Thông tư số 06/1999/TM-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
4
download

Thông tư số 06/1999/TM-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/1999/TM-BTM về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư do Bộ Thương mại ban hành, để điều chỉnh Mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/1999/TM-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 06/1999/TM-BTM NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 ĐI U CH NH M C C THÔNG TƯ S 09/1998/TT-BTM NGÀY 18/7/1998 C A B THƯƠNG M I Đ i v i nh ng d án đư c c p Gi y ch ng nh n ưu đãi đ u tư trư c ho c sau ngày 01/02/1998 (ngày có hi u l c c a Ngh đ nh s 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph ): 1. Đư c mi n thu nh p kh u đ i v i hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam t ngày 01/02/1998. 2. Ch u thu nh p kh u đ i v i hàng hoá đã nh p kh u vào Vi t Nam trư c ngày 01/02/1998. 3. Ngày hàng hoá nh p kh u vào Vi t Nam là ngày ghi trên T khai h i quan. Thông tư này là b ph n không tách r i c a Thông tư s 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 c a B Thương m i . v vi c hư ng d n th c hi n vi c nh p kh u mi n thu đ i v i các d án đ u tư Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản