Thông tư số 05/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
5
download

Thông tư số 05/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng tại cảng biển Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2003/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2003/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 2003 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 05/2003/TT-BTC NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2003 HƯ NG D N X LÝ HÀNG HOÁ T N NG T I C NG BI N VI T NAM Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; gi i quy t hàng hoá t n ng không có ngư i nh n các c ng bi n, t o i u ki n nâng cao hi u qu ho t ng c a các c ng bi n; Theo ngh c a các a phương và các c ng bi n; sau khi trao i v i B Giao thông v n t i và B Thương M i, B Tài chính hư ng d n m t s i m v x lý hàng hoá t n ng phát sinh t i các c ng bi n Vi t Nam như sau: I- PH M VI, I TƯ NG ÁP D NG: 1. Thông tư này hư ng d n vi c x lý i v i hàng hoá t n ng t i c ng bi n Vi t Nam bao g m: Hàng quá th i h n lưu kho bãi không có ngư i nh n. Hàng th a so v i v n ơn. Hàng hoá ngoài lư c khai. Hàng t m g i nhưng không có ngư i nh n. Hàng xu t khNu b tr v , không có ngư i nh n. Hàng hoá do các i lý gi i phóng container, g i kho bãi c ng nhưng không có ngư i nh n. Hàng hoá do ngư i v n chuy n ư ng bi n lưu gi t i Vi t Nam b l i c ng bi n và ngư i v n chuy n có văn b n t b quy n lưu gi . Các lo i hàng hoá trên ư c coi là t n ng t i c ng bi n sau khi ã ư c C ng bi n thông báo cho Ch hàng ho c i lý n nh n ít nh t 3 l n trong th i h n 60 ngày nhưng không có ngư i n nh n ho c là 1 l n trong th i h n 5 ngày nhưng không có ngư i n nh n i v i hàng hoá ông l nh, th c phNm mau h ng, hoá ch t nguy hi m, c h i.
  2. 2. Thông tư này không áp d ng i v i các lo i hàng hoá sau: a. Hàng hoá do ngư i v n chuy n ư ng bi n lưu gi t i Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh s 55/1998/N -CP ngày 22/7/1998 c a Chính ph v x lý hàng hoá do ngư i v n chuy n ư ng bi n lưu gi t i Vi t Nam. b. Hàng hoá b t b , th t l c, nh m l n, quá th i h n khai h i quan mà không có ngư i n nh n theo quy nh t i i u 45 Lu t H i quan. II- T CH C X LÝ HÀNG HOÁ T N NG T I C NG BI N: 1. Thành l p H i ng x lý hàng hoá t n ng t i c ng bi n: T i các t nh, thành ph có c ng bi n, U ban nhân dân t nh, thành ph thành l p H i ng v x lý hàng t n ng t i c ng bi n, có th thành l p H i ng thư ng tr c ho t ng theo hình th c kiêm nhi m. Thành ph n H i ng x lý hàng t n ng t i c ng bi n (sau ây g i t t là H i ng) bao g m: Lãnh o S Tài chính V t gía: Ch t ch H i ng. Giám c C ng bi n: thư ng tr c H i ng (thay i theo t ng c ng bi n). i di n C c H i quan: thành viên H i ng. i di n U ban nhân dân t nh, thành ph có c ng bi n (n u c n): thành viên H i ng. 2. T ch c x lý hàng hoá t n ng t i c ng bi n: Giám c c ng bi n căn c vào tình hình th c t phát sinh kh i lư ng hàng hoá t n ng t i c ng bi n n m c c n thi t ph i x lý, có văn b n kê khai t ng lo i hàng hoá t n ng, báo cáo H i ng x lý: a. H i ng t ch c thNm nh và nh giá giá tr lô hàng: H i ng ti n hành th t c m niêm phong hàng hoá, niêm phong container, th c hi n ki m m s lư ng hàng hoá t n ng th c t t i c ng bi n, phân lo i hàng hoá x lý. Trong trư ng h p c n thi t, H i ng thành l p t chuyên viên giúp vi c cho H i ng và m i các cơ quan có liên quan ti n hành ki m kê, phân lo i hàng hoá; xác nh ch t lư ng và giá tr hàng hoá. b. i v i hàng hoá không còn giá tr s d ng: Giám c C ng bi n t ch c tiêu hu dư i s giám sát c a H i ng. c. i v i hàng hoá còn có th s d ng ư c:
  3. - H i ng t ch c bán ch nh i v i lô hàng có gía tr dư i 10 tri u ng và t ch c bán u giá i v i lô hàng có giá tr t 10 tri u ng tr lên. - Riêng i v i hàng hoá là lương th c, th c phNm, hàng công ngh phNm d hư h ng: H i ng ư c phép bán ch nh cho các doanh nghi p có ch c năng kinh doanh úng ngành hàng. d. Vi c bán u giá hàng hoá t n ng ư c th c hi n theo "Quy ch bán u gía tài s n" ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph . . Hàng hoá t n ng t i c ng bi n ư c ưa ra x lý không ph i làm th t c nh p khNu hàng hoá và không ph i ch u thu nh p khNu. e. Th t c v giao nh n hàng hoá ư c ti n hành theo nh ng quy nh hi n hành c a c ng bi n. III- X LÝ TI N THU H I V BÁN HÀNG HOÁ T N NG T I C NG BI N: 1. Ngư i mua hàng hoá t n ng có trách nhi m thanh toán ti n mua hàng hoá cho doanh nghi p C ng bi n. 2. Doanh nghi p C ng bi n s d ng hoá ơn bán hàng GTGT c a B Tài chính phát hành cho ngư i mua hàng. Giá bán hàng hoá t n ng (giá bán ch nh ho c giá u giá) mà ngư i mua ch p nh n là giá có thu GTGT. 3. Kê khai và n p thu GTGT bán hàng hoá t n ng: ư c th c hi n vào tháng g n nh t th i i m bán hàng cùng v i vi c kê khai thu hàng tháng c a doanh nghi p và ghi m t dòng riêng. 4. Ti n thu v bán hàng hoá t n ng ư c x lý như sau: + N p thu GTGT v bán hàng hoá. + Trích t i a không quá 5% giá tr hàng hoá bán ư c chi cho ho t ng c a H i ng x lý hàng t n ng t i c ng bi n, bao g m: chi phí ki m kê, phân lo i hàng hoá; chi phí cho vi c xác nh ch t lư ng và giá tr hàng hoá; chi phí liên quan n vi c thông tin v bán u giá hàng hoá, t ch c cu c bán u giá... theo úng ch Nhà nư c quy nh. + Chi phí giám nh ch t lư ng hàng hoá c a cơ quan ch c năng (n u có). + Chi phí cho vi c tiêu hu hàng hoá. + Thanh toán các kho n cư c b c x p, lưu kho bãi, giao nh n và b o qu n hàng hoá phát sinh do hàng hoá t n ng t i c ng. + S còn l i n p vào NSNN a phương.
  4. 5. Các c ng bi n có trách nhi m thanh quy t toán vi c x lý hàng hoá t n ng cùng v i quy t toán tài chính hàng năm c a doanh nghi p. 6. Ti n thu v bán hàng hoá t n ng trong năm n u không bù p các chi phí phát sinh liên quan n vi c x lý hàng hoá t n ng, các c ng bi n ư c h ch toán s thi u vào chi phí s n xu t kinh doanh trong năm c a doanh nghi p. IV- T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i v i các lô hàng phát sinh t n ng t i c ng bi n sau ngày B Tài chính bãi b Thông tư s 45/TC/GTB ngày 21/9/1992 mà chưa x lý, ư c áp d ng x lý theo qui nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính xem xét, s a i b sung cho phù h p. Tr n Văn Tá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản