Thông tư số 05-TT-TLĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
2
download

Thông tư số 05-TT-TLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05-TT-TLĐ về trợ cấp bồi dưỡng thai sản và trợ cấp bảo hiểm trong thời gian CNVC tạm thời nghỉ việc do Tổng liên đoàn Lao động ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm về trợ cấp bồi dưỡng thai sản và trợ cấp bảo hiểm trong thời gian CNVC tạm thời nghỉ việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05-TT-TLĐ

  1. T NG LIÊN OÀN LAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NG VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 05-TT-TL Hà N i, ngày 09 tháng 9 năm 1991 THÔNG TƯ C A T NG LIÊN OÀN LAO NG VI T NAM S 05-TT/LL NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1991 S A I, B SUNG M T S I M V TR C P B I DƯ NG THAI S N VÀ TR C P B O HI M TRONG TH I GIAN CNVC T M TH I NGH VI C. b o m tính xã h i c a chính sách b o hi m xã h i và giá tr th c t c a tr c p BHXH i v i CNVC trong i u ki n s n xu t khó khăn và tình hình giá c hi n nay; sau khi th ng nh t ý ki n v i các ngành liên quan, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam s a i, b sung m t s i m v tr c p b i dư ng thai s n và tr c p BHXH i v i CNVC b m au, thai s n, tai n n trong th i gian t m ngh vi c do thi u vi c làm, như sau: I- TR C P B I DƯ NG THAI S N 1- Tr c p b i dư ng sinh con và mua v t d ng cho con: - N CNVC sinh con th nh t, th hai ư c tr c p 20.000 ng b i dư ng và 10.000 ng mua v t d ng cho con nh . T ng c ng là 30.000 ng. - N CNVC chưa có con, sinh l n th nh t sinh ôi, sinh ba, ho c ã có 1 con, sinh l n th hai sinh ôi sinh ba ư c tr c p ti n b i dư ng và mua v t d ng cho con g p ôi, g p ba m c quy nh trên. - N CNVC chưa có con, nh n 1 tr sơ sinh dư i 10 tháng tu i làm con nuôi h p pháp, ư c tr c p ti n mua v t d ng cho con là 10.000 ng. 2- Tr c p nuôi con nh (tr c p m t s a). N CNVC thu c các i tư ng tr c p nuôi con nh quy nh t i Thông tư s 01-TL ngày 01-01-1989 c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, ư c tr c p nuôi con nh là 20.000 /tháng cho n khi con nh 10 tháng tu i. 3- Tr c p b i dư ng sNy thai, n o thai và th c hi n m t s bi n pháp y h c k ho ch hoá gia ình: N CNVC b sNy thai, n o thai ho c th c hi n m t s bi n pháp y h c KHHG (thu c i tư ng ư c tr c p b i dư ng quy nh t i Thông tư s 01-TL ngày 01- 01-1989 c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) ư c tr c p b i dư ng như sau:
  2. - B i dư ng sNy thai, n o thai là 10.000 ng. - B i dư ng hút i u hoà kinh nguy t là 5.000 ng. - B i dư ng th t ng d n tinh, th t ng d n tr ng là 50.000 ng. II- TR C P BHXH V I CNVC BN M AU, THAI S N, TAI N N LAO NG, B NH NGH NGHI P TRONG TH I GIAN T M TH I NGH VI C DO THI U VI C LÀM. 1- Tr c p m au: a) CNVC t m th i ngh vi c dư i các hình th c ngh ng n h n ho c ngh dài h n, n u trong th i h n 3 tháng tính t ngày t m th i ngh vi c mà b m au (k c b tai n n r i ro) ph i i u tr t i b nh vi n ho c i u tr t i m t cơ s y t nhà nư c, thì ư c tr c p m au n nh là 35.000 /tháng. b) CNVC t m th i ngh vi c dư i hình th c ngh luân phiên (không tr n tháng, tr n tu n) n u trong nh ng ngày t m ngh vi c mà b m au ph i i u tr t i b nh vi n ho c i u tr t i m t cơ s y t Nhà nư c, thì ư c tr c p m au theo ph n trăm ti n lương và ph c p lương ang hư ng trư c khi ngh vi c luân phiên. c) CNVC b m au v t, i u tr t i nhà trong th i gian t m th i ngh vi c (k c ngh vi c luân phiên) thì không thu c ôí tư ng ư c gi i quy t tr c p m au theo các quy nh trên. 2- Tr c p thai s n: a) Tr c p sinh : - N CNVC thu c di n sinh con th nh t, th hai ho c ư c sinh con th ba quy nh t i Thông tư s 01-TL ngày 01-01-1989 c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam, n u trư c khi t m ngh vi c mà ã có thai, sau ó sinh con trong th i gian t m ngh vi c thì ư c hư ng toàn b các tr c p sinh (bao g m tr c p ngày ngh , tr c p b i dư ng và mua v t d ng cho con nh ...) theo m c quy nh chung. Trư ng h p sau khi t m ngh vi c m i có thai và ngh liên t c n ngày sinh con thì khi sinh con trong th i h n 1 năm tính t ngày t m ngh vi c, ư c tr c p b i dư ng và mua v t d ng cho con theo m c quy nh chung (không ư c tr c p ngày ngh ). - N CNVC trong th i gian ngh sinh con ang hư ng tr c p BHXH theo ch mà xí nghi p không có vi c làm (ng ng s n xu t) ho c gi i th , thì ư c gi i quy t hư ng tr c p BHXH trong th i gian ngh còn l i theo ch . b) Tr c p sNy thai, n o thai, hút i u hoà kinh nguy t: N CNVC trư c khi t m ngh vi c ã có thai con th nh t, con th hai, ho c con th ba (n u thu c di n ư c sinh con th 3) sau ó b sNy thai, ho c n o thai, hút HKN trong th i h n 3 tháng tính t ngày t m ngh vi c thì ư c hư ng ch tr c p b i dư ng theo m c quy nh chung.
  3. 3- Tr c p tai n n lao ng, b nh ngh nghi p: a) CNVC trư c khi t m ngh vi c ã làm vi c các môi trư ng c h i, n u trong th i gian t m ngh vi c mà phát sinh b nh ngh nghi p (trong th i gian b o m quy nh t i Thông tư 08-LB ngày 19-5-1976 c a B Y t - Thương binh xã h i - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam) thì ư c tr c p m au trong nh ng ngày i u tr b nh, ư c giám nh s c kho xác nh t l m t s c lao ng và b nh ngh nghi p hư ng ch tr c p h ng tháng theo quy nh chung. b) CNVC trư c khi t m ngh vi c ã ư c c p gi y ch ng nh n thương t t do tai n n lao ng, b nh ngh nghi p ư c b o m hư ng tr c p thương t t h ng tháng (như khi v gia ình) trong su t th i gian t m ngh vi c cho n khi tr l i s n xu t ho c chuy n sang ch tr c p thôi vi c, m t s c lao ng, hưu trí theo quy nh chung. (Trư ng h p ngh vi c hư ng ch thôi vi c theo quy nh t i Quy t nh s 176- H BT, thì h sơ tai n n lao ng, b nh ngh nghi p chuy n sang ngành lao ng thương binh xã h i gi i quy t ch tr c p h ng tháng theo quy nh t i Thông tư Liên b s 31-TTLB ngày 10-2-1987 c a B Lao ng thương binh xã h i và T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam). III- T CH C TH C HI N: Trong quá trình t ch c th c hi n Thông tư này, các liên oàn lao ng các t nh, thành ph , các công oàn ngành trung ương c n chú ý m t s i m sau: 1- C n quy nh c th i v i các ơn v cơ s trong vi c giám sát, theo dõi, xác nh t ng trư ng h p phát sinh thai s n trư c khi n CNVC t m th i ngh vi c như các trư ng h p m au th c s trong th i gian t m ngh vi c b o m chính xác, úng i tư ng hư ng BHXH theo quy nh. 2- T t c nh ng trư ng h p ã ư c hư ng lương ng ng vi c ho c tr c p th t nghi p trong th i gian t m ngh vi c, ho c xí nghi p yêu c u tr l i làm vi c nhưng không i làm, xin ngh t túc không hư ng lương thì không gi i quy t tr c p BHXH. 3- V ngu n kinh phí BHXH: trong ph m vi ư c duy t theo ch phân c p qu n lý, các a phương, cơ s có trách nhi m th c hi n úng các quy nh c a Thông tư này. Trư ng h p c bi t ph i báo cáo c th v công oàn c p trên xem xét, i u ch nh kinh phí. IV- HI U L C THI HÀNH. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01-9-1991. Các quy nh trư c ây v tr c p b i dư ng thai s n trái v i Thông tư này u Vũ Kim Quỳnh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản