Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
199
lượt xem
11
download

Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 về Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11

 1. B CÔNG AN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2007/TT-BCA-C11 Hà N i, ngày 01 tháng 07 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A LU T CƯ TRÚ VÀ NGHN NNH S 107/2007/N -CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T CƯ TRÚ Th c hi n Lu t Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Ngh đ nh s l07/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Cư trú (sau đây vi t g n là Ngh đ nh s l07/2007/NĐ-CP), B Công an hư ng d n như sau: I. NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n th c hi n v nơi cư trú c a công dân; ăng ký thư ng trú; ăng ký t m trú; thông báo lưu trú; khai báo t m v ng; s d ng s sách, bi u m u và trách nhi m qu n lý cư trú. 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, h gia ình, công dân Vi t Nam; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v n còn qu c t ch Vi t Nam tr v Vi t Nam sinh s ng. 3. Nơi cư trú c a cán b , chi n s Quân i nhân dân và Công an nhân dân a) Sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, công nhân, viên ch c Công an nhân dân ngoài doanh tr i c a Quan i nhân dân, Công an nhân dân thì th c hi n ăng ký cư trú theo Lu t Cư trú và hư ng d n t i Thông tư này. b) Sĩ quan, h sĩ quan, quan nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, công nhân, viên ch c Công an nhân dân; ngư i ang làm nghĩa v quân s , ph c v có th i h n trong Công an nhân dân trong doanh tr i c a Quân i nhân dân, Công an nhân dân thì qu n lý cư trú theo quy nh riêng c a B Qu c phòng, B Công an. 4. H n ch quy n t do cư trú
 2. a) Ngư i dư i ây trong th i gian b h n ch quy n t do cư trú thì t m th i chưa ư c gi i quy t th t c thay i nơi cư trú (tr trư ng h p có s ng ý cho thay i nơi cư trú b ng văn b n c a cơ quan ã áp d ng bi n pháp ó): - Ngư i ang b cơ quan ti n hành t t ng áp d ng bi n pháp c m i kh i nơi cư trú; - Ngư i b k t án ph t tù nhưng chưa có quy t nh thi hành án, ư c hư ng án treo ho c ang ư c hoãn, t m ình ch thi hành án ph t tù; ngư i ang b qu n ch ; - Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c, nhưng ang ư c hoãn ch p hành ho c t m ình ch thi hành. b) Ngư i ang b áp d ng hình ph t c m cư trú thì không gi i quy t các th t c v ăng ký thư ng trú, t m trú t i nh ng a phương mà Tòa án c m ngư i ó cư trú. 5. Ti p nh n thông tin ph n ánh c a công dân, h gia đình, cơ quan, t ch c v cư trú a) Cơ quan ăng ký, qu n lý cư trú có trách nhi m ti p nh n thông tin ph n ánh c a công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c v cư trú nh m ch n ch nh k cương, k lu t hành chính trong gi i quy t công vi c c a công dân, cơ quan, t ch c, Ny m nh c i cách hành chính và nâng cao ch t lư ng hi u qu công tác ăng ký, qu n lý cư trú. b) Vi c ti p nh n thông tin thông qua các hình th c dư i ây: - i n tho i; - Hòm thư góp ý; - Thông tin i n t ; - Các hình th c khác. c) Các thông tin ph n ánh c a công dân, h gia ình, cơ quan. t ch c v cư trú ph i ư c cán b ăng ký, qu n lý cư trú ghi l i, trong ó th hi n rõ x y ra th i gian, a i m, liên quan n t ch c, cá nhân nào. Khi công dân, cơ quan, t ch c n ph n ánh thông tin thì c n ngh h cho bi t h tên, a ch liên h cơ quan ăng ký, qu n lý cư trú có văn b n tr l i khi c n thi t. II. ĐĂNG KÝ THƯ NG TRÚ 1. H sơ đăng ký thư ng trú a) H sơ ăng ký thư ng trú bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - B n khai nhân khNu;
 3. - Gi y chuy n h khNu ( i v i các trư ng h p ph i c p gi y chuy n h khNu quy nh t i kho n 2 i u 28 Lu t Cư trú); - Gi y t , tài li u ch ng minh ch h p pháp theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s l07/2007/N -CP (tr trư ng h p ư c ngư i có s h khNu ng ý cho nh p vào s h khNu c a mình). i v i trư ng h p ch h p pháp là nhà do thuê, mư n, nh c a c a cá nhân ho c ư c ngư i có s h khNu ng ý cho nh p vào s h khNu c a mình thì ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh nhà c a mình ho c ngư i có s h khNu ph i ghi rõ ý ki n ng ý cho ăng ký thư ng trú vào phi u báo thay i h khNu, nhân khNu, ký, ghi rõ h , tên và ngày, tháng, năm. i v i trư ng h p có quan h gia ình là ông, bà, cha, m , v , ch ng, con và anh, ch , em ru t, cháu ru t quy nh t i kho n 1 i u 25 c a Lu t Cư trú chuy n n v i nhau thì không ph i xu t trình gi y t , tài li u ch ng minh ch h p pháp, nhưng ph i xu t trình gi y t ch ng minh m i quan h nêu trên làm căn c ghi vào s h khNu. b) H sơ ăng ký thư ng trú i v i m t s trư ng h p c th Ngoài các gi y t chung có trong h sơ ăng ký thư ng trú hư ng d n t i i m a nêu trên, các trư ng h p dư i ây ph i có thêm gi y t sau: - Ngư i chưa thành niên n u không ăng ký thư ng trú cùng cha, m ; cha ho c m mà ăng ký thư ng trú cùng v i ngư i khác thì ph i có s ng ý b ng văn b n c a cha, m ; cha ho c m . - Ngư i s ng c thân ư c cơ quan, t ch c nuôi dư ng, chăm sóc t p trung khi ăng ký thư ng trú thì cơ quan, t ch c ó có văn b n ngh . Trư ng h p ư c cá nhân chăm sóc, nuôi dư ng t p trung thì cá nhân ó có văn b n ngh có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã. Văn b n ngh c n nêu rõ các thông tin cơ b n c a t ng ngư i như sau: h và tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, quê quán, dân t c, tôn giáo, s ch ng minh nhân dân, nơi thư ng trú trư c khi chuy n n, a ch ch hi n nay. - Tr em khi ăng ký thư ng trú ph i có gi y khai sinh (b n chính ho c b n sao có công ch ng ho c ch ng th c). - Ngư i s ng t i cơ s tôn giáo khi ăng ký thư ng trú ph i có gi y t ch ng minh là ch c s c tôn giáo, nhà tu hành ho c ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo. - Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v n còn qu c t ch Vi t Nam tr v nư c sinh s ng có m t trong các gi y t sau: + H chi u Vi t Nam ho c gi y t thay h chi u Vi t Nam có óng d u ki m ch ng nh p c nh c a l c lư ng ki m soát xu t nh p c nh t i c a khNu;
 4. + Gi y t ch ng minh còn qu c t ch Vi t Nam do cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài c p, kèm theo gi y t ch ng minh ư c v Vi t Nam thư ng trú c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; + Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, kèm theo gi y t ch ng minh ư c v nư c thư ng trú c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. c) Nơi n p h sơ ăng ký thư ng trú: - i v i thành ph tr c thu c trung ương thì n p h sơ t i Công an huy n, qu n, th xã; - i v i t nh thì n p h sơ t i Công an xã, th tr n thu c huy n, Công an th xã, thành ph thu c t nh. 2. Gi y t ch ng minh thu c m t trong các đi u ki n đăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương Ngoài các gi y t có trong h sơ ăng ký thư ng trú hư ng d n t i kho n 1 m c II Thông tư này, các trư ng h p chuy n n ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương ph i có thêm m t trong các gi y t sau: a) i v i trư ng h p thu c kho n 1 i u 20 c a Lu t Cư trú thì ph i có thêm gi y t quy nh t i i u 7 Ngh nh s l07/2007/N -CP. b) i v i trư ng h p thu c kho n 2 i u 20 c a lu t Cư trú - Gi y t ch ng minh thu c trư ng h p quy nh t i m a kho n 2 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m: + Gi y t ch ng minh quan h v , ch ng: gi y ăng ký k t hôn, s h khNu ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. + Gi y t ch ng minh quan h cha, m , con: gi y khai sinh; quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi; quy t nh vi c nh n cha, m , con; s h khNu ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. - Gi y t ch ng minh thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m: + Gi y t ch ng minh m i quan h anh, ch , em ru t: s h khNu, gi y khai sinh ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. + Gi y t ch ng minh ngư i h t tu i lao ng: gi y khai sinh, s h khNu, ch ng minh nhân dân ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú v ngày, tháng, năm sinh.
 5. + Gi y t ch ng minh ngư i ngh hưu: s hưu; xác nh n c a cơ quan b o hi m xã h i; xác nh n c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c trư c khi ngh hưu ho c U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. + Gi y t ch ng minh v vi c công dân ngh m t s c, ngh thôi vi c: quy t nh ho c xác nh n c a cơ quan, t ch c nơi ngư i ó làm vi c trư c khi ngh m t s c, ngh thôi vi c ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. - Gi y t ch ng minh thu c trư ng h p quy nh t i i m c kho n 2 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m: + Xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú i v i ngư i tàn t t; + Ch ng nh n c a cơ s y t t c p huy n tr lên i v i ngư i m t kh năng lao ng, ngư i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi; + S h khNu, gi y khai sinh ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ch ng minh m i quan h anh, ch , em, cô, dì, chú, bác, c u ru t; + Văn b n v vi c c ngư i giám h c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú (tr các trư ng h p ngư i giám h ương nhiên c a ngư i chưa thành niên, c a ngư i m t năng l c hành vi dân s theo quy nh c a B lu t dân s ). - Gi y t ch ng minh thu c trư ng h p quy nh t i i m d kho n 2 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m: + Gi y t xác nh là ngư i chưa thành niên: gi y khai sinh, s h khNu, ch ng minh nhân dân ho c xác nh n ngày, tháng, năm sinh do U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c p. + Gi y t ch ng minh không còn cha m : gi y ch ng t c a cha, m ho c quy t nh c a Toà án tuyên b cha, m m t tích, ch t ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú v vi c cha, m ã ch t. + Gi y t ch ng minh v vi c cha, m không có kh năng nuôi dư ng: xác nh n c a U ban nhân dân c p xã. - Gi y t ch ng minh thu c trư ng h p quy nh t i i m kho n 2 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m: + Gi y t ch ng minh là ngư i c thân: xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. + Gi y t ch ng minh m i quan h ông, bà n i, ngo i: s h khNu ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. c) i v i trư ng h p thu c kho n 3 i u 20 c a Lu t Cư trú
 6. - Gi y t ch ng minh là ngư i làm vi c t i cơ quan, t ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c bao g m m t trong các lo i sau: + Gi y gi i thi u công tác (ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) c a Th trư ng ơn v qu n lý tr c ti p (k c Quân i nhân dân và Công an nhân dân) kèm theo m t trong các gi y t sau: Quy t nh i u ng, tuy n d ng ngư i làm vi c hư ng lương t ngân sách nhà nư c là cán b , công ch c, ngư i thu c Quân i nhân dân, Công an nhân dân; Quy t nh v nâng lương cán b , công ch c; nâng lương, phong, thăng c p b c hàm; quy t nh b nhi m ch c v thu c Quân i nhân dân, Công an nhân dân; + Xác nh n (ký tên, óng d u) c a Th trư ng ơn v qu n lý tr c ti p (k c Quân i nhân dân và Công an nhân dân) v vi c ang làm vi c hư ng lương t ngân sách nhà nư c. - Gi y t ch ng minh là ngư i ang làm vi c theo ch h p ng không xác nh th i h n t i các cơ quan, t ch c bao g m m t trong các lo i sau: + Gi y gi i thi u công tác (ký tên, óng d u, ghi rõ h tên) c a Th trư ng ơn v tr c ti p (k c Quân i nhân dân và Công an nhân dân) kèm theo m t trong các gi y t sau: H p ng lao ng không xác nh th i h n theo pháp lu t lao ng (áp d ng cho m i cơ quan, t ch c, k c các t ch c thu c các thành ph n kinh t có s d ng lao ng); H p ng làm vi c không xác nh th i h n trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c theo pháp lu t cán b , công ch c; + Xác nh n (ký tên, óng d u) c a Th trư ng cơ quan, t ch c qu n lý tr c ti p (k c ơn v Quân i nhân dân và Công an nhân dân) v vi c công dân ang làm vi c theo ch h p ng lao ng không xác nh th i h n (áp d ng cho m i cơ quan, t ch c, k c các t ch c thu c các thành ph n kinh t có s d ng lao ng) ho c theo ch h p ng làm vi c không xác nh th i h n. Th trư ng ơn v qu n lý tr c ti p là th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang ư c s d ng con d u riêng. d) Gi y t ch ng minh thu c kho n 4 i u 20 c a Lu t Cư trú bao g m m t trong các lo i sau: S h khNu, ch ng minh nhân dân ho c xác nh n c a Công an qu n, huy n, th xã nơi công dân trư c ây ã ăng ký thư ng trú v vi c công dân ã ăng ký thư ng trú thành ph tr c thu c trung ương ó. 3. Gi y chuy n h kh u a) Các trư ng h p chuy n nơi thư ng trú sau ây ư c c p gi y chuy n h khNu:
 7. - Chuy n i ngoài ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh. Trong trư ng h p này, Trư ng Công an xã, th tr n có thNm quy n ký gi y chuy n h khNu cho c các trư ng h p chuy n ra ngoài ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh và ngoài ph m vi t nh. - Chuy n i ngoài ph m vi huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; th xã, thành ph thu c t nh. b) H sơ ngh c p gi y chuy n h khNu bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu. - S h khNu (ho c s h khNu gia ình, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ã ư c c p trư c ây). c) Khi nh n h sơ c a công dân, cơ quan có thNm quy n c p gi y chuy n h khNu th c hi n như sau: Cán b ti p dân ph i ki m tra k h sơ, n u th t c thì ti p nh n, ghi vào s theo dõi gi i quy t h khNu, vi t phi u biên nh n, n u thi u th t c ho c kê khai không úng thì hư ng d n ngay công dân b sung. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày ti p nh n h sơ, cơ quan Công an ph i c p gi y chuy n h khNu cho công dân. Trư ng h p chuy n c h thì ghi rõ vào gi y chuy n h khNu và s h khNu là chuy n i c h nơi n thu s h khNu cũ khi c p s h khNu m i. Trư ng h p chuy n m t ngư i ho c m t s ngư i trong h thì ghi rõ trong s h khNu nh ng nhân khNu ã c p gi y chuy n h khNu. d) Nghiêm c m vi c yêu c u công dân ph i có gi y ng ý cho ăng ký thư ng trú c a cơ quan Công an nơi chuy n n m i c p gi y chuy n h khNu. ) Các trư ng h p không c p gi y chuy n h khNu: - Các trư ng h p thu c kho n 6 i u 28 c a Lu t Cư trú; - Các trư ng h p b h n ch quy n t do cư trú (tr trư ng h p ã ư c cơ quan áp d ng các bi n pháp h n ch quy n t do cư trú ng ý cho thay i nơi cư trú b ng văn b n). 4. Th m quy n ăng ký thư ng trú a) Công an qu n, huy n, th xã thu c thành ph tr c thu c trung ương; Công an th xã, thành ph thu c t nh có thNm quy n ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương và th xã, thành ph thu c t nh. b) Công an xã, th tr n có thNm quy n ăng ký thư ng trú t i các xã, th tr n c a huy n thu c t nh. 5. C p s h kh u
 8. a) S h khNu ư c c p cho cá nhân ho c h gia ình ã ăng ký thư ng trú theo quy nh t i i u 24, i u 25 và i u 26 c a Lu t Cư trú. S h khNu có giá tr xác nh nơi thư ng trú c a công dân. Công dân thay i nơi thư ng trú ngoài ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh, ngoài ph m vi huy n, quân, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương, ngoài ph m vi th xã, thành ph thu c t nh thì ư c c p s h khNu m i; các trư ng h p ã c p s h khNu gia ình, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th theo quy nh trư c ây v n ti p t c có giá tr s d ng, t ngày 01 tháng 7 năm 2007 n u có nhu c u i sang s h khNu theo m u m i thì ư c i l i. b) Trư ng h p s h khNu b hư h ng thì ư c i, b m t thì ư c c p l i. S h khNu ư c i, c p l i có s , n i dung như s h khNu ã c p. Th t c i, c p l i s h khNu bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - S h khNu ( i v i trư ng h p i s h khNu do b hư h ng) ho c s h khNu gia ình, gi y ch ng nh n nhân khNu t p th ( i v i trư ng h p i t m u s cũ i sang m u s m i). c) Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n ăng ký thư ng trú ph i i, c p l i s h khNu. d) Trong quá trình ăng ký thư ng trú, n u có sai sót trong s h khNu do l i c a cơ quan ăng ký thì trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c yêu c u c a công dân, cơ quan ăng ký thư ng trú ph i có trách nhi m i u ch nh s h khNu cho phù h p v i h sơ g c. ) Ngư i có nhu c u tách s h khNu quy nh t i i m b kho n 1 i u 27 c a Lu t Cư trú thì ch h ph i ghi vào phi u báo thay i h khNu, nhân khNu ng ý cho tách s h khNu, ký, ghi rõ h tên và ngày, tháng, năm. Khi tách s h khNu không c n xu t trình gi y t v ch h p pháp. e) Trư ng Công an huy n, qu n, th xã thu c thành ph tr c thu c trung ương, Công an th xã, thành ph thu c t nh và Trư ng công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh là ngư i có thNm quy n ký s h khNu. g) Ngư i trong h gia ình có trách nhi m b o qu n, s d ng s h khNu theo úng quy nh. Ph i xu t trình s h khNu khi cán b Công an có thNm quy n ki m tra. Nghiêm c m s a ch a, tNy xoá, th ch p, cho mư n, cho thuê ho c s d ng s h khNu trái pháp lu t. 6. Xoá ăng ký thư ng trú a) Xoá ăng ký thư ng trú là vi c cơ quan có thNm quy n ăng ký thư ng trú xoá tên công dân trong s h khNu và s ăng ký thư ng trú.
 9. b) Th t c xoá ăng ký thư ng trú i v i các trư ng h p thu c các i m a, i m b, i m c và i m d kho n 1 i u 22 c a Lu t Cư trú - Trong th i h n 60 ngày, k t ngày có ngư i thu c di n xoá ăng ký thư ng trú thì i di n h gia ình có trách nhi m n làm th t c xoá ăng ký thư ng trú; h sơ bao g m: + Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; + S h khNu. - Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l thì cơ quan ăng ký thư ng trú ph i xóa tên công dân trong s ăng ký thư ng trú và trong s h khNu. - Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày xoá ăng ký thư ng trú, Công an huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; th xã, thành ph thu c t nh i u ch nh h sơ ăng ký thư ng trú, thông báo cho tàng thư căn cư c công dân và Công an phư ng, xã, th tr n nơi có ngư i b xóa ăng ký thư ng trú. - Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày xoá ăng ký thư ng trú, Công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh có trách nhi m thông báo Công an huy n. Sau khi i u ch nh tàng thư h sơ h khNu, Công an huy n có trách nhi m thông báo cho tàng thư căn cư c công dân. c) Th t c xóa tên i v i các trư ng h p thu c i m khoán 1 i u 22 c a Lu t Cư trú - i v i các xã, th tr n c a huy n thu c t nh Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo ã ăng ký thư ng trú c a cơ quan ăng ký cư trú nơi công dân chuy n n, ph i thông báo cho ngư i b xoá ăng ký thư ng trú ho c i di n h gia ình mang s h khNu n làm th t c xoá tên trong s ăng ký thư ng trú, xoá tên trong s h khNu ( i v i trư ng h p không chuy n c h ), thông báo vi c ã xoá ăng ký thư ng trú cho Công an huy n. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo vi c xoá ăng ký thư ng trú c a Công an xã, th tr n; Công an huy n ph i chuy n h sơ ăng ký thư ng trú cho Công an cùng c p nơi công dân chuy n n và thông báo cho tàng thư căn cư c công dân. - i v i các huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; th xã, thành ph thu c t nh Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c thông báo ã ăng ký thư ng trú c a cơ quan ăng ký cư trú nơi công dân chuy n n, ph i thông báo cho ngư i b xoá ăng ký thư ng trú ho c i di n h gia ình mang s h khNu n làm th t c xoá tên trong s ăng ký thư ng trú, xoá tên trong s h khNu ( i v i trư ng h p không chuy n c h ), thông báo vi c ã xóa ãng ký thư ng trú cho tàng thư căn cư c công dân và Công an xã, phư ng, th tr n; ng th i ph i chuy n h sơ ăng ký thư ng trú cho Công an cùng c p nơi công dân chuy n n.
 10. d) Quá th i h n 60 ngày, k t ngày có ngư i thu c di n xoá ăng ký thư ng trú mà i di n h gia ình không làm th t c xoá ăng ký thư ng trú theo quy nh thì Công an xã, phư ng, th tr n nơi có ngư i thu c i n xoá ăng ký thư ng trú l p biên b n, yêu c u h gia ình làm th t c xoá ăng ký thư ng trú. Sau th i h n 30 ngày, k t ngày l p biên b n, n u i di n h gia ình không làm th t c xoá ăng ký thư ng trú thì Công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh, Công an th xã, thành ph thu c t nh, Công an qu n, huy n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương ti n hành xoá ăng ký thư ng trú. 7. i u ch nh nh ng thay i trong s h kh u a) Th t c i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu th c hi n theo i u 29 c a Lu t Cư trú. b) Th i h n i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu th c hi n như sau: - Trong th i h n 30 ngày, k t ngày có quy t nh thay i v h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh ho c các thay i khác v h t ch c a cơ quan có thNm quy n thì ch h ho c ngư i có thay i ho c ngư i ư c u quy n ph i làm th t c i u ch nh trong s h khNu. - Trong th i h n 3 tháng, k t khi có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v thay i a gi i hành chính, ơn v hành chính, ư ng ph , s nhà thì cơ quan ăng ký cư trú có trách nhi m thông báo công dân n làm th t c i u ch nh trong s h khNu. Trong th i h n 30 ngày k t ngày có thông báo c a cơ quan ăng ký cư trú, công dân có trách nhi m n làm th t c i u ch nh. c) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu, Công an huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; th xã, thành ph thu c t nh ph i thông báo cho tàng thư căn cư c công dân và Công an phư ng, xã, th tr n nơi thư ng trú c a ngư i có thay i. d) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày i u ch nh nh ng thay i trong s h khNu, Công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh có trách nhi m chuy n h sơ i u ch nh, b sung cho Công an huy n lưu tàng thư. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ, Công an huy n ph i thông báo cho tàng thư căn cư c công dân. 8. Xác nh n vi c công dân trư c ây ã ăng ký thư ng trú a) ThNm quy n xác nh n: cơ quan có thNm quy n ã ăng ký thư ng trú thì có thNm quy n xác nh n vi c công dân trư c ây ã có h khNu thư ng trú. b) Th t c ngh xác nh n bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - Gi y t tài li u ch ng minh công dân trư c ây có h khNu thư ng trú (n u có).
 11. c) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n ã ăng ký thư ng trú trư c ây ph i xác nh n và tr k t qu cho công dn; trư ng h p không xác nh n ph i tr l i bàng văn b n và nêu rõ lý do. N i dung xác nh n bao g m các thông tin cơ b n c a t ng cá nhân: h và tên, tên g i khác (n u có), ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, quê quán, dân t c, tôn giáo, s ch ng minh nhân dân, nơi thư ng trú, ngày, tháng, năm ăng ký, ngày, tháng, năm xoá ăng ký thư ng trú. 9. Hu b k t qu ăng ký thư ng trú trái pháp lu t a) Trư ng h p ăng ký thư ng trú không úng thNm quy n, không úng i u ki n và i tư ng quy nh t i i u 19 và i u 20 Lu t Cư trú và hư ng d n t i Thông tư này thì Giám c Công an c p t nh hu b vi c ăng ký thư ng trú trái pháp lu t c a Công an huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương, Công an th xã, thành ph thu c t nh; Trư ng Công an huy n c a t nh hu b vi c ăng ký thư ng trú trái pháp lu t c a Công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh. b) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c quy t nh hu b vi c ăng ký thư ng trú trái pháp lu t, cơ quan ã ăng ký thư ng trú ph i có trách nhi m xoá tên trong s h khNu và s ăng ký thư ng trú, thu h i s h khNu (n u hu b k t qu ăng ký c a t t c nh ng ngư i có tên trong s h khNu). c) Trong th i han 3 ngày làm vi c, k t ngày xoá ăng ký thư ng trú thì Công an qu n, huy n, th xã thu c thành ph tr c thu c trung ương; Công an th xã, thành ph thu c t nh ph i thông báo cho tàng thư căn cư c công dân và Công an xã, phư ng, th tr n; Công an xã, th tr n c a huy n thu c t nh ph i thông báo cho Công an huy n và Công an huy n ph i thông báo cho tàng thư căn cư c công dân trong th i h n 3 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a Công an xã, th tr n. III. ĐĂNG KÝ T M TRÚ 1. Th t c đăng ký t m trú a) H sơ ăng ký t m trú bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; b n khai nhân khNu. - Gi y t ch ng minh ch h p pháp theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s l07/2007/N -CP (tr trư ng h p ư c ch h có s h khNu ho c s t m trú ng ý cho ăng ký t m trú thì không c n xu t trình gi y t v ch ). i v i trư ng h p thuê, mư n. nh ch h p pháp thì khi ăng ký t m trú ph i có ý ki n ng ý cho ăng ký t m trú c a ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh vào phi u báo thay i h khNu, nhân khNu, ký, ghi rõ h , tên và ngày, tháng, năm. Xu t trình ch ng minh nhân dân ho c gi y t có xác nh n c a công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó ăng ký thư ng trú. b) Ngư i t m trú ư c ch h ng ý cho nh p vào s t m trú ho c ch h ng ý cho ăng ký t m trú t i nơi thư ng trú c a ch h thì vi c ng ý ph i ư c ghi vào phi u báo thay i h khNu, nhân khNu, ký, ghi rõ h , tên và ngày, tháng, năm.
 12. c) Ngư i ăng ký t m trú n p h sơ ăng ký t m trú t i Công an xã, phư ng, th tr n. d) Khi c p s t m trú cho công dân, cán b tr k t qu có trách nhi m thu l phí ăng ký cư trú theo quy nh. 2. C p s t m trú a) S t m trú ư c c p cho cá nhân, h gia ình ăng ký t m trú theo quy nh t i i u 30 Lu t Cư trú và hư ng d n l i Thông tư này, có giá tr xác nh nơi t m trú c a công dân và không xác nh th i h n. H c sinh, sinh viên, h c viên trong ký túc xá, khu nhà c a h c sinh, sinh viên, h c viên, n u t ng ngư i có nhu c u ăng ký t m trú và c p s t m trú riêng thì ư c c p riêng; trư ng h p không có nhu c u c p riêng s t m trú thì cơ quan, t ch c có văn b n ngh ăng ký t m trú, kèm theo danh sách và ư c ghi vào s ăng ký t m trú. Danh sách bao g m các thông tin cơ b n t ng cá nhân: h và tên, ngày, tháng, năm sinh, gi i tính, quê quán, dân t c, tôn giáo, s ch ng minh nhân dân, nơi cư trú trư c khi n, a ch ch hi n nay. b) Trư ng h p s t m trú b hư h ng thì ư c i, b m t thì ư c c p l i. S t m trú ư c i, c p l i có s , n i dung như s t m trú ã ư c c p. Th t c i, c p l i s t m trú bao g m: - Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; - S t m trú b hư h ng ( i v i trư ng h p i s t m trú). c) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , Công an xã, phư ng, th tr n ph i i, c p l i s t m trú cho công dân. d) Công dân thay i nơi t m trú ngoài ph m vi xã, phư ng, th tr n thì ư c c p s t m trú m i; các trư ng h p ã c p gi y t m trú có th i h n theo quy nh trư c ây v n ti p t c có giá tr s d ng n u còn th i h n. ) Quá trình ăng ký t m trú n u có sai sót c a cơ quan ăng ký trong khi ghi s t m trú thì trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày công dân ngh , cơ quan ăng ký t m trú ph i có trách nhi m i u ch nh trong s t m trú cho phù h p v i h sơ ăng ký t m trú. e) Ngư i t m trú có trách nhi m b o qu n, s d ng s t m trú theo úng quy nh. Ph i xu t trình s t m trú khi cán b Công an có thNm quy n ki m tra. Nghiêm c m s a ch a, tNy xoá, th ch p, cho mư n, cho thuê ho c s d ng s t m trú trái pháp lu t. 3. Xóa ăng ký t m trú a) Ngư i ã ăng ký t m trú nhưng ch t, m t tích ho c không cư trú t i xã, phư ng, th tr n nơi ăng ký t m trú t sáu tháng tr lên thì Công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó t m trú ph i xóa tên c a h trong s ăng ký t m trú.
 13. b) Ngư i ăng ký t m trú mà ư c ăng ký thư ng trú thì Công an xã, phư ng, th tr n nơi t m trú ph i xóa tên ngư i ó trong s ăng ký t m trú. 4. Hu b ăng ký t m trú trái pháp lu t a) Trư ng h p ăng ký t m trú không úng thNm quy n, không úng i tư ng, không úng i u ki n quy nh t i i u 30 c a Lu t Cư trú và hư ng d n t i Thông tư này, thì Trư ng Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh hu b vi c ăng ký t m trú trái pháp lu t. b) Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c quy t nh hu b vi c ăng ký t m trú trái pháp lu t, Công an xã, phư ng, th tr n ã ăng ký t m trú ph i có trách nhi m xoá tên ngư i ăng ký t m trú trái pháp lu t trong s t m trú, s ăng ký t m trú và thu h i s t m trú (n u hu b ăng ký trái pháp lu t t t c nh ng ngư i có tên trong s t m trú). IV. THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO T M V NG 1. Lưu trú và thông báo lưu trú a) Lưu trú là vi c công dân l i trong m t th i gian nh t nh t i a i m thu c xã, phư ng, th tr n ngoài nơi cư trú c a mình và không thu c trư ng h p ph i ăng ký t m trú. b) Gia ình, nhà t p th , cơ s ch a b nh, khách s n, nhà ngh , cơ s khác khi có ngư i t 14 tu i tr lên n lưu trú có trách nhi m thông báo vi c lưu trú v i Công an xã, phư ng, th tr n. Ngư i n lưu trú có trách nhi m xu t trình v i ngư i có trách nhi m thông báo lưu trú m t trong các lo i gi y t sau: ch ng minh nhân dân; h chi u Vi t Nam còn giá tr s d ng; gi y t tuỳ thân có nh do cơ quan có thNm quy n c p; gi y t do cơ quan c i công tác; xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng th tr n nơi cư trú, gi y t khác ch ng minh cá nhân. c) Vi c thông báo lưu trú ư c th c hi n tr c ti p ho c b ng i n tho i. Th i gian lưu trú tùy thu c nhu c u c a công dân. Ngư i ti p nh n thông báo lưu trú ph i ghi vào s ti p nh n lưu trú và không c p gi y t ch ng nh n lưu trú cho công dân. d) Nơi ti p nh n thông báo lưu trú là tr s Công an xã, phư ng, th tr n. Căn c vào i u ki n th c t , các a phương quy t nh thêm các nơi khác ti p nh n thông báo lưu trú và hàng ngày ph i thông tin báo cáo k p th i v Công an xã, phư ng, th tr n. 2. Khai báo t m v ng a) i tư ng, th t c khai báo t m v ng th c hi n theo quy nh t i i u 32 c a Lu t Cư trú và hư ng d n t i Thông tư này. b) Ngư i khai báo t m v ng ph i n tr s Công an xã, phư ng, th tr n nơi cư trú làm th t c khai báo t m v ng.
 14. c) Ngư i khai báo t m v ng thu c kho n 1 i u 32 Lu t Cư trú thì khi khai báo t m v ng ph i ng th i báo v i v i cá nhân, cơ quan có thNm quy n giám sát, qu n lý ngư i ó. Ngư i khai báo t m v ng theo kho n 2 i u 32 Lu t Cư trú thì th i h n t m v ng do ngư i ó t quy t nh. d) Trong th i h n 01 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ngh c a công dân, Công an xã, phư ng, th tr n nơi công dân cư trú ph i c p phi u khai báo t m v ng cho công dân (trư ng h p c bi t thì ư c phép kéo dài th i gian gi i quy t, nhưng l i a không quá 02 ngày làm vi c). V. B N KHAI NHÂN KH U VÀ S ĐĂNG KÝ THƯ NG TRÚ 1. B n khai nhân kh u a) Công dân t 14 tu i tr lên thu c m t trong các trư ng h p dư i ây ph i kê khai b n khai nhân khNu: - Khi làm th t c ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú; - Thay i nơi t m trú ngoài ph m vi xã, phư ng, th tr n; thay i nơi thư ng trú ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - ã ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú nhưng chưa khai b n khai nhân khNu l n nào. b) Công dân có trách nhi m kê khai chính xác, trung th c, y theo m u và ch u trách nhi m v n i dung kê khai; c) Nh ng ngư i không bi t ch ho c không th t kê khai ư c thì nh ngư i khác kê khai h theo l i khai c a mình; ngư i kê khai h ph i kê khai trung th c, ký, ghi rõ h tên và ch u trách nhi m v vi c kê khai h . 2. S ăng ký thư ng trú a) S ăng ký thư ng trú là tài li u g c, có giá tr pháp lý làm căn c gi i quy t vi c i, c p l i, i u ch nh s h khNu, xác nh n nơi thư ng trú, các n i dung khác v thư ng trú. S ăng ký thư ng trú ư c lưu tr và khai thác lâu dài. b) S ăng ký thư ng trú ư c l p theo thôn, xóm, p, b n, ư ng ph , t dân ph , nhà t p th . M i trang c a s ch ghi m t h gia ình. Khi có nh ng thay i thông tin c a t ng ngư i trong h , cơ quan Công an l p s ăng ký thư ng trú ph i ti n hành i u ch nh k p th i n i dung thay i trong s . VI. TRÁCH NHI M QU N LÝ CƯ TRÚ 1. Trách nhi m c a Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương v qu n lý cư trú
 15. a) Ch u trách nhi m trư c B Công an và U ban nhân dân c p t nh v vi c ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy nh v qu n lý cư trú t i a phương mình. b) Ch trì ph i h p v i các cơ quan thông tin tuyên truy n và các ban ngành a phương t ch c tuyên truy n pháp lu t v cư trú. c) Báo cáo B Công an, U ban nhân dân t nh v tình hình, bi n pháp gi i quy t nh ng v n vư ng m c nNy sinh trong quá trình qu n lý cư trú t i a phương. d) Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v cư trú. ) T p h p, báo cáo tình hình, s li u cư trú v B Công an theo quy nh. e) Ch o, ki m tra, hư ng d n Công an c p huy n v ăng ký, qu n lý cư trú. g) Th c hi n các vi c khác v qu n lý cư trú theo quy nh c a B trư ng B Công an. 2. Trách nhi m c a Công an qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh v qu n lý cư trú. a) Th c hi n các trách nhi m ư c quy nh t i Lu t Cư trú. b) Ch u trách nhi m trư c Công an c p t nh và U ban nhân dân c p huy n v vi c ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các quy nh v qu n lý cư trú t i a phương mình. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan thông tin, tuyên truy n và các ban, ngành a phương t ch c tuyên truy n pháp lu t v cư trú. d) Báo cáo Công an t nh, U ban nhân dân c p huy n v tình hình bi n pháp gi i quy t nh ng v n vư ng m c nNy sinh trong quá trình qu n lý cư trú t i a phương. ) Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v cư trú theo thNm quy n. e) T p h p, báo cáo tình hình, s li u cư trú v Công an c p t nh theo quy nh. g) Qu n lý lưu tr h sơ ăng ký và qu n lý thư ng trú theo quy nh c a B Công an. h) Th c hi n các vi c khác v qu n lý cư trú theo quy nh c a Công an c p trên. 3. Trách nhi m c a Công an xã, phư ng, th tr n v qu n lý cư trú a) Th c hi n các trách nhi m ư c quy nh t i Lu t Cư trú.
 16. b) Th c hi n vi c ăng ký, qu n lý cư trú trên a bàn ph trách theo quy nh c a Lu t Cư trú và quy nh c a B Công an. c) Ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v cư trú theo thNm quy n. d) T p h p, báo cáo tình hình, s li u cư trú v Công an c p huy n theo quy nh. ) T ch c tuyên truy n pháp lu t v cư trú. e) Qu n lý, lưu tr h sơ ăng ký và qu n lý t m trú theo quy nh c a B Công an. g) Th c hi n các vi c khác v qu n lý cư trú theo quy nh c a Công an c p trên. 4. Ki m tra cư trú a) Hình th c ki m tra cư trú ư c ti n hành nh kỳ, t xu t ho c do yêu c u phòng, ch ng t i ph m, gi gìn an ninh, tr t t . b) i tư ng ki m tra cư trú là công dân, h gia ình, cơ quan ăng ký, qu n lý cư trú các c p; cơ quan, t ch c có liên quan n qu n lý cư trú. c) N i dung ki m tra cư trú bao g m ki m tra vi c tri n khai và t ch c th c hi n các n i dung ăng ký, qu n lý cư trú; quy n và trách nhi m c a công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c; các n i dung khác theo pháp lu t v cư trú. d) Cán b , chi n s Công an nhân dân ư c giao qu n lý cư trú t i a bàn có quy n ki m tra tr c ti p vi c ch p hành pháp lu t v cư trú i v i công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c thu c a bàn qu n lý. Khi ki m tra ư c quy n huy ng l c lư ng qu n chúng làm công tác b o v an ninh, tr t t cơ s , b o v cơ quan, doanh nghi p, t ch c cùng tham gia. d) Vi c ki m tra cư trú c a Công an c p trên t i a bàn dân cư ph i có cán b , chi n s Công an ư c giao qu n lý cư trú t i a bàn ch ng ki n. VII. T CH C TH C HI N 1. Các cơ quan, t ch c trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch o tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình ch o tri n khai th c hi n Thông tư này t i a phương; ch o U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n công khai vi c xác nh n ch h p pháp và có trách nhi m xác nh n v ch h p pháp theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s l07/2007/N -CP và hư ng d n t i Thông tư này t o thu n l i cho công dân ăng ký cư trú. 3. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát có trách nhi m:
 17. - Giúp B trư ng B Công an ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c Công an các ơn v , a phương th c hi n các quy nh v ăng ký và qu n lý cư trú. - Có k ho ch tuyên truy n và t ch c tri n khai, th c hi n Lu t Cư trú, các Ngh nh hư ng d n thi hành và Thông tư này t i các c p Công an. - Hư ng d n s d ng bi u m u, gi y t , s sách v ăng ký, qu n lý cư trú theo quy nh c a B Công an th ng nh t trong c nư c. - T ch c sơ k t, t ng k t, rút kinh nghi m công tác ăng ký, qu n lý cư trú trên toàn qu c; ng d ng công ngh tiên ti n vào công tác ăng ký, qu n lý cư trú và xây d ng cơ s d li u v cư trú. - Báo cáo tình hình, xu t lên B trư ng B Công an bi n pháp gi i quy t nh ng vư ng m c, nh ng vi ph m trong t ch c th c hi n và nh ng v n m i phát sinh trong quá trình th c hi n công tác ăng ký, qu n lý cư trú. - T ng h p s li u, tình hình v cư trú trên toàn qu c. - ình ch , bãi b theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n ình ch , bãi b nh ng quy nh c a công an a phương, cơ quan, t ch c, U ban nhân dân các c p trái v i Thông tư này. C c trư ng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i có trách nhi m giúp T ng c c trư ng T ng c c C nh sát th c hi n các trách nhi m ã nêu trên. 4. Các T ng c c, B Tư l nh, V , C c, Vi n, ơn v tr c thu c B trư ng B Công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t ch c tri n khai và th c hi n Thông tư này. 5. Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này; c ng c tr s ti p dân, công khai hóa các quy nh v ăng ký, qu n lý cư trú; rà soát, s p x p cán b làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú; hư ng d n, ki m tra các l c lư ng nghi p v và Công an các c p tri n khai, t ch c th c hi n úng quy nh. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 20 tháng 7 năm 2007 và thay th Thông tư s 11/2005/TT-BCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 c a B Công an. Bãi b các văn b n c a B Công an quy nh v ăng ký, qu n lý h khNu trái v i hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có v n gì phát sinh và khó khăn, vư ng m c, các T ng c c, B Tư l nh, V , C c, Vi n, ơn v thu c B trư ng và Giám c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph n ánh k p th i v B Công an (qua T ng c c C nh sát, V Pháp ch ) xem xét gi i quy t./. B TRƯ NG
 18. Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản