Thông tư số 05/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư số 05/2000/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2000/tt-btm', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2000/TT-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/TT-BTM Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 05/2000/TT-BTM NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 242/1999/Q -TTG NGÀY 30/12/1999 V I U HÀNH XU T NH P KH U HÀNG HOÁ NĂM 2000 Căn c quy nh t i Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph "v i u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000"; Căn c ý ki n c a B Công nghi p, B Xây d ng và T ng c c H i quan; B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 242/1999/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph như sau: I- DANH M C HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U - Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu (ph l c s 01A, 01B kèm theo Thông tư này). - Danh m c hàng hoá nh p khNu có gi y phép c a B Thương m i (Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này). II- I U HÀNH XU T NH P KH U HÀNG HOÁ Vi c i u hành xu t khNu, nh p khNu hàng hoá năm 2000 th c hi n quy nh t i Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph . B Thương m i hư ng d n c th thêm m t s i m như sau: 1. Hàng d t may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch năm 2000 th c hi n theo Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và u tư - B Công nghi p s 29/1999/TTLT/BTM/BKH T/BCN ngày 07/9/1999. 2. Xu t khNu g o và nh p khNu phân bón: Vi c xu t khNu g o và nh p khNu phân bón th c hi n theo Quy t nh s 237/1999/Q -TTg ngày 24/12/1999 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 35/1999/TT-BTM ngày 30/12/1999 c a B Thương m i. 3. Vi c xu t khNu s n phNm g và nh p khNu g nguyên li u th c hi n theo các quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 65/1998/Q -TTg ngày 24/3/1998, s 136/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 và Ch th s 19/1999/CT-TTg ngày 16/7/1999
 2. c a Th tư ng Chính ph , các văn b n c a Chính ph s 340/CP-NN ngày 07/4/1999, s 7443/CP-NN ngày 19/7/1999 và các văn b n hi n hành khác. 4. i v i các m t hàng Nhà nư c b o m cân i ngo i t cho nhu c u nh p khNu: xăng d u, phân bón, s t thép ch ư c phép tái xu t khi khách hàng nư c ngoài b o m thanh toán l i b ng ngo i t t do chuy n i và ư c B Thương m i ch p thu n. Các lo i phân bón, s t thép s n xu t Vi t Nam ư c xu t khNu theo nhu c u. 5. Vi c xu t khNu cao su, nh p khNu g o, nh p khNu rư u, nh p khNu tr ng gia c m, nh p khNu phôi thép v n th c hi n theo các quy nh v xu t nh p khNu c a năm 1999. 6. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c nh p khNu v t tư nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này ph c v cho xây d ng cơ b n hình thành tài s n s nh, trư c h t c n ưu tiên s d ng hàng s n xu t trong nư c. Vi c xét duy t k ho ch nh p khNu th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý xu t nh p khNu hi n hành i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Vi c nh p khNu v t tư nguyên li u (nêu t i Ph l c s 02 kèm theo Thông tư này) s n xu t hàng hoá ph i có gi y phép c a B Thương m i. III- I U KHO N THI HÀNH B Thương m i ngh các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Trung ương các oàn th thông báo n i dung Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2000 và n i dung Thông tư này cho các doanh nghi p thu c quy n qu n lý c a mình bi t th c hi n, ng th i ph n nh cho B Thương m i nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n k p th i i u ch nh phù h p. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01/04/2000. Lương Văn T ( ã ký) PH L C S 01A HÀNG HOÁ C M XU T KH U, C M NH P KH U (Kèm theo Thông tư s 05/2000/TT-BTM ngày 21 tháng 02 năm 2000 c a B Thương m i) I- HÀNG C M XU T KH U: 1. Vũ khí, n dư c, v t li u n , trang thi t b k thu t quân s . 2. c .
 3. 3. Các lo i ma tuý. 4. Hoá ch t c. 5. G tròn, g s , g bóc t g r ng t nhiên trong nư c: c i, than t g ho c c i; các s n phNm, bán s n phNm làm t g r ng t nhiên trong nư c quy nh c m xu t khNu t i Quy t nh s 65/1998/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a Chính ph i u ch nh Quy t nh này (Quy t nh s 136/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998; Ch th s 19/1999/CT-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999; văn b n s 743/CP-NN ngày 19 tháng 7 năm 1999; văn b n s 340/CP-NN ngày 07 tháng 4 năm 1999). 6. Các lo i ng v t hoang và ng v t, th c v t quý hi m t nhiên do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n. II- HÀNG C M NH P KH U 1. Vũ khí, n ư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1535/CP-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 1998), trang thi t b k thu t quân s . 2. Các lo i ma tuý. 3. Hoá ch t c. 4. Các lo i văn hoá phNm i tru , ph n ng. 5. Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn hàng h i và nhu c u khác theo quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1383/CP-KTTH ngày 23 tháng 11 năm 1999). chơi tr em có nh hư ng x u n giáo d c nhân cách, n tr t t , an toàn toàn xã h i. 6. Thu c lá i u (tr hành lý cá nhân theo nh lư ng). 7. Danh m c hàng tiêu dùng ã qua s d ng (tr tài s n di chuy n bao g m c hàng hoá ph c v nhu c u c a các cá nhân thu c thân ph n ngo i giao c a các nư c, các t ch c qu c t và hành lý cá nhân theo nh lư ng) th c hi n theo Ph l c 01B kèm theo Thông tư này. 8. Ô tô có tay lái ngh ch (k c d ng tháo r i và d ng ã chuy n i tay lái ngh ch trư c khi nh p vào Vi t Nam) tr các lo i phương ti n t hành chuyên dùng có tay lái ngh ch ho t ng ph m vi h p g m: xe c n cNu, máy ào kênh rãnh, xe quét ư ng, xe ch rác, xe thi công m t ư ng, xe ch khách sân bay, xe nâng hàng trong kho, c ng. 9. Hàng ã s d ng g m: - Ph tùng, máy, khung, săm l p c a các lo i ô tô, rơ moóc, xe chuyên dùng, máy kéo, xe hai bánh và ba bánh g n máy.
 4. - Khung g m có g n ng cơ ô tô các lo i. - Ô tô các lo i thi t k dùng ch ngư i. - Ô tô c u thương. - Ô tô v a ch ngư i v a ch hàng. - Ô tô t i dư i 05 t n có năm s n xu t t năm 1995 tr v trư c. - ng cơ t trong các lo i. - Xe p nguyên chi c, khung và ph tùng. 10. S n phNm v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. PH L C S 01B DANH M C HÀNG TIÊU DÙNG Ã QUA S D NG C M NH P KH U (Kèm theo Thông tư s 05/2000/TT-BTM ngày 21 tháng 02 năm 2000 c a B Thương m i) Danh m c này ư c xây d ng căn c vào Bi u thu Nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q -BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B Tài chính. Nguyên t c s d ng danh m c này như sau: 1. Các m t hàng thu c danh m c này, n u là hàng ã qua s d ng, thì thu c di n c m nh p khNu vào Vi t Nam theo quy nh t i m c 7, ph n II, Ph l c s 01, Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2000. 2. Các trư ng h p ch li t kê mã 4 s (ho c 6 s ) thì toàn b các mã 8 s thu c nhóm 4 s (ho c phân nhóm 6 s ) này u b c m nh p khNu, tr trư ng h p có quy nh khác ngay trong danh m c. 3. Các trư ng h p ngoài mã 4 s và 6 s còn m thêm n mã 8 s thì ch nh ng mã 8 s ã m m i b c m nh p khNu. 4. i v i các m t hàng tiêu dùng ã qua s d ng b c m nh p khNu thì ph tùng, linh ki n ã qua s d ng (n u có) c a nh ng m t hàng ó cũng b c m nh p khNu. 5. tránh ban hành danh m c quá dài, ph n mô t m t hàng trong m t s trư ng h p ư c rút g n so v i mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu Nh p khNu (th hi n b ng các d u 3 ch m). Khi th c hi n c n căn c vào l i văn mô t m t hàng c a Danh m c Bi u thu Nh p khNu. 6. Danh m c này ch s d ng th c hi n m c 7, ph n II, Ph l c s 01, Quy t nh s 242/1999/Q -TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph .
 5. Chương Nhóm Phân Mô t m t hàng nhóm Chương 3918 T m tr i sàn b ng plastic... 39 3922 B n t m, vòi t m hoa sen, b n r a... 3924 B ăn, b dùng nhà b p 3925 v t b ng plastic dùng trong xây d ng 3926 S n phNm khác b ng plastic (tr lá ch n ch ng b o lo n, inh ph n quang và màng lư i tNm thu c di t mu i) Chương 4201 00 00 B yên cương dùng cho các lo i ng v t... 42 4202 Hàm, va ly, x c ng n trang 4203 Qu n áo và ph tr hàng may m c b ng da thu c... Chương 4303 Qu n áo và ph tr hàng may m c... 43 4304 Da lông nhân t o và các s n phNm b ng da lông nhân t o Chương 4414 00 00 Khung tranh, khung nh... các s n phNm b ng g 44 tương t 4419 00 00 B ăn, b làm b p b ng g 4420 G kh m, dát; tráp, và các lo i h p ng kim hoàn... 4421 Các s n phNm b ng g khác (tr 4421.90.10) Chương Toàn b chương 46 46 Chương 4815 00 00 T m ph sàn có thành ph n cơ b n là gi y ho c bìa... 48 Chương 5007 V i d t t s i tơ ho c s i kéo t ph li u tơ 50 Chương 5111 V i d t thoi t s i xe lông c u ã ch i s ch ho c s i xe 51 lông ng v t lo i m n... 5112 V i d t thoi t s i xe lông c u ã ch i sóng ho c s i lông ng v t lo i m n... 5113 00 00 V i d t thoi t s i lông ng v t lo i thô ho c s i lông uôi, b m ng a
 6. Chương 5208 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông t 85% tr 52 lên, tr ng lư ng không quá 200g/m2 5209 V i d t thoi t bông, có t tr ng bông t 85% tr lên, tr ng lư ng trên 200g/m2 5210 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85%.... tr ng lư ng không quá 200g/m2 5211 V i d t thoi t s i bông, có t tr ng bông dư i 85%.... tr ng lư ng trên 200g/m2 5212 V i d t thoi khác t s i bông Chương 5309 V i d t thoi b ng s i lanh 53 5310 V i d t thoi b ng s i ay ho c b ng các lo i s i libe (v )... 5311 00 00 V i d t thoi b ng các lo i s i d t g c th c v t khác; v i d t thoi t s i gi y Chương 5407 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (Filament) t ng 54 h p,... 5408 V i d t thoi b ng s i phi-la-măng (fiament) tái t o... Chương 5512 Các lo i v i d t thoi t sơ stapte t ng h p, có t tr ng 55 lo i sơ này 85% tr lên 5513 V i d t thoi t sơ stapte t ng h p, có t tr ng... dư i 85%,... không quá 170g/m2 5514 V i d t thoi t xơ staple t ng h p, có t tr ng... dư i 85%,... trên 170g/m2 5515 Các lo i v i d t thoi khác t xơ t ng h p 5516 V i d t thoi t xơ staple tái t o Chương Toàn b chương 57 57 Chương Toàn b chương 58 58 Chương Toàn b chương 60 60 Chương Toàn b chương 61 tr 6114.30.10 và 6114.90.10 61 Chương Toàn b chương 62 tr 6211.33.10 và 6211.39.10 62 Chương 6301 Chăn và chăn du l ch
 7. 63 6302 Khăn ch i giư ng, khăn tr i bàn, khăn v sinh... 6303 Màn che (k c rèm) và rèm m (che phía trong c a s )... 6304 Các s n phNm d t khác dùng ph , b c c trong nhà... 6307 10 00 - Khăn lau sàn, khăn lau bát, khăn lau b i và các lo i khăn lau tương t 6308 00 00 B v i và ch trang trí... 6309 00 00 Qu n áo cũ và các s n phNm may m c cũ khác Chương Toàn b chương 64 tr 6405.90.10, 6405.90.20 và 64 nhóm 6406 Chương 6503 00 00 Mũ n và các lo i i u b ng n khác... 65 6504 00 00 Các lo i mũ và các lo i i u khác... 6505 Mũ và các lo i i u khác, d t kim, an ho c móc... 6506 Các lo i mũ, khăn, m ng i u khác... 6506 91 00 - B ng cao su ho c plastic 6506 92 00 - B ng da lông 6506 99 00 - B ng v t li u khác Chương 6601 Các lo i ô, dù... 66 6602 00 00 Ba toong, g y ch ng... Chương 6702 Hoa, lá, qu nhân t o và các ph n c a chúng... 67 6704 Tóc gi , râu, lông mi... ghi nơi khác Chương 6910 B n r a, ch u gi t, b ch u gi t, b n t m... 69 6911 B ăn, b nhà b p, gia d ng và v sinh khác b ng s ... 6912 00 00 B ăn, b nhà b p, gia d ng và v sinh khác b ng g m, tr lo i b ng s ... 6913 Các lo i tư ng nh và các lo i s n phNm trang trí b ng g m, s khác 6914 Các lo i s n phNm khác b ng g m, s
 8. Chương 7013 B ăn, nhà b p... b ng thu tinh 70 Chương 7117 gi kim hoàn 71 Chương 7321 B p lò, lò sư i, lò s y, b p n u... 73 7323 B ăn, nhà b p, các lo i gia d ng khác... 7324 trang b trong nhà v sinh và các b ph n r i c a chúng, b ng s t ho c thép Chương 7417 00 00 B p n u ho c các thi t b nhi t... b ng ng 74 7418 B ăn, nhà b p... b ng ng; trang b trong nhà v sinh Chương 7615 B ăn, nhà b p... b ng nhôm; trang b trong 76 nhà v sinh Chương 8210 00 00 dùng cơ khí c m tay... ph c v vi c làm ăn ho c 82 u ng 8212 Dao c o và lưõi dao c o ... 8214 20 00 - B dùng c t s a móng tay, móng chân... 8215 Thìa cà phê, dĩa, muôi,... Chương 8306 Chuông, chuông ĩa... khung nh, khung tranh... 83 gương Chương 8414 51 00 -- Qu t bàn, qu t sàn,... qu t thông gió... (tr qu t công 84 nghi p) 8414 59 00 -- Lo i khác (tr qu t công nghi p) 8414 90 - Các b ph n khác 8414 90 90 -- Lo i khác (ch bao g m b ph n c a các mã HS nêu trên) 8415 Máy i u hoà không khí... 8415 10 00 - Lo i l p vào c a s ho c l p vào tư ng, ho t ng cl p 8415 20 00 - S d ng cho con ngư i, l p trong xe ô tô các lo i 8415 81 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng 8415 82 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng 8415 83 10 --- Công su t t 90000 BTU/h tr xu ng
 9. 8415 90 - Các b ph n: 8415 90 19 -- Lo i khác (ch bao g m b ph n c a các mã HS nêu trên) 8418 Máy làm l nh... - T l nh lo i dùng cho gia ình 8418 21 00 -- Lo i nén 8418 22 00 -- Lo i hút, dùng i n 8418 29 00 -- Lo i khác 8418 30 - Máy ng l nh, d ng t , dung tích không quá 800 lít 8418 30 10 -- Dung tích n 200 lít 8418 40 10 -- Dung tích n 200 lít - Ph tùng 8418 99 00 -- Lo i khác (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên) 8421 12 -- Máy làm khô qu n áo 8421 12 10 --- Dùng i n 8421 12 20 --- Không dùng i n - Ph tùng 8421 91 -- C a máy li tâm, k c máy làm khô b ng ly tâm (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên) 8422 Máy r a bát ĩa.... 8422 11 00 -- Máy dùng trong gia ình... 8422 90 - Ph tùng 8422 90 10 -- C a máy r a bát dùng trong gia ình 8450 Máy gi t gia ình... - Máy gi t có s c ch a không quá 10 kg v i khô m t l n gi t: 8450 11 00 -- Máy gi t t ng hoàn toàn 8450 12 00 -- Máy gi t khác có b ph n s y khô b ng ly tâm 8450 19 00 - Lo i khác 8450 90 00 - Các b ph n khác (ch bao g m b ph n c a các mã s HS nêu trên)
 10. Chương 8509 D ng c cơ i n dùng trong gia ình, có l p ng cơ 85 i n 8510 Máy c o râu, tông ơ c t tóc và các d ng c c t tóc có l p mô tơ i n 8516 D ng c i n un nư c nóng t c th i... (tr 8516.80 và 8516.90.00) 8518 Micro và giá micro; loa phóng thanh ã ho c chưa l p vào thùng... - Loa phóng thanh ã ho c chưa l p vào thùng loa 8518 21 00 -- Loa ơn ã l p vào thùng 8518 22 00 -- Loa chùm ã l p vào cùng m t thùng loa 8518 30 - Tai nghe và b nghe nói h n h p 8518 30 10 -- Tai nghe 8518 40 00 - B khuy ch i i n âm t n 8518 50 00 - B tăng âm i n 8518 90 00 - Ph tùng (ch bao g m ph tùng c a các mã HS nêu trên. 8519 u câm,... Casset và các lo i máy tái t o âm thanh khác... 8520 Máy ghi băng t và các lo i máy ghi âm khác... 8520 32 00 -- Lo i âm thanh s 8520 39 00 -- Lo i khác, d ng cassettle 8520 90 00 - Lo i khác 8521 Máy thu và phát video 8522 Ph tùng và các b ph n ph tr ... cho các thi t b thu c nhóm 8519 n 8521 (ch bao g m ph tùng và các b ph n ph tr c a các mã HS nêu trên) 8527 Máy thu dùng cho i n tho i, vô tuy n... 8528 Máy thu hình... 8528 12 00 -- Lo i màu 8528 13 00 -- Lo i en tr ng... 8528 30 90 -- Lo i khác 8529 Các b ph n chuyên dùng hay ch y u dùng cho các máy thu c nhóm 8525 n 8528 (ch bao g m các b
 11. ph n c a các mã HS thu c nhóm 8527 và 8528 nêu trên) 8539 Bóng èn i n dây tóc ho c bóng èn phóng i n 8539 22 90 --- Lo i khác 8539 29 20 --- Lo i khác, có công su t trên 200 W... 8539 31 10 --- Dùng trang trí... 8539 31 90 --- Lo i khác Chương 8711 Mô tô (k c mopeds) và xe p có g n máy 87 8712 Xe p hai bánh... (tr xe p ua) 8714 Ph tùng và b ph n ph tr c a xe thu c các nhóm t 8711 n 8713 (tr ph tùng và b ph n ph tr c a nhóm 8713) Chương 9004 10 00 Kính râm 90 Chương 9101 ng h eo tay, ng h b túi... 91 9102 ng h eo tay, ng h b túi... khác... 9103 ng h có l p máy ng h cá nhân... 9105 ng h các lo i khác (tr máy o th i gian hàng h i và máy tương t ) Chương 9401 Gh ng i... 94 9401 30 00 - Gh quay có i u ch nh cao 9401 40 00 - Gh ... có th chuy n thành giư ng 9401 50 00 - Gh b ng song mây, li u gai, tre ho c các nguyên li u tương t - Gh khác, có khung b ng kim lo i 9401 61 00 -- ã nh i m 9401 69 00 -- Lo i khác - Gh khác, có khung b ng kim lo i 9401 71 00 -- ã nh i m 9401 79 00 -- Lo i khác 9401 80 00 - Gh khác:
 12. 9403 dùng (giư ng, t bàn, gh ...) khác và các ph tùng c a chúng 9403 10 00 - dùng b ng kim lo i ư c s d ng trong văn phòng 9403 20 00 - dùng b ng kim lo i khác 9403 30 00 - dùng b ng g s d ng trong văn phòng 9403 40 00 - dùng b ng g s d ng trong nhà b p 9403 50 00 - dùng b ng g s d ng trong phòng ng 9403 60 00 - dùng b ng g khác 9403 70 00 - dùng b ng plastic 9403 80 00 - dùng b ng v t li u khác... 9404 Khung m giư ng; các m t hàng thu c b giư ng... 9405 n các lo i, k c èn pha và èn sân kh u... 9405 10 - B ph n èn chùm và èn i n tr n ho c èn i n tư ng khác... 9405 10 20 -- B èn huỳnh quang 9405 10 90 -- Lo i khác 9405 20 - èn bàn, èn giư ng ho c èn cây dùng i n 9405 20 90 -- Lo i khác 9405 30 00 - B èn dùng cho cây nô en 9405 50 - èn và b èn không dùng i n 9405 50 20 -- èn bão 9405 50 30 -- èn d u khác 9405 50 90 -- Lo i khác Chương 9504 V t phNm dùng cho gi i trí 95 9505 M t hàng dùng trong l h i, h i trá hình Chương 9603 21 00 -- Bàn ch i ánh răng 96 9603 29 00 -- Lo i khác 9603 90 00 -- Lo i khác 9605 00 00 B du l ch dùng cho v sinh cá nhân, b khâu...
 13. 9613 B t l a châm thu c lá và các b t l a khác... 9614 TNu hút thu c s i các lo i và tNu hút xì gà ho c thu c lá i u 9615 Lư c, trâm cài tóc và các lo i tương t ... 9617 00 10 - Phích chân không và các lo i bình chân không khác có kèm v PH L C S 2 HÀNG HOÁ NH P KH U CÓ GI Y PHÉP C A B THƯƠNG M I (Kèm theo Thông tư s 05/2000/TT-BTM ngày 21 tháng 02 năm 2000 c a B Thương m i) 1. G ch p, lát Ceramíc và Granít có kích thư c t 4000 mm x 400 mm tr xu ng và lo i có 1 trong 2 c nh t 400 mm tr xu ng, 2. Xi măng Pooc lăng theo các tiêu chuNn: + Xi măng Pooc lăng tr ng (TCVN 5691 - 1992); + Xi măng Pooc lăng (TCVN 2682: 1999); + Xi măng Pooc lăng h n h p (TCVN 6260: 1997); + Xi măng Pooc lăng puzôlan (TCVN 4033: 1995); + Xi măng Pooc lăng b n sun phát (TCVN 6067: 1995); + Xi măng Pooc lăng ít to nhi t (TCVN 6069: 1995); + Xi măng Pooc lăng x h t lò cao (TCVN 4314 - 86); + Xi măng Pooc lăng s n xu t t m sóng amiăng - xi măng (TCXD 167 - 89); Ngoài xi măng Pooc lăng tr ng có m u tr ng, còn các lo i xi măng khác v i các c tính k thu t ã nêu trên có m u xám, xanh xám, en xám, nâu xám.... Clinker 3. Kính màu, kính tr ng ph ng có dày t 1,5 - 12mm (không bao g m các lo i kính hoa, kính nhi u l p, kính an toàn, kính c t thép). 4. Gi y các lo i: - Gi y in báo mã s 4801 trong bi u thu xu t nh p khNu.
 14. - Gi y in, gi y vi t không tráng ph n mã s 4802 trong bi u thu xu t nh p khNu. 5. M t s ch ng lo i thép xây d ng: 5.1. Thép xây d ng trong trơn t φ6 á 40 mm. 5.2. Thép xây d ng tròn gai ( t, v n, gân, xo n) t φ10 á 40 mm. 5.3. Thép góc u (V), góc l ch (L) 20 á 125 mm. 5.4. Các lo i thép hình d ng C (U), I, H t 160 mm tr xu ng. 5.5. Các lo i thép ng hàn: en, m k m t φ14 á φ115 mm. 5.6. Thép lá m k m ph ng, dày t 0,25 - 0,55 mm, chi u dài n 3.500 mm; thép lá m k m d ng múi; thép lá m màu d ng múi. 5.7. Các lo i dây thép thư ng: en m m, en c ng, dây m k m, dây thép gai và lư i B40. 6. D u th c v t tinh ch d ng l ng g m: d u l c, v ng, u tương, d u c . 7. ư ng tinh luy n, ư ng thô. 8. Xe hai bánh, ba bánh g n máy nguyên chi c và linh ki n l p ráp ng b SKD, CKD; máy, khung xe hai bánh, ba bánh g n máy các lo i không ng b . 9. Ô tô t 16 ch ng i tr xu ng. Ghi chú: Các doanh nghi p ch ư c ký h p ng nh p khNu m t hàng thu c Danh m c này khi ã có gi y phép nh p khNu c a B Thương m i.
Đồng bộ tài khoản