Thông tư số 05NN/ĐCĐC-KTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
25
lượt xem
3
download

Thông tư số 05NN/ĐCĐC-KTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05NN/ĐCĐC-KTM về việc giải quyết tình trạng di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khácdo Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 660/TTg ngày 17/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết tình trạng di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05NN/ĐCĐC-KTM

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05NN/ C C-KTM Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 1996 THÔNG TƯ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 05 NN/ C C- KTM NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 1996 HƯ NG D N THI HÀNH CH THN S 660/TTG NGÀY 17-10-1995 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C GI I QUY T TÌNH TR NG DI CƯ T DO N TÂY NGUYÊN VÀ M T S T NH KHÁC Ngày 17-10-1995, Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 660/TTg v vi c gi i quy t tình tr ng di cư t do n Tây Nguyên và m t s t nh khác. Sau khi trao i th ng nh t v i Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Dân t c và Mi n núi, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n m t s i m như sau: I. I TƯ NG VÀ M C TIÊU N NNH DÂN DI CƯ T DO: 1. i tư ng: - Di cư t do là ng bào chuy n cư ngoài k ho ch di dân hàng năm c a Nhà nư c. - Ph m vi c a Thông tư này ch áp d ng i v i nh ng h di cư t do i ngoài t nh n Tây Nguyên và m t s t nh khác t 1995 tr v trư c mà sinh s ng b ng các ngh nông, lâm nghi p, chưa ư c ăng ký h khNu, c p t s n xu t và i s ng còn nhi u khó khăn. 2. M c tiêu: Ph n u n cu i năm 1998, gi i quy t ư c tình tr ng di cư t do, c th là: 2.1. n nh i s ng nh ng h ã di cư t do; T ng bư c kh c ph c nh ng khó khăn, t n t i do tình tr ng di cư t do gây ra như: thi u ói, b nh t t, th t h c, tranh ch p t ai phá r ng... và các t n n xã h i như: tr m c p, c b c, nghi n hút; t o i u ki n cho ng bào s m hoà nh p c ng ng, m b o chính sách oàn k t các dân t c. 2.2. H n ch lu ng di cư t do t nh ng a bàn thư ng x y ra tình tr ng này, ti n t i ki m soát và i u ch nh ư c ho t ng di dân phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, t ng vùng lãnh th , t ng a phương. 2.3. Năm 1996 t p trung gi i quy t nh ng i m có nhi u ng bào di cư t do mà i s ng ang còn nhi u khó khăn.
  2. II. M T S BI N PHÁP C TH : Ch th 660/TTg ã xác nh rõ nhi m v , trách nhi m c a các t nh có dân i, các t nh có dân n và các ngành các c p; B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n thêm m t s bi n pháp c th sau ây: 1. i v i các t nh có dân i: 1.1. T ch c tuyên truy n v n ng sâu r ng nhân dân hi u rõ h u qu c a tình tr ng di cư t do. Trên cơ s quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương t ch c cho nhân dân phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư công nghi p và các ngành ngh , d ch v . nh ng nơi c n thi t có i u ki n thì th c hi n các d án ho c cho vay v n n h phát tri n kinh t gia ình, t o ra nhi u vi c làm trong t nh. ây là bi n pháp cơ b n gi i quy t tình tr ng di cư t do. 1.2. Ch o các huy n, xã t ch c i u tra các h ã di cư t do, ch ng ph i h p v i a phương nơi dân n gi i quy t k p th i các t n t i g m: - Cung c p h sơ, tài li u có liên quan a phương có dân n làm các th t c v nh p h khNu, giao t, giao r ng và các quy n l i khác cho các h s m n nh i s ng, phát tri n s n xu t t i a phương. - a phương h tr tr c ti p cho các h ang có nhi u khó khăn b ng ti n ho c hi n v t. 1.3. T p h p, phân lo i nhu c u các h có nguy n v ng di cư n các vùng tm i hư ng d n s p x p, b trí theo hư ng: - Di dân vào các d án nh canh nh cư, d án 327, 773 và các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác c a a phương và c a các ngành Trung ương trên a bàn t nh, huy n. Sau khi t cân i s p x p di dân n i t nh mà dân v n có nhu c u i ngoài t nh thì các t nh t p h p, báo cáo Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ưa vào k ho ch di dân hàng năm. 1.4. T nay tr i U ban nhân dân các t nh, thành ph c n tăng cư ng công tác qu n lý dân cư trên a bàn và ch u trách nhi m v vi c dân c a t nh mình di cư t do n t nh khác như quy nh c a Ch th 660/TTg. 2. i v i các t nh có dân n: 2.1. T o i u ki n làm ăn sinh s ng cho ng bào di cư t do ã n có nguy n v ng l p nghi p lâu dài, không phân bi t i x , không b t bu c ng bào tr v quê cũ và coi ây là m t ngu n l c quan tr ng c a a phương mình. 2.2. n h t năm 1996 các t nh ph i ch o các ngành soát xét l i qu t trong các doanh nghi p nh t là nông, lâm trư ng t nh ang qu n lý. Ph n t nào hi n nay chưa
  3. s d ng ho c s d ng kém hi u qu thì giao cho chính quy n a phương qu n lý th c hi n giao t cho h gia ình, trong ó có ưu tiên giao cho các h di cư t do thu c di n ph i gi i quy t trong Ch th này. 2.3. Ch o các ngành liên quan, các huy n, xã t ch c i u tra, phân lo i s dân di cư t do ã n a phương, gi i quy t theo hư ng: - Nh p h khNu cho các h gia ình theo hư ng d n c a B N i v . - Giao t th cư và t s n xu t cho các h theo kh năng qu t c a a phương và chính sách c a Nhà nư c xem ghép các h di cư t do vào các b n, làng, thôn, xã. Nh ng nơi không còn t thì b trí, s p x p các h này vào các d án thu c chương trình 327, 773, nh canh nh cư, các nông, lâm trư ng và các chương trình phát tri n kinh t - xã h i khác trên a bàn. - i v i nh ng i m có ng bào di cư t do sinh s ng t p trung kho ng 100 h còn nhi u khó khăn, mà không b trí s p x p ư c theo các hư ng trên thì UBND t nh ch o các ngành c a t nh xây d ng d án m i s m n nh i s ng cho ng bào và g i d án v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c nh canh nh cư và vùng kinh t m i) thNm nh, ưa vào cân i trong k ho ch, ngân sách hàng năm c a t nh. 2.4. Chính quy n các c p trong t nh ch o các ngành liên quan gi i quy t cho các h di cư t do ư c vay v n phát tri n s n xu t. 2.5. U ban nhân dân các t nh, thành ph ch u trách nhi m trư c Th tư ng v vi c gi i quy t, n nh i s ng c a ng bào di cư t do ã n t nh mình như quy nh c a Ch th 660/TTg. 3. V chính sách: Vi c s p x p n nh dân di cư t do ph i nghiêm túc th c hi n nh ng chính sách ã nêu trong Ch th 660/TTg c a Th tư ng Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c th hoá m t s i m sau: 3.1. i v i các h di cư t do n u ư c b trí s p x p vào các vùng d án ã có c a a phương thì ư c hư ng ch tr c p 800.000 /h theo Thông tư 15/L -TBXH ngày 1-7-1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Vi c b trí s p x p các h di cư t do c n xét n nguy n v ng c a bà con và phù h p v i quy ho ch c a a phương. 3.2. i v i các h di cư t do ư c b trí xen ghép vào các làng, b n, thôn, xã mà nơi ó còn nhi u khó khăn thì có th ư c Nhà nư c xét h tr v cơ s h t ng, phúc l i như: l p h c, tr m xá, nư c sinh ho t, ư ng giao thông n i vùng, nư c s n xu t theo k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương. Các h này không ư c hư ng ch tr c p di dân i xây d ng kinh t m i, nhưng ư c hư ng các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c như ngư i dân a phương. 3.3. i v i nh ng nơi có d án m i n nh ng bào di cư t do ã ư c phê duy t thì Nhà nư c u tư h tr xây d ng cơ s h t ng xã h i theo các h ng m c
  4. công trình ã ư c nêu trong d án. Các h này không ư c hư ng ch tr c p di dân; nhưng ư c hư ng các chính sách khác v kinh t m i. 3.4. T năm 1996 tr i, nh ng h gia ình có nhu c u chuy n cư n các vùng trong t nh ho c ngoài t nh theo hình th c t nông thôn n nông thôn ph i ăng ký trư c và ư c chính quy n c p huy n nơi i và nơi n ng ý, ư c cơ quan qu n lý di dân b trí, nh t là các h thu c di n chính sách xã h i, các h nghèo thì ư c xét h tr theo ch tr c p di dân i xây d ng kinh t m i hi n hành c a Nhà nư c. N u di cư t do s b x lý theo quy nh qu n lý c a Nhà nư c. - Nh ng k l a o, d d ng bào r i b quê hương tr c l i, l i d ng di cư ho t ng phi pháp ph i b x lý nghiêm minh theo pháp lu t. III. T CH C TH C HI N 1. Trung ương: 1.1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, U ban Dân t c và Mi n núi và các B , ngành liên quan hư ng d n, ki m tra các a phương có nhi u ng bào di cư t do i và n, th c hi n Ch th 660/TTg c a Th tư ng Chính ph . 1.2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho C c nh canh nh cư và vùng kinh t m i giúp B ch o và hư ng d n th c hi n, thNm nh các d án u tư n nh dân di cư t do và t ng h p k ho ch hàng năm c a các t nh trình B . 2. a phương: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các ngành liên quan trong t nh ph i h p gi i quy t tình tr ng di cư t do, s p x p n nh s dân di cư t do ã n a phương báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Trư c m t các t nh c n l p các d án s p x p n nh dân t do g i v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét kh năng xin b sung ho c i u ch nh k ho ch năm 1996. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho Chi c c (ho c Ban) nh canh nh cư và kinh t m i làm cơ quan thư ng tr c giúp U ban nhân dân t nh ch o th c hi n nhi m v này a phương. Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n n u có vư ng m c, ngh U ban nhân dân các t nh ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, gi i quy t. Nguy n Văn ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản