Thông tư số 06/1998/TT-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
44
lượt xem
4
download

Thông tư số 06/1998/TT-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/1998/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ sáu do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/1998/TT-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1998/TT-BGDĐT Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 1998 THÔNG TƯ C A B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O S 06/1998/TT-BGDĐT NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯ NG D N XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ L N TH SÁU Thi hành Pháp l nh ngày 30/5/1985 c a H i đ ng Nhà nư c và Ngh đ nh s 52/HĐBT ngày 26/4/1986 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú, trên cơ s đánh giá k t qu 5 đ t phong t ng danh hi u vinh d nhà giáo t năm 1988 đ n năm 1997, nay B trư ng B Giáo d c và Đào t o - Ch t ch H i đ ng, thay m t H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo Ưu tú Trung ương hư ng d n vi c xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú l n th sáu như sau: I- Đ I TƯ NG: - Cô nuôi d y tr , giáo viên m u giáo, giáo viên Ti u h c, giáo viên THCS, giáo viên PTTH, giáo viên d y XMC, giáo viên BTVH, giáo viên c a các Trung tâm GDTX... - Giáo viên các trư ng d y ngh , trư ng trung h c chuyên nghi p, Cán b gi ng d y các trư ng cao đ ng, trư ng đ i h c, các trư ng Đ ng, đoàn th và các trư ng, h c vi n khác thu c h th ng giáo d c qu c dân. - Cán b qu n lý trư ng h c, cán b ch đ o, nghiên c u t i các cơ quan qu n lý, nghiên c u giáo d c. II- TIÊU CHU N: A. TIÊU CHU N NHÀ GIÁO NHÂN DÂN: 1. Đ o đ c: Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, tha thi t yêu ngh , h t lòng vì s nghi p Giáo d c - Đào t o, thương yêu, chăm sóc, giáo d c h c sinh, gương m u, mô ph m, th c s là t m gương sáng. 2. Có tài năng sư ph m xu t s c, có nhi u công lao l n đ i v i s nghi p giáo d c và đào t o c a dân t c, c th là:
 2. - Có nhi u thành tích xu t s c, công lao l n đóng góp có hi u qu rõ r t vào công cu c đ i m i s nghi p giáo d c và đào t o. - Trong công tác gi ng d y đ t ch t lư ng t t, hi u qu cao, th hi n tài năng sư ph m xu t s c, có nhi u h c sinh gi i, phát hi n và b i dư ng h c sinh có năng khi u, góp ph n đào t o nhân tài cho đ t nư c. - Hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao, có nhi u công lao xây d ng đơn v tr thành trư ng h c tiên ti n xu t s c ho c mô hình phát tri n giáo d c. - Có nhi u sáng ki n, gi i pháp, công trình nghiên c u khoa h c đư c ng d ng r ng rãi đ t hi u qu cao trong công tác gi ng d y, giáo d c (ho c qu n lý giáo d c) đư c H i đ ng khoa h c c p B x p h ng cao. 3. nh hư ng c a Nhà giáo: - Có nhi u thành tích trong công tác b i dư ng, giúp đ đ ng nghi p v chuyên môn và nghiên c u khoa h c, có năng l c và th c hi n có hi u qu công tác b i dư ng nghi p v , ki m tra, thanh tra chuyên môn đ t k t qu cao. - Có uy tín l n và nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i, đư c đ ng nghi p th a nh n là nhà giáo m u m c, tiêu bi u, đư c h c sinh đ ng nghi p và nhân dân kính tr ng. 4. Đã tr c ti p gi ng d y ít nh t 15 năm: - Nh ng ngư i có th i gian công tác t 10 năm tr lên vùng cao, biên gi i, h i đ o, vùng xa xôi h o lánh; cán b , giáo viên đư c đi u đ ng đi công tác B, C trong th i kỳ kháng chi n ch ng M c u nư c; nh ng ngư i gi ng d y các ngh n ng nh c, đ c h i, ngoài tr i thì đư c gi m 3 năm. - Cán b đang công tác các cơ quan qu n lý giáo d c, nghiên c u giáo d c ph i có ít nh t 10 năm tr c ti p gi ng d y trong s 15 năm công tác. B. TIÊU CHU N NHÀ GIÁO ƯU TÚ: 1. Đ o đ c: Trung thành v i T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, tha thi t yêu ngh , h t lòng thương yêu chăm sóc giáo d c h c sinh, đ o đ c gương m u. 2. Có tài năng sư ph m, có nhi u công lao trong s nghi p giáo d c - đào t o c th là: - Trong công tác gi ng d y có ch t lư ng t t, đ t hi u qu rõ r t; th hi n tài năng sư ph m, có nhi u h c sinh gi i. - Hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao, có nghi u công lao xây d ng đơn v , trư ng h c tr thành đơn v tiên ti n xu t s c.
 3. - Có c i ti n ho c sáng ki n, kinh nghi m, ho c công trình nghiên c u khoa h c đư c áp d ng đ t hi u qu trong công tác gi ng d y, giáo d c (ho c qu n lý giáo d c) đư c H i đ ng khoa h c các c p đánh giá, x p h ng. 3. nh hư ng c a Nhà giáo: - Có nhi u thành tích b i dư ng, giúp đ đ ng nghi p nâng cao trình đ nghi p v ; có năng l c và th c hi n có hi u qu công tác b i dư ng, ki m tra và thanh tra chuyên môn. - Có nh hư ng r ng rãi đ a phương, đư c h c sinh, đ ng nghi p, và nhân dân tín nhi m. 4. Đã tr c ti p gi ng d y ít nh t 10 năm: - Nh ng ngư i có th i gian công tác t 7 năm tr lên vùng cao, biên gi i, h i đ o, vùng xa xôi, h o lánh; cán b , giáo viên đư c đi u đ ng đi công tác B, C trong th i kỳ kháng chi n ch ng M c u nư c; nh ng ngư i gi ng d y các ngh n ng nh c, đ c h i, ngoài tr i đư c gi m 3 năm. - Cán b công tác cơ quan qu n lý, nghiên c u giáo d c ph i có ít nh t 7 năm tr c ti p gi ng d y trong s 10 năm công tác. C. V N D NG TIÊU CHU N "CÓ TÀI NĂNG SƯ PH M VÀ CÔNG LAO Đ I V I S NGHI P GIÁO D C - ĐÀO T O" V I DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN: Nh ng ngư i đư c xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân ph i là nhà giáo đã đư c Nhà nư c phong t ng danh hi u NGƯT đ 6 năm tr lên (t năm 1992 tr v trư c) và đ t c 4 tiêu chu n c a danh hi u NGND. V tài năng sư ph m và công lao đ i v i s nghi p giáo d c - đào t o trong th i gian t sau năm đư c phong t ng danh hi u NGƯT đ n nay c n đư c xác đ nh th hi n rõ các yêu c u sau: 1. Có nhi u thành tích xu t s c, công lao l n đóng góp có hi u qu rõ r t vào công cu c đ i m i s nghi p giáo d c và đào t o. 2. Có nhi u sáng ki n, gi i pháp, công trình nghiên c u khoa h c đ nâng cao ch t lư ng giáo d c - đào t o đư c H i đ ng khoa h c c p B đánh giá và x p h ng cao. 3. Ti p t c gi v ng và phát huy ng hư ng c a NGƯT, là nhà giáo đ u đàn tiêu bi u có uy tín l n, có nh hư ng r ng rãi trong ngành và trong xã h i. D. V N D NG TIÊU CHU N "CÓ TÀI NĂNG SƯ PH M VÀ CÔNG LAO Đ I V I S NGHI P GIÁO D C - ĐÀO T O" V I DANH HI U NHÀ GIÁO ƯU TÚ: Nh ng ngư i đư c xét t ng danh hi u Nhà giáo Ưu tú ph i đ t c 4 tiêu chu n c a danh hi u, trong đó c n xác đ nh rõ tài năng sư ph m và công lao đ i v i s nghi p giáo d c - đào t o v i t ng ngành h c, b c h c c th là:
 4. 1. V i cô nuôi d y tr , giáo viên M u giáo: * Đánh giá trên cơ s ch t lư ng và hi u qu nuôi d y các cháu: th c hi n chuyên đ giáo d c v i ch t lư ng cao, gi m t l tr suy dinh dư ng, gi v ng s lư ng, nâng cao t l tr đ n trư ng. Thương yêu, chăm sóc các cháu b ng tình thương c a "Ngư i m th hai". * Trong nuôi d y các cháu có sáng ki n, ho c c i ti n đ nuôi d y các cháu đư c t t hơn, đư c t p th sư ph m t c p trư ng tr lên công nh n. * Đ m b o th c hi n xu t s c nh ng m c tiêu, yêu c u c a ngành h c GDMN, góp ph n xây d ng đơn v tr thành đơn v tiên ti n xu t s c c a ngành h c. * Giúp đ , b i dư ng đư c nhi u cô nuôi d y tr gi i, giáo viên m u giáo gi i. Đư c đ ng nghi p tín nhi m và th a nh n là cô nuôi d y tr gi i, giáo viên m u giáo gi i, tiêu bi u c a đ a phương, đư c cha m các cháu tín nhi m. * Hư ng d n, v n đ ng đư c nhi u cha m các cháu th c hi n nuôi d y con theo phương pháp m i đ t k t qu . * Có ít nh t 5 năm là GV gi i ho c CSTĐ c p qu n, huy n và c p ngành GD t nh, thành ph . 2. V i giáo viên Ti u h c: * Th c hi n xu t s c nhi m v c a b c Ti u h c, có nhi u thành tích trong công tác CMC và Ph c p GD Ti u h c; trong gi ng d y đ t ch t lư ng và đ t hi u qu cao; có nhi u h c sinh x p lo i g i. * Có nhi u đóng góp xây d ng đơn v tr thành đơn v TTXS: Đư c đ ng nghi p th a nh n là giáo viên gi i tiêu bi u c a b c Ti u h c đ a phương; là nhà giáo m u m c, t m gương sáng c a ngành giáo d c đ a phương. Đư c h c sinh kính tr ng, cha m h c sinh và nhân dân tín nhi m. * Có nhi u thành tích giúp đ đ ng nghi p ph n đ u tr thành giáo viên gi i, b i dư ng đ i ngũ giáo viên gi i c a trư ng, c a đ a phương. * Có c i ti n, ho c sáng ki n kinh nghi m đư c áp d ng trong gi ng d y, giáo d c h c sinh, đư c H i đ ng khoa h c ngành Giáo d c t c p huy n tr lên công nh n. * Có ít nh t 5 năm là GV gi i ho c CSTĐ c p qu n huy n và c p ngành GD t nh, TP - Đ i v i giáo viên các đ a bàn mi n núi, vùng sâu có nhi u khó khăn, giáo viên ngư i dân t c ít ngư i, khi xem xét c n chú ý tinh th n kh c ph c khó khăn "Bám trư ng, bám l p", h t lòng vì h c sinh, có nhi u bi n pháp, gi i pháp v n đ ng đư c nhi u h c sinh ra l p, gi v ng sĩ s .
 5. 3. V i giáo viên Trung h c ph thông (THCS, PTTH): * Gi ng d y, giáo d c h c sinh đ t ch t lư ng t t, hi u qu cao, phát huy tính ch đ ng và trí thông minh c a h c sinh, có h c sinh đ t h c sinh gi i các c p. * Đư c đ ng nghi p th a nh n là Giáo viên gi i tiêu bi u c a c p h c. Là nhà giáo m u m c, là t m gương sáng c a ngành giáo d c đ a phương. Đư c h c sinh kính tr ng, cha m h c sinh và nhân dân tín nhi m. * Có nhi u thành tích trong công tác b i dư ng và xây d ng đ i ngũ giáo viên gi i c a trư ng, c a đ a phương. * Có nhi u đóng góp xây d ng đơn v tr thành đơn v TTXS, góp ph n xây d ng, n đ nh và phát tri n s nghi p giáo d c c a đ a phương. * Có c i ti n, sáng ki n kinh nghi m áp d ng trong gi ng d y, trong qu n lý đư c H i đ ng khoa h c ngành Giáo d c t c p huy n tr lên đánh giá và công nh n. * Có ít nh t 5 năm là Giáo viên gi i ho c CSTĐ c p ngành GD t nh, thành ph . - Đ i v i giáo viên các đ a bàn mi n núi, vùng sâu... có nhi u khó khăn, giáo viên ngư i dân t c ít ngư i, khi xem xét c n chú ý tinh th n kh c ph c khó khăn xây d ng trư ng l p, dìu d t h c sinh, có nhi u h c sinh trư ng thành đóng góp xây d ng đ a phương. 4. V i giáo viên các trư ng Trung h c chuyên nghi p - D y ngh : * Gi ng d y đ t ch t lư ng và hi u qu cao, có nhi u đóng góp đ đ i m i m c tiêu, n i d ng, chương trình đào t o thích ng v i s đ i m i c a n n kinh t ; Có nhi u đóng góp đ đào t o đ i ngũ cán b k thu t và công nhân lành ngh cho ngành và đ a phương; có nhi u h c sinh gi i c v lý thuy t, k năng và tay ngh . * Đư c đ ng nghi p tín nhi m và th a nh n là giáo viên tiêu bi u c a các trư ng THCN - DN c a đ a phương, c a ngành. B i dư ng nhi u giáo viên có trình đ nghi p v và tay ngh v ng vàng. * Có nhi u công lao xây d ng nhà trư ng tr thành đơn v ti n ti n xu t s c trong nhi u năm, đư c h c sinh tín nhi m. Có nhi u gi i pháp, sáng ki n kinh nghi m, c i ti n đư c áp d ng mang l i hi u qu , đư c H i đ ng khoa h c t c p trư ng tr lên đánh giá, x p h ng. * Có ít nh t 5 năm đư c công nh n là Giáo viên gi i (đ i v i trư ng THCN và DN đ a phương) ho c đư c B ch qu n công nh n là giáo viên gi i (đ i v i các trư ng THCN - DN tr c thu c các B ).
 6. 5. V i cán b gi ng d y, giáo sư các trư ng Cao đ ng: * Gi ng d y đ t ch t lư ng và hi u qu cao; đóng góp đ i m i m c tiêu, n i dung, chương trình, nâng cao ch t lư ng giáo d c - đào t o. * Có sáng ki n, kinh nghi m, công trình NCKH ph c v GD - ĐT đã áp d ng trong nhà trư ng, đư c H i đ ng Khoa h c t c p trư ng tr lên đánh giá, x p h ng. * Có nhi u đóng góp xây d ng, b i dư ng đ i ngũ CBGD gi i c a khoa, c a trư ng. * Có nhi u đóng góp trong vi c hư ng d n sinh viên c i ti n phương pháp h c t p và nghiên c u khoa h c đ t k t qu , có nhi u sinh viên gi i. * Có ít nh t 5 năm đư c công nh n là cán b gi ng d y gi i c p trư ng. 6. V i cán b gi ng d y, giáo sư các trư ng Đ i h c: * Gi ng d y, hư ng d n sinh viên nghiên c u khoa h c, th c t p đ t ch t lư ng và hi u qu đào t o cao; có nhi u đóng góp trong đ i m i m c tiêu, n i dung, chương trình, phương pháp và nâng cao ch t lư ng giáo d c - đào t o. * Có b d y thành tích NCKH v i sáng ki n, c i ti n, công trình NCKH đư c ng d ng trong gi ng d y đã nâng cao ch t lư ng giáo d c - đào t o, đư c H i đ ng Khoa h c c p B x p h ng cao. * Có nhi u đóng góp xây d ng, b i dư ng đ i ngũ CBGD gi i c a chuyên ngành, c a trư ng * Có nhi u đóng góp trong vi c hư ng d n sinh viên c i ti n phương pháp h c t p, tích c c nghiên c u khoa h c đ t thành tích cao, có nhi u SV gi i, có thành tích đóng góp đào t o nh ng ngư i gi i cho đ t nư c. * Có ít nh t 5 năm đư c công nh n là cán b gi ng d y gi i c p trư ng. E. V N D NG KHI XÉT CH N DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ: 1. Đ i v i cán b , giáo viên đang công tác trong ngành giáo d c và đào t o đư c đi u đ ng đi B, C trong th i kỳ ch ng M c u nư c, th i gian công tác chi n trư ng B, C đư c tính là th i gian tr c ti p gi ng d y. 2. Đ i v i cán b qu n lý: Là cán b đang công tác t i các cơ quan qu n lý giáo d c (Phòng GD - ĐT), S GD - ĐT, B GD và ĐT, b ph n qu n lý đào t o các B , Ngành), cơ quan nghiên c u giáo d c, Hi u trư ng, Phó HT các trư ng ĐH, trư ng CĐ:
 7. - Ph i đ t các tiêu chu n quy đ nh cho danh hi u NGND, NGƯT, có đ th i gian tr c ti p gi ng d y 7 năm v i NGƯT, 10 năm NGND; trong th i gian tr c ti p gi ng d y ph i đ t s năm giáo viên gi i theo tiêu chu n. - Th i kỳ công tác qu n lý giáo d c đã có nh ng gi i pháp, sáng ki n ho c công trình nghiên c u khoa h c có tác d ng đ i m i công tác qu n lý, nâng cao hi u qu qu n lý; đã tham mưu, t ch c th c hi n có k t qu công cu c đ i m i và phát tri n s nghi p giáo d c - đào t o. - V i cán b lãnh đ o cơ quan qu n lý GD, nghiên c u giáo d c, trư ng Cao đ ng, trư ng Đ i h c c n xem xét tài năng qu n lý, thành tích, công lao c a cá nhân g n v i thành tích c a đơn v , ph i là đơn v th c hi n t t nhi m v , ch c năng v i thành tích cao. 3. Khi xét t ng danh hi u vinh d Nhà giáo, các đ a phương, trư ng h c c n quan tâm nhi u hơn t i các nhà giáo đang tr c ti p gi ng d y, đ c bi t chú ý xét ch n giáo viên M m non, giáo viên Ti u h c, THCS , PTTH, B túc văn hoá, giáo viên đang công tác mi n núi, h i đ o, vùng sâu, vùng xa và giáo viên ngư i dân t c ít ngư i. 4. Đ i v i giáo viên d y XMC, giáo viên BTVH, giáo viên c a các Trung tâm GDTX đư c v n d ng tiêu chu n xét t ng danh hi u NGND - NGƯT c a các c p h c, b c h c tương ng... 5. Đ i v i cán b giáo viên đã ngh hưu: - Ch xét các nhà giáo đã ngh hưu t trư c năm 1988 th c s có công lao và tiêu bi u. - Đ i v i các nhà giáo lão thành, có công lao to l n, tiêu bi u thì H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tư Trung ương s ti p t c xét đ c cách danh hi u Nhà giáo Nhân dân. III. THÀNH L P H I Đ NG XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CÁC C P: 1. H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú c p cơ s Là H i đ ng nhà trư ng c a các ngành h c, c p h c thu c h th ng giáo d c qu c dân, H i đ ng các cơ quan qu n lý giáo d c (Phòng GD - ĐT, S GD - ĐT, cơ quan B GD và ĐT), H i đ ng các đơn v nghiên c u giáo d c (g i t t là H i đ ng c p cơ s ) do Hi u trư ng, Th trư ng đơn v ra quy t đ nh thành l p. Thành ph n H i đ ng c p cơ s quy đ nh như sau: * Đ i v i trư ng M m non, trư ng ti u h c, trư ng THCS, trư ng PTTH, trư ng BTVH, Trung tâm DN:
 8. Hi u trư ng, Giám đ c làm Ch t ch, Ch t ch Công đoàn làm Phó Ch t ch, Phó Hi u trư ng, Phó Giám đ c, t trư ng chuyên môn, đ i di n giáo viên gi i và NGND, NGƯT (n u có) làm u viên. * Đ i v i trư ng THCN, trư ng DN: Hi u trư ng làm Ch t ch, Ch t ch Công đoàn làm Phó Ch t ch, Phó Hi u trư ng, Trư ng b môn (ho c trư ng kh i), Trư ng phòng - ban, đ i di n giáo viên gi i và NGND, NGƯT (n u có) là u viên. * Đ i v i các trư ng Đ i h c, Cao đ ng, các trư ng thành viên (ĐH, CĐ, DN) n m trong Đ i h c Qu c gia ho c Đ i h c khu v c: Hi u trư ng làm Ch t ch, Ch t ch công đoàn làm Phó Ch t ch, Phó Hi u trư ng, Ch nhi m khoa, ph trách các phòng - ban ch c năng có liên quan, đ i di n giáo viên gi i, NGND, NGƯT (n u có) làm u viên. * Đ i v i các cơ quan qu n lý giáo d c, nghiên c u giáo d c: Th trư ng cơ quan làm Ch t ch, Ch t ch công đoàn làm Phó Ch t ch, Ph trách các đơn v ho c phòng - ban ch c năng tr c thu c, đ i di n giáo viên gi i, NGND, NGƯT (n u có) làm u viên. 2. H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú c p huy n, qu n, th xã (g i t t là H i đ ng c p huy n) H i đ ng c p huy n xét t ng danh hi u NGND, NGƯT đ i v i các nhà giáo đư c h i đ ng c p cơ s các trư ng thu c ngành h c GD M m non, trư ng Ti u h c, trư ng THCS, trư ng BTVH, Trung tâm d y ngh thu c huy n (qu n, th xã) qu n lý do U ban nhân dân huy n (qu n,th xã )ra quy t đ nh thành l p. - Thành ph n H i đ ng c p huy n g m: Trư ng phòng giáo d c làm Ch t ch, Ch t ch công đoàn GD huy n làm Phó ch t ch, Phó trư ng phòng giáo d c, ph trách các ngành h c, T ch c cán b , thanh tra GD, đ i di n giáo viên gi i ho c NGND - NGƯT làm u viên. 3. H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT c a Đ i h c Qu c gia, Đ i h c khu v c (g i t t là H i đ ng c a ĐHQG, ĐH Khu v c). H i đ ng c a ĐHQG, ĐH khu v c xét t ng danh hi u NGND, NGƯT đ i v i các nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s các trư ng thành viên và các đơn v tr c thu c đ ngh , do Giám đ c Đ i h c Qu c gia, Đ i h c khu v c ra quy t đ nh thành l p. - Thành ph n H i đ ng c a ĐHQG, ĐH khu v c g m:
 9. Giám đ c ho c Phó Giám đ c thư ng tr c làm Ch t ch H i đ ng, Ch t ch Công đoàn làm Phó Ch t ch h i đ ng, Các Phó Giám đ c Đ i h c, các Hi u trư ng trư ng thành viên n m trong Đ i h c Qu c gia ho c Đ i h c Khu v c, trư ng các ban Đào t o, T ch c Cán b , Thanh tra, T ng h p, đ i di n NGND - NGƯT, Cán b gi ng d y gi i làm u viên. 4. H i đ ng xét t ng danh hi u NGDN - NGƯT c p t nh, thành ph (g i t t là H i đ ng c p t nh). - H i đ ng c p t nh xét t ng danh hi u NGND, NGƯT đ i v i các nhà giáo đư c H i đ ng c p huy n và H i đ ng c p cơ s các trư ng, đơn v tr c thu c đ ngh , do U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t đ nh thành l p. - Thành ph n H i đ ng c p t nh g m: Giám đ c S GD - ĐT là Ch t ch, Ch t ch Công đoàn Giáo d c t nh, thành ph làm Phó Ch t ch, các Phó Giám đ c S , trư ng phòng ph trách các ngành h c, T ch c cán b , Thanh tra, T ng h p, đ i di n giáo viên gi i, NGND - NGƯT làm u viên. 5. H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT c p B Ngành (g i t t là H i đ ng c p B ). H i đ ng c p B xét t ng danh hi u NGND, NGƯT đ i v i các nhà giáo đư c H i đ ng c p dư i các trư ng h c, các đơn v tr c thu c B , Ngành đ ngh , do B trư ng ra quy t đ nh thành l p. Thành ph n H i đ ng c p B g m: B trư ng ho c Th trư ng thư ng tr c làm Ch t ch, Ch t ch Công đoàn Ngành ho c V trư ng V TCCB ( nh ng ngành không có Công đoàn ngành d c) làm Phó Ch t ch, Th trư ng các cơ quan ch c năng có liên quan, đ i di n giáo viên gi i, NGND - NGƯT làm u viên. 6. H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT Trung ương. H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT Trung ương đư c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 52/HĐBT ngày 26-4-1986 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ). 7. M t s quy đ nh chung đ i v i H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT các c p: - S giáo viên gi i, NGND - NGƯT tham gia H i đ ng m i c p ph i b ng 1/3 t ng s thành viên c a H i đ ng m i c p. - Các cu c h p c a H i đ ng ph i có ít nh t 2/3 s thành viên c a H i đ ng d h p thì cu c h p đó m i h p l .
 10. - Các nhà giáo đư c H i đ ng c p dư i đ ngh lên H i đ ng c p trên xét t ng Danh hi u NGND - NGƯT ph i có s phi u tán thành ít nh t b ng 2/3 t ng s thành viên H i đ ng có trong quy t đ nh. - H i đ ng xét t ng danh hi u Nhà giáo m i c p có m t t thư ký ho c ban thư ký giúp vi c, do Ch t ch H i đ ng ra quy t đ nh thành l p. IV- QUY TRÌNH XÉT CH N DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHÀ GIÁO ƯU TÚ CÁC C P: Quy đ nh qua 4 bư c sau: Bư c 1: Cán b , giáo viên gi i thi u và b phi u tín nhi m. Bư c 2: H i đ ng sơ duy t. Bư c 3: Công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n Bư c 4: H i đ ng xét duy t và b phi u tán thành. C th là: 1. Đ i v i H i đ ng c p cơ s 1.1. Bư c 1: Gi i thi u và b phi u tín nhi m. - H p toàn th cán b giáo viên trong đơn v nghiên c u quán tri t Thông tư hư ng d n xét t ng danh hi u NGND - NGƯT l n th 6. - Trên cơ s n m v ng đ i tư ng, tiêu chu n, quy trình xét ch n, t ch c cho cán b , giáo viên t gi i thi u và gi i thi u công khai nh ng ngư i có đ tiêu chu n: - Toàn th cán b , giáo viên trong đơn v trao đ i thành tích, công lao c a t ng ngư i, so sánh, đ i chi u v i tiêu chu n và b phi u tín nhi m. K t qu ki m phi u tín nhi m đư c công b ngay t i cu c h p. - Các nhà giáo đư c H i đ ng c p cơ s đưa vào danh sách xét ch n là nh ng ngư i ph i đ t t 60% s phi u tín nhi m c a CB, GV tr lên. - Đ i v i các trư ng Cao đ ng, Đ i h c có quy mô l n thì t ch c cho CB, GV b phi u tín nhi m t i các khoa. 1.2. Bư c 2: H i đ ng sơ duy t. H p H i đ ng xem xét, trao đ i thành tích công lao c a t ng ngư i, xem xét nh ng ý ki n đóng góp, đáng giá c a CB, GV bư c 1, đ i chi u tiêu chu n và b phi u sơ duy t.
 11. 1.3. Bư c 3: Công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n. H i đ ng công b k t qu sơ duy t trong toàn đơn v , t ch c thăm dò dư lu n trong cán b c t cán, ban ch p hành Công đoàn, Đoàn TNCS H Chí Minh, đ i bi u h c sinh sinh viên, cha m h c sinh (ho c h i ph huynh h c sinh) Đ i v i các trư ng Cao đ ng, Đ i h c có quy mô l n, thì t ch c thăm dò dư lu n các khoa. 1.4. Bư c 4: H i đ ng b phi u tán thành. Trên cơ s danh sách đã sơ duy t và k t qu thăm dò dư lu n, H i đ ng h p xem xét và b phi u tán thành. K t qu đư c công b trong toàn đơn v . Các nhà giáo có s phi u đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đông (t ng s thành viên theo quy t đ nh thành l p H i đ ng) tr lên đư c hoàn ch nh h sơ và đưa vào danh sách đ ngh lên H i đ ng c p trên. H sơ c a H i đ ng c p cơ s g i lên H i đ ng c p trên đư c quy đ nh như sau: - Các trư ng thu c ngành h c GDMN, trư ng Ti u h c, trư ng THCS, trư ng BTVH, Trung tâm D y ngh thu c huy n (qu n , th xã), H sơ g i lên H i đ ng c p huy n. - Các trư ng Đ i h c, Cao đ ng, THCN - D y ngh , PTTH tr c thu c các t nh, thành ph , h sơ g i lên H i đ ng c p t nh. - Các trư ng Đ i h c, Cao đ ng, THCN - D y ngh tr c thu c B , h sơ g i lên H i đ ng B ch qu n (kèm theo ý ki n c a UBND t nh, thành ph nơi trư ng đóng). - Các trư ng Đ i h c, Cao đ ng, THCN, DN thành viên thu c Đ i h c Qu c gia, Đ i h c khu v c h sơ g i lên H i đ ng ĐHQG, H i đ ng ĐH khu v c. 2. Đ i v i H i đ ng c p huy n, HĐ c a ĐHQG, ĐH Khu v c, HĐ c p t nh, HĐ c p B . 2.1. Bư c 1: L p danh sách và h sơ: - Trên cơ s danh sách đ ngh c a H i đ ng c p dư i, ki m tra và l p danh sách nh ng ngư i đ tiêu chu n (có đ 60% s phi u tín nhi m c a CB - GV, có s phi u tán thành đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đ ng tr lên c a m i c p) trình H i đ ng. - L p h sơ g i t i m i thành viên c a H i đ ng đ nghiên c u trư c. 2.2. Bư c 2: H i đ ng sơ duy t: - H p H i đ ng đ i chi u v i tiêu chu n đ xem xét, so sánh, trao đ i thành tích, công lao c a t ng nhà giáo trong danh sách.
 12. - H i đ ng b phi u sơ duy t. 2.3. Bư c 3: Công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n H i đ ng công b k t qu sơ duy t và t ch c thăm dò dư lu n, v i các c p H i đ ng quy đ nh như sau: * H i đ ng c p huy n: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các H i đ ng c p cơ s b ng công văn thông báo l y ý ki n. * H i đ ng c a ĐHQG, ĐH Khu v c: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các trư ng, đơn v tr c thu c ĐHQG, ĐH Khu v c b ng niêm y t công khai và công văn thông báo l y ý ki n. * H i đ ng c p t nh: Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các Phòng GD - ĐT huy n (qu n, th xã), b ng công văn thông báo l y ý ki n. * H i đ ng c p B : Công b k t qu sơ duy t và l y ý ki n thăm dò v i các H i đ ng c p cơ s tr c thu c B b ng công văn thông báo l y ý ki n. 2.4. Bư c 4: H i đ ng b phi u tán thành. - Trên cơ s danh sách đã sơ duy t, k t qu thăm dò dư lu n, H i đ ng h p xem xét, cân nh c và b phi u tán thành. Các nhà giáo có s phi u đ t t 2/3 t ng s thành viên H i đ ng (T ng s thành viên theo quy t đ nh thành l p H i đ ng) tr lên m i đư c đưa vào danh sách đ ngh lên H i đ ng c p trên. - Hoàn ch nh h sơ cá nhân, h sơ H i đ ng đ ngh lên H i đ ng c p trên. V. H SƠ Đ NGH T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHÀ GIÁO ƯU TÚ. 1. H sơ cá nhân bao g m: - B n khai thành tích NGND (theo m u M1A) - B n khai thành tích NGƯT (theo m u M1B)
 13. - B n khai sáng ki n, giáo trình, gi i pháp, công trình NCKH c a NGND (theo m u M2A) - B n khai c i ti n, sáng ki n kinh nghi m, giáo trình, công trình NCKH c a NGƯT (theo m u M2B) Đ i v i danh hi u NGND: Kèm theo b n khai theo m u M2A có 1 b n tóm t t n i dung sáng ki n, gi i pháp, công trình NCKH đ nâng cao ch t lư ng GD - ĐT đư c H i đ ng khoa h c c p B công nh n và x p h ng và đã đư c ph bi n áp d ng t sau năm đư c phong t ng danh hi u NGƯT, kèm theo ý ki n đánh giá, xác nh n c a H i đ ng khoa h c c pB . Đ i v i danh hi u NGƯT: B n khai c i ti n, sáng ki n kinh nghi m, giáo trình, công trình CNKH theo m u M2B ph i có ý ki n xác nh n c a H i đ ng khoa h c S GD - ĐT ho c trư ng tr c thu c B . 2. H sơ c a H i đ ng c p dư i đ ngh lên H i đ ng c p trên: G m có: - Danh sách đ ngh xét t ng danh hi u NGND (theo m u M3A). - Danh sách đ ngh xét t ng danh hi u NGƯT (theo m u M3B). - Biên b n ki m phi u b u NGND (theo m u M4A). - Biên b m ki m phi u b u NGƯT (theo m u M4B). - T trình đ ngh xét t ng danh hi u NGND - NGƯT có ý ki n xác nh n c a UBND cùng c p (theo m u M5). - Báo cáo quá trình t ch c xét ch n danh hi u Nhà giáo (theo m u M6). - Biên b n thăm dò dư lu n. - Quy t đ nh thành l p H i đ ng. - H sơ cá nhân c a các nhà giáo đư c đ ngh xét t ng danh hi u Nhà giáo (m u M1A, M1B, M2A, M2B). VI. TH I GIAN TI N HÀNH Đ k p trình Chính ph và Ch t ch nư c ra quy t đ nh phong t ng danh hi u vinh d Nhà giáo công b vào trư c ngày Nhà giáo Vi t Nam 20-11-1998, vi c xét t ng danh hi u vinh d Nhà giáo c a các đ a phương và B , Ngành ph i b o đ m th i gian theo quy đ nh sau: - Ngày 15-6-1998 là h n cu i cùng c a H i đ ng c p t nh, đơn v và trư ng tr c thu c B n p h sơ lên H i đ ng c p B .
 14. - Ngày 15-7-1998 là h n cu i cùng c a H i đ ng c p B n p h sơ lên H i đ ng xét t ng danh hi u NGND - NGƯT Trung ương (t i văn phòng B Giáo d c và Đào t o - 49 Đ i C Vi t - Hà N i - Tel. 8692013) Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đ ngh các B , Ngành, các đ a phương n m v ng tinh th n hư ng d n c a Thông tư này đ v n d ng và có văn b n hư ng d n riêng phù h p v i ngành và đ a phương, ch đ o các c p th c hi n đúng các n i dung và ti n đ th i gian nêu trên đ vi c xét t ng danh hi u vinh d Nhà giáo l n th 6 đ t k t qu t t đ p. Nguy n Minh Hi n (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản