Thông tư số 05/2007/TT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư số 05/2007/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2007/TT-BYT về việc hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2007/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******** S : 05/2007/TT - BYT Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N V ĐI U KI N VÀ TH T C CH Đ NH T CH C TH C HI N KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph “Quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m”; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph “Quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá”, Đ b o đ m th ng nh t trong vi c ch đ nh các t ch c th c hi n vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u, B Y t hư ng d n v đi u ki n và th t c ch đ nh như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Ch đ nh m t t ch c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u là vi c cơ quan nhà nư c có th m quy n xem xét, ch đ nh t ch c đó có đ năng l c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u (dư i đây g i t t là t ch c đư c ch đ nh). 2. T ch c đư c ch đ nh bao g m: a) Các Vi n tr c thu c B Y t , Trung tâm Y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b) Các t ch c s nghi p ho t đ ng d ch v k thu t c a các B qu n lý chuyên ngành, các t ch c kinh doanh d ch v giám đ nh. 3. Cơ quan nhà nư c có th m quy n ch đ nh: a) B Y t ch đ nh các t ch c quy đ nh t i đi m a, Kho n 2, M c I; b) B Y t ch trì và ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành ch đ nh các t ch c đư c quy đ nh t i đi m b, Kho n 2, M c I. II. ĐI U KI N Đ I V I T CH C ĐƯ C CH Đ NH Các t ch c đ ngh B Y t xem xét, ch đ nh th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u c n đáp ng các đi u ki n sau: 1. Đư c cơ quan nhà nư c ra quy t đ nh thành l p, cho phép ho t đ ng trong lĩnh v c ki m tra v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m và có tư cách pháp nhân đ y đ ; 2. Có đ cán b k thu t b o đ m đ trình đ chuyên môn và đ 03 năm làm công tác ki m tra v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m; 3. Có đ trang thi t b c n thi t và phù h p đ ki m tra, th nghi m, đánh giá các ch tiêu ch y u sau v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m:
  2. -Các ch tiêu hoá: Hàm lư ng đư ng, đ m, béo, tro, đ m, đ axít, đ ki m, dư lư ng hoá ch t b o v th c v t, dư lư ng thu c kháng sinh, hóc môn tăng tr ng, hàm lư ng ph gia th c ph m, các đ c t vi n m và các hoá ch t đ c h i khác; - Các ch tiêu vi sinh v t: T ng s vi khu n hi u khí, vi khu n gây b nh đư ng ru t và t ng s bào t n m men, m c. Trư ng h p chưa đ trang thi t b c n thi t đ th nghi m h t các ch tiêu ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, đư c phép s d ng phòng th nghi m (phòng th nghi m đã đư c công nh n ho c có h th ng qu n lý đư c công nh n phù h p tiêu chu n ISO/IEC 17025) bên ngoài đ th nghi m các ch tiêu còn l i và ph i đư c th hi n b ng h p đ ng cung c p d ch v th nghi m. 4. Có đ các quy đ nh k thu t, các tiêu chu n qu c t , tiêu chu n Vi t Nam và các tiêu chu n khác, các tài li u k thu t, quy trình ki m tra, th nghi m đ i v i th c ph m đư c ki m tra. Các t ch c có phòng th nghi m có h th ng qu n lý đư c công nh n phù h p tiêu chu n ISO/IEC 17025 đư c ưu tiên xem xét, ch đ nh. III. TRÌNH T , TH T C CH Đ NH 1. Các t ch c, đơn v đ đi u ki n n p h sơ đ ngh B Y t xem xét, ra quy t đ nh ch đ nh th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u. H sơ (02 b ) g m: a) Đơn đ ngh (theo m u quy đ nh t i Ph l c I c a Thông tư này); b) Danh sách cán b th c hi n công tác ki m tra, th nghi m (theo m u quy đ nh t i Ph l c II c a Thông tư này); c) Danh m c trang thi t b đo lư ng, th nghi m (theo m u quy đ nh t i Ph l c III c a Thông tư này); d) Danh m c các tài li u, quy đ nh k thu t, tiêu chu n qu c t , tiêu chu n Vi t Nam, tài li u k thu t, quy trình ki m tra, th nghi m tương ng v i lĩnh v c s n ph m, hàng hoá xin ch đ nh (theo m u quy đ nh t i Ph l c IV c a Thông tư này); đ) H p đ ng s d ng và năng l c phòng th nghi m bên ngoài (các trư ng h p chưa đ trang thi t b c n thi t đ th nghi m h t các ch tiêu ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đ i v i th c ph m, đư c phép s d ng phòng th nghi m bên ngoài đ th nghi m các ch tiêu còn l i); e) Quy t đ nh thành l p c a t ch c và các tài li u khác có liên quan; g) Báo cáo v th c tr ng tình hình th c ph m nh p kh u đi qua các c a kh u trên đ a bàn qu n lý. 2. V trình t , th t c ch đ nh a) Sau khi nh n đư c h sơ xin ch đ nh, B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) t ch c th m đ nh tính đ y đ và s phù h p c a h sơ, đánh giá trình đ , năng l c c a t ch c xin ch đ nh. Trong th i gian 15 ngày làm vi c C c An toàn v sinh th c ph m ph i thông báo b ng văn b n cho t ch c xin ch đ nh bi t l ch làm vi c c a Đoàn th m đ nh (n u h sơ đ y đ ) ho c ph i b sung, đi u ch nh (n u h sơ chưa đ y đ ). Đ i v i các t ch c quy đ nh t i đi m a, kho n 2 m c 1, C c An toàn v sinh th c ph m ra quy t đ nh thành l p đoàn th m đ nh bao g m các chuyên gia k thu t, cán b qu n lý chuyên ngành thu c B Y t . Đ i v i các t ch c quy đ nh t i đi m b, kho n 2 m c 1, C c An toàn v sinh th c ph m ra quy t đ nh thành l p đoàn th m đ nh bao g m các chuyên gia k thu t, cán b qu n lý chuyên ngành thu c B Y t và B qu n lý chuyên ngành. Đoàn th m đ nh s ti n hành đánh giá tr c ti p t i t ch c xin ch đ nh. K t qu đánh giá đư c ghi vào Biên b n th m đ nh. C c An toàn v sinh th c ph m t ng h p h sơ, k t qu th m đ nh, đánh giá trình B trư ng B Y t xem xét, ra quy t đ nh ch đ nh (theo m u quy đ nh t i Ph l c V c a Thông tư này). Đ i v i t ch c chưa đ đi u ki n, C c An toàn v sinh th c ph m có văn b n thông báo đ t ch c xin ch đ nh có bi n pháp kh c ph c, b sung c n thi t;
  3. b) Th i h n hi u l c c a quy t đ nh ch đ nh t ch c ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đ i v i th c ph m nh p kh u là 05 năm. Ba tháng trư c khi quy t đ nh h t hi u l c, t ch c đư c ch đ nh làm th t c đ xin ch đ nh l i n u có nhu c u; c) Sau 05 năm k t ngày Thông tư có hi u l c, các t ch c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn th c ph m nh p kh u đã đư c B Y t ch đ nh trư c th i đi m Thông tư này có hi u l c, ph i ti n hành th m xét, đánh giá và ch đ nh l i theo quy đ nh c a Thông tư này. IV. QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A T CH C ĐƯ C CH Đ NH 1. Quy n: a) Yêu c u t ch c, cá nhân nh p kh u th c ph m cung c p h sơ và tài li u liên quan; b) Ti n hành ki m tra ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m nh p kh u theo n i dung quy đ nh t i các quy trình ki m tra, quy đ nh k thu t; c) C p gi y xác nh n th c ph m đ t ch t lư ng nh p kh u ho c thông báo lô hàng không đ t ch t lư ng nh p kh u theo bi u m u th ng nh t do B Y t ban hành; d) Thu và qu n lý phí ki m tra ch t lư ng theo quy đ nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Trách nhi m: a) Th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u trong lĩnh v c, ph m vi đư c ch đ nh; b) T ch c đư c ch đ nh căn c vào quy trình ki m tra, tiêu chu n Vi t Nam, các tiêu chu n qu c t và nh ng quy đ nh khác v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m do các cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành đ ti n hành ki m tra; c) Báo cáo và đ xu t bi n pháp x lý v i B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) v nh ng lô th c ph m nh p kh u không đ t ch t lư ng; d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đ i v i th c ph m nh p kh u do mình th c hi n; đ) T p trung m i ngu n l c đ th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u trong ph m vi đư c ch đ nh theo đúng ti n đ khi có yêu c u đ t xu t c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; e) Duy trì các đi u ki n đ i v i t ch c đư c ch đ nh, th c hi n vi c ki m đ nh, hi u chu n trang thi t b đo lư ng, th nghi m c a mình theo các quy đ nh c a B Khoa h c và Công ngh và B Y t ; g) Lưu tr h sơ ki m tra, th nghi m và s sách có liên quan theo quy đ nh c a Nhà nư c và xu t trình khi cơ quan có trách nhi m yêu c u. h) Th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh t i M c V c a Thông tư này. V. CH Đ BÁO CÁO 1. T ch c đư c ch đ nh có trách nhi m báo cáo v i B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) khi có m t trong nh ng thay đ i sau: a) Thay đ i ph m vi ki m tra đư c ch đ nh ho c t m ng ng ho t đ ng; b) Thay đ i tr s làm vi c, thay đ i trang thi t b ki m tra, thay đ i ho c b sung cán b nhân viên liên quan đ n lĩnh v c ki m tra đư c ch đ nh, thay đ i đơn v cung c p d ch v th nghi m. Sau khi xem xét báo cáo v nh ng thay đ i trên, B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) s thông báo ho c ban hành các quy t đ nh thích h p v i t ch c đư c ch đ nh. 2. Báo cáo đ nh kỳ 6 tháng, m t năm v B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) theo các n i dung sau:
  4. a) Danh sách các doanh nghi p nh p kh u th c ph m đã đư c ki m tra; b) Ch ng lo i và kh i lư ng th c ph m nh p kh u đư c ki m tra; c) Ch ng lo i và kh i lư ng th c ph m nh p kh u không đ t ch t lương, v sinh, an toàn th c ph m nh p kh u; d) Tình hình khi u n i c a doanh nghi p; đ) Ki n ngh , đ xu t. VI. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M 1. Đ nh kỳ ho c đ t xu t, B Y t s ch trì t ch c ph i h p v i các cơ quan ch c năng thanh tra, ki m tra ho t đ ng c a các t ch c đư c ch đ nh. 2. B Y t s xem xét, thu h i quy t đ nh ch đ nh khi t ch c đư c ch đ nh vi ph m m t trong các quy đ nh sau: a) Ki m tra ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m không theo đúng quy đ nh c a pháp lu t; b) Ki m tra ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m ngoài ph m vi, lĩnh v c đư c ch đ nh; c) Có bi u hi n không trung th c khi ki m tra và xác nh n ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m. 3. Cán b , viên ch c c a t ch c đư c ch đ nh l i d ng ch c năng, nhi m v , quy n h n gây c n tr cho doanh nghi p ho c làm sai l ch h sơ ki m tra đ v l i s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. VII. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. B Y t giao C c An toàn v sinh th c ph m t ch c tri n khai vi c th c hi n Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng vư ng m c, các cơ quan, t ch c c n ph n ánh k p th i v B Y t (C c An toàn v sinh th c ph m) đ xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n PH L C I (Ban hành kèm theo Thông tư s :05 /2007/TT-BYT ngày07tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) M U ĐƠN VIN ĐƯ C CH Đ NH KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U Tên t ch c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
  5. Kính g i:..........................................( tên cơ quan ti p nh n h sơ) 1. Tên t ch c: ..........................thu c................ (tên cơ quan ch qu n) 2. Đ a ch t ch c: .................................................................................. ĐT................................Fax.................................E.mail....................... 3. Cơ quan, t ch c ra quy t đ nh thành l p: ................................................... 4. Lĩnh v c s n ph m, hàng hoá th c ph m xin đư c ch đ nh ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, VSATTP đ i v i th c ph m xu t kh u, nh p kh u (nêu c th tên s n ph m, hàng hoá và lĩnh v c dư i d ng ph l c kèm theo) 5. Phòng th nghi m ch t lư ng s n ph m, hàng hoá th c ph m c a đơn v : - Đó đư c c p Ch ng ch công nh n Phòng th nghi m (VILAS, LAS): - Phòng th nghi m chưa đư c công nh n: 6. S d ng phòng th nghi m bên ngoài: - Đó đư c c p Ch ng ch công nh n Phòng th nghi m (VILAS, LAS): - Phòng th nghi m chưa đư c công nh n: Chúng tôi cam k t s th c hi n đ y đ các quy đ nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m đ i v i th c ph m nh p kh u đư c ch đ nh và ch u trách nhi m v các khai báo nói trên. H sơ kèm theo: …..,ngày........ tháng...... năm..... (Ch c danh ngư i ký tên) (Ch ký có đóng d u) (H và tên ngư i ký) PH L C II (Ban hành kèm theo Thông tư s :05/2007/TT-BYT ngày07tháng3năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Tên T ch c DANH SÁCH CÁN B , NHÂN VIÊN C AT CH C XIN CH Đ NH KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U STT H và tên Ch c Trình đ Lĩnh v c Th i gian Công vi c Ch ng ch danh chuyên môn công tác hi n t i đư c c p
  6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - ----------- ------- -------- --------- -------- ------- -------- - ----------- ------- -------- --------- -------- ------- -------- …….,ngày........tháng......năm..... (Ch c danh ngư i ký tên) (Ch ký có đóng d u) (H và tên ngư i ký) PH L C III (Ban hành kèm theo Thông tư s : 05 /2007/TT-BYT ngày07 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Tên T ch c DANH M C TRANG THI T B ĐO LƯ NG, TH NGHI M TT Tên thi t b S lư ng Ký Đ c trưng Tình Ch tiêu Ghi chú mã, hi u k thu t ch y u tr ng ki m tra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - ---------- -------- -------- --------- ------- ------- -------- - ----------- ------- -------- --------- ------- ------- --------
  7. ........., ngày........tháng......năm..... (Ch c danh ngư i ký tên) (Ch ký có đóng d u) (H và tên ngư i ký) * N u s d ng phòng th nghi m bên ngoài, ph i có báo cáo b sung riêng, ngoài các n i dung nêu trên c n ghi rõ tên phòng th nghi m, tên ngư i lãnh đ o, đ a ch , đi n tho i. PH L C IV (Ban hành kèm theo Thông tư s :05/2007/TT-BYT ngày07tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) Tên T ch c DANH M C TÀI LI U PH I KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M TT Tên tài li u Mã s Ban hành l n Hi u l c t Cơ quan ban hành Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ---- ---------- --------- --------- ---------- ------- ---------- ---- ---------- --------- --------- ---------- ------- ---------- ........, ngày....... tháng...... năm..... (Ch c danh ngư i ký tên) (Ch ký có đóng d u) (H và tên ngư i ký) PH L C V (Ban hành kèm theo Thông tư s :05 /2007/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 2007 c a B trư ng B Yt ) B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : ……/QĐ-BYT Hà N i, ngày....... tháng...... năm.......
  8. QUY T Đ NH V VI C CH Đ NH T CH C TH C HI N KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Thông tư s /2006/TT-BYT ngày…....tháng…....năm 2006 c a B trư ng B Y t hư ng d n v đi u ki n và th t c ch đ nh t ch c th c hi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m nh p kh u; Căn c báo cáo k t qu đánh giá c a Đoàn th m đ nh, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ch đ nh .............................................. (tên t ch c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m nh p kh u) thu c................ (tên đơn v ch qu n, n u có), đ a ch ...................th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u. Đi u 2. Ph m vi s n ph m, hàng hoá đư c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh, an toàn th c ph m nh p kh u nêu t i Ph l c kèm theo. Đi u 3. T ch c có tên trên và các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đi u 4. Th i h n hi u l c c a Quy t đ nh này là 05 năm k t ngày ký. B TRƯ NG (Ký tên Và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản