Thông tư số 06/2001/TT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư số 06/2001/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2001/TT-BTP về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2001/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/TT-BTP Hà N i, ngày 08 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TƯ PHÁP S 06/2001/TT-BTP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2001HƯ NG D N CÔNG TÁC THI UA KHEN THƯ NG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 56/1998/N - CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph quy nh các hình th c, i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p; c th hoá tiêu chu n khen thư ng Huân chương Lao ng. Sau khi trao i v i Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c, B Tư pháp hư ng d n công tác thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG A. I TƯ NG KHEN THƯ NG: 1 - Cá nhân ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, các cơ quan thi hành án và Toà án nhân dân a phương. 2 - Các t p th trong ngành Tư pháp bao g m các ơn v cơ s và các t p th nh trong ơn v cơ s : 2.1 - Các ơn v cơ s : - Cơ quan B Tư pháp; - C c Tr giúp pháp lý; - C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; - Vi n Nghiên c u khoa h c pháp lý; - Báo Pháp lu t; - T p chí Dân ch và Pháp lu t; - Trư ng i h c Lu t Hà N i; - Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp;
 2. - S Tư pháp; - Toà án nhân dân c p T nh. 2.2 - T p th nh trong các ơn v cơ s bao g m: - Các V , C c qu n lý thi hành án dân s , Thanh tra B , Văn phòng B thu c Cơ quan B Tư pháp; - Các ơn v thu c C c Tr giúp pháp lý, C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m, Vi n Nghiên c u khoa h c pháp lý; - Các Khoa, Phòng và các ơn v thu c Trư ng i h c Lu t Hà N i, Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp; - Các ơn v thu c Báo Pháp lu t, T p chí Dân ch và Pháp lu t; - Các Toà chuyên trách và các ơn v khác thu c Toà án nhân dân c p T nh; - Phòng thi hành án, các i thi hành án và các Toà án nhân dân c p Huy n. 3- Các cá nhân, t p th khác (thu c các cơ quan Tư pháp a phương, các cơ quan b tr Tư pháp, các t ch c pháp ch ngành v.v...) có óng góp thành tích xu t s c trong các lĩnh v c công tác Tư pháp. B. NGUYÊN T C KHEN THƯ NG: Vi c khen thư ng ph i b o m 5 nguyên t c quy nh t i i u 3 Ngh nh 56/1998/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph th hi n rõ tinh th n dân ch và t p trung, b o m k p th i, chính xác và có tác d ng nêu gương, k t h p hài hoà khen tinh th n v i thư ng v t ch t. M i cá nhân ho c t p th trư c khi ư c ngh c p có thNm quy n khen thư ng u ph i th c hi n bình xét t i các t p th nh trong ơn v cơ s ho c ơn v cơ s trên cơ s ăng ký thi ua. Riêng i v i khen thư ng t xu t thì vi c xét khen thư ng ư c ti n hành k p th i ngay sau khi l p ư c thành tích. Vi c xét các hình th c khen thư ng ph i căn c vào m c hoàn thành nhi m v ; l y k t qu ã khen thư ng c a các c p th p hơn, m c th p hơn làm căn c khi xét c p cao hơn, m c cao hơn. Vi c xét các hình th c khen thư ng trong ngành Tư pháp ph i căn c vào các tiêu chuNn ư c quy nh t i Ngh nh 56/1998/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph và t i Thông tư này. II. CÁC HÌNH TH C VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG TRONG NGÀNH TƯ PHÁP A. CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG:
 3. 1. Các hình th c khen thư ng c a ngành Tư pháp: 1.1 - Các danh hi u thi ua: - i v i cá nhân: + Lao ng gi i; + Chi n sĩ thi ua cơ s ; + Chi n sĩ thi ua ngành Tư pháp. - i v i t p th : + T p th lao ng gi i; + T p th lao ng xu t s c. 1.2 - Các hình th c khen thư ng: - Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s ; - B ng khen c a B trư ng B Tư pháp; - C thi ua c a ngành Tư pháp. 2. Các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c: 2.1. Danh hi u thi ua: - Chi n s thi ua toàn qu c. 2.2. Các hình th c khen thư ng: - C thi ua c a Chính ph ; - B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; - Huân chương Lao ng (các h ng). B. TIÊU CHU N KHEN THƯ NG: 1. Lao ng gi i: Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Lao ng gi i ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Gi i v chuyên môn, nghi p v ; hoàn thành vư t m c nhi m v ư c giao; t ch t lư ng hi u qu công tác t t; - Ch p hành t t ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có tinh th n t l c cánh sinh; oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; tích c c tham gia các phong trào thi ua;
 4. - Tích c c h c t p m b o tiêu chuNn nghi p v ng ch công ch c mà mình ang m nhi m (trình chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , ngo i ng ). Danh hi u Lao ng gi i m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do Th trư ng ơn v cơ s quy t nh i v i công ch c trong ơn v cơ s ; B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i công ch c trong các ơn v thu c Cơ quan B Tư pháp. Công ch c ư c t ng danh hi u Lao ng gi i ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 1/2 tháng lương t i thi u. 2. Chi n s thi ua cơ s : Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao; t ch t lư ng hi u qu công tác cao; có án ho c sáng ki n ư c áp d ng vào lĩnh v c qu n lý c a Ngành; - Gương m u ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; có tinh th n t l c cánh sinh; nêu cao tinh th n oàn k t, tương tr giúp ng nghi p; tích c c tham gia các phong trào thi ua; - Tích c c h c t p m b o tiêu chuNn nghi p v mà mình ang m nhi m (trình chính tr , qu n lý nhà nư c, chuyên môn nghi p v , ngo i ng ). Danh hi u Chi n s thi ua cơ s m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i công ch c trong các ơn v thu c thNm quy n qu n lý c a B Tư pháp. Công ch c ơc t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 1 tháng lương t i thi u. 3. Chi n s thi ua ngành Tư pháp: Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Là ngư i tiêu bi u, xu t s c nh t trong s Chi n s thi ua cơ s và có 3 năm liên t c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s , ho c tuy chưa 3 năm liên t c là Chi n s thi ua cơ s thì thành tích ph i là t m gương sáng c a Ngành. - Ho c là ngư i tiêu bi u, xu t s c nh t trong s nh ng ngư i có 3 năm liên t c ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp ho c c a Ch t ch U ban nhân dân c p T nh. Danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp 5 năm ơc xét khen thư ng 2 l n vào năm th 3 và năm th 5 c a k ho ch 5 năm do B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i các công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án, Toà án nhân dân a phương và Giám c S Tư pháp.
 5. Công ch c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp ư c c p gi y ch ng nh n và Huy hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 2 tháng lương t i thi u. 4. Chi n s thi ua toàn qu c: Công ch c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c ph i t các tiêu chuNn sau ây: Là ngư i tiêu bi u xu t s c nh t trong s Chi n s thi ua ngành Tư pháp, có 2 l n liên t c là Chi n s thi ua ngành Tư pháp và ph i 2 i u ki n sau: + t xét ch n ph i t danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp; + Thành tích 3 năm cu i ư c Th tư ng Chính ph t ng B ng khen ho c Ch t ch nư c t ng Huân chương Lao ng. Danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c 5 năm ư c xét khen thư ng m t l n vào năm cu i k ho ch 5 năm do Th tư ng Chính ph quy t nh i v i công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án, Toà án nhân dân a phương và Giám c S Tư pháp. Công ch c ư c t ng danh hi u Chi n s thi ua toàn qu c ư c c p gi y ch ng nh n và Huy hi u Chi n s thi ua toàn qu c kèm theo ti n thư ng không quá 3 tháng lương t i thi u. 5. T p th lao ng gi i: T p th nh trong ơn v cơ s ư c khen thư ng danh hi u T p th lao ng gi i ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Hoàn thành nhi m v và k ho ch ư c giao, t ch c phong trào thi ua n n n p và có hi u qu thi t th c; - Ch p hành t t ư ng l i, ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, t p th oàn k t, v ng m nh; - Có ít nh t 30% cá nhân trong ơn v t danh hi u Lao ng gi i và không có ngư i b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên; Danh hi u T p th Lao ng gi i m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do Th trư ng ơn v cơ s quy t nh i v i t p th nh trong ơn v cơ s ; B trư ng B Tư pháp quy t nh i v i t p th nh thu c Cơ quan B Tư pháp. T p th Lao ng gi i ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 1 tháng lương t i thi u. 6. T p th lao ng xu t s c:
 6. T p th nh trong ơn v cơ s ư c khen thư ng danh hi u T p th lao ng xu t s c ph i t ư c các tiêu chuNn sau ây: - Sáng t o vư t khó, hoàn thành xu t s c nhi m v , th c hi n t t các nghĩa v iv i Nhà nư c; có phong trào thi ua n n n p, thi t th c ư c ơn v b n suy tôn h c t p; - Gương m u, i u trong vi c ch p hành ư ng l i, ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; t p th oàn k t, trong s ch, v ng m nh; - Có ít nh t 50% cá nhân trong ơn v t danh hi u Lao ng gi i, có cá nhân ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s và không có ngư i b k lu t t c nh cáo tr lên; Danh hi u T p th lao ng xu t s c m i năm ư c xét khen thư ng m t l n do B trư ng B Tư pháp quy t nh. T p th lao ng xu t s c ư c c p gi y ch ng nh n kèm theo ti n thư ng không quá 3 tháng lương t i thi u. 7. Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s : là hình th c khen thư ng i v i cá nhân, t p th vào d p t ng k t năm công tác, khi k t thúc m t cu c v n ng, m t t thi ua ng n ngày, khen thư ng thành tích t xu t, gương ngư i t t, vi c t t có tác d ng nêu gương trong ph m vi ho t ng c a ơn v cơ s . Công ch c, t p th trong Ngành ư c khen thư ng Gi y khen c a Th trư ng ơn v cơ s vào d p t ng k t năm công tác ph i t các tiêu chuNn sau ây: + i v i cá nhân: là ngư i tiêu bi u trong s ngư i t danh hi u Lao ng gi i; + i v i t p th nh : là t p th tiêu bi u trong s t p th t danh hi u T p th lao ng gi i. Cá nhân, t p th ư c t ng Gi y khen kèm theo ti n thư ng không quá 1/2 tháng lương t i thi u. 8. B ng khen c a B trư ng B Tư pháp: Là hình th c khen thư ng i v i cá nhân, t p th quy nh t i M c A Ph n I vào d p t ng k t năm công tác, khi k t thúc m t cu c v n ng, m t t thi ua ng n ngày, l p thành tích xu t s c m t m t công tác, các thành tích t xu t xu t s c, gương ngư i t t vi c t t tiêu bi u, có tác d ng giáo d c, nêu gương trong toàn Ngành. Công ch c, t p th trong Ngành ư c khen thư ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp vào d p t ng k t năm công tác ph i t các tiêu chuNn sau: + i v i cá nhân: là ngư i tiêu bi u trong s ngư i t danh hi u Chi n s thi ua cơ s ; + i v i t p th nh : là t p th tiêu bi u trong s t p th t danh hi u T p th lao ng xu t s c;
 7. + i v i ơn v cơ s : ph i có ít nh t 80% cá nhân t danh hi u Lao ng gi i và có ít nh t 10% cá nhân t danh hi u Chi n s thi ua cơ s . Cá nhân, t p th ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 1 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 2 tháng lương t i thi u i v i t p th . 9. C thi ua c a ngành Tư pháp: T p th ư c khen thư ng C thi ua c a ngành Tư pháp ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Hoàn thành vư t m c toàn di n các nhi m v ư c giao trong năm v i ch t lư ng, hi u su t công tác cao; - ư c bình ch n, suy tôn là ơn v có thành tích thi ua d n u Khu v c thi ua c a Ngành; - Có nhân t m i, mô hình m i các ơn v khác trong Ngành h c t p; th c hành ti t ki m t t; ch ng tham nhũng, buôn l u và các t n n xã h i, có hi u qu thi t th c; th c hi n t t các chính sách v bình ng gi i và s ti n b c a Ph n . C thi ua c a ngành Tư pháp m i năm xét khen thư ng m t l n vào d p t ng k t năm, do B trư ng B Tư pháp quy t nh t ng cho các t p th S Tư pháp, cơ quan Thi hành án, Toà án nhân dân a phương và ơn v thu c B Tư pháp có thành tích xu t s c tiêu bi u nh t trong phong trào thi ua c a Ngành. T p th ư c t ng C thi ua c a ngành Tư pháp kèm theo ti n thư ng không quá 15 tháng lương t i thi u. 10. C thi ua c a Chính ph : T p th ư c khen thư ng C thi ua c a Chính ph ph i t các tiêu chuNn sau ây: - Hoàn thành vư t m c, toàn di n nhi m v và k ho ch ư c giao trong năm v i ch t lư ng, hi u su t công tác cao; - ư c bình ch n, suy tôn là ơn v có thành tích thi ua d n u Kh i công tác c a Ngành; - Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho c nư c h c t p; i u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u và các t n n xã h i có hi u qu thi t th c; th c hi n t t các chính sách v bình ng gi i và s ti n b c a Ph n . C thi ua c a Chính ph m i năm xét khen thư ng m t l n vào d p t ng k t năm, do Th tư ng Chính ph quy t nh t ng cho S Tư pháp, Toà án nhân dân c p T nh, Phòng Thi hành án và ơn v thu c B Tư pháp có thành tích xu t s c toàn di n nh t, d n u Kh i công tác c a Ngành và d n u các ơn v thu c B Tư pháp.
 8. T p th ư c t ng C thi ua c a Chính ph kèm theo ti n thư ng không quá 30 tháng lương t i thi u. 11. B ng khen c a Th tư ng Chính ph : Cá nhân, t p th ư c khen thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph ph i t các tiêu chuNn sau ây: - i v i cá nhân: + Có thành tích t xu t xu t s c tiêu bi u trong Ngành; + Ho c cá nhân ã ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen 3 năm liên t c, năm ngh khen thư ng ph i l p ư c thành tích m i xu t s c hơn; + Ho c ư c khen thư ng danh hi u Chi n s thi ua cơ s t 5 năm liên t c tr lên. - i v i t p th : + Có thành tích t xu t xu t s c tiêu bi u trong Ngành; + Ho c t p th ã ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen 3 năm liên t c, năm ngh khen thư ng ph i l p ư c thành tích m i xu t s c hơn. + Ho c ư c khen thư ng danh hi u T p th lao ng xu t s c t 3 năm liên t c tr lên. Cá nhân, t p th ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph kèm theo ti n thư ng không quá 2 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 4 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12. Huân chương Lao ng (các h ng): Cá nhân, t p th ư c khen thư ng Huân chương Lao ng (các h ng) ph i t các tiêu chuNn sau ây: 12.1- Huân chương Lao ng h ng ba: - i v i cá nhân: + Là Chi n s thi ua cơ s t 10 l n tr lên, ho c Chi n s thi ua ngành Tư pháp, Chi n s thi ua t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t 3 l n tr lên, ho c ngư i tiêu bi u trong s nh ng ngư i là Chi n s thi ua toàn qu c; + Ho c ã ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , sau ó 3 năm liên t c l p ư c thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen.
 9. - i v i t p th : + Là t p th xu t s c tiêu bi u, 5 năm tr lên ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh, trong ó năm cu i ph i ư c t ng C thi ua c a Ngành ho c C thi ua c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c C thi ua c a Chính ph ; + Ho c ã ư c t ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph , sau ó 3 năm liên t c l p ư c thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen. Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng ba kèm theo ti n thư ng không quá 4 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 8 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12.2- Huân chương Lao ng h ng nhì: - i v i cá nhân: + Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i 2 l n là Chi n s thi ua toàn qu c; + Ho c ã ư c t ng Huân chương Lao ng h ng ba, sau ó 5 năm tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen; - i v i t p th : + Là t p th xu t s c, tiêu bi u c a Khu v c t 3 năm tr lên, ư c t ng C thi ua c a Ngành ho c C thi ua c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng ba, sau ó 5 năm tr lên t thành tích xu t s c ư c t ng B ng khen c a B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh. Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng nhì kèm theo ti n thư ng không quá 8 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 16 tháng lương t i thi u i v i t p th . 12.3- Huân chương Lao ng h ng nh t: - i v i cá nhân: + Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i 3 l n là Chi n s thi ua toàn qu c; + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì, sau ó 5 năm tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen.
 10. - i v i t p th : + Là t p th xu t s c tiêu bi u c a Ngành, ư c Chính ph t ng C thi ua 4 l n tr lên; + Ho c ã ư c t ng thư ng Huân chương Lao ng h ng nhì, sau ó 5 năm tr lên t thành tích xu t s c ư c B trư ng B Tư pháp ho c Ch t ch U ban nhân dân c p T nh t ng B ng khen, trong ó 2 năm cu i ư c t ng C thi ua c a Ngành ho c C thi ua c a t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Cá nhân, t p th ư c t ng Huân chương Lao ng h ng nh t kèm theo ti n thư ng không quá 10 tháng lương t i thi u i v i cá nhân, không quá 20 tháng lương t i thi u i v i t p th . III. TH T C VÀ N I DUNG H SƠ NGHN KHEN THƯ NG A. TH T C NGHN XÉT KHEN THƯ NG: 1. i v i hình th c khen thư ng thu c thN m quy n c a Th trư ng ơn v cơ s : Theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng c a ơn v cơ s , Th trư ng ơn v cơ s quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Lao ng gi i i v i công ch c, t p th nh thu c ơn v cơ s do B Tư pháp phân c p qu n lý. - Gi y khen i v i cá nhân, t p th quy nh t i i m 7 M c B Ph n II c a Thông tư này. Th trư ng ơn v cơ s có trách nhi m lưu gi h sơ và g i Quy t nh khen thư ng v Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B Tư pháp theo dõi, qu n lý. 2. i v i các hình th c khen thư ng thu c thN m quy n c a B trư ng B Tư pháp: 2.1- Theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng Cơ quan B Tư pháp, B trư ng B Tư pháp quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Lao ng gi i i v i công ch c, t p th nh thu c Cơ quan B Tư pháp; 2.2- Theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng ngành Tư pháp, B trư ng B Tư pháp quy t nh khen thư ng: - Danh hi u Chi n s thi ua cơ s i v i công ch c thu c thN m quy n qu n lý c a B Tư pháp; - Danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp i v i công ch c ang công tác trong các ơn v thu c B Tư pháp, cơ quan thi hành án, Toà án nhân dân a phương và Giám c S Tư pháp;
 11. - Danh hi u T p th Lao ng xu t s c i v i t p th nh trong các ơn v cơ s thu c thN m quy n qu n lý c a B Tư pháp; - C thi ua c a ngành Tư pháp i v i t p th S Tư pháp, cơ quan Thi hành án, Toà án nhân dân a phương và các ơn v thu c B Tư pháp; - B ng khen i v i cá nhân, t p th quy nh t i i m 8 M c B Ph n II c a Thông tư này. 3. i v i hình th c khen thư ng c a Nhà nư c: Theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng ngành Tư pháp, B trư ng B Tư pháp xét, trình c p có thN m quy n xét t ng các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c i v i các cá nhân, t p th thu c thN m quy n qu n lý c a B Tư pháp, t p th S Tư pháp và Giám c S Tư pháp. B. N I DUNG H SƠ NGHN XÉT KHEN THƯ NG: 1. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng thư ng kỳ hàng năm: H sơ g m có: - B n thành tích công tác c a cá nhân, t p th ư c ngh khen thư ng do Th trư ng ơn v ký tên, óng d u (n u có); B n thành tích c a t p th Toà án nhân dân c p Huy n, i thi hành án ph i có ý ki n nh t trí c a Ch t ch U ban nhân dân cùng c p. - Biên b n h p ánh giá cá nhân và t p th t các tiêu chuN n quy nh, ư c ơn v ngh xét khen thư ng do Th trư ng ơn v ký tên, óng d u. - Văn b n ngh khen thư ng c a Th trư ng ơn v cơ s theo ngh c a H i ng thi ua khen thư ng ơn v cơ s . i v i t p th , cá nhân thu c Cơ quan B Tư pháp do Ch t ch H i ng thi ua Cơ quan B Tư pháp có văn b n ngh khen thư ng. - Văn b n hi p y c a Chánh án Toà án nhân dân c p T nh th ng nh t ý ki n v i Giám c S Tư pháp ngh khen thư ng i v i các cá nhân, t p th thu c Toà án nhân dân c p Huy n. B Tư pháp xét trình cơ quan Nhà nư c có thN m quy n khen thư ng các cá nhân, t p th thu c Toà án nhân dân a phương trên cơ s th ng nh t ý ki n v i Chánh án Toà án nhân dân T i cao. - Văn b n hi p y c a U ban nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương i v i các cá nhân, t p th ư c ngh xét t ng danh hi u Chi n s thi ua ngành Tư pháp, C thi ua c a ngành Tư pháp và các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c. - Biên b n bình ch n, suy tôn c a Khu v c thi ua i v i các t p th ư c ngh thư ng C thi ua c a Ngành, C thi ua c a Chính ph và các cá nhân ư c ngh khen thư ng Chi n s thi ua Ngành, Chi n s thi ua toàn qu c.
 12. 2. i v i các trư ng h p ngh khen thư ng t xu t: H sơ g m có: - B n tóm t t thành tích; - Công văn ngh khen thư ng c a th trư ng ơn v cơ s (nêu rõ m c , ph m vi nh hư ng c a thành tích ã l p ư c). Vi c hi p y ph i mb o y theo úng các quy nh trên. 3. S lư ng h sơ ngh B trư ng B Tư pháp và các cơ quan nhà nư c có thN m quy n khen thư ng ph i m b o có m t b h sơ do ơn v cơ s lưu gi , m t b do Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B Tư pháp lưu gi và m t b g i Vi n Thi ua khen thư ng Nhà nư c ( i v i hình th c khen thư ng c a Nhà nư c). Riêng i v i các trư ng h p thu c Toà án nhân dân a phương ngh khen thư ng các hình th c Chi n s thi ua ngành, C thi ua và các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c, ngoài s lư ng h sơ nêu trên ph i m b o có thêm m t b g i v B Tư pháp có tài li u trao i ý ki n v i Toà án nhân dân t i cao. Các b h sơ này u ph i là h sơ g c (b n chính). Báo cáo thành tích c a các cá nhân, t p th ph i nêu toàn di n các m t công tác trong th i gian ngh khen thư ng theo tiêu chuN n quy nh, th ng kê y các hình th c khen thư ng ã t ư c. Ví d : + N u ngh Th tư ng Chính ph t ng B ng khen thì ph i báo cáo thành tích công tác 3 năm liên t c. + N u ngh t ng Huân chương Lao ng các h ng thì ph i báo cáo thành tích công tác 5 năm liên t c. v.v... Các văn b n trong h sơ ngh khen thư ng ph i ư c ánh máy s ch p, không tN y xoá, s a ch a; ghi úng, y h tên, ngày... tháng... năm sinh, ch c danh, ơn v hành chính. C. TH I GIAN XÉT KHEN THƯ NG: 1. Các hình th c khen thư ng thu c thN m quy n c a B Tư pháp và C thi ua c a Chính ph xét vào tháng 12 hàng năm; h sơ ngh B Tư pháp xét khen thư ng ph i g i v Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B Tư pháp trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm. 2. Các hình th c khen thư ng c a Nhà nư c như B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao ng các h ng ư c trình Th tư ng Chính ph xem xét vào th i gian sau ây: + t ngày 1 tháng 5;
 13. + t ngày 2 tháng 9; + t ngày 20 tháng 11: i v i các Trư ng thu c B Tư pháp. H sơ ngh Th tư ng Chính ph xét khen thư ng ph i g i v Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng B Tư pháp trư c ngày 1/5, 2/9 và 20/11 ít nh t là 40 ngày. 3. i v i các trư ng h p có thành tích t xu t c bi t xu t s c, thì ngay sau khi l p ư c thành tích các ơn v có trách nhi m l p h sơ trình các c p có thN m quy n khen thư ng. IV. KINH PHÍ THI UA KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO TRONG CÔNG TÁC THI UA - KHEN THƯ NG 1- Kinh phí thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp ư c trích t ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, trong ph m vi ngân sách c a B Tư pháp ư c Chính ph giao, B Tư pháp trích t i a 15% t ng qu ti n lương toàn ngành làm ngu n kinh phí thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp. 2- Cá nhân, t p th nào báo cáo thành tích không trung th c, che d u khuy t i m ư c xét khen thư ng, n u b phát hi n thì Th trư ng ơn v ó và cá nhân, t p th có liên quan ph i hoàn toàn ch u trách nhi m. Tuỳ theo l i n ng nh , ngư i có thN m quy n quy t nh khen thư ng có th ra quy t nh ho c ngh cơ quan Nhà nư c có thN m quy n thu h i quy t nh khen thư ng, gi y ch ng nh n danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng và yêu c u hoàn tr kho n ti n thư ng kèm theo, ngoài ra còn có th b x lý theo các quy nh khác c a pháp lu t. - Trình t , th t c, th i h n, h sơ gi i quy t khi u n i, t cáo v khen thư ng th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t khi u n i, t cáo. Thông tư này thay th Thông tư s 11/1999/TT-BTP ngày 15/5/1999 và các văn b n hư ng d n trư c ây c a B Tư pháp trái v i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh k p th i ph n ánh v B Tư pháp nghiên c u gi i quy t. Uông Chu Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản