Thông tư số 05/1999/TT/BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư số 05/1999/TT/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1999/TT/BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1999/TT/BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/TT/BTC Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 05/1999/TT/BTC NGÀY 13 THÁNG 1 NĂM 1999 HƯ NG D N S A I, B SUNG I M 3 M C I THÔNG TƯ S 57/1998/TT/BTC NGÀY 27/4/1998 Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c th ng nh t qu n lý các lo i phí, l phí, B Tài chính ã ban hành Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 v vi c hư ng d n ch thu phí c u, ư ng c a Nhà nư c qu n lý và Thông tư s 75/1998/TT/BTC ngày 2/6/1998 hư ng d n s a i, b sung i m 1.d, m c A, ph n IV và i m 3.n m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC. phù h p v i th c t , B Tài chính b sung quy nh t i i m 3, m c I Thông tư s 57/1998/TT-BTC v i tư ng không thu phí c u, ư ng thu c Nhà nư c qu n lý i v i xe t i chuyên dùng ch rác, ch bùn c a Công ty môi trư ng ô th và Công ty thoát nư c ô th (tr trư ng h p các xe này v n chuy n các hàng hóa khác thu c i tư ng ph i n p phí c u, ư ng). Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác không c p t i Thông tư này v n th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/1998 và Thông tư s 75/1998/TT/BTC ngày 2/6/1998 c a B Tài chính. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân và i tư ng n p phí ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u gi i quy t. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản