Thông tư số 06/2001/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Thông tư số 06/2001/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2001/TT-NHNN về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2001/TT-NHNN

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2001/TT-NHNN Hà N i ngày 24 tháng 8 năm 2001 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 06/2001/TT-NHNN NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 46/2001/QĐ- TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ XU T KH U, NH P KH U HÀNG HÓA TH I KỲ 2001 - 2005 Đ I V I HÀNG HÓA THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph "v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005". Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau đây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) hư ng d n th c hi n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hóa thu c di n qu n lý chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c như sau: M c 1: DANH M C HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U Danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u th i kỳ 2001 - 2005 thu c di n qu n lý chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c đư c ban hành t i ph l c s 01 c a Thông tư này. M c 2: CÁC QUY Đ NH V XU T KH U, NH P KH U 1. Đ i v i hàng hóa xu t kh u: Theo quy đ nh c a Chính ph , th i kỳ 2001 - 2005 không có hàng hóa xu t kh u thu c di n qu n lý chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Đ i v i hàng hóa nh p kh u: 2.1. Các đơn v trong nư c, liên doanh v i nư c ngoài ho c nư c ngoài đang ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam (sau đây g i t t là đơn v ) có nhu c u nh p kh u các m t hàng quy đ nh t i m c 1, 2, 3 trong ph l c s 01 c a Thông tư này ph i g i Ngân hàng Nhà nư c (V Nghi p v Phát hành và Kho qu ), 47 - 49 Lý Thái T , Hà N i nh ng gi y t sau:
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Đơn xin nh p kh u (n i dung cơ b n theo hư ng d n t i Ph l c s 02 c a Thông tư này); - Xác nh n c a đơn v ch qu n c p trên có th m quy n (n u có) đ i v i đơn v s d ng hàng hóa nh p kh u (tr các đơn v tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c) v nhu c u s d ng hàng hóa phù h p v i ch c năng, nhi m v c a đơn v s d ng; - B n sao có công ch ng ho c ch ng th c: Quy t đ nh thành l p doanh nghi p ho c Gi y phép ho t đ ng, Gi y ch ng nh n đăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p kh u (đ i v i doanh nghi p xu t, nh p kh u), Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; - Catalogue (b n g c) gi i thi u thông s k thu t c a hàng hóa nh p kh u và b n d ch ti ng Vi t. 2.2. Ch m nh t sau 10 ngày làm vi c, k t khi nh n đ h sơ c a đơn v có nhu c u nh p kh u các m t hàng quy đ nh t i m c 1, 2, 3 trong ph l c s 01 c a Thông tư này, Ngân hàng Nhà nư c (V Nghi p v Phát hành và Kho qu ) có trách nhi m xem xét và ch đ nh đơn v đư c nh p kh u ho c y thác nh p kh u (thông qua m t doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c). Trư ng h p t ch i đ ngh c a đơn v , Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n tr l i rõ lý do. 2.3. Các m t hàng quy đ nh t i m c 4, 5, 6, 7, 8 trong ph l c s 01 c a Thông tư này là nh ng m t hàng do Ngân hàng Nhà nư c đ c quy n qu n lý và s d ng. Nhà máy in ti n Qu c gia và Công ty V t tư Ngân hàng (hai doanh nghi p tr c thu c Ngân hàng Nhà nư c) đư c phép nh p kh u tr c ti p các m t hàng này khi đư c s đ ng ý b ng văn b n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c. 3. Đ i v i hàng hóa quy đ nh t i ph l c s 01 c a Thông tư này thu c di n quá c nh, t m nh p - tái xu t ho c t m xu t - tái nh p đ th c hi n m c đích tri n lãm, h i ch , h i ngh , gi i thi u hàng hóa ho c các m c đích khác ph i đư c s đ ng ý b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c. M c 3: TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN LIÊN QUAN 1. Cơ quan qu n lý: a. Ngân hàng Nhà nư c đư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v qu n lý và hư ng d n xu t kh u, nh p kh u các m t hàng quy đ nh t i ph l c s 01 c a Thông tư này; b. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c giao cho V trư ng V Nghi p v Phát hành và Kho qu ch u trách nhi m xem xét và ch đ nh các đơn v đư c nh p kh u các m t hàng quy đ nh t i m c 1, 2, 3 trong ph l c s 01 c a Thông tư này; c. Vi c đi u ch nh, b sung Danh m c hàng hóa xu t kh u, nh p kh u quy đ nh t i ph l c s 01 c a Thông tư này do Ngân hàng Nhà nư c th a thu n v i B Thương m i trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 2. Đơn v đư c ch đ nh xu t kh u, nh p kh u:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Th c hi n vi c xu t kh u, nh p kh u đúng s lư ng, ch t lư ng và ch ng lo i hàng hóa, đ m b o các yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c; b. Tuân th các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v xu t kh u, nh p kh u hàng hóa; c. Báo cáo t ng h p b ng văn b n vào cu i quý và cu i năm g i Ngân hàng Nhà nư c (V Nghi p v Phát hành và Kho qu ) v k t qu nh p kh u các m t hàng thu c di n qu n lý chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Đơn v s d ng hàng hóa nh p kh u: a. Có trách nhi m khai thác, s d ng đúng m c đích các hàng hóa đã xin nh p kh u phù h p v i ch c năng, nhi m v c a đơn v ; b. Không trao đ i, chuy n như ng cho các t ch c, cá nhân khác ho c c i t o, chuy n đ i công năng s d ng ban đ u c a hàng hóa nh p kh u khi chưa đư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n. M c 4: ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Bãi b Quy t đ nh s 206/1998/QĐ-NHNN6 ngày 11 tháng 6 năm 1998 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành quy đ nh qu n lý xu t nh p kh u thi t b , máy móc chuyên ngành Ngân hàng và nh ng quy đ nh trư c đây c a Ngân hàng Nhà nư c trái v i Thông tư này. 3. Vi c s a đ i b sung Thông tư này do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh. Nguy n Th Kim Ph ng (Đã ký) PH L C S 01 DANH M C HÀNG HÓA THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C HÀNG XU T KH U Không có HÀNG NH P KH U 1 Ô tô chuyên dùng tr ti n. 2 Máy đa năng đ m, phân lo i, đóng bó và h y ti n.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 C a kho ti n. 4 Gi y in ti n. 5 M c in ti n. 6 Máy ép phôi ch ng gi và phôi ch ng gi (s d ng cho ti n, ngân phi u và các lo i n ch gi y t có giá do ngành Ngân hàng phát hành và qu n lý). 7 Máy in ti n (theo tiêu chí k thu t do NHNN công b ). 8 Máy đúc, d p ti n kim lo i (theo tiêu chí k thu t do NHNN công b ). PH L C S 02 N I DUNG CƠ B N TRONG ĐƠN XIN NH P KH U HÀNG HÓA THU C DI N QU N LÝ CHUYÊN NGÀNH C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C 1. Tên đơn v xin phép nh p kh u: Vi t đ y đ b ng ti ng Vi t, ti ng nư c ngoài và vi t t t (n u có), đ a ch tr s chính t i Vi t Nam; S tài kho n giao d ch t i Ngân hàng. 2. Tên đ i tác nư c ngoài: Vi t đ y đ b ng ti ng nư c ngoài, ti ng Vi t và vi t t t (n u có), đ a ch tr s chính; 3. Tên đơn v s d ng hàng hóa: Vi t đ y đ b ng ti ng Vi t, ti ng nư c ngoài và vi t t t (n u đơn v nh p kh u không ph i là đơn v s d ng hàng hóa nh p kh u), đ a ch tr s chính t i Vi t Nam; 4. Tên m t hàng xin nh p kh u, ký mã hi u, hãng, nư c s n xu t, l p ráp; 5. Quy cách, ch t lư ng, s lư ng hàng hóa nh p kh u; 6. Đơn giá và t ng giá tr hàng hóa; 7. Ngu n v n; 8. D ki n th i gian nh p kh u hàng hóa.
Đồng bộ tài khoản