Thông tư số 05/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
5
download

Thông tư số 05/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 05/2005/TT-BXD NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ NG D N THI TUY N THI T K KI N TRÚC CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c i u 55 c a Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn c i u 26 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; B Xây d ng hư ng d n thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. M c ích Thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng nh m ch n ư c phương án ki n trúc t t nh t thi t k xây d ng công trình. 2. Ph m vi áp d ng Thông tư này hư ng d n trình t , th t c, hình th c thi tuy n; quy n và nghĩa v c a t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình. 3. Các công trình ph i ư c thi tuy n a. Các công trình xây d ng sau ây, không phân bi t ngu n v n và hình th c s h u, trư c khi l p d án u tư xây d ng ph i ư c thi tuy n thi t k ki n trúc: - Tr s U ban nhân dân t c p huy n tr lên; - Công trình văn hóa, th thao và các công trình công c ng khác có quy mô c p I, c p c bi t; - Công trình xây d ng có ki n trúc c thù trong ô th t lo i 2 tr lên như : Tư ng ài, c u, trung tâm phát thanh, truy n hình, nhà ga ư ng s t trung tâm, nhà ga hàng không qu c t , công trình ư c xây d ng t i v trí có nh hư ng quy t nh n c nh quan ki n trúc ô th , công trình là bi u tư ng v truy n th ng văn hoá và l ch s c a a phương.
  2. b. Khuy n khích thi tuy n thi t k ki n trúc i v i các công trình có yêu c u v ki n trúc ngoài các công trình b t bu c ph i ư c thi tuy n. 4. Hình th c thi tuy n Ngư i quy t nh u tư quy t nh vi c t ch c thi tuy n thi t k ki n trúc công trình xây d ng. Tuỳ theo quy mô, tính ch t c a công trình, i u ki n v th i gian, kh năng tài chính và các i u ki n khác, có th l a ch n các hình th c thi tuy n sau: a. Thi tuy n trong nư c, g m: - Thi tuy n h n ch . - Thi tuy n r ng rãi. Thi tuy n h n ch (k c thi tuy n có y u t ngư i nư c ngoài tham gia) là hình th c thi tuy n mà Ch u tư ho c Ban t ch c thi tuy n m i m t s t ch c, cá nhân (không ít hơn 3 t ch c, cá nhân) có năng l c tham gia thi tuy n. Các công trình ư c thi tuy n h n ch bao g m tr s U ban nhân dân c p huy n và công trình có ki n trúc c thù trong ô th t lo i 2 tr lên nêu t i m c 3.a không thu c quy mô c p I, c p c bi t. Thi tuy n r ng rãi (k c thi tuy n có y u t ngư i nư c ngoài tham gia) là hình th c thi tuy n không h n ch s lư ng t ch c, cá nhân tham gia và ư c công b trên các phương ti n thông tin i chúng trong nư c. Các công trình ư c thi tuy n r ng rãi bao g m công trình có ki n trúc c thù trong ô th t lo i 2 tr lên nêu t i m c 3.a quy mô c p I, c p c bi t; công trình văn hóa, th thao và các công trình công c ng khác quy mô c p I, c p c bi t. b. Thi tuy n qu c t : Thi tuy n qu c t là hình th c thi tuy n ư c t ch c phù h p v i các thông l và quy nh qu c t , thông qua thư m i ho c công b ra qu c t . Các công trình ư c thi tuy n qu c t bao g m các công trình c bi t do ngư i quy t nh u tư quy t nh. II. T CH C THI TUY N 1. Chu n b thi tuy n a. Nh ng công vi c chuNn b t ch c thi tuy n: - Hoàn t t các th t c pháp lý có liên quan n công trình như ch trương u tư, a i m xây d ng, quy n s d ng t và các th t c khác (n u có). - Thu th p các thông tin, tài li u, s li u v quy ho ch chi ti t khu t xây d ng. - L a ch n hình th c thi tuy n. - L p k ho ch t ch c thi tuy n.
  3. - L p nhi m v thi t k . - ChuNn b kinh phí thi tuy n. b. Trách nhi m c a ngư i quy t nh u tư: - Phê duy t hình th c thi tuy n. - Phê duy t k ho ch t ch c thi tuy n. - Phê duy t nhi m v thi t k . - Phê duy t kinh phí thi tuy n. - Phê duy t danh sách, s lư ng các t ch c, cá nhân ư c m i tham gia thi tuy n i v i hình th c thi tuy n h n ch . c. Trách nhi m c a Ch u tư: - Hoàn t t các th t c pháp lý có liên quan n công trình xây d ng. - Cung c p các thông tin, tài li u, s li u v quy ho ch chi ti t khu t xây d ng và các thông tin khác cho t ch c, cá nhân d thi. - xu t l a ch n hình th c thi tuy n. - L p k ho ch t ch c thi tuy n phù h p. - L p nhi m v thi t k . - xu t gi i thư ng, quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân d thi. - Thành l p Ban t ch c thi tuy n và H i ng tuy n ch n phương án. - Phê duy t quy ch thi tuy n. - L p d toán kinh phí thi tuy n. Kinh phí thi tuy n ư c tính trong t ng m c u tư xây d ng công trình. - Trư ng h p c n thi t, Ch u tư có th thuê m t t ch c tư v n giúp th c hi n vi c t ch c thi tuy n. d. Nhi m v thi t k : Nhi m v thi t k ph i th hi n ư c nh ng n i dung sau: - M c tiêu xây d ng công trình. - Các căn c l p nhi m v thi t k .
  4. - a i m xây d ng; các yêu c u v quy ho ch, c nh quan và ki n trúc i v i khu t xây d ng công trình. - Quy mô công trình; các yêu c u v công năng s d ng, ki n trúc, m thu t và k thu t c a công trình. - Các yêu c u i v i phương án d thi. 2. T ch c thi tuy n 2.1. Ban t ch c thi tuy n: a. Ban t ch c thi tuy n (sau ây g i là Ban t ch c) do Ch u tư thành l p th c hi n công tác thi tuy n. Ch u tư có th giao cho Ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình làm Ban t ch c thi tuy n. Ban t ch c thi tuy n có nhi m v : - Xây d ng quy ch thi tuy n. - Hư ng d n các t ch c, cá nhân ăng ký d thi. - Cung c p các thông tin, tài li u liên quan và k ho ch thi tuy n cho các t ch c, cá nhân d thi. - Ph bi n các quy nh v h sơ d thi. - i v i trư ng h p thi tuy n h n ch , Ban t ch c ph i d ki n danh sách, s lư ng các t ch c, cá nhân d thi và chuNn b thư m i d thi. - Công b k t qu thi tuy n. b. Ban t ch c thi tuy n ư c thành l p các t chuyên môn ti p nh n, th ng kê, qu n lý và ki m tra h sơ các phương án d thi theo quy ch thi tuy n trư c khi chuy n n H i ng tuy n ch n phương án. 2.2. Quy ch thi tuy n: Quy ch thi tuy n g m nh ng n i dung sau: a. Quy nh chung: Nêu rõ tính ch t, m c ích và yêu c u c a cu c thi. b. Quy nh c th , g m: - Hình th c thi tuy n. - H sơ d thi. - Ngôn ng s d ng.
  5. - Các quy nh khác (n u có). c. Quy nh v h sơ d thi: H sơ d thi g m thuy t minh, các b n v và mô hình (theo yêu c u c a cu c thi) c a phương án d thi. - Thuy t minh phương án d thi: Thuy t minh phương án d thi ph i th hi n nh ng n i dung ch y u sau: ý tư ng ki n trúc c a phương án d thi c v hình kh i và công năng s d ng; s phù h p v i yêu c u v quy ho ch, c nh quan, ki n trúc khu v c xây d ng; d ki n các gi i pháp k thu t bên trong và bên ngoài công trình; nh hư ng c a phương án i v i các quy nh v b o v môi trư ng và phòng ch ng cháy n ; tính kh thi c a phương án. - Các b n v phương án d thi: Các b n v phương án d thi ph i th hi n ư c y n i dung c a phương án và có quy cách theo quy nh c a quy ch thi tuy n. - i v i trư ng h p yêu c u có mô hình phương án d thi, mô hình ư c l p theo t l th ng nh t. d. Nh ng quy nh khác: Nh ng quy nh khác bao g m quy nh v th i gian i th c a và kh o sát hi n trư ng, th i gian n p h sơ d thi, th i gian ch m thi, th i gian công b k t qu thi tuy n, th i gian trưng bày tri n lãm l y ý ki n r ng rãi v các phương án ư c l a ch n (n u c n thi t). 2.3. Quy n và trách nhi m c a t ch c, cá nhân d thi: a. Các t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài khi tham gia thi tuy n u ph i có năng l c hành vi dân s theo quy nh c a pháp lu t. b. T ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c l a ch n xây d ng công trình ư c m b o quy n tác gi , ư c th c hi n l p d án và các bư c thi t k ti p theo khi có i u ki n năng l c; n u không có i u ki n năng l c thì có th liên danh v i các t ch c tư v n có i u ki n năng l c th c hi n. Trư ng h p t ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c l a ch n t ch i th c hi n các bư c thi t k ti p theo thì ch u tư l a ch n nhà th u phù h p th c hi n nhưng quy n tác gi v n thu c v t ch c, cá nhân có phương án ki n trúc ư c l a ch n. 3. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc t i a phương trong vi c thi tuy n - Cung c p thông tin và các yêu c u v quy ho ch, c nh quan và ki n trúc i v i khu t xây d ng công trình.
  6. -C i di n tham gia H i ng tuy n ch n phương án do Ch u tư thành l p khi ư c Ch u tư m i. - Không dùng nh hư ng c a mình làm sai l ch k t qu tuy n ch n. - Trư ng h p khu t xây d ng công trình n m trong khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th bao g m c thi t k ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc t i a phương thông báo Ch u tư quy t nh m c thi tuy n cho phù h p. III. T CH C TUY N CH N PHƯƠNG ÁN D THI 1. H i ng tuy n ch n phương án a. H i ng tuy n ch n phương án (sau ây g i là H i ng) tư v n giúp Ban t ch c và Ch u tư ánh giá x p h ng các phương án d thi. b. H i ng do Ch u tư thành l p. 2. Thành ph n H i ng tuy n ch n phương án Thành ph n H i ng tuy n ch n phương án bao g m: Ch t ch H i ng, thư ký và các thành viên H i ng. a. Ch t ch H i ng là chuyên gia có uy tín trong lĩnh v c ki n trúc ư c Ch u tư m i làm Ch t ch H i ng ho c do H i ng b u ra. b. Thư ký H i ng do Ch u tư và Ch t ch H i ng th ng nh t ch nh. c. Các thành viên H i ng là chuyên gia thu c các lĩnh v c quy ho ch, ki n trúc, xây d ng, văn hóa, l ch s , m thu t và i di n cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch, ki n trúc t i a phương trong ó ít nh t 70% thành viên H i ng là các nhà chuyên môn. Tuỳ theo quy mô, tính ch t công trình, i u ki n th i gian, kh năng tài chính và các i u ki n khác, Ch u tư có th m i chuyên gia nư c ngoài tham gia H i ng. T ch c, cá nhân có phương án d thi không ư c tham gia ho c c i di n tham gia H i ng. 3. Ho t ng c a H i ng tuy n ch n phương án a. Trách nhi m c a H i ng: - Xây d ng quy ch làm vi c c a H i ng. Quy ch làm vi c ph i th hi n c th nguyên t c, phương pháp ánh giá, cho i m và x p h ng các phương án d thi. - Ch t ch H i ng thay m t H i ng phê duy t quy ch làm vi c c a H i ng và ch u trách nhi m trư c Ch u tư v vi c th c hi n quy ch .
  7. - ánh giá, cho i m và x p h ng các phương án d thi. - m b o bí m t, khách quan, trung th c và không có hành vi tiêu c c nh hư ng n k t qu tuy n ch n. - Báo cáo và gi i trình k t qu tuy n ch n v i Ch u tư. b. Trách nhi m c a Ch u tư: - T o i u ki n thu n l i và áp ng các yêu c u h p lý c a H i ng. - Không dùng nh hư ng c a mình làm sai l ch k t qu tuy n ch n. - T ng h p và báo cáo k t qu tuy n ch n v i ngư i quy t nh u tư. - T ch c tri n lãm các phương án d thi l y ý ki n r ng rãi (n u th y c n thi t) theo quy t nh c a ngư i quy t nh u tư. - T ch c trao gi i thư ng. - xu t phương án ch n xây d ng công trình. Trư ng h p phương án xu t khác v i phương án ã ư c H i ng x p h ng cao nh t thì Ch u tư ph i thông báo lý do v i H i ng và tác gi c a phương án. 4. Nh ng quy nh khác a. i v i t ch c, cá nhân d thi vi ph m quy ch thi tuy n ho c thành viên H i ng vi ph m quy ch làm vi c thì tuỳ theo m c vi ph m, Ban t ch c và Ch u tư căn c quy ch thi tuy n và quy ch làm vi c xem xét quy t nh m c x lý. b. M i tranh ch p trong quá trình th c hi n thi tuy n (n u có) ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. IV. HI U L C THI HÀNH - Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. - Trong quá trình th c hi n, ngh các B , ngành, a phương, các t ch c và cá nhân liên quan ph n ánh nh ng vư ng m c v B Xây d ng hư ng d n gi i quy t. Nguy n T n V n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản