Thông tư số 06/1999/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư số 06/1999/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/1999/TT-BXD về việc hướng dẫn xử lý các vấn đề chuyển tiếp từ Điều lệ QLĐT&XD 42/CP-92/CP sang thực hiện Quy chế QLĐT&XD 52/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/1999/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/TT-BXD Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1999 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 06/1999/TT-BXD NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯ NG D N X LÝ CÁC V N CHUY N TI P T I U L QL T&XD 42/CP-92CP SANG TH C HI N QUY CH QL T&XD 52/CP Căn c Ngh nh 15/CP ngày 04/03/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh 52/CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Theo s u nhi m c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 748/CP-CN ngày 21/7/1999 và ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 3626/VPCP- CN ngày 11/08/1999 v vi c hoàn ch nh và ban hành Thông tư; Sau khi th ng nh t v i B K ho ch và u tư, B Tài chính; B Xây d ng hư ng d n th c hi n vi c chuy n ti p t i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 42/CP và Ngh nh 92/CP sang th c hi n Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo Ngh nh 52/CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph như sau: 1. V th t c l p, trình duy t d án u tư: a) Các d án u tư ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư trư c ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c thì không ph i trình duy t l i và ư c ti p t c th c hi n theo quy nh t i i u l QL T&XD ban hành theo Ngh nh 42/CP và Ngh nh 92/CP c a Chính ph . b) Các d án u tư ã ư c trình duy t trư c ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c nhưng chưa có Quy t nh u tư thì ch u tư ph i l p l i theo th t c quy nh c a Quy ch QL T & XD52/CP trình duy t l i. c) i v i các d án u tư ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quá 12 tháng tính n ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c mà chưa tri n khai các bư c ti p theo ( do m i nguyên nhân) u coi như không còn hi u l c. N u ti p t c th c hi n u tư thì d án ph i ư c l p, thNm nh và trình duy t l i theo úng quy nh c a Quy ch QL T & XD52/CP. 2. V thNm quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C: a) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh và v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, Cơ quan quy t nh u tư ph i căn c vào quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a
  2. phương và k ho ch v n ngân sách ã ư c duy t quy t nh u tư các d án nhóm B, C. i v i các d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c ph i căn c vào quy ho ch phát tri n ngành ã ư c xác nh quy t nh u tư các d án nhóm B, C. b) Trong i u ki n chưa có quy ho ch phát tri n ngành thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C s d ng các ngu n v n nêu trên c n xin thêm ý ki n c a cơ quan qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan trư c khi quy t nh u tư. 3. V thNm nh các d án s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: a) i v i các d án u tư c a tư nhân, t ch c kinh t không thu c doanh nghi p nhà nư c khi s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c u tư ph i th c hi n vi c thNm nh d án theo quy nh t i Quy t nh 13/1999/Q - TTg ngày 04/02/1999 c a Th tư ng Chính ph v " Công tác tín d ng u tư nhà nư c"; sau ngày 31/12/1999 th c hi n theo Ngh nh s 43/1999/N - CP ngày 29/06/1999 c a Chính ph . b) i v i các d án u tư c a doanh nghi p nhà nư c s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c sau ngày Ngh nh 52/1999/N - CP có hi u l c thì t ch c cho vay v n s thNm nh phương án tài chính và phương án tr n trư c khi trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. Riêng các d án nhóm B, C s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, t ch c cho vay v n s thNm nh phương án tài chính, phương án tr n và ch p thu n vi c cho vay trư c khi trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 4. V thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán: a) Các h sơ thi t k k thu t, t ng d toán, d toán ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t trư c ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c thì không ph i trình duy t l i ( tr nh ng trư ng h p ư c phép i u ch nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t ). b) Các h sơ thi t k k thu t, t ng d toán, d toán ã trình duy t trư c ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c nhưng chưa ư c ngư i có thNm quy n phê duy t thì ch u tư có trách nhi m l p l i th t c trình duy t l i theo quy nh c a Quy ch QL T & XD.52/CP. c) Vi c l p, thNm nh và phê duy t thi t k k thu t, t ng d toán, d toán các công trình xây d ng sau ngày Quy ch QL T & XD 52/CP có hi u l c ph i ư c th c hi n theo úng Quy ch QL T & XD 52/CP. 5. V th t c c p phép xây d ng: Các n i dung v th t c c p phép xây d ng quy nh t i Quy ch QL T&XD 52/CP ư c th c hi n khi có hư ng d n c a B Xây d ng. 6. ThNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư: a) Các h sơ báo cáo quy t toán v n u tư ã ư c trình duy t trư c ngày Quy ch QL T&XD 52/CP có hi u l c thì không ph i l p và trình duy t l i.
  3. b) Các h sơ báo cáo quy t toán v n u tư ư c l p và trình duy t sau ngày Quy ch QL T&XD 52/CP có hi u l c ph i th c hi n theo Quy ch QL T & XD 52/CP và hư ng d n quy t toán v n u tư c a B Tài chính. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản