Thông tư số 05/2000/TT-BTS về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
91
lượt xem
31
download

Thông tư số 05/2000/TT-BTS về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 05/2000/tt-bts về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do bộ thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 09/2000/nq-cp ngày 15/6/2000 của chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2000/TT-BTS về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Bộ thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/TT-BTS Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ C A B THU S N S 05/2000/TT-BTS NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N NGHN QUY T 09/2000/NQ-CP NGÀY 15/6/2000 C A CHÍNH PH V M T S CH TRƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH V CHUY N DNCH CƠ C U KINH T VÀ TIÊU TH S N PH M NÔNG NGHI P Ngày 15/6/2000 Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 09/2000/NQ-CP v m t s ch trương và chính sách v chuy n d ch cơ c u kinh t và tiêu th s n phNm nông nghi p. V lĩnh v c thu s n, B Thu s n hư ng d n th c hi n như sau: I. CHUY N DNCH CƠ C U KINH T THU S N THEO NGÀNH HÀNG VÀ THEO VÙNG SINH THÁI: 1. Trong 10 năm t i kinh t thu s n c n phát tri n theo nh hư ng sau: u tư phát tri n m nh m Ngành Thu s n trong các lĩnh v c: khai thác, nuôi tr ng, ch bi n, d ch v c bi t là nuôi tr ng thu s n theo hư ng phát tri n b n v ng, chú tr ng tăng nhanh kim ng ch xu t khNu ti n n m t ngh cá hi n i có s c c nh tranh và hi u qu cao trong kinh t th trư ng, k t h p gi a s phát tri n phù h p v i c thù sinh thái và kinh t xã h i c a các vùng, các a phương trên cơ s l i ích toàn c c trong các chương trình th ng nh t nh m t m c tiêu t ng quát kinh t - xã h i ngành như sau: - T ng s n lư ng thu s n năm 2005 t 2.450.000 t n, năm 2010 t 3.400.000 t n. Trong ó: + Khai thác h i s n năm 2005 t 1.300.000 t n, năm 2010 t 1.400.000 t n. + Nuôi tr ng thu s n năm 2005 t 1.150.000 t n, năm 2010 t 2.000.000 t n. - Giá tr kim ng ch xu t khNu năm 2005 t 2,5 t USD, năm 2010 t 3,5 t USD. - Thu hút lao ng năm 2005 là 4 tri u ngư i, năm 2010 là 4,4 tri u ngư i. a) phát tri n m nh m nuôi tr ng thu s n trư c h t ph i qui ho ch l i cơ c u s d ng t ai. Nh ng vùng t có i u ki n ưa nư c m n vào và i u ki n nuôi thu s n thì khuy n khích nhân dân chuy n i sang nuôi tôm và các lo i h i s n. Tuy nhiên tuỳ theo i u ki n sinh thái, môi trư ng, th như ng và kh năng thu l i c a
 2. t ng vùng và a phương mà có phương th c t ch c nuôi tr ng cho phù h p như: nuôi thâm canh, nuôi bán thâm canh, nuôi luân canh m t v lúa m t v tôm ho c cá, nuôi thu s n k t h p v i tr ng r ng, nuôi sinh thái ho c làm vư n. - Vùng nuôi tôm ph i ư c qui ho ch sao cho: + Có th hình thành các c m dân cư d dàng cho vi c xây d ng các công trình giao thông, cung c p nư c sinh ho t, cung c p i n và các cơ s h t ng văn hoá, giáo d c, y t khác. Nh ng vùng này nên ư c khoanh bao ch ng lũ l t và xây d ng cơ s h t ng hoàn ch nh b o m n nh i s ng nhân dân, yên tâm s n xu t. + Các vùng nuôi luân canh và nuôi ghép ph i ư c xác nh h th ng tư i tiêu h p lý sao cho s n xu t b n v ng trên cơ s ngư - nông - lâm k t h p. + Nh ng vùng chuyên canh tôm ph i ư c qui ho ch b trí theo hư ng thâm canh và ph i có h th ng thu l i, c ng, kênh, mương h p lý m b o cung c p ngu n nư c t t, ư c x lý trư c khi ưa vào ao nuôi và x lý nư c th i, ch t th i sau khi nuôi. + Các vùng t ư t, t hay b úng l t trong mùa mưa không c y tr ng ư c nên t ch c nuôi thu s n. Cũng gi ng như nuôi tôm tuỳ theo nh ng a th và kh năng cung c p nư c có th nuôi thâm canh, bán thâm canh ho c nuôi k t h p v i tr ng lúa, tr ng cây ăn qu và rau màu. Vi c quy ho ch các trang tr i nuôi l n trên 100 ha s ư c Nhà nư c h tr t v n ngân sách xây d ng cơ s h t ng, h th ng ê bao, ư ng giao thông và ư ng i n. - Nhà nư c TW và a phương h tr xây d ng qui ho ch t ng th , qui ho ch chi ti t các khu v c nuôi tr ng thu s n l n trên 100 ha. b) Phát tri n v ng ch c và nâng cao hi u qu ánh b t h i s n xa b , chuy n i cơ c u ngh nghi p và b o v ngu n l i h i s n vùng g n b . Trên cơ s xác nh l i ngh nghi p và l c lư ng ánh b t g n b các a phương l p d án chuy n i l c lư ng lao ng ánh cá dư th a sang nuôi tr ng thu s n. Nhà nư c h tr b ng tín d ng ưu ãi cho vi c phát tri n nuôi bi n, nuôi trên các vùng c n cát cho nh ng ngư dân chuy n ngh khai thác g n b sang nuôi thu s n. c) T p trung hoàn thi n h th ng cơ s h u c n và d ch v cho ngh khơi t p trung các trung tâm ngh cá như: Cát Bà (H i Phòng), Thu n Phư c ( à N ng), Phư c T nh (Bà R a - Vũng Tàu), Sông c (Cà Mau), T c C u (Kiên Giang), Phan Thi t (Bình Thu n). 2. nh hư ng phát tri n theo các vùng sinh thái: a) Vùng ng b ng sông H ng và Qu ng Ninh: - Phát tri n nhanh nuôi tr ng thu s n nư c ng t, nư c l và nuôi bi n. + Vùng nư c ng t: phát tri n nuôi cá ao h nh theo h VAC. Phát tri n nuôi cá ru ng trũng theo 2 cách: luân canh 1 v lúa, 1 v cá. Chuy n ru ng úng trũng thành ao, vư n nuôi cá tr ng cây và chăn nuôi gia súc gia c m. Tr ng tâm là các t nh B c Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Nam nh, Hà Nam, Ninh Bình, thành ph Hà N i...
 3. i tư ng nuôi là cá qu , cá chép, cá trôi, cá chim tr ng, cá tr m, cá rô phi ơn tính, tôm càng xanh... + Nuôi nư c l : nuôi bán thâm canh tôm he, tôm r o, nuôi qu ng canh c i ti n cua b và m t s loài cá, rong câu, nhuy n th Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình. Tri n khai các d án nuôi tôm công nghi p các a phương như Yên Hưng (Qu ng Ninh), Sơn (H i Phòng), Giao Thu , Nghĩa Hưng (Nam nh), Thái Thu (Thái Bình), Kim Sơn (Ninh Bình). + Nuôi bi n: nuôi k t h p v i b o v ngu n l i và nuôi sinh thái bi n. i tư ng nuôi là cá song, cá giò, trai ng c, bào ngư, nuôi nhuy n th 2 m nh v các c a sông, hình th c nuôi l ng bè tr ng tâm là Bái T Long và vùng m c a H Long (Qu ng Ninh), Cát Bà (H i Phòng). - Ti p t c u tư ng b cho khai thác h i s n xa b . H n ch vi c óng m i tàu lư i kéo xa b . Gi m khai thác h i s n g n b , phát tri n khai thác xa b t i các ngư trư ng V nh B c B . Chuy n i cơ c u ngh lư i kéo s tàu có công su t dư i 200 cv sang ngh vây có kiêm ngh như câu, ch p m c cho phù h p khai thác t i ngư trư ng này. C i ti n các m u lư i kéo cho phù h p tăng t c kéo lư i. - Gi m d n và ti n t i c m h n các tàu lư i kéo có công su t nh khai thác vùng ven b . Tăng kích thư c m t lư i kéo tôm, lư i vây b o v các loài thu s n chưa trư ng thành. - u tư xây d ng cơ s h t ng cho ngh cá vùng này theo nh hư ng: u tư phát tri n cơ s h t ng các a phương ven bi n, nh t là trung tâm ngh cá Cát Bà (H i Phòng). S d ng có hi u qu các c ng cá, c ng o ti n tiêu ã xây d ng t i B ch Long Vĩ, Cát Bà có kh năng áp ng cho nh ng nhu c u khai thác khơi, c ng c các c ng cá c a T ng công ty thu s n H Long, Hòn Gai, CNm Ph , Ninh Cơ, tăng kh năng d ch v khai thác h i s n v nh B c B . u tư khu neo u phòng tránh trú bão Sơn (H i Phòng). + Ny nhanh ti n chuy n giao công ngh s n xu t gi ng tôm sú, tôm r o cho các thành ph n kinh t . + Quy ho ch nâng c p 9 xí nghi p ông l nh hi n có, tăng nhanh giá tr kim ng ch xu t khNu vào năm 2005. + Nâng c p các trung tâm gi ng nư c ng t, l , m n c a Vi n Nghiên c u nuôi tr ng Thu s n I; Trung tâm gi ng Phú T o (H i Dương); Quí Kim, Cát Bà (H i Phòng) thành nh ng trung tâm gi ng qu c gia. Xây d ng h th ng tr i gi ng c p I trong h th ng tr i gi ng qu c gia c a các t nh, thành ph ch ng cung c p gi ng có ch t lư ng ph c v cho nuôi nư c ng t, l , bi n. + Xây d ng tr m quan tr c và c nh báo môi trư ng t i H i Phòng. + Tăng cư ng năng l c nghiên c u khoa h c cho Vi n Nghiên c u H i s n, xây d ng Tr m nghiên c u sinh v t bi n v nh B c B t i Qu ng Ninh.
 4. - Trung tâm d ch v h u c n ch bi n và thương m i thu s n vùng này là H i Phòng, Qu ng Ninh, Hà N i. + Xây d ng ch cá Hà N i, ch cá s ng B c Giang, Ph Lý cung c p cá s ng cho Hà N i. + Xây d ng ch cá trên bi n Thanh Lân (Qu ng Ninh). b. Vùng B c Trung B : - Phát tri n m nh nuôi tr ng thu s n m n, l theo mô hình bán thâm canh t năng su t 1 - 1,5 t n/ha, và nuôi tôm công nghi p Hoàng Hoá (Thanh Hoá), Quỳnh Lưu (Ngh An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Qu ng Tr ch (Qu ng Bình), Vĩnh Linh (Qu ng Tr ). C i t o, nâng c p và xây d ng các tr i gi ng h i s n c p I trong h th ng tr i gi ng qu c gia c a các t nh mb o gi ng có ch t lư ng cho nuôi. Qui ho ch chuy n i t ven bi n sang phát tri n nuôi tr ng thu s n. u tư h th ng thu l i c bi t cho vùng nuôi phù h p v i vùng t cát c a các t nh Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr . Phát tri n nuôi thu s n các huy n mi n núi. Chú ý cung c p gi ng cho các huy n mi n núi. - Ti p t c u tư ng b cho chương trình khai thác h i s n xa b . H n ch vi c óng m i tàu khai thác h i s n xa b . Chuy n i m t s tàu dư i 200 cv ang làm ngh lư i kéo ho t ng kém hi u qu sang các ngh vây, câu. Chú ý u tư cho d ch v h u c n ngh cá. ưa vào s d ng các c ng ã xây d ng như C a H i (Ngh An) Xuân Ph (Hà Tĩnh), sông Gianh (Qu ng Bình). KhNn trương xây d ng ưa vào s d ng các c ng cá, b n cá L ch H i, L ch B ng (Thanh Hóa), Nh t L (Qu ng Bình), C n C (Qu ng Tr ). u tư khu v c phòng tránh trú bão L ch Trư ng (Thanh Hoá), C a Tùng (Qu ng Tr ), C a Sót (Hà Tĩnh). Nâng c p các c ng và các b n cá hi n có. C ng c , nâng c p các xí nghi p ch bi n h i s n hi n có theo h th ng qu n lý ch t lư ng ngành, i m i công ngh ch bi n có s n phNm ch t lư ng cao ph c v cho yêu c u xu t khNu và tiêu dùng n i a. c. Vùng duyên h i Nam Trung B : - V nuôi tr ng thu s n. V i ưu th c a i u ki n t nhiên, và s lư ng các tr i tôm gi ng chi m kho ng 70% s tr i gi ng tôm toàn qu c và có ưu th nuôi tôm sú, nuôi thu s n l ng bè trên bi n, phát tri n m nh ngh nuôi nư c l , nuôi bi n theo hư ng: + Quy ho ch nuôi tr ng thu s n vùng Phá Tam Giang, C u Hai và hình thành các d án nuôi tr ng thu s n Phú Duyên, Qu ng Công, Vinh Hưng, Phú Xuân, L c Vinh, Phú Vang (Th a Thiên Hu ); Hoà Vang ( à N ng); Núi Thành, Tam Kỳ, Duy Vinh, Duy Xuyên th xã H i An (Qu ng Nam). + Xây d ng khu nuôi tôm công nghi p Liên Chi u, Ngũ Hành Sơn, Hoà Vang ( à N ng); Núi Thành, Duy Xuyên, th xã H i An, Tam Kỳ (Qu ng Nam); Tư Nghĩa (Qu ng Ngãi); Châu Me, T nh Hoà, Cà Ninh, Bình Sơn, Phù Cát, Phù M , Qui Nhơn
 5. (Bình nh); Tuy Hoà, Sông C u (Phú Yên); Nha Trang, Ninh Thu n, Cam Ranh (Khánh Hoà); Ninh H i, Ninh Phư c, Phan Rang (Ninh Thu n); Hàm Tân, Tuy Phong, Phan Thi t (Bình Thu n). + u tư xây d ng Trung tâm gi ng h i s n Qu c gia Khánh Hoà. Xây d ng Trung tâm ki m d ch thu s n mi n Trung (Nha Trang). C i t o, nâng c p các tr i gi ng h i s n c p I trong h th ng tr i gi ng Qu c gia c a các t nh. + Phát tri n nuôi thu s n l ng bè trên bi n Hu , à N ng, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thu n. Phát tri n h th ng nuôi tôm trên các c n cát. + Xây d ng Nhà máy s n xu t th c ăn nuôi tôm Hu và m t s cơ s khác Khánh Hoà, Bình Thu n. - V khai thác: + Ti p t c u tư ng b cho Chương trình khai thác h i s n xa b , l a ch n ch u tư có kinh nghi m, có k thu t và có v n phát tri n i tàu câu khai thác khu v c Trư ng Sa và DK1. u tư các công trình c ng và b n cá, d ch v h u c n, ào t o lao ng, khu neo u tránh trú bão cho tàu thuy n. + Nâng c p các c ng và b n cá hi n có: C ng cá Thu n An, c ng cá Qu n 3 - à N ng, c ng cá Qui Nhơn. ưa vào s d ng c ng cá Thu n Phư c. Ti p t c kh i công xây d ng c ng cá và b n cá Kỳ Hà, C a i, Tam Kỳ (Qu ng Nam); b n cá Sa Kỳ (Qu ng Ngãi), Cù Lao Xanh (Bình nh), Hòn R (Khánh Hoà), Vũng Rô (Phú Yên), Ninh Ch (Ninh Thu n); Phan Rí, C a Hàm Tân (Bình Thu n), Cù Lao Chàm (Qu ng Nam). Xây d ng khu neo u trú bão cho tàu thuy n ho t ng ngh cá: Hoà Duân (Th a Thiên Hu ), Th Quang ( à N ng); Lý Sơn, Sa Huỳnh (Qu ng Ngãi). - V ch bi n. u tư nâng c p Nhà máy ch bi n thu s n Qu ng Ngãi. Xây m i Nhà máy ông l nh Phú L c. Nâng c p cơ s ch bi n Th y s n Thu n An, Sông Hương (Hu ), Khánh Hoà, Bình Thu n tăng lư ng s n phNm ch bi n xu t khNu. u tư m r ng Nhà máy ông l nh 32 c a công ty Thu n Phư c và Nhà máy ông l nh 131 c a công ty liên doanh ch bi n hàng xu t khNu à N ng, Nhà máy ch bi n thu s n Minh Quang, Xí nghi p ch bi n Th Quang thu c công ty Phư c Ti n ( à N ng), Công ty Thu s n Qu ng Ngãi, Công ty TNHH Qu ng Nam, Công ty XNK Bình Thu n. Trung tâm ngh cá khu v c này là à N ng và Bình Thu n. d. Vùng ông Nam B : ây là vùng kinh t có kh năng tăng trư ng nhanh, là trung tâm l n v ch bi n xu t khNu, d ch v thương m i thu s n, tr ng i m là thành ph H Chí Minh và Bà R a - Vũng Tàu. Vì v y hư ng phát tri n c a vùng này c n t p trung vào d ch v h u c n như xây d ng c ng cá, ch cá, trong ó, xây d ng ch cá qu c t thành ph H Chí Minh thành trung tâm d ch v thương m i l n nh t khu v c phía Nam.
 6. - V nuôi tr ng thu s n: ch y u là phát tri n nuôi cá trên bi n b ng l ng bè, nuôi nhuy n th , nuôi tôm sú Bà R a - Vũng Tàu, nuôi cá nư c ng t trong l ng trên các h ch a và nuôi tôm càng xanh thành ph H Chí Minh, Bình Phư c, ng Nai. S p x p, l a ch n các tr i gi ng thu s n hi n có nâng c p c i t o thành tr i gi ng thu s n nư c ng t, gi ng h i s n c p I trong h th ng tr i gi ng Qu c gia c a các t nh có gi ng cung c p cho phong trào nuôi. Ti p t c u tư nâng c p Vi n nghiên c u nuôi tr ng thu s n II, u tư xây d ng Trung tâm gi ng h i s n Qu c gia, Tr m quan tr c và c nh báo môi trư ng Vũng Tàu. - V khai thác h i s n: phát huy th m nh c a i tàu khai thác h i s n xa b hi n có khai thác vùng bi n Trư ng Sa và DK1. Phát tri n công nghi p óng tàu t i Bà R a - Vũng Tàu, qu n lý s d ng có hi u qu c ng cá Cát L , B n m Côn o và các c ng cá khác làm d ch v h u c n cho khai thác h i s n xa b . u tư cho khu phòng tránh trú bão Côn o. Xây d ng các i t u công ích c a T ng công ty H i s n Bi n ông, c a quân ch ng h i quân ph c v h u c n cho khu v c Trư ng Sa và DK1. - V ch bi n: ây là trung tâm ch bi n l n trong th i gian t i c n nâng c p m t s xí nghi p ch bi n, chú tr ng t p trung s n xu t lo i s n phNm có ch t lư ng cao cung ng cho siêu th và xu t khNu, gia tăng s n lư ng xu t khNu tươi s ng ra t t c các th trư ng Bà R a - Vũng Tàu và Thành ph H Chí Minh. Xây d ng ch cá, siêu th h i s n và cơ s ki m nghi m v sinh thu s n thành ph H Chí Minh. e. Vùng ng b ng sông C u Long: ây là vùng quan tr ng nh t i v i s phát tri n c a ngành thu s n, có s n lư ng và kim ng ch xu t khNu thu s n l n nh t c nư c, có kh năng phát tri n thu s n toàn di n v khai thác, nuôi tr ng, ch bi n, thương m i và d ch v . Qui ho ch chuy n i kho ng 500.000 ha di n tích t trũng, t nhi m m n c a các t nh khu v c này sang nuôi tôm sú, song ây c n nhanh chóng u tư ng b phù h p v i bư c chuy n i nh t là xây d ng các cơ s s n xu t gi ng phòng tr d ch b nh v s n xu t th c ăn... - V nuôi tr ng thu s n: xây d ng h th ng thu l i kênh máng phát tri n nuôi tôm công nghi p, nuôi tôm v i các hình th c phù h p v i i u ki n sinh thái các t nh Long An, B n Tre, Trà Vinh, Ti n Giang, B c Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang. Phát tri n nuôi nhuy n th Ti n Giang, Kiên Giang, B n Tre, phát tri n nuôi thu s n ru ng trũng Cà Mau, B c Liêu, Long An. Phát tri n nuôi tôm càng xanh Vĩnh Long, M Tho, B n Tre, Ti n Giang; nuôi cá bè An Giang, ng Tháp, C n Thơ. C i t o, nâng c p ho c xây d ng các tr i gi ng c p I v h i s n và gi ng thu s n nư c ng t (trong h th ng tr i gi ng Qu c gia), khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n gi ng theo qui ho ch mb o gi ng nuôi tr ng thu s n.
 7. - V khai thác: H n ch vi c gia tăng các tàu khai thác h i s n xa b , ch óng m i thay th tàu h ng, cũ; u tư ti p và có các gi i pháp h u hi u các tàu óng b ng ngu n v n kh c ph c h u qu cơn bão s 5 (1997) ho t ng có hi u qu . C ng c các cơ s óng s a tàu thuy n, xây m i và nâng c p các b n cá, c ng cá: Trong ó có c ng cá Hòn Khoai, Sông c (Cà Mau), Tr n , Gành Hào (B c Liêu), Ba Tri (B n Tre), Láng Chim, nh An (Trà Vinh); Vàm Láng, M Tho (Ti n Giang), Nhà Mát (B c Liêu); Dương ông, X o Nhào, Ba Ròn, An Th i, Phú Qu c, Th Chu, T c C u (Kiên Giang) ph c v cho khai thác xa b . u tư khu v c phòng tránh trú bão: Hòn Chu i (Cà Mau), Hòn Ngang (Kiên Giang). - T ch c hình thành ch cá trên bi n Kiên H i - Kiên Giang. - V ch bi n: i m i thi t b , m r ng, nâng c p các Nhà máy ch bi n trong vùng m b o cho ch bi n nhi u lo i s n phNm ph c v cho xu t khNu và n i a. g) Vùng Tây Nguyên: Phát tri n nuôi cá ao theo mô hình VACR, nuôi cá nư c ch y, nuôi cá l ng trên các h ch a, sông và nuôi cá xen canh trên ru ng c y lúa nư c nh m áp ng tiêu dùng t i ch m b o nhu c u th c phNm. i tư ng nuôi ch y u là cá truy n th ng và cá có giá tr kinh t cao như: cá chép lai, cá rô phi,... Chú tr ng qui ho ch nuôi h ch a, chuy n d n sang nuôi công nghi p các i tư ng xu t khNu. C i t o, nâng c p các tr i cá gi ng c a các t nh trong vùng, hình thành tr i gi ng c p I trong h th ng tr i gi ng qu c gia nh m cung c p gi ng có ch t lư ng cho dân nuôi, nh t là dân vùng sâu, vùng xa. Chú ý u tư d ch v h u c n cho nuôi tr ng thu s n và công ngh b o qu n và v n chuy n phân ph i s n phNm cho toàn khu v c. h) Vùng trung du và vùng mi n núi phía B c: Phát tri n nuôi cá theo mô hình VAC, nuôi cá nư c ch y, nuôi cá l ng trên các h ch a trên sông v i các i tư ng cá nuôi truy n th ng: mè, trôi, tr m, chép, rô phi. T ng bư c b sung các i tư ng có giá tr kinh t cao nuôi trong ao, h t o ra s n phNm hàng hoá xu t khNu. C i t o nâng c p các tr i cá gi ng các t nh có ngh cá phát tri n thành các tr i gi ng thu s n c p I trong h th ng tr i gi ng qu c gia, hình thành các tr i s n xu t, tr i ương nuôi cá gi ng nh m cung c p gi ng t i ch cho vùng nuôi. Chú ý u tư cho d ch v h u c n, cho nuôi tr ng và công ngh b o qu n v n chuy n ph c v cho phân ph i s n phNm. II. M T S CH TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH TĂNG KH NĂNG TIÊU TH S N PH M THU S N, THÚC Y S N XU T PHÁT TRI N: 1. ng d ng r ng rãi thành t u khoa h c - công ngh m i vào s n xu t thu s n: a. V nuôi tr ng thu s n:
 8. - Giao cho Vi n Kinh t và Quy ho ch Thu s n k t h p v i các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có qu n lý thu s n) i u tra nghiên c u, l p quy ho ch phát tri n nuôi tr ng thu s n trên các lo i hình m t nư c thu c các vùng nư c m n, l và nư c ng t. Các Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n I, II, Trung tâm Nghiên c u thu s n III, Trung tâm Khuy n ngư Trung ương, và Trung tâm Khuy n ngư, Khuy n nông các t nh ph i h p v i các cơ quan nghiên c u và ào t o ngoài ngành liên quan t ch c chuy n giao các công ngh sinh h c cho các t ch c, h gia ình, cá nhân s n xu t thu s n nh m khai thác s d ng có hi u qu các lo i t m t nư c ( c bi t là các eo v nh, m phá ven bi n, ru ng trũng và h ch a), thông qua các mô hình nuôi (nuôi ghép, nuôi ơn, nuôi xen canh) v i các hình th c nuôi thích h p (nuôi cá ao h nh , nuôi cá nư c ch y, nuôi cá ru ng, nuôi cá l ng bè ăng ch n và nuôi công nghi p). - Các Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n I, II, Trung tâm Nghiên c u thu s n III, Trung tâm Khuy n ngư Trung ương và các t nh ph i h p v i các cơ quan nghiên c u và ào t o ngoài ngành liên quan s d ng kinh phí nghiên c u khoa h c và kinh phí khuy n ngư hàng năm u tư nghiên c u hoàn thi n công ngh nuôi thu s n thương phNm (nư c l , nuôi bi n, nuôi nư c ng t) v i các mô hình năng su t khác nhau, i tư ng là các loài có giá tr kinh t như (tôm sú, tôm r o, cá b p, cua bi n, cá ba sa, cá tra, rô phi ơn tính, tôm càng xanh, lươn, ba ba, tôm hùm, trai ng c, bào ngư, cá song, cá vư c, cá h ng...). ng d ng công ngh c a nư c ngoài vào nuôi bán thâm canh, thâm canh, nuôi công nghi p các i tư ng có giá tr cao và xu t khNu, ti n t i trang b t ng hoá trong công ngh nuôi nâng cao năng su t, h giá thành, m b o v sinh an toàn môi trư ng nuôi và v sinh an toàn th c phNm. - Nghiên c u, quy ho ch xây d ng hoàn ch nh h th ng tr i gi ng qu c gia, h th ng các tr i gi ng qu c gia c p I, t o ra m ng lư i tr i gi ng r ng kh p trong toàn qu c. Áp d ng công ngh sinh h c (di truy n, lai t o, ch n gi ng) t o ra gi ng m i năng su t cao, kháng b nh, ch t lư ng s n phNm t t. Khuy n khích t o i u ki n m i thành ph n kinh t tham gia s n xu t gi ng thu s n nhân t o ch t lư ng cao, s ch b nh, ph c v tho mãn cho nuôi tr ng thu s n trong nư c, tái t o ngu n l i và xu t khNu. i v i m t s loài có giá tr kinh t cao chưa s n xu t ư c gi ng thì nh p khNu công ngh ho c thuê chuyên gia nư c ngoài s n xu t gi ng áp ng yêu c u s n xu t. - Các Vi n Nghiên c u Nuôi tr ng thu s n I, II, Trung tâm Nghiên c u thu s n III ph i h p v i các trư ng i h c trong và ngoài ngành, Vi n V sinh d ch t , Vi n Thú y Trung ương nghiên c u và s n xu t các lo i thu c, vacxin và phương pháp phòng tr b nh tôm, cá và các loài thu cs n m b o an toàn d ch b nh cho nuôi tr ng thu s n. - Vi n nghiên c u nuôi tr ng thu s n I, II, Trung tâm nghiên c u thu s n III k t h p v i các cơ s s n xu t th c ăn thu s n, cơ s s n xu t th c ăn chăn nuôi ph i h p v i các cơ quan nghiên c u và ào t o ngoài ngành liên quan nghiên c u hoàn thi n công ngh s n xu t th c ăn cho các loài nuôi ng t, l , bi n, nh t là th c ăn phù h p v i giai o n phát tri n c a u trùng nhuy n th , giáp xác và giai o n phát tri n c a cá b t thu c các loài cá bi n có giá tr kinh t cao, nâng cao t l s ng c a gi ng sinh s n nhân t o. b. V khai thác thu s n:
 9. - Nghiên c u i u tra xác nh ngu n l i h i s n vùng xa b , các vùng h i s n tr ng i m, phân b t p trung; t p tính sinh h c, quy lu t di cư và bi n ng c a các i tư ng khai thác; xây d ng m t s khu v c b o t n sinh v t bi n; các vùng c m và h n ch khai thác h i s n (nh t là các loài quý hi m, i tư ng h i s n quan tr ng ph c v phát tri n ngh nuôi bi n); th c nghi m các công ngh khai thác phù h p có cơ s khoa h c cho vi c phát tri n i tàu khai thác h i s n xa b . - Nghiên c u, c i ti n m t s ngh khai thác h i s n ven b quan tr ng hi n có (như: lư i kéo tôm, cá, lư i áy, lư i vây, lư i vó, lư i mành) gi m khai thác tôm, cá chưa trư ng thành và m t s i tư ng c m khai thác b o v ngu n l i. Ti n hành trang b máy nh v , máy dò cá, máy thông tin liên l c cho tàu thuy n m t s ngh cá. Trang b t i thu l c thu dây, kéo lư i cho m t s ngh (lư i kéo cá, tôm, lư i vây rút chì, lư i rê) gi m cư ng lao ng và tăng th i gian s n xu t. - i v i công ngh khai thác h i s n xa b : Tăng cư ng nghiên c u c i ti n k t c u ngư c , phương pháp ánh b t, trang b máy t i truy n ng thu l c, s d ng máy i n t hàng h i, dò cá, thông tin liên l c hi n i, nghiên c u công ngh b o qu n s n phNm thu s n dài ngày trên bi n. Kiêm ngh m r ng ph m vi ánh b t, nâng cao năng su t ánh b t, tăng th i gian s n xu t trên bi n, t p trung vào m t s ngh (lư i kéo cá áy, lư i vây rút chì, lư i rê, câu ng , lư i ch p m c). - Nh p m t s công ngh c a nư c ngoài khai thác cá ng , cá n i khác, s d ng chà r o di ng d cá t p trung, phát tri n lư i kéo cá ho t ng sâu trên 100 m nâng cao năng su t khai thác, ch t lư ng và a d ng hoá s n phNm. Các n i dung khoa h c v khai thác h i s n nêu trên giao cho Vi n nghiên c u h i s n H i Phòng và ph i h p v i trư ng i h c Thu s n Nha Trang th c hi n b ng ngu n kinh phí s nghi p khoa h c hàng năm và ngu n kinh phí Nhà nư c c p ph c v cho chương trình khai thác h i s n xa b . c. V ch bi n thu s n: - Giao cho Vi n nghiên c u h i s n H i Phòng k t h p v i cơ quan khác và các cơ s ch bi n thu s n b ng v n s nghi p nghiên c u áp d ng công ngh b o qu n sau thu ho ch như: các công ten nơ l nh trong các quá trình thu gom, b o qu n v n chuy n nguyên li u n khi ch bi n; trang b h m tàu cách nhi t và h m tàu l nh trên các tàu ánh cá xa b , s n xu t á vNy b ng nư c bi n trên tàu. T ch c h th ng ch cá công nghi p có nhà che và h th ng b o qu n nguyên li u, xây d ng các c ng cá, phát tri n lo i tàu d ch v thu gom, sơ ch s n phNm trên tàu h n ch hao h t và tăng giá tr s n phNm sau thu ho ch. - Các doanh nghi p ch bi n xu t khNu thu s n b ng kinh phí c a mình i m i công ngh , thi t b . Nâng c p 80 cơ s ch bi n thu h i s n xu t khNu hi n có và xây m i 20 nhà máy ch bi n thu h i s n, áp d ng nh ng tiêu chuNn qu c t . ào t o và nâng cao tay ngh cho công nhân, nh p khNu công ngh ông r i (IQF) có công su t thích h p v i t ng vùng nguyên li u, áp d ng công ngh ch bi n Surimi t các loài cá t p có giá tr kinh t th p s n xu t ra các m t hàng thu s n t ch t lư ng cao. ưa h th ng qu n lý ch t lư ng theo GMP, SSOP và HACCP áp d ng i v i các cơ s ch bi n h i s n, áp d ng công ngh lưu gi và v n chuy n thu s n s ng (như ng ông).
 10. - Nh p khNu công ngh ch bi n, a d ng hoá m t hàng nâng cao giá tr c a s n phNm ông l nh, s n xu t m t hàng giá tr gia tăng (thi t b c p ông IQF, thi t b s n xu t á v y) có h th ng vi tính x lý nâng cao m c t ng hoá tăng năng su t, h giá thành s n phNm. d. Cơ khí và d ch v h u c n ngh cá: - T ch c h u c n d ch v trên bi n góp ph n nâng cao hi u qu các ngh khai thác h i s n xa b . Nghiên c u óng ư c tàu v thép có công su t 600 cv tr lên, ti p t c nghiên c u thi t k óng th ánh giá ch t lư ng, b n các v tàu b ng v t li u composit ho c v g phun ph composit thay th g óng tàu cá c nh và v a. - Ch t o thi t b chuy n ng thu l c cơ khí hoá thao tác m t s ngh khai thác h i s n, nh p m t s thi t b tiên ti n các năm sau s n xu t ư c lư i s i v i ch t lư ng cao, không ph i nh p thành phNm c a nư c ngoài, s n xu t các thi t b l nh cho ngành ch bi n thu s n, các trang thi t b dùng cho b o qu n và v n chuy n thu s n. - Ch t o và s n xu t các trang thi t b b o h lao ng, c u sinh, áp ng yêu c u v t tư ph c v khai thác, nuôi tr ng và b o qu n s n phNm thu s n. 2. T o thêm các ngu n l c phát tri n kinh t thu s n: - T ch c th c hi n t t nh ng chính sách v t ai theo qui nh c a Lu t t ai, giao quy n s d ng t m t nư c bãi b i, bãi cát ven bi n, h i o, m phá, các eo v nh, h ch a, sông l n v n còn b hoang ít s d ng cho các t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng vào vi c s d ng vào vi c phát tri n nuôi tr ng thu s n. Trên cơ s kinh t h , ti p t c phát tri n lo i hình kinh t trang tr i các h ch a, bãi b i m phá ven bi n g n s n xu t - ch bi n - tiêu th s n phNm phù h p v i t ng vùng, t ng a phương trong ph m vi toàn qu c. - Tăng cư ng h p tác, liên doanh liên k t, thành l p các h i ngh nghi p gi a các h s n xu t, các ch trang tr i, các thành ph n kinh t m r ng quy mô, tăng kh năng u tư v n, thu hút lao ng s n xu t ra hàng hoá thu s n có giá tr kinh t , g n k t s n xu t - xây d ng cơ s sơ ch ch bi n thu s n v i vi c giao lưu m r ng th trư ng tiêu th s n phNm trong và ngoài nư c. - T ch c ào t o phát tri n ngu n nhân l c thu s n cho các a phương, các vùng s n xu t, i tư ng là nh ng ngư i tham gia s n xu t thu s n trên ph m vi toàn qu c. Phát tri n các lo i hình ào t o, m các l p d y ngh , t p hu n chuy n giao công ngh theo chương trình khuy n ngư, hư ng d n k thu t t xa trên phương ti n thông tin i chúng, t ch c tham quan nâng cao tay ngh và trình chuyên môn, qu n lý, ti p th cho nh ng ngư i tham gia khai thác, nuôi tr ng, ch bi n và tiêu th s n phNm thu s n. 3. M r ng th trư ng tiêu th s n phNm thu s n: - Ph i tăng cư ng công tác thông tin th trư ng, nâng cao kh năng ti p th ; g n th trư ng v i s n phNm, th trư ng nư c ngoài v i th trư ng trong nư c; g n h p tác v i thương m i, quan h i ngo i v i trao i buôn bán xu t khNu hàng hoá thu s n; g n ch t lư ng hàng hoá, m u mã và a d ng hoá s n phNm, v sinh an toàn th c
 11. phNm thu s n v i yêu c u th hi u c a khách hàng nh p khNu (nh t là th trư ng M , EU, ông Âu, Nh t B n, Trung Qu c, H ng Kông, ài Loan...) n nh và m r ng th trư ng xu t khNu tiêu th s n phNm. - Công tác nghiên c u cũng ph i gi i thi u thông tin th trư ng. - T o i u ki n các cơ quan i di n c a nư c ngoài ti p xúc v i các nhà doanh nghi p Vi t Nam và các doanh nghi p thu s n trong nư c; i di n ngo i giao và tham tán thương m i Vi t Nam nư c ngoài n m b t ư c nh ng thông tin, gi i thi u và nâng cao v th các m t hàng thu s n Vi t Nam v i b n bè Qu c t . - Nâng cao hi u l c qu n lý Nhà nư c trong s phân công trách nhi m gi a B Thương M i, B Thu s n và U ban nhân dân các t nh trong vi c tiêu th s n phNm thu s n. Khuy n khích t o m i i u ki n các nhà doanh nghi p thu s n tham gia các h i ch trong nư c và Qu c t , ti p th gi i thi u các m t hàng truy n th ng, các ngành hàng, m t hàng ch t lư ng cao mà b n hàng ưa thích. ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn, nghi p v cho i ngũ cán b kinh doanh xu t nh p khNu thu s n. III. T CH C TH C HI N: 1. B thu s n giao cho V k ho ch và u tư - Vi n kinh t và Quy ho ch thu s n ph i h p v i S Thu s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn (có qu n lý thu s n) làm vi c v i S a chính, S K ho ch và u tư các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương rà soát l i ti m năng các lo i m t nư c hi n nay ang còn b hoang hoá, ru ng trũng c y lúa năng su t th p, bãi cát các vùng bãi ngang, t làm mu i kém hi u qu i u ch nh l i qui ho ch, xây d ng các d án phát tri n s n xu t thu s n theo hư ng chuy n d ch cơ c u kinh t phù h p v i t ng a phương, t ng vùng sinh thái nh m khai thác h t ti m năng s n có phát tri n nuôi tr ng thu s n, có phương án u tư h p lý. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n ph i có quy ho ch (theo Ch th 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 c a Chính ph , Thông tư 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n qu n lý các d án qui ho ch và văn b n 1050/TS-KH T và 1534/TS-KH T c a B Thu s n hư ng d n qu n lý các d án quy ho ch) và phương án u tư phát tri n ngh khai thác h i s n ven b , xa b , c i hoán các tàu ánh cá ven b , óng m i các tàu ánh cá xa b , t ch c s n xu t trên bi n, tiêu th s n phNm, d ch v h u c n; c i t o, nâng c p và xây d ng m i các cơ s ch bi n. 3. V Khoa h c Công ngh , V Ngh cá k t h p v i các Vi n, Trung tâm nghiên c u, các Trư ng i h c trong và ngoài ngành cùng v i Trung tâm khuy n ngư Trung ương; Trung tâm Khuy n ngư, Khuy n nông các t nh ào t o b i dư ng chuyên môn và nghi p v qu n lý; ti n hành nghiên c u, t ng k t kinh nghi m s n xu t v nh ng lĩnh v c s n xu t gi ng, nuôi và khai thác h i s n, s n xu t th c ăn và thu c thú y thu s n, phòng và ch a cho nuôi thu s n. Chuy n giao công ngh cho m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n thu s n. Trên ây là n i dung hư ng d n c a B thu s n th c hi n Ngh quy t 09/2000/NQ- CP ngày 15/6/2000 c a Chính ph . Trong quá trình th c hi n có gì vư ng m c
 12. ngh các a phương, các ơn v tr c thu c B , các nhà doanh nghi p quan tâm n thu s n ph n ánh k p th i v B Thu s n B Thu s n nghiên c u s a i và b sung. Nguy n Vi t Th ng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản