Thông tư số 05-TT/TCĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
11
download

Thông tư số 05-TT/TCĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05-TT/TCĐ về chế độ quản lý việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05-TT/TCĐ

  1. T NG CÔNG OÀN VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05-TT/TC Hà N i, ngày 19 tháng 2 năm 1980 THÔNG TƯ S 5 -TT/TC C A T NG CÔNG OÀN VI T NAM NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 1980 V CH QU N LÝ VI C S D NG QU PHÚC L I T P TH CÁC CƠ S S N XU T, KINH DOANH C A NHÀ NƯ C i u 13 b n quy nh v quy n làm ch t p th xã h i ch nghĩa c a công nhân, viên ch c ban hành kèm theo ngh nh s 182 - CP ngày 26 tháng 4 năm 1979 c a H i ng Chính ph quy nh "ban ch p hành công oàn cơ s ch u trách nhi m qu n lý vi c s d ng qu phúc l i t p th c a ơn v cơ s . T ng công oàn Vi t Nam có trách nhi m quy nh c th và hư ng d n thi hành". Sau khi trao i ý ki n v i các B , các ngành liên quan và B trư ng Ph th tư ng, T ng công oàn Vi t Nam quy nh và hư ng d n như sau. I. M C ÍCH, Ý NGHĨA C A QU PHÚC L I Qu phúc l i c a xí nghi p là m t ph n thu nh p mà Nhà nư c l i cho xí nghi p s d ng dư i hình th c phân ph i l i nhu n xí nghi p, nh m c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho công nhân, viên ch c c a xí nghi p; khuy n khích công nhân, viên ch c ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c. Qu phúc l i ư c trích l p theo các i u l t m th i ban hành kèm theo ngh nh s 235 - CP ngày 4 tháng 12 năm 1969 (1), ngh nh s 236-CP ngày 10 tháng 12 năm 1970 (2), thông tư s 88-CP ngày 2 tháng 5 năm 1972 (3) c a H i ng Chính ph và ư c b sung, s a i b ng thông tư s 165 - TTg ngày 21 tháng 3 năm 1978 (4) c a Th tư ng Chính ph áp d ng th ng nh t cho t t c xí nghi p qu c doanh, công tư h p doanh. (1) In trong công báo 1969 - s 20 - trang 313 (2) In trong công báo 1971 - s 23 - trang 309 (3) In trong công báo 1972 - s 8 - trang 82 (4) In trong công báo 1978 - s 6 - trang 87 II. NGUYÊN T C QU N LÝ VI C S D NG QU PHÚC L I Qu phúc l i ư c qu n lý, s d ng theo các nguyên t c sau ây:
  2. 1. Qu phúc l i ư c qu n lý theo th l qu n lý tài chính hi n hành c a Nhà nư c và ch u s giám c chi tiêu c a các cơ quan tài chính, ngân hàng các c p. M i s vi ph m chi tiêu qu phúc l i u b x lý theo nh ng quy nh trong các th l ó. 2. Qu phúc l i do t p th công nhân, viên ch c cơ s t o ra t ngu n l i nhu n xí nghi p, do ó, vi c s d ng qu phúc l i ph i nh m ph c v l i ích c a t p th công nhân, viên ch c xí nghi p và gia ình h . T p th công nhân, viên ch c trong xí nghi p là ngư i có quy n cao nh t quy t nh k ho ch s d ng qu phúc l i. Các cơ quan c p trên không có quy n gi l i, ho c b t bu c xí nghi p trích m t ph n qu phúc l i n p lên. 3. Ban ch p hành công oàn cơ s là ngư i l p k ho ch s d ng qu phúc l i, và thư ký công oàn cơ s là ngư i ký l nh chi qu phúc l i. Ban ch p hành công oàn cơ s thông qua b máy tài v k toán c a xí nghi p qu n lý vi c chi tiêu qu phúc l i, không t ch c b máy riêng. 4. Th trư ng ơn v và ban ch p hành công oàn cơ s cùng nhau t ch c th c hi n k ho ch s d ng qu phúc l i theo ngh quy t c a h i ngh công nhân, viên ch c. III. N I DUNG S D NG QU PHÚC L I N i dung s d ng qu phúc l i ã ư c quy nh t i các i u 25, 30 i u l t m th i kèm theo ngh nh s 235 - CP, i u 31 i u l t m th i kèm theo ngh nh s 236 - CP và i m 2b thông tư s 88 - CP. Nay quy nh c th như sau: 1. Ch b sung cho xây d ng, s a ch a, m r ng, trang b , qu n lý các công trình phúc l i t p th c a xí nghi p như nhà ăn, nhà , nhà ngh , nhà g i tr , l p m u giáo, v lòng, câu l c b , tr m xá, sân bãi và d ng c th d c th thao, trang b cho các i bóng, i văn ngh , mua ô tô ca ưa, ón công nhân, viên ch c i làm, i ngh . 2. Chi b túc văn hoá cho công nhân, viên ch c xí nghi p như sách giáo khoa, d ng c h c t p, thù lao cho giáo viên, nư c u ng trong các bu i h c. 3. Chi ti n tàu xe cho công nhân, viên ch c i tham quan, ngh mát do xí nghi p t t ch c ngoài ch ngh phép năm. 4. Cho t p th vay làm v n tăng gia, s n xu t, cho cá nhân vay gi i quy t khó khăn. 5. Chi thêm v tr c p cho gia ình công nhân, viên ch c g p khó khăn (k c khó khăn t xu t và khó khăn thư ng xuyên) trong trư ng h p qu xã h i không gi i quy t ho c n i dung ch tr c p thu c qu xã h i h n ch . 6. Chi ti n thư ng cu i năm cho các i tư ng làm công tác nhà ăn t p th , nhà g i tr , tr m xá xí nghi p. 7. Chi b i dư ng s c kho cho t p th công nhân, viên ch c làm lao ng xã h i ch nghĩa, văn ngh , th thao.
  3. M c chi c th cho m i i tư ng trong t ng t do ban ch p hành công oàn cơ s quy t nh căn c vào k t ho ch d trù t u năm mà h i ngh công nhân, viên ch c ã thông qua. 8. Góp ph n xây d ng, s a ch a, trang b nh ng công trình phúc l i c a liên hi p xí nghi p ho c c a a phương mà nh ng công trình phúc l i ó có l i cho xí nghi p. Vi c góp v n này thu c quy n h i ngh công nhân, viên ch c xí nghi p quy t nh tuỳ theo s c n thi t và l i ích c a nh ng công trình ó i v i xí nghi p. Các cơ quan c p trên không ư c b t bu c xí nghi p ph i óng góp ho c t ý quy t nh m c cho xí nghi p ph i óng góp. IV. QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A BAN CH P HÀNH CÔNG OÀN CƠ S VÀ TH TRƯ NG ƠN VN; C A CÁC C P, CÁC NGÀNH Căn c nguyên t c qu n lý vi c s d ng qu phúc l i, ban ch p hành công oàn cơ s và th trư ng ơn v có trách nhi m: 1. Ban ch p hành công oàn cơ s : Ban ch p hành công oàn cơ s ch u trách nhi m trư c công nhân, viên ch c, trư c Nhà nư c và công oàn c p trên v vi c qu n lý, s d ng qu phúc l i c a cơ quan mình. C th là: - L p k ho ch s d ng và phát tri n s nghi p phúc l i trong xí nghi p ưa ra h i ngh công nhân, viên ch c th o lu n và quy t nh; - Ki m tra ôn c vi c th c hi n k ho ch s d ng qu phúc l i úng ch , chính sách, úng ngh quy t c a h i ngh công nhân, viên ch c; - Báo cáo sơ k t, t ng k t vi c s d ng qu phúc l i v i h i ngh công nhân, viên ch c xí nghi p, v i công oàn c p trên và ki n ngh v i c p trên g i quy t nh ng v n t n t i m i phát sinh trong quá trình s d ng qu phúc l i; - Thư ký công oàn là ngư i ký l nh chi qu phúc l i úng ch , chính sách và k ho ch. Trong trư ng h p thư ký công oàn cơ s v ng thì ph i u quy n cho phó thư ký và ch ngư i ư c u quy n ó m i ư c ký l nh chi qu phúc l i. 2. Th trư ng ơn v : - T ch c th c hi n k ho ch s d ng qu phúc l i úng ch , chính sách, úng ngh quy t h i ngh công nhân, viên ch c; - Thông báo cho ban ch p hành công doàn bi t s ti n qu phúc l i ư c trích l p hàng năm; b trí cán b giúp ban ch p hành công oàn cơ s trong vi c l p k ho ch s d ng qu phúc l i; - Th c hi n m i công vi c v hành chính qu n lý qu phúc l i;
  4. - Ki m tra và có quy n khư c t ch tiêu nh ng kho n chi v qu phúc l i không úng chính sách, ch , không úng k ho ch s d ng qu phúc l i. Tr trư ng h p t xu t k ho ch ph i i u ch nh thì ban ch p hành công oàn cơ s ph i bàn b c v i giám c và báo cáo v i h i ngh công nhân, viên ch c trong kỳ h p g n nh t. 3. U ban nhân dân và liên hi p công oàn t nh, thành ph : a. U ban nhân dân t nh, thành ph có trách nhi m ch o vi c phát tri n s nghi p phúc l i t p th (bao g m ăn, , i l i, giáo d c, y t , gi i trí...) các xí nghi p k c xí nghi p trung ương óng a phương. Ch o các cơ quan và các ngành a phương cung c p phương ti n, nguyên v t li u cho các cơ s trong vi c mua s m, xây d ng, s a ch a, trang b các công trình phúc l i t p th c a xí nghi p. ôn c, ki m tra và giúp các cơ s trong a phương thi hành úng ch , chính sách qu phúc l i. b. Liên hi p công oàn t nh, thành ph có trách nhi m tham gia v i U ban nhân dân t nh trong vi c ch o phát tri n s nghi p phúc l i t p th , t o i u ki n cho các cơ s th c hi n t t k ho ch s d ng qu phúc l i t p th . Liên hi p công oàn t nh, thành ph có trách nhi m ph bi n, hư ng d n, gi i áp v chính sách, ch , qu n lý vi c s d ng qu phúc l i cho t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh óng t i a phương, ph i h p v i các cơ quan lao ng, tài chính, ngân hàng ti n hành ki m tra tình hình s d ng qu phúc l i các cơ s . Hàng năm các liên hi p công oàn t ng h p tình hình s d ng qu phúc l i a phương báo cáo v T ng công oàn vào ngày 10 n 15 tháng 2 năm sau. 4. Các B ,T ng c c và công oàn ngành trung ương: a. Các B , T ng c c có trách nhi m thông báo rõ s ti n qu phúc l i xí nghi p ư c trích trong năm k ho ch. B , T ng c c giúp cơ s v v t tư xây d ng và qu n lý, các công trình qu phúc l i. b. Công oàn ngành trung ương có trách nhi m xu t cho các cơ s phương hư ng s d ng qu phúc l i c a mình; tham gia v i b ch qu n trong vi c xác nh m c l i nhu n ư c trích cho xí nghi p; ph i h p v i liên hi p công oàn ôn c, ki m tra và giám sát vi c xây d ng và th c hi n k ho ch s d ng qu phúc l i. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Theo i u 28 c a b n quy nh kèm theo ngh nh s 182 - CP thì n i dung các i u kho n trong b n quy nh có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 6 năm 1979. Giám c các xí nghi p, các ơn v có qu phúc l i c n sơ k t tình hình vi c s d ng qu phúc l i c a ơn v nh ng năm qua ti n hành bàn giao ngay cho ban ch p hành công oàn cơ s , t o i u ki n thu n l i cho công oàn qu n lý vi c s d ng qu này vào u năm 1980.
  5. 2. Qu phúc l i s d ng vào nh ng vi c không úng quy nh trong m c III thông tư này, gi i quy t như sau: - Cá nhân quy t nh chi sai thì ph i b i thư ng, tr vào lương hàng tháng và tuỳ theo m c sai ph m s thi hành k lu t theo quy nh hi n hành. - C p nào quy t nh chi sai, thì s ti n chi sai c p y ph i tr l i qu phúc l i. N u kho n chi y thu c ngu n kinh phí nào, thì ngu n kinh phí ó ph i chuy n tr l i qu phúc l i. N u chia cho cá nhân, thì t ng cá nhân ph i góp s ti n ó tr l i qu phúc l i. Nguy n c Thu n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản