Thông tư số 06/1997/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư số 06/1997/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/1997/TT-BXD về Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước do Bộ Xây dựng ban hành, để hướng dẫn một số vấn đề về quản lý xây dựng trong việc thực hiện "Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước" ban hành kèm theo Nghị định 77/CP ngày 18/6/97 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/1997/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 6-BXD/CSXD Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 1997 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 6-BXD/CSXD NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯ NG D N M T S V N V QU N LÝ XÂY D NG TRONG VI C TH C HI N "QUY CH U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO (B.O.T) ÁP D NG CHO U T TRONG NƯ C" BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH 77/CP NGÀY 18/6/1997 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ban hành "Quy ch u tư theo hình th c h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c"; Căn c Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; B Xây d ng hư ng d n th c hi n "Quy ch u tư theo hình th c h p ng B.O.T áp d ng cho u tư trong nư c" i v i m t s v n sau: - L p và thNm nh ph n xây d ng trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi (NCTKT) và báo cáo nghiên c u kh thi (NCKT) thu c d án B.O. T. - ThNm nh thi t k k thu t và t ng d toán công trình. - Qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. I. L P VÀ TH M NNH PH N XÂY D NG TRONG NCTKT VÀ NCKT THU C D ÁN U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG B.O.T 1. L p ph n xây d ng trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi. Khi l p ph n xây d ng c a báo cáo nghiên c u ti n kh thi, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ph i th c hi n theo qui nh t i m c I ph l c s I c a Thông tư s 09 BKH/VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c "Hư ng d n v l p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư". 2. L p ph n xây d ng trong báo cáo nghiên c u kh thi.
  2. Khi l p ph n xây d ng c a NCKT, doanh nghi p B.O.T ph i th c hi n theo qui nh t i m c II ph l c s 1 c a Thông tư s 09/BKH-VPT ngày 21/9/1996 c a B K ho ch và u tư v vi c "Hư ng d n v l p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư". 3. Khi thNm nh ph n xây d ng c a d án, các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T ph i căn c vào quy ho ch phát tri n vùng ho c quy ho ch phát tri n ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch ng ch quy ho ch ư c c p l p d án. Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn an toàn công trình c a Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài ư c B Xây d ng ch p nh n k t lu n. II. TH M NNH THI T K K THU T, T NG D TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. T ch c thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán. 1.1. T t c các d án u tư xây d ng theo hình th c h p ng B. O.T thu c m i ngu n v n và thành ph n kinh t u ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T thNm nh và phê duy t thi t k k thu t trư c khi xây d ng. a) i v i các d án u tư tương ương nhóm A có v n góp c a Nhà nư c t 30% v n pháp nh tr lên: - N u d án (ho c gói th u) ư c ch nh th u, thi t k k thu t và t ng d toán (ho c d toán) công trình do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T phê duy t sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t và B Xây d ng thNm nh t ng d toán. - N u d án (ho c gói th u) t ch c u th u, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T phê duy t thi t k k thu t, sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT g i m t b h sơ thi t k k thu t ã phê duy t và văn b n phê duy t k t qu u th u t i B Xây d ng theo dõi và ki n ngh x lý khi c n thi t. b) i v i d án tương ương nhóm A có v n góp c a Nhà nư c nh hơn 30% v n pháp nh và các d án nhóm B, C: Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T phê duy t thi t k k thu t sau khi ư c cơ quan chuyên môn thNm nh. 1.2. Cơ quan chuyên môn thNm nh v thi t k k thu t là cơ quan ch c năng c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O. T phê duy t thi t k . Khi ti n hành thNm nh cơ quan này có th s d ng các t ch c tư v n thi t k có tư cách pháp nhân thNm tra nh ng n i dung c n thi t ho c toàn b h sơ thi t k tuỳ theo yêu c u c a t ng công trình, nhưng cơ quan chuyên môn thNm nh thi t k ph i ki m tra h sơ ã ư c t ch c tư v n thi t k thNm tra trư c khi trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT phê duy t. Các t ch c tư v n thi t k nói trên không thNm tra t ng d toán, d toán công trình do mình thNm tra thi t k k thu t.
  3. 1.3. Khi thNm nh thi t k k thu t có liên quan n các chuyên ngành xây d ng khác, cơ quan thNm nh ph i tuân th và th c hi n theo úng Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t ngành ã ư c phê chuNn và ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v k t qu thNm nh c a mình. 1.4. Doanh nghi p B.O.T ph i tr c ti p n p cho cơ quan thNm nh thi t k k thu t 4 b h sơ ( i v i d án nhóm A) ho c 3 b h sơ thi t k ( i v i d án nhom B, C) theo quy nh t i i m 2 c a m c này. 1.5. H sơ thi t k k thu t ã qua thNm nh ph i ư c óng d u c a cơ quan thNm nh và ư c giao l i cho doanh nghi p BOT m t b , m t b lưu cơ quan thNm nh, m t b g i cho B Xây d ng ( i v i d án nhóm A), m t b g i cho UBND t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, nơi th c hi n d án u tư ki m tra, theo dõi và lưu tr . 1.6. Th i h n thNm nh thi t k , t ng d toán: i v i công trình thu c d án u tư nhóm A không quá 40 ngày, nhóm B không quá 30 ngày, nhóm C không quá 20 ngày. 1.7. Th i gian phê duy t thi t k k thu t: i v i các công trình thu c d án u tư nhóm A và B không quá 15 ngày, nhóm C không quá 10 ngày. Quá th i h n trên mà thi t k k thu t c a công trình không ư c phê duy t, cơ quan xét duy t ph i tr l i cho doanh nghi p BOT v lý do b ng văn b n nói rõ nh ng yêu c u s a i và tr l i h sơ thi t k . Trư ng h p ph i s a ch a, b sung ho c l p l i h sơ trình duy t thì th i gian thNm nh, xét duy t ư c tính t khi nh n h sơ ã ư c i u ch nh, b sung. 2. H sơ thi t k k thu t trình thNm nh: a) Ph n tài li u vi t: - ơn trình thNm nh thi t k k thu t ư c l p theo m u t i ph l c s 1 c a thông tư này; - Tóm t t d án u tư, b n sao văn b n phê duy t d án u tư; - Các b n sao văn b n tho thu n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v phòng ch ng cháy n , b o v môi trư ng; -H p ng v thNm tra và văn b n k t lu n c a t ch c thNm tra thi t k (n u có); - Danh m c các tiêu chuNn k thu t xây d ng, thi t k m u ư c s d ng, b n kê các tiêu chuNn nư c ngoài dùng thi t k ã ư c B Xây d ng ch p nh n, các chương trình ph n m m thi t k công trình, danh m c nh ng v n thi t k khác v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam;
  4. - B n sao h p pháp gi y ch ng nh n v giao t ho c h p ng thuê t kèm theo trích l c b n a chính t l 1/200-1/500; - Các văn b n xác nh tư cách pháp lý c a t ch c thi t k : + Các t ch c tư v n, thi t k Vi t Nam thi t k công trình ph i có ch ng ch hành ngh tư v n, thi t k , có năng l c ghi trong ch ng ch hành ngh phù h p th c hi n thi t k công trình. + Các t ch c thi t k nư c ngoài trúng th u ho c ư c ch n thi t k công trình ph i có ch ng ch hành ngh do nư c s t i c p, có năng l c thi t k công trình ó và ph i ăng ký t i B Xây d ng i v i các công trình d án nhóm A ho c S xây d ng i v i các công trình d án nhóm B, C ư c c p gi y phép th u thi t k theo quy nh. - Thuy t minh t ng h p thi t k k thu t, g m: + V ki n trúc: gi i pháp và các thông s chính v ki n trúc công trình; + V k t c u: gi i pháp và các thông s v k t c u ch u l c chính, n n móng, có b n tính k t c u chính kèm theo; + V h th ng công trình k thu t: Các gi i pháp và thông s chính v c p năng lư ng, c p thoát nư c, thông gió, chi u sáng, âm thanh thông tin, tín hi u, báo cháy, ch a cháy, i u khi n t ng. - Tài li u kh o sát v a hình, a ch t công trình, a ch t thu văn, thu văn, khí h u, môi trư ng và ng t khu v c xây d ng. b. Ph n b n v : - B n v t ng m t b ng công trình và b trí dây chuy n công ngh ; - Các b n v chính v ki n trúc công trình: m t b ng, m t c t, m t ng công trình; - B n v k t c u chính và n n móng công trình; - Các b n v chính v h th ng k thu t công ngh thu c công trình; - Các b n v chính v h th ng k thu t h t ng thu c công trình: c p năng lư ng, c p thoát nư c, thông gió, chi u sáng, thông tin; - B n v b trí m t b ng, các m t c t d c kèm theo các thông s chính c a h th ng k thu t h t ng và sơ u n i vào các công trình k thu t h t ng chung trong và ngoài hàng rào công trình. 3. N i dung thNm nh thi t k k thu t: - Tư cách pháp lý c a t ch c thi t k .
  5. - S phù h p c a thi t k k thu t v i thi t k sơ b c a NCKT ã ư c ch n khi duy t d án và quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, các gi i pháp không ư c vư t quá quy nh c a ch ng ch quy ho ch, trư ng h p chưa có quy ho ch ho c có i u ch nh quy ho ch ã ư c duy t thì ph i ư c cơ quan qu n lý quy ho ch ch p thu n b ng văn b n; - S phù h p c a thi t k k thu t v i Quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam ho c tiêu chuNn xây d ng nư c ngoài ã ư c B Xây d ng ch p nh n; - ánh giá m c b n v ng c a công trình xây d ng, s h p lý v m t công ngh c a thi t k k thu t i v i các công trình công nghi p, an toàn c a h th ng công trình h t ng k thu t, s n nh i v i các công trình lân c n. 4. Báo cáo thNm nh thi t k , văn b n phê duy t thi t k k thu t và quy t nh xây d ng theo m u ph l c s 2 và s 3 c a Thông tư này. III. QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Ch t lư ng xây d ng các công trình ư c qu n lý phù h p v i các quy nh c a " i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng" ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 498/BXD-G ngày 18/9/1996 c a B trư ng B Xây d ng. Doanh nghi p B.O.T cùng v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T th c hi n vi c giám sát k thu t và ch t lư ng công trình, theo dõi, giám sát thi công và nghi m thu các h ng m c công trình và toàn b công trình theo úng thi t k ã ư c phê duy t và thông báo cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng như phân c p t i i m 2 c a m c này ch ng ki n ho c ki m tra khi c n thi t. 2. Phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng: - C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng thu c B Xây d ng giúp B trư ng B Xây d ng th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng và tr c ti p th c hi n giám nh ch t lư ng công trình thu c d án nhóm A. - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giúp Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn t nh, thành ph và tr c ti p th c hi n giám nh ch t lư ng các công trình thu c d án nhóm B, C. Khi doanh nghi p B.O.T nghi m thu hoàn thành toàn b công trình ưa vào s d ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng nói trên ph i ki m tra vi c ch p hành các quy nh v nghi m thu và ư c quy n yêu c u doanh nghi p B.O.T kh c ph c nh ng sai ph m khi b phát hi n. 3. Trong th i h n ch m nh t là 3 tháng sau khi nghi m thu công trình xây d ng hoàn thành, doanh nghi p B.O.T ph i hoàn t t 2 b h sơ hoàn công công trình, trong ó doanh nghi p B.O.T gi 1 b , và 1 b g i cho cơ quan lưu tr theo quy nh v lưu tr tài li u c a Nhà nư c.
  6. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; 2. Nh ng quy nh khác v qu n lý u tư và xây liên quan n u tư theo hình th c h p ng B.O.T áp d ng cho u tư trong nư c không quy nh trong Thông tư này ư c th c hi n theo pháp lu t hi n hành; 3. Các B , cơ quan nganh B và cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng B.O.T trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n và th c hi n Thông tư này. 4. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c ho c chưa rõ, ngh các cơ quan có liên quan ph n ánh k p th i v B Xây d ng x lý và i u ch nh cho phù h p. Ngô Xuân L c ( ã ký) PH L C S 1 DOANH NGHI P B.O.T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :....... c l p - T do - H nh phúc ..., ngày... tháng... năm... ƠN TRÌNH TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH:............... Kính g i:........................ (Cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng B.O.T) - Căn c Ngh nh 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ban hành "Quy ch u tư theo hình th c h p ng Xây d ng - Kinh doanh - Chuy n giao (B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c". - Căn c Thông tư s 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n m t s v n v qu n lý xây d ng trong vi c th c hi n "Quy ch u tư theo hình th c B.O.T áp d ng cho u tư trong nư c" ban hành kèm theo Ngh nh 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ; - Căn c Gi y phép u tư s ...... ngày.... c a.................. Doanh nghi p BOT (ho c i di n h p pháp c a doanh nghi p BOT) là:............... xin trình..... (cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng BOT)...... th m nh và phê duy t thi t k k
  7. thu t công trình...... (tên công trình)........ Thu c d án:.................. - a i m xây d ng t i:...................................... - Danh m c h sơ trình thNm nh thi t k k thu t g m có: (danh m c h sơ theo quy nh t i i m 2 m c II c a Thông tư này) Giám c doanh nghi p B.O.T (Ký tên và óng d u) PH L C S 2 CƠ QUAN TH M NNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......... c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm... BÁO CÁO V VI C TH M NNH THI T K K THU T CÔNG TRÌNH....................... Kính g i:............................ (Cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng BOT) - Căn c vào ơn và h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình........ thu c d án..... c a doanh nghi p BOT là............. - Căn c các quy nh v th m nh thi t k k thu t thu c các d án có v n u tư trong nư c t i i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 42/CP ngày 16/7/1996 và Ngh nh 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph , Ngh nh 77/CP c a Chính ph v vi c ban hành "Quy ch u tư theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c" và Thông tư s 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 c a B Xây d ng v vi c "Hư ng d n m t s v n v qu n lý xây d ng trong vi c th c hi n Quy ch u tư theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c" ban hành kèm theo Ngh nh 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph . Sau khi nghiên c u h sơ trình th m nh thi t k k thu t công trình..... và i chi u v i các quy nh hi n hành,.... (cơ quan ch trì th m nh thi t k k thu t)....... thông báo k t qu th m nh như sau: 1. Công nh n... (doanh nghi p BOT)..... ã n p các h sơ trình thNm nh thi t k k thu t theo quy nh g m: - - 2. H sơ thNm nh thi t k k thu t ã t ư c các yêu c u theo quy nh như sau:
  8. a. V tư cách pháp lý c a t ch c thi t k : b. V n i dung thi t k quy ho ch và ki n trúc: c. V s tuân th Quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t và an toàn công trình: Thi t k áp d ng theo tiêu chuNn c a... phù h p v i tiêu chuNn k thu t xây d ng và Quy chuNn xây d ng c a Vi t Nam. d. áng giá s h p lý c a gi i pháp thi t k và các thông s k thu t chính c a k t c u các h th ng k thu t, s h p lý v công ngh , m c n nh, an toàn các k t c u chính và h th ng k thu t c a công trình, s nh hư ng n các công trình lân c n. 3. Nh ng v n còn t n t i c n gi i quy t: - - 4. K t lu n: Th trư ng cơ quan th m nh (ký tên óng d u) PH L C S 3 Cơ quan Nhà nư c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM có th m quy n ký k t c l p - T do - H nh phúc h p ng BOT S :............ ..., ngày... tháng... năm... (TH TRƯ NG CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N KÝ K T H P NG BOT) - Căn c Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ban hành "Quy ch u tư theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c"; - Căn c Thông tư s 06/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 c a B Xây d ng v vi c "Hư ng d n m t s v n v qu n lý xây d ng trong vi c th c hi n Quy ch u tư theo hình th c h p ng BOT áp d ng cho u tư trong nư c" ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph ; Xét h sơ trình th m nh thi t k công trình...... c a doanh nghi p BOT là......................................... QUY T NNH i u 1: Ch p thu t thi t k k thu t công trình:.......... có ký hi u...... do..... thi t l p. G m các h ng m c sau ây:
  9. Trên lô t: ư ng, ph , s nhà............ phư ng, xã................... Qu n, huy n.............. t nh, thành ph ................... Theo quy t nh giao t (ho c thuê t) s ... c a... c p ngày... ch u tư là: Có a ch t i: ư c phép u tư xây d ng theo Gi y phép u tư s ........ ã ư c thi t k phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và t các tiêu chuNn k thu t v an toàn công trình, v i t ng d toán công trình là.... (n u có) ã ư c........ (tên t ch c thNm nh)......... thNm nh thi t k theo văn b n s .... ngày........................ Các thông s k thu t chính: c p công trình, b c ch u l a, t ng di n tích chi m t, quy mô các h ng m c công trình. Các gi i pháp chính v ki n trúc, n n, móng, k t c u, h th ng k thu t, công ngh và trang thi t b , b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n , b o m an toàn cho b n thân công trình và công trình lân c n. i u 2.- Công trình ư c ti n hành xây d ng theo thi t k ã ư c phê duy t theo văn b n này k t ngày...... v i các i u ki n: 1. M t b ng công trình ã ư c n bù, gi i phóng và có văn b n bàn giao c a a phương; 2. ã chuNn b i u ki n an toàn xây d ng kh i công xây d ng công trình. 3. ã thông báo ngày kh i công cho cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT và UBND c p t nh trư c khi kh i công xây d ng công trình. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Sau 1 năm công trình chưa ư c ti n hành xây d ng ho c ã kh i công xây d ng nhưng ng t quãng trên 1 năm thì doanh nghi p BOT ph i báo cáo lý do và xin gia h n. Th trư ng cơ quan Nhà nư c có th m quy n ký k t h p ng BOT (ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản