Thông tư số 05/2005/TT-BTC

Chia sẻ: lawgtvt5

Thông tư số 05/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Thông tư số 05/2005/TT-BTC

B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** Đ c l p - T do - H nh phúc
********

S : 05/2005/TT-BTC Hà N i, ngày 11 tháng 01 năm 2005
THÔNG TƯ

HƯ NG D N CH Đ THU ÁP D NG Đ I V I CÁC T CH C NƯ C NGOÀI
KHÔNG CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VI T NAM VÀ CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI KINH DOANH
HO C CÓ THU NH P PHÁT SINH T I VI T NAM

Căn c Lu t thu Giá tr gia tăng s 02/1997/QH9; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a
Lu t thu GTGT s 07/2003/QH11; Ngh đ nh s 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 c a
Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng; Ngh đ nh s 148/2004/NĐ-CP
ngày 23/712004 s a đ i, b sung m t s đi u Ngh đ nh 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003
c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu GTGT và Lu t s a đ i, b sung m t s
đi u c a Lu t Thu GTGT;
Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p s 09/2003/QH11; ngh đ nh s 164/2003/NĐ-CP
ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p;
Ngh đ nh s 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u
Ngh đ nh 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t
Thu TNDN;
Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-Chính ph ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a B Tài chính;
B Tài chính hư ng d n th c hi n nghĩa v thu áp d ng đ i v i các t ch c nư c ngoài
không có tư cách pháp nhân Vi t Nam và cá nhân nư c ngoài, kinh doanh ho c có thu nh p
phát sinh t i Vi t Nam như sau:

A. PH M VI ÁP D NG

I. Đ I TƯ NG ÁP D NG

Hư ng d n t i Thông tư này áp d ng đ i v i các đ i tư ng dư i đây:

1. T ch c nư c ngoài không có tư cách pháp nhân Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài hành
ngh đ c l p kinh doanh t i Vi t Nam, k c t i các vùng lãnh h i c a Vi t Nam, các vùng
ngoài và g n li n v i lãnh h i Vi t Nam và phù h p v i lu t pháp Vi t Nam, lu t pháp qu c
t , Vi t Nam có ch quy n đ i v i vi c thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên đáy
bi n, lòng đ t dư i đáy bi n và kh i nư c trên. Vi c kinh doanh đư c ti n hành trên cơ s
h p đ ng, ho c th a thu n, ho c cam k t v i t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c v i t ch c,
cá nhân nư c ngoài khác đang ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam.

Trư ng h p t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài cung c p hàng hóa dư i hình th c:
đi m giao nh n hàng hóa n m trong lãnh th Vi t Nam, k c các vùng lãnh h i Vi t Nam,
các vùng ngoài và g n li n v i lãnh h i Vi t Nam mà theo lu t pháp Vi t Nam và phù h p
v i lu t pháp qu c t , Vi t Nam có ch quy n đ i v i vi c thăm dò và khai thác tài nguyên
thiên nhiên đáy bi n, lòng đ t dư i đáy bi n và khai nư c trên; ho c vi c cung c p hàng
hóa có kèm theo các d ch v ti n hành t i Vi t Nam như l p đ t, ch y th , b o hành, b o
dư ng, thay th , đào t o, các d ch v khác đi kèm v i vi c cung c p hàng hóa, k c trư ng
h p vi c cung c p các d ch v nêu trên có ho c không n m trong giá tr c a h p đ ng cung
c p hàng hóa thu c đ i tư ng n p thu theo hư ng d n t i Thông tư này.

2. T ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài kinh doanh nhưng không hi n di n t i Vi t Nam,
có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam, k c các kho n thu nh p t chuy n giao công ngh , thu
nh p v ti n b n quy n, thu nh p t ho t đ ng kinh doanh d ch v khác c a các cá nhân
ngư i nư c ngoài không hi n di n thương m i t i Vi t Nam.

Các t ch c, cá nhân nư c ngoài thu c đ i tư ng áp d ng nêu t i M c I, Ph n A c a Thông
tư này, tùy theo t ng ng c nh c th dư i đây g i t t là Nhà th u nư c ngoài ho c Nhà
th u ph nư c ngoài.

II. Đ I TƯ NG KHÔNG ÁP D NG

Hư ng d n t i Thông tư này không áp d ng đ i v i:

1. T ch c nư c ngoài không có tư cách pháp nhân Vi t Nam, kinh doanh t i Vi t Nam theo
quy đ nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t D u khí, Lu t T ch c tín d ng.

2. T ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài th c hi n cung c p hàng hóa cho t
ch c, cá nhân Vi t Nam dư i các hình th c:

- Giao hàng t i c a kh u nư c ngoài: ngư i bán ch u m i trách nhi m, chi phí, r i ro liên
quan đ n vi c xu t kh u hàng và giao hàng t i c a kh u nư c ngoài; ngư i mua ch u m i
trách nhi m, chi phí, r i ro liên quan đ n vi c nh n hàng, chuyên ch hàng t c a kh u nư c
ngoài v đ n Vi t Nam.

- Giao hàng t i c a kh u Vi t Nam: ngư i bán ch u m i trách nhi m, chi phí, r i ro liên quan
đ n hàng hóa cho đ n đi m giao hàng t i c a kh u Vi t Nam; ngư i mua ch u m i trách
nhi m, chi phí, r i ro liên quan đ n vi c nh n hàng, chuyên ch hàng t c a kh u Vi t Nam.

3. Các cá nhân ngư i nư c ngoài có thu nh p thu c di n ch u thu thu nh p theo pháp lu t
thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao, bao g m: Cá nhân nư c ngoài vào Vi t Nam
làm vi c trên cơ s h p đ ng lao đ ng ký v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; cá nhân nư c
ngoài có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam thu c đ i tư ng n p thu thu nh p đ i v i ngư i có
thu nh p cao (tr các kho n thu nh p li t kê t i đi m 2, M c 1, Ph n A Thông tư này); cá
nhân nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Nam ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam nhưng
không có ch ng t ch ng minh là cá nhân đư c phép hành ngh đ c l p, tương ng v i các
ho t đ ng mang l i thu nh p phát sinh t i Vi t Nam.

Ch ng t ch ng minh là cá nhân đư c phép hành ngh đ c l p bao g m: Gi y phép hành
ngh đ c l p, ch ng nh n đăng ký thu ho c mã s thu do nư c mà cá nhân nư c ngoài là
đ i tư ng cư trú ban hành.

4. T ch c, cá nhân nư c ngoài có thu nh p t đ u tư ch ng khoán t i Vi t Nam th c hi n
nghĩa v thu theo văn b n Hư ng d n v thu đ i v i ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán.

III. CÁC LO I THU ÁP D NG

T ch c ho c cá nhân nư c ngoài kinh doanh ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam th c
hi n các nghĩa v thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành, bao g m:

1. Thu giá tr gia tăng (GTGT): áp d ng đ i v i hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT;

2. Thu tiêu th đ c bi t (TTĐB): áp d ng đ i v i hàng hóa, d ch v thu c đ i tư ng ch u
thu TTĐB;

3. Thu thu nh p doanh nghi p (TNDN) áp d ng đ i v i thu nh p t các ho t đ ng kinh
doanh t i Vi t Nam, thu nh p phát sinh t i Vi t Nam;

4. Thu xu t kh u, thu nh p kh u: áp d ng đ i v i hàng hóa, xu t kh u, nh p kh u;
5. Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao: áp d ng đ i v i thu nh p ch u thu c a các
cá nhân làm vi c cho nhà th u nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài ho c cá nhân nư c
ngoài kinh doanh ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam nhưng không có ch ng t ch ng
minh là cá nhân đư c phép hành ngh đ c l p;

6. Các lo i thu , phí và l phí khác.

Các n i dung t i Thông tư này dư i đây ch hư ng d n c th vi c th c hi n thu GTGT,
thu TNDN áp d ng đ i v i t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài hành ngh đ c l p
trong quá trình kinh doanh t i Vi t Nam, ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam. Đ i v i các
lo i thu , phí và l phí khác, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài th c hi n theo các văn
b n pháp lu t hi n hành.

IV. CÁC KHÁI NI M S D NG TRONG THÔNG TƯ

Trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau:

1. "Nhà th u nư c ngoài" là t ch c nư c ngoài không có tư cách pháp nhân Vi t Nam, cá
nhân nư c ngoài hành ngh đ c l p, kinh doanh ho c có thu nh p phát sinh t i Vi t Nam
trên cơ s h p đ ng ho c th a thu n b ng văn b n gi a h v i t ch c, cá nhân Vi t Nam
(Bên Vi t Nam).

2. "Nhà th u ph " là t ch c ho c cá nhân hành ngh đ c l p ký k t các tho thu n b ng văn
b n v i Nhà th u nư c ngoài đ th c hi n m t ph n công vi c c a H p đ ng nhà th u.

Nhà th u ph bao g m: nhà th u ph nư c ngoài và nhà th u ph Vi t Nam.

3. "Bên Vi t Nam" bao g m:

- Doanh nghi p Nhà nư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c;

- Doanh nghi p đư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p;

- Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác
kinh doanh theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam;

- Nhà th u d u khí ho t đ ng theo Lu t D u khí;

- Chi nhánh c a Công ty nư c ngoài đư c phép ho t đ ng t i Vi t Nam;

- Các t ch c nư c ngoài ho c đ i di n c a t ch c nư c ngoài đư c phép ho t đ ng t i
Vi t Nam;

- Các t ch c, cá nhân khác Vi t Nam.

4. "H p đ ng nhà th u" là h p đ ng ho c th a thu n gi a Nhà th u nư c ngoài và Bên Vi t
Nam.

5. "H p đ ng nhà th u ph " là h p đ ng ho c th a thu n gi a Nhà th u ph và Nhà th u
nư c ngoài.

6. "Thu nh p phát sinh t i Vi t Nam" là các kho n thu nh p dư i b t kỳ hình th c nào c a
Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài do Bên Vi t Nam thanh toán theo th a thu n
ký gi a nhà th u nư c ngoài v i Bên Vi t Nam (tr trư ng h p cung c p hàng hóa như nêu
t i đi m 2, M c II, ph n A Thông tư này), không ph thu c vào đ a đi m c a cơ s kinh
doanh mà thông qua đó Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ti n hành các ho t
đ ng kinh doanh c a mình.

7. "Ti n b n quy n" là kho n thu nh p dư i b t kỳ hình th c nào đư c tr cho quy n s
d ng, chuy n quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh (bao g m: các kho n ti n tr
cho quy n s d ng, chuy n giao quy n tác gi và quy n ch s h u tác ph m; chuy n giao
quy n s h u công nghi p; chuy n giao công ngh ); bao g m c vi c chuy n giao quy n s
d ng dư i hình th c cho thuê máy móc, thi t b , phương ti n v n t i.

7.1. "Quy n tác gi , quy n ch s h u tác ph m" quy đ nh t i Chương I, Ph n th 6, B Lu t
Dân s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành.

7. 2. "Quy n s h u công nghi p" đư c quy đ nh t i Chương II, Ph n th 6, B Lu t Dân s
nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành.

7.3. "Chuy n giao công ngh " quy đ nh t i Chương III, Ph n th 6, B Lu t Dân s nư c
C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành.

7.4. "Cho thuê máy móc, thi t b " là ho t đ ng cho thuê máy móc, thi t b công nghi p, thi t b
khoa h c, thi t b thương m i, phương ti n v n t i và các đ ng s n khác dư i m i hình th c,
k c các b ph n đi kèm như: ph n m m đi u khi n, thi t b ph tr .

8."Lãi ti n vay": là thu nh p c a Bên cho vay t các kho n cho vay dư i b t kỳ d ng nào mà
kho n vay đó có hay không đư c đ m b o b ng th ch p, ngư i cho vay có hay không đư c
quy n hư ng l i t c c a ngư i đi vay; thu nh p t lãi ti n g i (tr lãi ti n g i c a các cá
nhân ngư i nư c ngoài và lãi ti n g i phát sinh t tài kho n ti n g i đ duy trì ho t đ ng t i
Vi t Nam c a cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t , t ch c phi
chính ph t i Vi t Nam), k c các kho n thư ng đi kèm lãi ti n g i (n u có); thu nh p t lãi
tr ch m theo quy đ nh c a các h p đ ng kinh t .

Lãi ti n vay bao g m c các kho n phí mà Bên Vi t Nam ph i tr theo quy đ nh c a h p đ ng
vay.

B. CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU

I. Đ I V I NHÀ TH U NƯ C NGOÀI, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI TH C HI N CH
Đ K TOÁN VI T NAM

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài áp d ng ch đ k toán Vi t Nam th c hi n
n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr , thu thu nh p doanh nghi p trên cơ s
kê khai doanh thu, chi phí đ xác đ nh thu nh p ch u thu .

1. Thu giá tr gia tăng (GTGT):

Căn c tính thu là giá tính thu và thu su t thu GTGT.

Giá tính thu GTGT là giá bán hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT c a Nhà th u nư c ngoài,
Nhà th u ph nư c ngoài chưa bao g m thu GTGT.

Thu su t thu GTGT đ i v i hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT bán ra áp d ng thu su t
quy đ nh t i Lu t thu GTGT và các văn b n Hư ng d n th c hi n.

Thu GTGT đ u vào đư c kh u tr là s thu GTGT ghi trên hoá đơn GTGT và ch ng t
n p thu GTGT c a hàng hóa, d ch v mua vào dùng cho s n xu t kinh doanh hàng hóa,
d ch v ch u thu GTGT.

2. Thu thu nh p doanh nghi p (TNDN):
Căn c tính thu là thu nh p ch u thu và thu su t thu TNDN.

Thu nh p ch u thu bao g m thu nh p t kinh doanh c ng (+) thu nh p khác (n u có). Thu
nh p ch u thu b ng doanh thu đ tính thu nh p ch u thu tr (-) các kho n chi phí h p lý liên
quan đ n ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v trong kỳ tính thu , đư c xác đ nh
theo các nguyên t c quy đ nh t i Lu t Thu TNDN và các văn b n hư ng d n th c hi n.

Thu su t thu TNDN áp d ng theo quy đ nh t i Lu t Thu TNDN là 28%.

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n kê khai và n p thu TNDN theo
quy đ nh t i Lu t Thu TNDN, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t và theo hư ng d n t i
M c I, Ph n C c a Thông tư này.

3. Đ i v i Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài có cơ s thư ng trú t i Vi t Nam,
th c hi n đư c ch đ hoá đơn, ch ng t ph n ánh trên s k toán đ y đ v doanh thu
hàng hóa và d ch v bán ra; giá tr hàng hóa và d ch v mua vào, thu GTGT đ u ra, thu
GTGT đ u vào đư c kh u tr ; thu GTGT ph i n p thì Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài đăng ký v i cơ quan thu đ th c hi n n p thu GTGT theo phương pháp kh u
tr như hư ng d n t i đi m 1, M c I, Ph n B Thông tư này và n p thu TNDN như hư ng
d n t i đi m 2, M c II, Ph n B Thông tư này.

Nhà th u nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài đã đăng ký và n p thu theo hư ng d n t i
M c I, Ph n B Thông tư này, n u ti p t c ký H p đ ng nhà th u, ho c H p đ ng nhà th u
ph thì ti p t c đăng ký và n p thu như hư ng d n t i M c I, Ph n B Thông tư này.

Vi c xác đ nh Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài có cơ s thư ng trú t i Vi t
Nam th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các văn b n hư ng
d n hi n hành.

II. Đ I V I NHÀ TH U NƯ C NGOÀI, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI KHÔNG TH C
HI N CH Đ K TOÁN VI T NAM

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam
n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng và n p thu thu
nh p doanh nghi p theo t l (%) tính trên doanh thu, c th như sau:

1. Thu giá tr gia tăng (GTGT):

Căn c tính thu là giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT và thu su t thu
GTGT.
S thu GTGT Giá tr Thu su t
= x
ph i n p gia tăng thu GTGT


1.1. Giá tr gia tăng:

Giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v ch u thu GTGT đư c xác đ nh b ng doanh thu ch u
thu GTGT nhân t l (%) GTGT tính trên doanh thu.

- Doanh thu ch u thu GTGT là toàn b doanh thu do cung c p hàng hóa, d ch v thu c đ i
tư ng ch u thu GTGT, chưa tr các kho n thu ph i n p mà Nhà th u nư c ngoài, Nhà
th u ph nư c ngoài nh n đư c, bao g m c các kho n chi phí do Bên Vi t Nam tr thay
Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài (n u có). Trư ng h p theo th a thu n t i
h p đ ng, doanh thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài nh n đư c không bao
g m thu GTGT ph i n p (giá tr h p đ ng không bao g m thu ) thì doanh thu ch u thu
GTGT ph i đư c quy đ i thành doanh thu có thu GTGT đư c xác đ nh theo công th c sau:
Riêng doanh thu ch u thu GTGT c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài th c
hi n các h p đ ng d ch v , xây d ng, l p đ t cùng v i vi c cung c p máy móc, thi t b , v t t-
ư, đư c tr giá tr máy móc, thi t b , v t tư dư i đây khi xác đ nh doanh thu ch u thu GTGT:

+ Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh và
v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c đ t o tài s n c đ nh c a Bên
Vi t Nam là doanh nghi p;

+ Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c c n nh p
kh u đ s d ng tr c ti p vào ho t đ ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a
Bên Vi t Nam;

+ Máy bay, t u th y, giàn khoan thuê c a nư c ngoài thu c lo i trong nư c chưa s n xu t
đư c do Bên Vi t Nam thuê dùng cho s n xu t kinh doanh;

+ Thi t b , máy móc, ph tùng thay th phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư thu c lo i
trong nư c chưa s n xu t đư c đ cung c p cho t ch c, cá nhân ti n hành ho t đ ng tìm
ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí.

Căn c đ xác đ nh hàng hóa nh p kh u không ch u thu GTGT nêu trên c a Nhà th u nư c
ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài là Danh m c máy móc, thi t b , v t tư xây d ng, v t tư, ph
tùng trong nư c đã s n xu t đư c do B K ho ch và Đ u tư ban hành. Giá tr hàng hoá
nh p kh u đư c kh u tr khi xác đ nh doanh thu ch u thu đư c xác đ nh theo quy đ nh c a
Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u.

Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài ký h p đ ng v i nhà th u ph Vi t Nam đ giao b t m t
ph n giá tr công vi c đư c quy đ nh t i H p đ ng nhà th u ký v i Bên Vi t Nam thì doanh
thu ch u thu GTGT c a Nhà th u nư c ngoài không bao g m giá tr công vi c do nhà th u
ph Vi t Nam th c hi n. Quy đ nh này không áp d ng trong trư ng h p Nhà th u nư c ngoài
ký h p đ ng v i các nhà cung c p t i Vi t Nam đ mua hàng hoá, d ch v ph c v vi c th c
hi n H p đ ng nhà th u.

- T l GTGT tính trên doanh thu tính thu đ i v i m t s ngành kinh doanh như sau:
T l (%) GTGT tính trên
STT Ngành kinh doanh
doanh thu ch u thu
Thương m i: phân ph i, cung c p hàng hoá, nguyên li u,
1 10
v t tư, máy móc, thi t b t i Vi t Nam
2 D ch v 50
a) Xây d ng, l p đ t có bao th u nguyên v t li u ho c
máy móc, thi t b đi kèm công trình xây d ng 30
3
b) Xây d ng, l p đ t không bao th u nguyên v t li u 50
ho c máy móc, thi t b đi kèm công trình xây d ng
4 Ho t đ ng s n xu t, kinh doanh khác, v n t i 25


- Đ i v i các H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph bao g m nhi u ho t đ ng kinh
doanh khác nhau, vi c áp d ng t l thu GTGT tính trên doanh thu ch u thu khi xác đ nh s
thu giá tr gia tăng ph i n p căn c vào doanh thu ch u thu GTGT đ i v i t ng ho t đ ng
kinh doanh do Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh t i
h p đ ng. Trư ng h p không tách riêng đư c giá tr t ng ho t đ ng kinh doanh thì áp d ng
t l thu GTGT đ i v i ngành ngh kinh doanh có m c thu su t cao nh t cho toàn b giá tr
h p đ ng.

1.2. Thu su t thu GTGT:
Thu su t thu GTGT đ i v i hàng hoá, d ch v ch u thu GTGT bán ra áp d ng thu su t
quy đ nh t i Lu t Thu GTGT và các văn b n hư ng d n th c hi n.

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài thu c đ i tư ng n p thu GTGT theo
phương pháp tính tr c ti p trên GTGT, như quy đ nh t i đi m 1 này, không đư c kh u tr
thu GTGT đ i v i hàng hóa, d ch v mua vào đ th c hi n h p đ ng ký v i Bên Vi t Nam.

2. Thu thu nh p doanh nghi p (TNDN):

Căn c tính thu là Doanh thu ch u thu TNDN và t l (%) thu TNDN tính trên doanh thu
ch u thu .
T l thu
S thu
Doanh thu ch u TNDN tính trên
TNDN ph i = x
thu TNDN doanh thu ch u
n p
thu


2.1. Doanh thu ch u thu TNDN:

- Doanh thu ch u thu TNDN là toàn b doanh thu, chưa tr các kho n thu ph i n p (n u
có), không bao g m thu GTGT mà Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài nh n
đư c. Doanh thu ch u thu TNDN đư c tính bao g m c các kho n chi phí do Bên Vi t Nam
tr thay Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài (n u có).

Trư ng h p, theo th a thu n t i H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph , Nhà th u
nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài nh n doanh thu không bao g m thu TNDN ph i n p
thì doanh thu ch u thu TNDN đư c xác đ nh theo công th c sau:

Ví d : Nhà th u A cung c p cho Bên Vi t Nam d ch v giám sát kh i lư ng xây d ng nhà
máy xi măng Z, giá h p đ ng chưa bao g m thu là 300.000 USD. Ngoài ra, Bên Vi t Nam
thu x p ch và làm vi c cho nhân viên qu n lý c a Nhà th u nư c ngoài v i giá tr là
23.000 USD. Theo H p đ ng, Bên Vi t Nam ch u trách nhi m tr thu TNDN, thu GTGT
thay cho nhà th u nư c ngoài. Vi c xác đ nh s thu TNDN, s thu GTGT nhà th u nư c
ngoài ph i n p như sau:
a) Xác đ nh doanh thu ch u thu :
300.000 + 23.000
Doanh thu ch u
= = 340.000,00 USD
thu TNDN
(1 – 0,05)
340.000
Doanh thu ch u
= = 357.894,73 USD
thu GTGT
(1 – 50% x 10%)


b) Xác đ nh s thu ph i n p:

- S thu TNDN ph i n p = 340.000,00 x 5% = 17.000,00 USD (1)

- S thu GTGT ph i n p = 357.894,73 x 50% x 10% = 17.894,73 USD (2)

T ng c ng (l) + (2): 34.894,73 USD.

∗ Xác đ nh doanh thu ch u thu TNDN đ i v i m t s trư ng h p c th :

a) Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài ký h p đ ng v i nhà th u ph Vi t Nam đ giao b t
m t ph n giá tr công vi c đư c quy đ nh t i H p đ ng nhà th u ký v i Bên Vi t Nam thì
doanh thu ch u thu c a Nhà th u nư c ngoài không bao g m giá tr công vi c do Nhà th u
ph Vi t Nam th c hi n. Quy đ nh này không áp d ng trong trư ng h p Nhà th u nư c ngoài
ký h p đ ng v i nhà cung c p t i Vi t Nam đ mua hàng hoá, d ch v ph c v vi c th c hi n
H p đ ng nhà th u.

b) Doanh thu ch u thu TNDN đ i v i trư ng h p cho thuê máy móc, thi t b , phương ti n
v n t i, đư c xác đ nh không bao g m các chi phí do bên cho thuê tr c ti p chi tr như b o
hi m phương ti n, b o dư ng, ch ng nh n đăng ki m và ngư i đi u khi n phương ti n, máy
móc, n u có ch ng t th c t ch ng minh.

Riêng doanh thu ch u thu TNDN đ i v i trư ng h p cho thuê t u bi n đư c xác đ nh như
sau:

+ Trư ng h p bên đi thuê ph i tr các chi phí như chi phí ngư i đi u khi n, b o hi m, b o
dư ng, ch ng nh n đăng ki m thì doanh thu tính thu TNDN đ i v i cho thuê t u bi n b ng
50% ti n cho thuê.

+ Trư ng h p bên cho thuê ph i chi tr các chi phí như chi phí ngư i đi u khi n, b o hi m,
b o dư ng, ch ng nh n đăng ki m, doanh thu tính thu TNDN đ i v i cho thuê t u bi n
b ng 20% ti n cho thuê.

c) Doanh thu ch u thu TNDN c a hãng hàng không nư c ngoài, có ho t đ ng v n chuy n
hàng không t i Vi t Nam, là s ti n cư c v n chuy n th c thu tính cho s lư ng hành khách,
hàng hoá th c x p lên máy bay c a hãng đó t i c ng hàng không đi Vi t Nam đ n c ng
hàng không đ n nư c ngoài - là c ng đ n cu i cùng c a hành khách, hàng hoá theo h p
đ ng ho c ch ng t v n chuy n do b n thân hãng hàng không nư c ngoài có bán v n t i
hàng không t i Vi t Nam th c hi n, không ph i c ng mà hành khách, hàng hóa ch d ng l i
m c đích quá c nh (transit).

d) Lãi ti n vay: như quy đ nh t i đi m 8, M c IV, Ph n A c a Thông tư này.

Riêng lãi ti n vay c a h p đ ng vay v n nư c ngoài ký trư c ngày 01/01/1999 không thu c
đ i tư ng ch u thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p các h p đ ng này có s
đi u ch nh, gia h n:

+ Đ i v i trư ng h p vi c gia h n n ho c đi u ch nh kỳ h n n không làm thay đ i n i dung
v lãi su t, đi u ki n thanh toán đã th a thu n t i H p đ ng vay v n và th i gian gia h n n
vay ng n h n t i đa b ng m t chu kỳ s n xu t kinh doanh nhưng không quá 12 tháng, th i
gian gia h n n vay trung h n, dài h n t i đa b ng 1/2 th i h n cho vay đã th a thu n trong
H p đ ng vay v n thì lãi ti n vay không thu c đ i tư ng ch u thu TNDN.

+ Đ i v i trư ng h p ký h p đ ng vay v n m i nhưng t i h p đ ng vay quy đ nh vi c cho
vay đ thay th kho n vay cũ, không thay đ i bên cho vay, các đi u ki n v lãi su t, đi u ki n
thanh toán thu n l i hơn so v i h p đ ng vay v n cũ thì lãi ti n vay không thu c đ i tư ng
ch u thu TNDN.

+ Đ i v i trư ng h p vi c gia h n n ho c đi u ch nh kỳ h n n không làm thay đ i n i dung
v lãi su t, đi u ki n thanh toán đã th a thu n t i H p đ ng vay v n nhưng th i gian gia h n
n vư t quá th i h n gia h n t i đa nêu trên thì kho n lãi ti n vay phát sinh k t khi h t th i
h n gia h n t i đa nêu trên thu c đ i tư ng ch u thu TNDN.

+ Đ i v i các trư ng h p đi u ch nh h p đ ng vay v n kèm theo s thay đ i các n i dung
chính c a h p đ ng như: lãi su t, phương th c cho vay, đi u ki n thanh toán thì các kho n
lãi ti n vay phát sinh k t khi h t hi u l c c a H p đ ng vay v n g c thu c di n ch u thu
TNDN.

2.2. T l (%) thu TNDN tính trên doanh thu ch u thu :
T l (%) thu TNDN tính
STT Ngành kinh doanh
trên doanh thu ch u thu
Thương m i: phân ph i, cung c p hàng hoá, nguyên
1 1
li u, v t tư, máy móc, thi t b t i Vi t Nam
2 D ch v 5
3 Xây d ng 2
4 Ho t đ ng s n xu t, kinh doanh khác, v n t i 2
5 Lãi ti n vay 10
6 Thu nh p b n quy n 10


- Đ i v i các H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph bao g m nhi u ho t đ ng kinh
doanh khác nhau, vi c áp d ng t l thu TNDN khi xác đ nh s thu thu nh p doanh nghi p
ph i n p căn c vào doanh thu ch u thu TNDN đ i v i t ng ho t đ ng kinh doanh do Nhà
th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n theo quy đ nh t i h p đ ng. Trư ng
h p không tách riêng đư c giá tr t ng ho t đ ng kinh doanh thì áp d ng t l thu TNDN đ i
v i ngành ngh kinh doanh có m c thu su t cao nh t cho toàn b giá tr h p đ ng.

- Riêng đ i v i các h p đ ng cung c p máy móc, thi t b có kèm theo các d ch v hư ng d n
l p đ t, đào t o, v n hành th , trư ng h p trong h p đ ng không tách riêng giá tr máy móc,
thi t b và các d ch v thì áp d ng t l thu TNDN chung là 2% (áp d ng đ i v i ho t đ ng
s n xu t, kinh doanh khác) cho toàn b giá tr h p đ ng.

Ví d : Nhà th u nư c ngoài A ký h p đ ng v i Bên Vi t Nam đ xây d ng m t nhà máy đi n
F v i giá tr là 70 tri u USD. Giá tr h p đ ng bao g m:

+ Giá tr máy móc, thi t b cung c p cho công trình: 50 tri u USD

+ Giá tr thi t k dây chuy n công ngh , thi t k khác: 5 tri u USD

+ Giá tr nhà xư ng, h th ng ph tr khác, xây d ng, l p đ t: 10,5 tri u USD

+ Giá tr d ch v giám sát, hư ng d n l p đ t: 3 tri u USD

+ Giá tr d ch v đào t o k thu t, v n hành th : 1,5 tri u USD.

Trong trư ng h p này vi c áp d ng t l thu GTGT, t l thu TNDN như sau: đ i v i giá tr
máy móc, thi t b áp d ng t l đ i v i ngành thương m i (không tính thu GTGT đ i v i máy
móc, thi t b thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c); đ i v i giá tr d ch v thi t k , giám
sát l p đ t, đào t o, v n hành th áp d ng t l đ i v i ngành d ch v ; giá tr công vi c xây
d ng, l p đ t (10,5 tri u USD) áp d ng t l thu đ i v i ngành xây d ng.

C. ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU , QUY T TOÁN THU

I. Đ I V I NHÀ TH U NƯ C NGOÀI, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI TH C HI N CH
Đ K TOÁN VI T NAM

1. Đăng ký thu :

Nhà th u nư c ngoài ho c Nhà th u ph nư c ngoài th c hi n đăng ký thu đ đư c c p
mã s thu v i cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng đi u hành c a nhà th u nư c
ngoài ho c nhà th u ph nư c ngoài, trong ph m vi 15 ngày làm vi c k t khi ký H p đ ng
nhà th u, H p đ ng nhà th u ph nư c ngoài ho c k t ngày đư c c p Gi y phép kinh
doanh ho c gi y phép hành ngh (trư ng h p quy đ nh ph i có Gi y phép kinh doanh ho c
gi y phép hành ngh ).

H sơ đăng ký thu g m:

+ Đ ngh c p mã s thu theo hư ng d n hi n hành c a B Tài chính v đăng ký mã s
thu đ i v i nhà th u nư c ngoài;

+ T khai đăng ký thu theo m u s 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư s
80/2004/TT-BTC ngày l3/8/2004 c a B Tài chính hư ng d n v vi c c p mã s đ i tư ng
n p thu ;

+ B n sao c a H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph và b n tóm t t h p đ ng b ng
ti ng Vi t Nam v i nh ng n i dung chính bao g m các ch tiêu: ph m vi công vi c, giá tr h p
đ ng (k c ph l c chi ti t c u thành giá tr h p đ ng – n u có), phương th c thanh toán,
th i h n h p đ ng, nghĩa v và trách nhi m c a các bên tham gia ký h p đ ng. Nhà th u
nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính
xác c a các n i dung g i cho cơ quan thu ;

+ B n sao Gi y phép kinh doanh ho c Gi y phép hành ngh do cơ quan có th m quy n c a
Vi t Nam c p (n u có);

+ B n sao và b n d ch ti ng Vi t Nam c a Gi y pháp kinh doanh ho c gi y phép hành ngh
đ c l p (đ i v i nhà th u nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài là cá nhân), Gi y ch ng
nh n đăng ký thu do nư c mà nhà th u nư c ngoài là đ i tư ng cư trú ban hành;

Các b n sao nêu trên ph i có ch ký và d u xác nh n sao y b n chính c a đ i di n có th m
quy n c a Nhà th u nư c ngoài ho c Nhà th u ph nư c ngoài.

Bên Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho cơ quan thu v vi c Nhà th u nư c ngoài, Nhà
th u ph nư c ngoài đăng ký tr c ti p n p thu v i cơ quan thu (Ph l c s 01-NTNN ban
hành kèm theo Thông tư này), trong ph m vi 10 ngày làm vi c k t khi ký h p đ ng.

Sau khi nh n đ y đ h sơ nêu trên, cơ quan thu c p Gi y ch ng nh n đăng ký thu cho
đ i tư ng n p thu và g i 01 b n sao Gi y ch ng nh n đăng ký thu c a Nhà th u nư c
ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài cho Bên Vi t Nam ho c Nhà th u nư c ngoài. Gi y đăng ký
thu do cơ quan thu c p cho Nhà th u nư c ngoài và Nhà th u ph nư c ngoài là văn b n
xác nh n Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài tr c ti p th c hi n nghĩa v thu
v i cơ quan thu và Bên Vi t Nam, ho c Nhà th u nư c ngoài không có trách nhi m kh u
tr và n p thu thay Nhà th u nư c ngoài, ho c Nhà th u ph nư c ngoài, k t khi nh n
đư c b n sao Gi y ch ng nh n đăng ký thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c
ngoài. Trư ng h p có phát sinh vi c thanh toán cho Nhà th u nư c ngoài trong th i gian
Bên Vi t Nam chưa nh n đư c b n sao Gi y ch ng nh n đăng ký thu c a Nhà th u nư c
ngoài thì Bên Vi t Nam t m th i kh u tr và n p kho n thu GTGT, thu TNDN Nhà th u
nư c ngoài ph i n p đư c xác đ nh như hư ng d n t i M c II Ph n B Thông tư này trư c
khi thanh toán cho Nhà th u nư c ngoài.

2. Kê khai, n p thu :

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài kê khai và n p thu GTGT theo phương
pháp kh u tr thu theo quy đ nh c a Lu t thu GTGT và văn b n hư ng d n th c hi n, kê
khai và n p thu TNDN theo quy đ nh c a Lu t thu TNDN và các văn b n hư ng d n th c
hi n.

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài thu c đ i tư ng nêu t i đi m 3, M c I Ph n
B Thông tư này th c hi n kê khai và n p thu GTGT theo phương pháp kh u tr thu theo
quy đ nh c a Lu t thu GTGT và các văn b n hư ng d n th c hi n; kê khai và n p thu
TNDN theo phương pháp n đ nh hư ng d n t i đi m 2 M c II Ph n C Thông tư này.
Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài có văn phòng đi u hành t i m t
đ a phương nhưng th c hi n h p đ ng xây d ng, l p đ t t i m t đ a phương khác thì kê khai
và t m n p thu GTGT theo quy đ nh hi n hành t i đ a phương nơi có công trình xây d ng,
n p thu TNDN và quy t toán thu GTGT, thu TNDN t i đ a phương nơi đ t văn phòng đi u
hành.

3. Quy t toán thu :

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài áp d ng k toán Vi t Nam quy t toán thu
GTGT, thu TNDN theo quy đ nh c a Lu t thu GTGT, Lu t thu TNDN và các văn b n
hư ng d n hi n hành.

Các Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài khác, tr c ti p n p thu GTGT theo
phương pháp kh u tr và thu TNDN theo n đ nh v i cơ quan thu quy t toán thu theo
t ng h p đ ng Nhà th u. Ch m nh t trong ph m vi 10 ngày làm vi c k t khi k t thúc h p
đ ng, Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài n p T khai quy t toán t ng lo i thu
theo quy đ nh cho cơ quan thu tr c ti p qu n lý thu thu .

II. Đ I V I NHÀ TH U NU C NGOÀI, NHÀ TH U PH NƯ C NGOÀI KHÔNG TH C
HI N CH Đ K TOÁN VI T NAM

Vi c đăng ký, kê khai n p thu , quy t toán thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam do Bên Vi t Nam th c hi n.

1. Đăng ký n p thu :

Bên Vi t Nam đăng ký, kê khai n p thu h Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài
v i cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng đi u hành c a Bên Vi t Nam trong ph m vi
15 ngày làm vi c k t khi ký H p đ ng nhà th u.

H sơ đăng ký n p thu g m:

+ T khai đăng ký thu dùng cho bên Vi t Nam n p thu h nhà th u nư c ngoài như hư ng
d n hi n hành c a B Tài chính v đăng ký mã s thu đ i v i Nhà th u nư c ngoài; kèm
theo B n kê theo m u đính kèm Ph l c s 01-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này).

+ B n sao H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph và b n tóm t t h p đ ng b ng ti ng
Vi t Nam v i nh ng n i dung chính bao g m các ch tiêu: ph m vi công vi c, giá tr h p đ ng
(k c ph l c chi ti t c u thành giá tr h p đ ng - n u có), phương th c thanh toán, th i h n
h p đ ng, nghĩa v và trách nhi m c a các bên tham gia ký h p đ ng. Bên Vi t Nam, Nhà
th u nư c ngoài ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a các n i dung
g i cho cơ quan thu ;

+ B n sao c a Gi y phép kinh doanh ho c gi y phép hành ngh do cơ quan có th m quy n
c a Vi t Nam c p (n u có);

+ B n sao và b n d ch ti ng Vi t c a Gi y phép kinh doanh ho c Gi y phép hành ngh đ c
l p (đ i v i nhà th u nư c ngoài, nhà th u ph nư c ngoài là cá nhân), Gi y ch ng nh n
đăng ký thu do nư c mà nhà th u nư c ngoài là đ i tư ng cư trú ban hành;

Các b n sao nêu trên ph i có ch ký và d u xác nh n sao y b n chính c a đ i di n có th m
quy n c a Bên Vi t Nam ho c Nhà th u nư c ngoài.

Đ i v i H p đ ng nhà th u là h p đ ng xây d ng: Bên Vi t Nam kê khai thêm 01 b h sơ
đăng ký thu c a Nhà th u nư c ngoài và g i cơ quan thu đ a phương nơi đ t văn phòng
đi u hành c a Bên Vi t Nam 01 b đ theo dõi, 01 b g i cơ quan thu đ a phương nơi có
công trình xây d ng đ đăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu thay các Nhà th u, Nhà
th u ph nư c ngoài.

Riêng h sơ đăng ký thu đ i v i hãng hàng không nư c ngoài bao g m:

+ T khai đăng ký thu theo hư ng d n hi n hành c a B Tài chính v đăng ký mã s thu
đ i v i nhà th u nư c ngoài;

+ B n sao và b n d ch ti ng Vi t c a Gi y phép kinh doanh, Gi y đăng ký thu ho c mã s
thu do nư c mà hãng hàng không nư c ngoài là đ i tư ng cư trú ban bành (có xác nh n
c a Văn phòng đ i di n c a Hãng hàng không nư c ngoài t i Vi t Nam);

2. Kê khai, kh u tr và n p thu :

Trong ph m vi 15 ngày k t ngày th c hi n thanh toán ti n cho Nhà th u nư c ngoài, Bên
Vi t Nam l p t khai xác đ nh s thu GTGT và thu TNDN Nhà th u nư c ngoài ph i n p
(Ph l c s 02-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này) và th c hi n n p s thu đã kê khai
vào Ngân sách Nhà nư c.

Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài có các Nhà ph nư c ngoài thì Bên Vi t Nam xác đ nh s
thu GTGT, thu TNDN Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ph i n p và kh u
tr , n p h Nhà th u nư c ngoài và Nhà th u ph nư c ngoài.

Trư ng h p, có nhi u Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài tham gia th c hi n
H p đ ng nhà th u và các nhà th u có nhu c u xác đ nh riêng s thu ph i n p thì Bên Vi t
Nam đăng ký đ đư c c p mã s thu , kê khai, n p thu riêng cho t ng Nhà th u nư c
ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài. Bên Vi t Nam ghi chi ti t s thu GTGT, thu TNDN ph i
n p c a t ng Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài t i Gi y n p ti n vào NSNN.

S thu GTGT Bên Vi t Nam đã n p h cho các Nhà th u nư c ngoài là s thu GTGT đ u
vào c a Bên Vi t Nam và đư c kh u tr theo quy đ nh c a Lu t thu GTGT và các văn b n
hư ng d n hi n hành. Ch ng t đ xác đ nh s thu đ u vào đư c kh u tr c a Bên Vi t
Nam là biên lai n p thu giá tr gia tăng ho c gi y n p ti n vào ngân sách nhà nư c có đóng
d u xác nh n c a cơ quan Kho b c nhà nư c v s thu GTGT đã n p.

Trư ng h p Bên Vi t Nam đ ng th i ký nhi u h p đ ng nhà th u thì vi c kê khai, n p thu
h cho Nhà th u nư c ngoài đư c th c hi n riêng r theo t ng h p đ ng.

Trư ng h p Bên Vi t Nam không kê khai, kh u tr và n p thu GTGT, thu TNDN h Nhà
th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài thì s b truy thu, b x ph t theo quy đ nh hi n
hành và ph i n p thay Nhà th u nư c ngoài.

S thu GTGT, thu TNDN b truy thu và ph i n p thay Nhà th u nư c ngoài, Bên Vi t Nam
không đư c kh u tr vào s thu GTGT ph i n p và không đư c tính vào chi phí khi xác
đ nh k t qu kinh doanh và s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a Bên Vi t Nam.

3. Kê khai, n p thu đ i v i m t s trư ng h p c th :

3.1. Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài cung c p hàng hóa, d ch v t i Vi t Nam thông qua
các đ i lý là t ch c, cá nhân Vi t Nam thì các đ i lý ph i kh u tr , kê khai và n p thu h
cho Nhà th u nư c ngoài như hư ng d n t i M c II Ph n B Thông tư này.

3.2. Hãng hàng không nư c ngoài có ho t đ ng v n chuy n hàng không t i Vi t Nam, vi c
kê khai n p thu TNDN th c hi n như sau:

Trong ph m vi 10 ngày đ u các tháng đ u Quý dương l ch (tháng 1, 4, 7, 10), Văn phòng đ i
di n đư c phép bán v n chuy n c a hãng hàng không nư c ngoài, ho c cơ s đ i lý c a
hãng hàng không nư c ngoài th c hi n kê khai thu TNDN (Ph l c s 03-NTNN ban hành
kèm theo Thông tư này) g i cho cơ quan thu đ a phương nơi đ t Văn phòng và th c hi n
n p s thu đã kê khai vào Ngân sách Nhà nư c.

Trư ng h p hãng hàng không nư c ngoài có t ch c các đ i lý bán v n chuy n t i Vi t
Nam, Văn phòng đ i di n hãng hàng không nư c ngoài ph i n p B ng kê tên, đ a ch c a đ i
lý bán v n chuy n và H p đ ng đ i lý (b n sao) cho cơ quan thu đ a phương nơi Văn
phòng đ i di n đư c phép bán v n chuy n c a hãng đ t tr s .

3.3. Th t c kê khai, n p thu đ i v i trư ng h p các Nhà th u nư c ngoài liên danh nhi u
bên, liên danh v i các t ch c kinh t Vi t Nam đ ti n hành kinh doanh t i Vi t Nam trên cơ
s H p đ ng nhà th u:

- Trư ng h p các bên liên danh thành l p ra Ban đi u hành liên danh, Ban đi u hành th c
hi n h ch toán k toán, có tài kho n t i ngân hàng và ch u trách nhi m phát hành hóa đơn;
ho c t ch c kinh t Vi t Nam tham gia liên danh ch u trách nhi m h ch toán chung và chia
l i nhu n cho các bên thì Ban đi u hành liên danh, ho c t ch c kinh t Vi t Nam, có trách
nhi m kê khai, n p và quy t toán thu GTGT, thu TNDN theo quy đ nh trên toàn b doanh
thu th c hi n h p đ ng nhà th u.

- Trư ng h p các bên tham gia liên danh theo phương th c chia doanh thu, chia s n ph m,
ho c cùng nhau liên danh nh n th u công vi c nhưng m i bên tham gia liên danh th c hi n
m t ph n công vi c riêng bi t, các bên t phát hành hóa đơn đ i v i ph n doanh thu thu
đư c c a mình thì m i bên có th th c hi n đăng ký tr c ti p n p thu v i cơ quan thu như
hư ng d n t i Ph n B và Ph n C Thông tư này.

Bên Vi t Nam có trách nhi m kê khai, kh u tr và n p thu GTGT, thu TNDN h cho các
Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài không đăng ký n p thu tr c ti p v i cơ
quan thu .

3.4. Trư ng h p Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài đã đăng ký n p thu theo
đ i tư ng áp d ng ch đ k toán Vi t Nam nhưng không tuân th đúng các quy đ nh v k
toán, hóa đơn, ch ng t , d n t i không đ m b o căn c đ xác đ nh chính xác nghĩa v thu
GTGT và TNDN c a Nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài thì cơ quan thu s xác đ nh nghĩa
v thu c a các Nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài này theo hư ng d n đ i v i Nhà th u
nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài không th c hi n ch đ k toán Vi t Nam.

3.5. Các Văn phòng đ i di n c a t ch c nư c ngoài t i Vi t Nam có các ho t đ ng kinh
doanh làm cho nó tr thành m t Cơ s thư ng trú như quy đ nh c a Lu t thu TNDN và các
văn b n hư ng d n hi n hành, s ph i kê khai, đăng ký v i cơ quan thu theo hư ng d n t i
M c I Ph n C và th c hi n tính thu , n p thu như hư ng d n t i M c II Ph n B Thông tư
này.

4. Quy t toán thu :

Vi c quy t toán thu đư c th c hi n theo t ng H p đ ng nhà th u. Bên Vi t Nam có trách
nhi m quy t toán s thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ph i n p, trong
ph m vi 20 ngày làm vi c k t ngày k t thúc H p đ ng nhà th u.

H sơ quy t toán thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài g i t i cơ quan thu
nơi đăng ký và n p thu cho Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài g m:

+ T khai Quy t toán thu theo Ph l c s 04-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này;

+ B ng kê các Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph tham gia th c hi n H p đ ng Nhà th u
(theo m u đính kèm Ph l c s 02-NTNN).
+ T khai quy t toán thu Nhà th u nư c ngoài đư c l p và g i cho cơ quan thu g m 3
b n. Trư ng h p, h sơ quy t toán thu không đ y đ , thì trong ph m vi 3 ngày làm vi c, cơ
quan thu thông báo b ng văn b n đ Bên Vi t Nam b sung. Trong ph m vi 15 ngày làm
vi c k t khi nh n đ y đ h sơ, cơ quan thu th c hi n quy t toán s thu Nhà th u nư c
ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ph i n p và g i cho Bên Vi t Nam 2 b n quy t toán thu đã
đư c cơ quan thu quy t toán. Bên Vi t Nam gi 1 b n quy t toán thu và g i cho Nhà th u
nư c ngoài 1 b n. Trư ng h p có nhi u Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài
tham gia th c hi n h p đ ng, Bên Vi t Nam ch u trách nhi m sao và g i quy t toán thu cho
các Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài.

S li u t i quy t toán thu là xác nh n chính th c v vi c th c hi n nghĩa v thu c a Nhà
th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài. Trư ng h p theo quy đ nh t i H p đ ng nhà
th u, vi c thanh toán b sung gi a Bên Vi t Nam và Nhà th u nư c ngoài còn ph i th c hi n
sau khi thanh lý h p đ ng, thì vi c quy t toán thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài đư c căn c vào giá tr h p đ ng khi k t thúc th i h n H p đ ng nhà th u. Khi
Bên Vi t Nam th c t thanh toán b sung cho Nhà th u nư c ngoài, Bên Vi t Nam có trách
nhi m kê khai n p thu cho ph n thanh toán b sung.

Trư ng h p khi quy t toán thu , s thu ph i n p l n hơn s thu GTGT, thu TNDN đã t m
n p thì Bên Vi t Nam n p b sung s thu còn thi u vào Ngân sách Nhà nư c, trong ph m vi
5 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c quy t toán thu .

Trư ng h p khi quy t toán thu , s thu ph i n p nh hơn s thu đã n p thì B Tài chính
s hoàn l i s thu n p th a cho Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài thông qua
Bên Vi t Nam ho c đ i di n h p pháp đư c Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài
y quy n. H sơ đ ngh hoàn thu bao g m:

+ Đơn đ ngh hoàn thu trong đó nêu rõ lý do đ ngh hoàn thu (Ph l c s 05-NTNN ban
hành kèm theo Thông tư này).

+ Gi y y quy n h p pháp cho Bên Vi t Nam ho c đ i di n h p pháp c a Nhà th u nư c
ngoài th c hi n vi c hoàn thu và nh n ti n hoàn thu (đ i v i trư ng h p Nhà th u nư c
ngoài y quy n vi c hoàn thu ).

+ Biên b n quy t toán, thanh lý h p đ ng (B n sao có xác nh n và đóng d u c a đ i di n có
th m quy n);

+ Quy t toán thu , trong đó có xác nh n c a cơ quan thu đ a phương v s thu GTGT,
thu TNDN ph i n p, đã n p và n p th a c a toàn b h p đ ng;

+ Xác nh n b ng văn b n c a cơ quan Kho b c Nhà nư c v s thu đã n p.

H sơ đ ngh hoàn thu g i t i C c thu đ a phương nơi Bên Vi t Nam đăng ký và n p thu
h Nhà th u nư c ngoài. C c thu có trách nhi m ki m tra, xác đ nh s thu Nhà th u nư c
ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài đư c hoàn và có văn b n g i v B Tài chính (T ng c c
thu ), kèm theo h sơ đ ngh hoàn thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c
ngoài.

Trong ph m vi 30 ngày k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ, B Tài chính s hoàn l i s thu
n p th a cho Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài.

Trư ng h p, Bên Vi t Nam đã kh u tr kho n thu GTGT Nhà th u nư c ngoài n p th a thì
khi nhà th u có Quy t đ nh hoàn thu GTGT, Bên Vi t Nam ph i truy n p s thu GTGT Nhà
th u nư c ngoài đư c hoàn.

D. X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I
I. X LÝ VI PH M

Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài và Bên Vi t Nam có trách nhi m th c hi n
đúng các quy đ nh c a lu t pháp v thu hi n hành và hư ng d n t i Thông tư này.

Các hành vi vi ph m pháp lu t như không kê khai, đăng ký thu , ch m n p thu , khai man
tr n thu s b x ph t theo pháp lu t hi n hành.

Bên Vi t Nam không th c hi n đ y đ và đúng th i h n vi c kê khai, thông báo cho cơ quan
thu các thông tin v H p đ ng nhà th u, Nhà th u ph nư c ngoài thì s b x ph t vi ph m
v kê khai. Trư ng h p do l i c a Bên Vi t Nam trong vi c kê khai trên đây d n t i b th t
thoát ti n thu c a Nhà nư c thì Bên Vi t Nam s b x ph t theo quy đ nh v x ph t vi
ph m hành chính trong lĩnh v c thu .

II. GI I QUY T KHI U N I

Các khi u n i v thu theo Thông tư này do cơ quan thu đ a phương tr c ti p qu n lý thu
thu x lý. N u đ i tư ng khi u n i chưa th a mãn v i x lý c a cơ quan thu tr c ti p qu n
lý thu thu thì có th g i đơn khi u n i t i T ng c c Thu và B Tài chính. Quy t đ nh x lý
c a B trư ng B Tài chính là quy t đ nh cu i cùng. Trong khi ch quy t đ nh x lý c a c p
có th m quy n, đ i tư ng khi u n i v n ph i th c hi n đúng k t lu n c a cơ quan thu đ a
phương tr c ti p qu n lý thu thu đã đưa ra.

Các khi u n i v thu liên quan đ n các quy đ nh c a m t Hi p đ nh ký gi a Chính ph Vi t
Nam v i Chính ph m t nư c khác s đư c gi i quy t theo các th t c gi i quy t khi u n i
và tranh ch p đã quy đ nh trong Hi p đ nh đó.

E. T CH C TH C HI N

I. TRÁCH NHI M C A Đ I TƯ NG N P THU

1. Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài (đ i v i trư ng h p tr c ti p n p thu ),
ho c Bên Vi t Nam (đ i v i trư ng h p n p thay thu ) th c hi n đúng quy đ nh v đăng ký
thu , đăng ký phương pháp n p thu v i cơ quan thu theo hư ng d n t i Thông tư này.
Trư ng h p, thay đ i đ a đi m kinh doanh ho c văn phòng đi u hành ph i làm th t c đăng
ký thu do thay đ i đ a đi m v i cơ quan thu t nh, thành ph theo quy đ nh hi n hành.

2. Bên Vi t Nam, Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài, trong quá trình ho t đ ng
kinh doanh ph i ch p hành các quy đ nh v kê khai thu , quy t toán thu theo hư ng d n t i
Thông tư này và các văn b n hư ng d n hi n hành.

3. Xu t trình đ y đ các s sách, ch ng t k toán và các tài li u c n thi t liên quan đ n vi c
tính thu , quy t toán thu khi cơ quan thu yêu c u.

4. Khi k t thúc H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph ho c k t thúc kinh doanh t i Vi t
Nam, Bên Vi t Nam ký h p đ ng và/ho c Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài
ph i thông báo cho cơ quan thu và n p báo cáo quy t toán thu theo quy đ nh.

II. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN THU

1. Hư ng d n các đ i tư ng n p thu th c hi n đăng ký thu và kê khai thu theo đúng ch
đ quy đ nh, thông báo cho đ i tư ng n p thu tài kho n, m c l c Ngân sách n p các lo i
thu .

2. Ki m tra t khai thu , ki m tra s sách, ch ng t k toán và các tài li u c n thi t đ tính
thu .
3. Thông báo cho đ i tư ng n p thu trong các trư ng h p:

- Chưa g i ho c g i không đ y đ t khai thu , quy t toán thu ;

- Chưa n p thu đúng th i h n ho c n p thi u ti n thu .

4. Yêu c u đ i tư ng n p thu cung c p s sách k toán, hóa đơn ch ng t và h sơ tài li u
khác có liên quan đ n vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và
t ch c, cá nhân có liên quan khác cung c p tài li u có liên quan đ n vi c tính, n p thu c a
cơ s kinh doanh.

5. Có quy n n đ nh s thu ph i n p trong trư ng h p đ i tư ng n p thu không t giác kê
khai đúng th i h n quy đ nh ho c kê khai không đ y đ , chính xác ho c không cung c p đ y
đ , chính xác các thông tin liên quan đ n vi c tính thu ho c trư ng h p các kho n thu b
nh hư ng b i các quan h tài chính và thương m i không theo h p đ ng giao d ch sòng
ph ng.

6. Ki m tra, thanh tra tình hình n p thu , quy t toán thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u
ph nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành.

7. L p biên b n và x lý các vi ph m v thu trong th m quy n đư c pháp lu t quy đ nh.

8. Ch u trách nhi m thi hành pháp lu t v thu , đ m b o tính trung th c, chính xác và khách
quan.

9. Xác nh n các kho n thu đã n p c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài và
ch u trách nhi m v tính chính xác c a s thu đã xác nh n.

III. XÁC NH N S THU ĐÃ N P

Vi c c p gi y xác nh n s thu đã n p đ i v i Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c
ngoài tr c ti p n p thu t i Vi t Nam th c hi n sau khi Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài hoàn thành nghĩa v thu theo quy t toán thu năm. Cơ quan thu c p gi y xác
nh n s thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài đã n p trong ph m vi 10 ngày
làm vi c sau khi quy t toán thu .

Vi c c p gi y xác nh n s thu đã n p đ i v i Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c
ngoài do Bên Vi t Nam n p thay th c hi n sau khi Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c
ngoài hoàn thành nghĩa v thu theo quy t toán thu đ i v i t ng H p đ ng nhà th u. Cơ
quan thu c p gi y xác nh n s thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài đã n p
trong ph m vi 10 ngày làm vi c sau khi quy t toán thu . Trư ng h p H p đ ng nhà th u,
H p đ ng nhà th u ph th c hi n trong nhi u năm, Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài có nhu c u c p gi y xác nh n s thu đã n p theo t ng năm tài chính thì đ ngh
v i cơ quan thu đ a phương đ đư c c p Gi y xác nh n s thu đã n p. Cơ quan thu c p
gi y xác nh n s thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài trong ph m vi 10
ngày k t khi nh n đư c đ ngh c a Bên Vi t Nam ho c c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà
th u ph nư c ngoài.

Vi c xác nh n s thu đã n p th c hi n theo Ph l c s 06-NTNN ban hành kèm theo Thông
tư này.

Trư ng h p, khi thanh tra thu phát sinh vi c n p thu Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph
nư c ngoài khác so v i quy t toán thu và s thu đã xác nh n thì cơ quan thu ph i đi u
ch nh l i.

IV. THÙ LAO Đ I V I VI C KH U TR VÀ N P THU
1. Bên Vi t Nam ký H p đ ng nhà th u có trách nhi m th c hi n vi c kh u tr các kho n
thu c a các Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài không đăng ký th c hi n ch
đ k toán Vi t Nam, và n p ti n thu vào ngân sách như hư ng d n t i M c II Ph n C c a
Thông tư này.

Đ i v i Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài ký h p đ ng v i Bên Vi t Nam đ
ti n hành các ho t đ ng tìm ki m, thăm dò và khai thác d u khí theo quy đ nh c a Lu t d u
khí, mà theo quy đ nh c a h p đ ng, T ng công ty d u khí có trách nhi m tr thay các lo i
thu thì T ng công ty d u khí th c hi n vi c kh u tr và n p các kho n thu c a Nhà th u
nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài vào Kho b c nhà nư c. Trư ng h p T ng công ty d u
khí Vi t Nam không tr c ti p th c hi n vi c kh u tr và n p thu thay các Nhà th u, Nhà
th u ph nư c ngoài thì T ng công ty có văn b n y quy n cho đơn v tr c thu c T ng công
ty th c hi n.

2. Đ i v i s ti n thu TNDN c a các Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài do
Bên Vi t Nam th c hi n vi c kh u tr và n p vào Kho b c Nhà nư c, Bên Vi t Nam đư c
hư ng m t kho n thù lao b ng 0,8% s thu TNDN đã kh u tr đ n p vào Kho b c nhà
nư c, nhưng t i đa không vư t quá 50 tri u đ ng trên s ti n thu c a m i l n kh u tr và
n p thu .

S ti n thù lao này đư c kh u tr t s ti n thu thu đư c trư c khi n p vào Kho b c nhà
nư c và đư c s d ng đ trang tr i các chi phí cho vi c kê khai, kh u tr và n p thu và đ
khen thư ng cho các cá nhân tham gia qu n lý kê khai, n p thu .

V. HI U L C THI HÀNH

Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th cho
Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư s 95/1999/TT-BTC ngày
06/8/1999 c a B Tài chính, hư ng d n ch đ thu áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân
nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c đ u tư theo Lu t
đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.

Đ i v i H p đ ng nhà th u, H p đ ng nhà th u ph nư c ngoài đã ký trư c ngày Thông tư
này có hi u l c thì vi c xác đ nh phương pháp n p thu , xác đ nh s thu ph i n p, quy t
toán thu đư c ti p t c th c hi n như hư ng d n t i Thông tư s 169/1998/TT-BTC ngày
22/12/1998 và Thông tư s 95/1999/TT-BTC ngày 06/8/1999 cho đ n khi k t thúc h p đ ng.
Trư ng h p k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành có vi c gia h n đ i v i H p đ ng
th u, H p đ ng th u ph đã ký trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành thì vi c tính
thu , kê khai và n p thu k t ngày gia h n h p đ ng th c hi n như hư ng d n t i Thông t-
ư này.

Trư ng h p nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có tham gia ký k t m t Hi p đ nh
ho c Đi u ưnư c qu c t mà t i Hi p đ nh ho c Đi u ưnư c qu c t đó có các quy đ nh v
vi c n p thu c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài khác v i các n i dung
hư ng d n t i Thông tư này thì th c hi n theo các quy đ nh c a Đi u ưnư c qu c t đó. Nhà
th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài có văn b n g i cơ quan thu nơi đăng ký thu đ
ngh đư c th c hi n nghĩa v thu theo th a thu n t i Hi p đ nh ho c Đi u ư c qu c t đã ký
nói trên. Căn c đ ngh c a Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u ph nư c ngoài và Đi u ưnư c
qu c t đã ký, Cơ quan thu có văn b n xác nh n v vi c Nhà th u nư c ngoài, Nhà th u
ph nư c ngoài đư c th c hi n nghĩa v thu theo Đi u ư c qu c t ho c th c hi n nghĩa
v thu theo quy đ nh c a pháp lu t v thu hi n hành./.
KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
TH TRƯ NG
Trương Chí Trung
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản