Thông tư số 05/1999-TT/BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/1999-TT/BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1999-TT/BTM về việc điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 1999 do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục II Thông tư số 03/1999/TT-BTM ngày 15/1/1999 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1999-TT/BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 05/1999-TT/BTM NGÀY 18 THÁNG 03 NĂM 1999 S A Đ I B SUNG KHO N 5 M C II THÔNG TƯ S 03/1999/TT-BTM NGÀY 15/01/1999 C A B THƯƠNG M I Căn c quy đ nh t i Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 1999. B Thương m i đi u ch nh kho n 5 m c II c a Thông tư 03/1999/TT-BTM ngày 15/01/1999 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 như sau: Các doanh nghi p trong nư c có đ u tư s n xu t l p ráp xe 2 bánh g n máy d ng IKD đư c nh p kh u linh ki n IKD theo năng l c s n xu t phù h p v i xác nh n đ đi u ki n l p ráp xe 2 bánh g n máy d ng IKD c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng sau khi đã cùng ki m tra và th ng nh t v i B Công nghi p và B Giao thông v n t i; phù h p v i danh m c các chi ti t nh p kh u, danh m c các chi ti t n i đ a hoá có xác nh n c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và các quy đ nh khác t i Thông tư s 04/1998/TT-BTM ngày 12/3/1998 c a B Thương m i. Quy đ nh này đ ng th i thay th cho đi m 2.3 kho n 2 m c II Thông tư 04/1998/TT- BTM ngày 12/03/1998 c a B Thương m i hư ng d n vi c nh p kh u linh ki n xe 2 bánh g n máy d ng IKD. Nh ng quy đ nh khác c a Thông tư s 04/1998/TT-BTM ngày 12/3/1998 c a B Thương m i gi nguyên hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày ký và là b ph n không tách r i c a Thông tư 03/1999/TT-BTM ngày 15/01/1999 c a B Thương m i. Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản