do các B và t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh ch trương phù h p v i i m 2.2. 4.2. T ng h p và giao k ho ch. a) Các B ngành và a phương căn c hư ng d n t i kho n 3 c a thông tư này l p k ho ch u tư thu c Ngân sách Nhà nư c hàng năm, ngh danh m c d án và v n u tư cho công tác quy ho ch.
  4. b) Căn c kh năng ngu n v n Ngân sách hàng năm c a Nhà nư c, B K ho ch và u tư cân i m c v n ghi k ho ch cho công tác qui ho ch c a các B và a phương t ng h p và trình Th tư ng Chính ph quy t nh cùng v i k ho ch u tư thu c Ngân sách Nhà nư c. c) Sau khi Qu c h i thông qua k ho ch Ngân sách do Chính ph trình, Th tư ng Chính ph giao ch tiêu k ho ch u tư thu c Ngân sách Nhà nư c n các B ngành và a phương, trong ó có t ng s v n dành cho công tác quy ho ch. d) Căn c vào m c v n ư c giao, các B ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí c th m c v n cho t ng d án, ăng kí v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng theo dõi th c hi n và c p phát v n. Các d án qui ho ch ư c b trí k ho ch ph i ư c c p có thNm quy n thông qua v ch trương l p d án quy ho ch, m i d án ph i có cương, kh i lư ng công vi c ho c nhi m v d án qui ho ch và d toán chi phí do B trư ng, th trư ng cơ quan thu c Chính ph ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 5. Qu n lý c p phát và thanh quy t toán v n i v i các d án quy ho ch 5.1. C p v n t m ng: a) i u ki n c p v n t m ng: Các d án quy ho ch ư c c p v n t m ng khi mb o các i u ki n sau: - Có văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t cương ho c nhi m v d án quy ho ch. - D toán chi phí cho công tác quy ho ch ư c duy t. - Có trong k ho ch v n quy ho ch. - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v nh n th u. b) M c v n t m ng: M c v n t m ng cho d án quy ho ch b ng 25% n 50% giá tr h p ng, nhưng không vư t k ho ch v n hàng năm c a d án quy ho ch. Trư ng h p k ho ch v n c năm th p hơn m c v n t m ng theo quy nh trên thì cơ quan c p v n ti p t c c p t m ng cho h p ng trong k ho ch năm sau n khi t m c t m ng theo quy nh. c) Thu h i v n t m ng: V n t m ng cho d án quy ho ch ư c thu h i vào t ng l n c p phát thanh toán cho kh i lư ng công tác quy ho ch hoàn thành theo nguyên t c:
  5. - Th i i m thu h i b t u vào kỳ thanh toán kh i lư ng quy ho ch hoàn thành l n u. - M c v n t m ng thu h i trong s v n thanh toán m i l n tương ng v i t l t m ng. V n t m ng có th ư c thu h i s m hơn quy nh nêu trên n u ch u tư và nhà th u th ng nh t và ngh . Trư ng h p v n t m ng chưa thu h i h t mà d án không ư c ghi k ho ch ti p ho c b ình ch th c hi n, ch u tư ph i gi i trình v i cơ quan c p v n v tình hình s d ng v n t m ng chưa thu h i, ng th i báo cáo c p cơ thNm quy n x lý. 3.2 C p v n thanh toán kh i lư ng quy ho ch hoàn thành: a) Các d án quy ho ch ư c c p phát v n khi có các i u ki n sau: - Văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t nhi m v d án quy ho ch. - D toán chi phí cho công tác quy ho ch ư c duy t. - Quy t nh c a c p có thNm quy n v vi c thành l p Ban Qu n lý d án, thông báo ngư i ph trách công tác k toán . - Có k ho ch kh i lư ng quy ho ch chi ti t th c hi n trong năm k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Có h p ng kinh t gi a ch u tư và ơn v nh n th u. - Có kh i lư ng quy ho ch hoàn thành i u ki n thanh toán, phù h p v i d toán ư c duy t. b) Kh i lư ng công tác quy ho ch hoàn thành ư c c p v n thanh toán là kh i lư ng th c hi n ư c nghi m thu phù h p v i n i dung v n theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t và h p ng kinh t ã ký k t. c) ư c c p v n thanh toán kh i lư ng quy ho ch hoàn thành, ch u tư g i n cơ quan c p v n các tài li u sau (ngoài các tài li u ã g i ban u): - Biên b n nghi m thu kh i lư ng công tác quy ho ch hoàn thành c a cơ quan nghiên c u xu t. - B ng tính chi ti t giá tr kh i lư ng hoàn thành kèm theo b ng t ng h p kinh phí. - Các ch ng t thanh toán khác. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , cơ quan c p v n ki m tra và c p phát v n cho ch u tư, ng th i thanh toán cho ơn v nh n th u và thu h i s v n ã t m ng theo nguyên t c quy nh t i kho n 5.1 i m c c a Thông tư này.
  6. Khi d án quy ho ch hoàn thành ã nghi m thu, nhưng chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t (chưa có quy t nh phê duy t án quy ho ch), n u trong h p ng kinh t không có quy nh ràng bu c thì ch u tư ph i báo cáo v i cơ quan qu n lý và cơ quan tài chính c p có thNm quy n ư c thanh toán h t ti n cho ơn v nh n th u theo úng h p ng kinh t . 5.3. Quy t toán các d án quy ho ch khi k t thúc năm k ho ch và k t thúc d án, ch u tư có trách nhi m quy t toán d án theo qui nh qu n lý tài chính hi n hành. 6. Ki m tra và báo cáo tình hình th c hi n k ho ch. Theo ch c năng qu n lý Nhà nư c c a mình các B K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng s ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình tri n khai và s d ng ngu n v n qui ho ch, xu t nh ng bi n pháp x lý thích h p. nh kỳ hàng quý, 6 tháng và h t năm, ch u tư có trách nhi m báo cáo tình hình tri n khai d án, s d ng và c p phát thanh toán n cơ quan c p trên, các B , cơ quan thu c Chính ph , UBND t nh, Thành ph t ng h p chung trong báo cáo v u tư và xây d ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, T ng C c Th ng kê. 7. Hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. N i dung nghiên c u d án quy ho ch, qui trình, qui ph m, ơn giá và nh m c theo ch c năng quy nh t i i u 8 c a Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo N 52/1999/N -CP, B K ho ch và u tư, B Xây d ng s có hư ng d n riêng. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n m i phát sinh, ngh các B ngành, a phương ph n ánh v B K ho ch và u tư nghiên c u b sung. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản