Thông tư số 06/2007/TT-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
164
lượt xem
16
download

Thông tư số 06/2007/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 06/2007/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 06/2007/TT-BTP

 1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 06/2007/TT-BTP Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG HO T Đ NG THI HÀNH ÁN DÂN S Căn c Pháp l nh thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; B Tư pháp hư ng d n th c hi n m t s th t c hành chính trong ho t đ ng thi hành án dân s như sau: I. L P, S D NG, B O QU N VÀ LƯU TR S SÁCH, H SƠ THI HÀNH ÁN 1. L p, s d ng và b o qu n s sách thi hành án 1.1. L p s sách thi hành án a) Cơ quan thi hành án ph i l p đ y đ các lo i s sách v thi hành án theo m u th ng nh t hư ng d n t i Ph l c I c a Thông tư này, g m có các lo i s sau đây: - S nh n b n án, quy t đ nh c a Toà án ho c Tr ng tài (g i chung là S nh n b n án, quy t đ nh c a Toà án); - S nh n đơn yêu c u thi hành án; - S th lý thi hành án (ch đ ng, theo đơn); - S theo dõi ra quy t đ nh thi hành án, quy t đ nh ti p t c thi hành án; - S nh n đơn và theo dõi gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án; - S công văn đi; - S công văn đ n; - S theo dõi v t ch ng, tài s n b kê biên, t m gi ; - S nh n h sơ u thác thi hành án; - S theo dõi ra quy t đ nh u thác thi hành án; - S theo dõi ra quy t đ nh hoãn, t m đình ch thi hành án; - S theo dõi ra quy t đ nh đình ch , tr l i đơn yêu c u thi hành án; - S theo dõi ra quy t đ nh cư ng ch thi hành án; - S theo dõi h sơ đưa vào lưu tr ; - S theo dõi ra quy t đ nh k t thúc vi c thi hành án; - S theo dõi ra quy t đ nh thu phí thi hành án; - H th ng s sách chuy n giao m t s v vi c trong thi hành án cho U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n tr c ti p đôn đ c thi hành th c hi n theo m u quy đ nh t i Thông tư s 05/2002/TT-BTP ngày 27 tháng 02 năm 2002 c a B Tư pháp; - H th ng s sách k toán thi hành án th c hi n theo m u quy đ nh t i Ch đ k toán nghi p v thi hành án ban hành kèm theo Quy t đ nh s 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp; - Đ i v i cơ quan thi hành án dân s c p t nh thì ph i l p thêm S theo dõi ra quy t đ nh rút h sơ thi hành án c a cơ quan thi hành án dân s c p huy n. Ngoài ra, cơ quan thi hành án có th tách các s trên thành nhi u s ho c l p thêm các lo i s khác đ đáp ng yêu c u theo dõi, qu n lý ho t đ ng thi hành án, như: S th lý thi hành án ch đ ng, S th lý thi hành án theo đơn, S theo dõi ra quy t đ nh khôi ph c th i hi u thi hành án... b) Tuỳ thu c tình hình th c t t ng đ a phương, đơn v , s sách v thi hành án đư c l p và s d ng theo t ng năm ho c nhi u năm. 1.2. S d ng và b o qu n s sách thi hành án
 2. T t c các lo i s sách thi hành án ph i đánh s th t t ng trang, đóng d u giáp lai đ y đ và đư c b o qu n c n th n. Th trư ng cơ quan thi hành án xác nh n t ng s trang trang đ u c a s , ký tên và đóng d u cơ quan thi hành án. Khi chuy n s ph i ghi s th t s trên trang bìa. S sách thi hành án ph i đư c ghi chép s ch s , đ y đ , k p th i, chính xác theo các c t m c đã đư c in trong s và không đư c t y xoá, s a ch a tuỳ ti n. Trong trư ng h p c n s a ch a, thì ph i g ch b ph n n i dung sai sót, nh m l n đó và đư c Th trư ng cơ quan thi hành án ký, đóng d u và ch u trách nhi m. Đ nh kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm công tác, cơ quan thi hành án ph i th c hi n k t s . Vi c k t s th c hi n b ng cách dùng bút m c khác màu g ch m t đư ng ngang trên trang gi y t i dòng k phía dư i li n k v i s th t cu i cùng c a kỳ k t s . N i dung k t s ph i đư c ph n ánh theo đúng các c t m c hư ng d n c a s , có ch ký c a ngư i k t s và xác nh n c a Th trư ng cơ quan thi hành án. Riêng đ i v i S sách k toán thi hành án, S theo dõi v t ch ng, tài s n kê biên, t m gi thì ph i có đ y đ ch ký c a ngư i k t s , k toán, th kho, th qu và ch ký xác nh n c a Th trư ng cơ quan thi hành án. 2. L p, s d ng và b o qu n h sơ thi hành án 2.1. L p h sơ thi hành án a) Sau khi ra quy t đ nh thi hành án, Th trư ng cơ quan thi hành án ph i phân công cán b vào S th lý thi hành án và Ch p hành viên t ch c thi hành v vi c đó. Quy t đ nh thi hành án là căn c đ Ch p hành viên l p h sơ thi hành án. Trong th i h n không quá hai ngày làm vi c, k t ngày đư c phân công Ch p hành viên ph i l p h sơ thi hành án. H sơ thi hành án ph i th hi n toàn b quá trình t ch c thi hành án c a Ch p hành viên đ i v i vi c thi hành án. Ch p hành viên ph i ghi chép các công vi c và lưu gi t t c các tài li u đã và đang th c hi n vào h sơ thi hành án, g m: b n án, quy t đ nh c a Toà án; các biên b n bàn giao, x lý v t ch ng, tài s n đã kê biên, t m gi ; biên b n xác minh, biên b n gi i quy t vi c thi hành án (có ch ký c a các đương s vào t t c các trang biên b n); gi y báo; gi y tri u t p; gi y m i; các đơn yêu c u, khi u n i v thi hành án; các biên lai, phi u thu, phi u chi; các công văn, gi y t c a cơ quan thi hành án, các t ch c, cá nhân liên quan đ n vi c thi hành án, như: công văn xin ý ki n hư ng d n, ch đ o nghi p v thi hành án; công văn trao đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân h u quan trong quá trình thi hành án; công văn yêu c u chuy n ti n, tang v t còn thi u ho c chưa chuy n giao cho cơ quan thi hành án và các gi y t , tài li u khác liên quan. b) H sơ thi hành án ph i có bìa in theo m u th ng nh t hư ng d n t i Ph l c II c a Thông tư này. Bìa h sơ thi hành án đư c làm b ng gi y ch t li u t t, b n đ m b o yêu c u s d ng và b o qu n trong nhi u năm. Ch p hành viên có trách nhi m ghi đ y đ , chi ti t n i dung các m c đã in trên bìa h sơ. Trong trư ng h p bìa h sơ đã cũ, nát, nhàu, thì đư c thay th b ng bìa h sơ m i. Bìa h sơ m i ph i ghi đ y đ các c t m c, n i dung c a bìa h sơ cũ. c) Các tài li u có trong h sơ thi hành án ph i đư c s p x p c n th n, đánh bút l c và li t kê đ y đ vào b ng danh m c in trên bìa h sơ thi hành án. S bút l c thi hành án đư c đánh vào góc ph i, m t trư c c a t ng t tài li u và ph i đư c đánh ngay sau khi có đư c tài li u c a h sơ thi hành án. M i t tài li u đư c đánh m t bút l c (riêng b n án, quy t đ nh c a Toà án ch đánh m t bút l c). Cơ quan thi hành án th c hi n kh c d u bút l c đ s d ng theo m u th ng nh t t i Ph l c III c a Thông tư này. Vi c qu n lý và s d ng d u bút l c theo quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý và s d ng d u. 2.2. Th t đánh s bút l c c a h sơ thi hành án a) Đ i v i trư ng h p thi hành án ch đ ng: Bút l c 01 là quy t đ nh thi hành án, bút l c 02 là b n án, quy t đ nh c a Toà án mà cơ quan thi hành án đưa ra thi hành. Các bút l c ti p theo đánh theo phương pháp t nh ti n v s và th t th i đi m cơ quan thi hành án có đư c tài li u; b) Đ i v i trư ng h p thi hành án theo đơn yêu c u c a ngư i đư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án thì bút l c 01 là quy t đ nh thi hành án, bút l c 02 là đơn yêu c u thi hành án, bút l c 03 là b n án, quy t đ nh c a Toà án. Các tài li u ti p theo đánh theo phương pháp t nh ti n v s và th t th i đi m cơ quan thi hành án có đư c tài li u.
 3. 3. Lưu tr s sách, h sơ thi hành án S sách, h sơ thi hành án ph i đư c lưu tr theo quy đ nh c a pháp lu t v lưu tr , ngoài ra ph i lưu ý thêm m t s v n đ sau đây: 3.1. Ki m tra, s p x p l i các tài li u có trong h sơ Trư c khi đưa h sơ vào lưu tr , cơ quan thi hành án ph i th c hi n vi c ki m tra, s p x p hoàn t t các th t c đ đ m b o h sơ đ y đ , ch t ch . 3.2. Duy t h sơ đ đưa vào lưu tr Sau khi k t thúc vi c thi hành án, Ch p hành viên đư c phân công t ch c thi hành v vi c ph i ki m tra l i các tài li u có trong h sơ đ chuy n cho Th m tra viên ki m tra, ký xác nh n vào phía dư i góc ph i c a trang danh m c tài li u h sơ trư c khi trình Th trư ng cơ quan thi hành án phê duy t đưa vào lưu tr . Th trư ng cơ quan thi hành án ghi vào phía dư i góc ph i c a bìa h sơ: cho lưu tr k t ngày, tháng, năm, sau đó ký tên và đóng d u. Sau khi ký tên, đóng d u, h sơ đư c chuy n cho cán b lưu tr . 3.3. Đưa h sơ vào lưu tr và b o qu n, s d ng h sơ đã đưa vào lưu tr Cán b lưu tr h sơ thi hành án th c hi n vi c lưu tr h sơ thi hành án theo quy đ nh v lưu tr . - Vào s theo dõi lưu tr h sơ, ghi đ y đ các c t, m c c a s ; - S p x p h sơ vào kho lưu tr theo m t trình t khoa h c, thu n l i cho vi c ki m tra, b o qu n; Trong trư ng h p c n rút h sơ lưu tr ra kh i kho lưu tr đ ph c v cho công tác ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, nghiên c u khoa h c và các yêu c u khác thì ph i có s đ ng ý c a Th trư ng cơ quan thi hành án. 3.4. Th i h n lưu tr s sách, h sơ v thi hành án Các cơ quan thi hành án ph i th c hi n lưu tr s sách, h sơ v thi hành án theo quy đ nh c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia và các văn b n liên quan. 3.5. Rà soát phân lo i s sách, h sơ v thi hành án Đ nh kỳ hàng năm, cơ quan thi hành án ph i ti n hành rà soát, phân lo i s sách, h sơ thi hành án theo quy đ nh c a pháp lu t. II. GIAO NH N, B O QU N, X LÝ V T CH NG, TÀI S N B KÊ BIÊN, T M GI Vi c giao nh n, b o qu n và x lý v t ch ng, tài s n b kê biên, t m gi (sau đây g i t t là v t ch ng, tài s n) ph i th c hi n theo quy đ nh c a Quy ch qu n lý kho v t ch ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 c a Chính ph và các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. Ngoài ra, trong quá trình th c hi n c n lưu ý m t s v n đ sau đây: 1. Giao nh n v t ch ng, tài s n 1.1. Th i đi m giao nh n v t ch ng, tài s n Cơ quan thi hành án ch u trách nhi m ti p nh n, b o qu n v t ch ng, tài s n do cơ quan công an ho c cơ quan đi u tra chuy n giao k t khi Toà án có quy t đ nh đưa v án ra xét x theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 75 c a B lu t T t ng hình s năm 2003. 1.2. Đ a đi m giao nh n v t ch ng, tài s n Vi c giao, nh n v t ch ng, tài s n đư c ti n hành t i kho cơ quan thi hành án. Bên giao có trách nhi m v n chuy n v t ch ng, tài s n đ n kho c a cơ quan thi hành án và ch u m i chi phí v n chuy n. Riêng đ i v i tài s n đã đư c b n án, quy t đ nh c a Toà án tuyên t ch thu sung công qu Nhà nư c và đã đư c cơ quan thi hành án ra quy t đ nh thi hành án, thì cơ quan thi hành án có trách nhi m thông báo b ng văn b n và chuy n giao tài s n t ch thu sung công qu Nhà nư c cho cơ quan tài chính x lý; chi phí x lý tài s n t ch thu do cơ quan tài chính cùng c p chi tr theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 đư c s a đ i, b sung theo Quy t đ nh s 29/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý và x lý tài s n khi có quy t đ nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n đư c xác l p quy n s h u Nhà nư c. 1.3. Ngư i có th m quy n ti p nh n v t ch ng, tài s n Ngư i tr c ti p th c hi n vi c ti p nh n v t ch ng, tài s n là th kho c a cơ quan thi hành án.
 4. 1.4. Th t c ti p nh n v t ch ng, tài s n Khi ti p nh n v t ch ng, tài s n ph i có m t Th trư ng cơ quan thi hành án ho c ngư i đư c Th trư ng cơ quan thi hành án u quy n, th kho, k toán thi hành án và th c hi n theo th t c sau: a) Vi c giao, nh n v t ch ng, tài s n ph i đư c l p biên b n ghi rõ gi , ngày, tháng, năm giao nh n; s lư ng, ch ng lo i, hi n tr ng c a t ng lo i v t ch ng, tài s n, có so sánh v i biên b n thu gi ban đ u c a cơ quan công an ho c Toà án. Cơ quan thi hành án ch ti p nh n v t ch ng, tài s n đ và đúng v i hi n tr ng ghi trong biên b n thu gi ban đ u. Trong trư ng h p v t ch ng, tài s n giao, nh n đã b thay đ i so v i biên b n thu gi ban đ u thì Th trư ng cơ quan bên giao, bên nh n có trách nhi m ki m tra, k t lu n và cơ quan thi hành án ch nh n khi đã đư c các cơ quan có th m quy n làm rõ v nh ng thay đ i đó. Biên b n giao, nh n v t ch ng, tài s n ph i đư c l p thành 03 b n có ch ký ngư i đ i di n và d u c a cơ quan bên nh n, ch ký ngư i đ i di n và d u (n u có) c a cơ quan bên giao; bên giao gi m t b n, k toán bên nh n gi m t b n và m t b n lưu h sơ thi hành án. Trong trư ng h p chưa có h sơ thi hành án thì m t b n t m lưu t i k toán thi hành án. b) Trong trư ng h p v t ch ng, tài s n đư c bàn giao dư i hình th c gói niêm phong, cơ quan thi hành án ch nh n khi có k t lu n giám đ nh rõ s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a t ng lo i v t ch ng, tài s n trong gói niêm phong đó c a cơ quan có th m quy n. Cơ quan thi hành án ch nh n v t ch ng, tài s n là ma tuý dư i hình th c gói niêm phong khi có k t lu n c a Vi n khoa h c hình s . Khi giao, nh n ph i l p biên b n ghi rõ hi n tr ng c a niêm phong, có ch ký c a bên giao, bên nh n. N u niêm phong b rách ho c có d u hi u kh nghi trên đó, thì cơ quan thi hành án ch ti p nh n khi có k t lu n c a cơ quan có th m quy n. 1.5. Vi c giao nh n và b o qu n vàng b c, kim khí quý, đá quý và các tài s n quý b t ch thu, t m gi trong h th ng Kho b c Nhà nư c đư c th c hi n theo Thông tư s 80/1999/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a B Tài chính. 2. B o qu n v t ch ng, tài s n 2.1. V t ch ng, tài s n t m gi ph i đư c b o qu n nghiêm ng t, đ c bi t là đ i v i các hoá ch t, ma tuý; có s sách ghi chép rõ ràng, đ y đ ; v t ch ng, tài s n đ trong kho ph i s p x p g n gàng, khoa h c, có dán nhãn (th kho) ghi rõ tên c a ch s h u tài s n, tên c a v án g n vào t ng lo i tài s n đ tránh nh m l n, m t mát, hư h ng, gi m ho c m t giá tr s d ng, giá tr ch ng minh ho c gây ô nhi m môi trư ng, gây nguy h i cho tài s n Nhà nư c, t ch c, cá nhân và tính m ng, s c kho c a con ngư i. V t ch ng do cơ quan đi u tra chuy n giao nhưng v án chưa xét x xong thì c n ph i s p x p, b o qu n riêng không đ l n l n v i s v t ch ng, tài s n c a các v vi c đã có quy t đ nh thi hành án. 2.2. Th kho ch đư c nh p, xu t v t ch ng, tài s n khi có l nh c a Th trư ng cơ quan thi hành án ho c c a ngư i đư c Th trư ng cơ quan thi hành án u quy n. Khi nh p ho c xu t kho, th kho ph i có trách nhi m ki m tra l nh nh p, xu t và các gi y t c n thi t c a ngư i đ n giao, nh n v t ch ng, tài s n. M i l n nh p, xu t v t ch ng, tài s n ph i có phi u nh p, xu t kho thi hành án. Phi u nh p, xu t kho ph i ghi rõ s , gi , ngày, tháng, năm nh p, xu t; h tên, ch c v c a ngư i ra l nh nh p, xu t; lý do nh p, xu t; s lư ng, ch ng lo i, tình tr ng c a t ng lo i v t ch ng, tài s n; có đ y đ ch ký c a bên giao, bên nh n, Th trư ng cơ quan thi hành án ho c ngư i đư c Th trư ng cơ quan thi hành án u quy n, k toán và th kho thi hành án. 2.3. Trư ng h p v t ch ng c n trích xu t đ ph c v cho ho t đ ng t t ng, thì cơ quan yêu c u trích xu t ph i có văn b n g i cơ quan thi hành án. Căn c đ ngh c a cơ quan đ ngh trích xu t, Th trư ng cơ quan thi hành án quy t đ nh vi c xu t kho đ chuy n giao cho cơ quan yêu c u. Cơ quan yêu c u trích xu t v t ch ng ph i đ n nh n v t ch ng t i kho c a cơ quan thi hành án và ch u trách nhi m v n chuy n, b o qu n trong quá trình s d ng v t ch ng đó. Vi c giao nh n v t ch ng sau khi trích xu t s d ng ph c v cho ho t đ ng t t ng đư c th c hi n theo hư ng d n t i kho n 1 m c II c a Thông tư này. Trư ng h p s lư ng v t ch ng, tài s n quá l n, không th b trí b o qu n t i cơ quan thi hành án, thì tuỳ t ng trư ng h p c th Th trư ng cơ quan thi hành án có th ti p t c ký ho c thay đ i h p đ ng thuê cơ quan, đơn v có đi u ki n đ b o qu n (ví d : tài s n b kê biên, t m gi là ô tô, tàu thuy n... trư c đó đã đư c cơ quan đi u tra ký h p đ ng g i gi m t t ch c, cá nhân nào đó thì cơ quan thi hành án có th ti p t c ký h p đ ng v i các cơ quan đó đ ti p t c b o qu n ho c thuê đ a đi m khác). Đ nh kỳ hàng quý, 06 tháng và năm cơ quan thi hành án ph i th c hi n ch đ ki m kê kho b o qu n v t ch ng, tài s n. Vi c ki m kê v t ch ng, tài s n ph i đư c l p biên b n ghi rõ gi ,
 5. ngày, tháng năm ki m kê; tên, s lư ng và tình tr ng c a t ng lo i v t ch ng, tài s n, có ch ký c a k toán, th kho và Th trư ng cơ quan thi hành án. Ngư i đư c giao trách nhi m b o qu n v t ch ng, tài s n ho c các cơ quan t ch c, cá nhân khác khi phát hi n v t ch ng, tài s n b m t mát, hư h ng ho c thay đ i hi n tr ng niêm phong đ u ph i k p th i báo cáo Th trư ng cơ quan thi hành án đ có bi n pháp x lý theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 7 c a Quy ch qu n lý kho v t ch ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 c a Chính ph . 3. X lý v t ch ng, tài s n t m gi Các v t ch ng, tài s n thu c các v án mà b n án, quy t đ nh đã có hi u l c thi hành thì ph i đư c x lý k p th i, đ y đ , đúng pháp lu t. 3.1. Vi c x lý tài s n t ch thu th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 35 c a Pháp l nh thi hành án dân s , Đi u 17 c a Ngh đ nh s 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004, Quy t đ nh s 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 1998 đư c s a đ i, b sung theo Quy t đ nh s 29/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý và x lý tài s n khi có quy t đ nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n đư c xác l p quy n s h u Nhà nư c. Vi c giao, nh n tài s n t ch thu ph i đư c l p biên b n, mô t c th th c tr ng tài s n, có ch ký ngư i đ i di n và d u c a cơ quan bên giao, ch ký ngư i đ i di n và d u (n u có) c a cơ quan bên nh n và làm thành 04 b n đ m i bên giao, nh n gi m t b n, m t b n giao k toán lưu gi và m t b n lưu h sơ thi hành án. Khi chuy n giao tài s n t ch thu ph i kèm theo b n sao b n án ho c b n sao trích l c b n án, quy t đ nh c a Toà án do cơ quan thi hành án sao y b n chính và quy t đ nh thi hành án. 3.2. Đ i v i v t ch ng, tài s n thu c di n tiêu hu theo b n án, quy t đ nh c a Toà án; v t ch ng, tài s n đư c b n án, quy t đ nh c a Toà án tuyên tr l i cho đương s ; tài s n b kê biên, thu gi b hư h ng và không còn giá tr s d ng mà đương s không nh n ho c không xác đ nh đư c đ a ch , thì Th trư ng cơ quan thi hành án ph i ra quy t đ nh thành l p H i đ ng tiêu hu v t ch ng, tài s n đó theo quy đ nh t i Đi u 36 c a Pháp l nh thi hành án dân s . Khi tiêu hu v t ch ng, tài s n ph i l p biên b n ghi rõ hi n tr ng c a v t ch ng, tài s n tiêu hu , có ch ký c a các thành viên H i đ ng tiêu hu và g i cho Toà án, Vi n ki m sát, cơ quan tài chính cùng c p và lưu vào h sơ thi hành án. 3.3. Đ i v i tài s n kê biên, t m gi đ đ m b o thi hành án và tài s n kê biên đã giao cho t ch c, cá nhân qu n lý, n u ngư i ph i thi hành án đã th c hi n xong nghĩa v thi hành án thì Ch p hành viên ra quy t đ nh gi i to vi c phong to , kê biên tài s n và tr l i tài s n cho ngư i ph i thi hành án theo quy đ nh t i Đi u 50 c a Pháp l nh thi hành án dân s ; đ i v i trư ng h p ngư i ph i thi hành án không t nguy n thi hành trong th i gian đã đư c n đ nh, thì cơ quan thi hành án l p H i đ ng đ nh giá và t ch c bán đ u giá tài s n đã kê biên đ đ m b o thi hành án. 3.4. Đ i v i tài s n đư c b n án, quy t đ nh tuyên tr l i cho đương s ho c tài s n b đưa ra kh i nhà trong trư ng h p cư ng ch giao nhà mà ngư i ph i thi hành án và nh ng ngư i khác có m t trong nhà không t nguy n th c hi n quy t đ nh c a Ch p hành viên, thì Ch p hành viên x lý theo quy đ nh t i Đi u 54 c a Pháp l nh thi hành án dân s . 3.5. Trư ng h p quy t đ nh t ch thu v t ch ng, tài s n đã đư c thi hành nhưng sau phát hi n có sai l m và đã có quy t đ nh hu b quy t đ nh t ch thu, thì cơ quan thi hành án ph i ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p đ làm th t c hoàn tr theo quy đ nh c a pháp lu t. H sơ hoàn tr g m: - Công văn đ ngh hoàn tr v t ch ng, tài s n, ti n án phí, ti n t ch thu và ti n ph t c a cơ quan thi hành án g i cơ quan tài chính cùng c p; - Các quy t đ nh v t ch thu v t ch ng, tài s n, thu ti n ph t, thu ti n án phí và các quy t đ nh không ph i n p ti n ph t, ti n án phí có liên quan đ n kho n ti n đư c hoàn tr (trong quy t đ nh không thu c n ghi rõ quy t đ nh này thay th quy t đ nh trư c); - Gi y n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh hi n hành ho c các ch ng t liên quan đ n vi c giao nh n tài s n t ch thu. N u cơ quan thi hành án n p ti n thay đương s n m trong cùng s ti n c a nhi u đương s khác thì c n ph i có b ng kê các đương s kèm theo gi y n p ti n đó; - Xác nh n c a Kho b c Nhà nư c nơi cơ quan thi hành án, đương s n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c (xác nh n c a Kho b c Nhà nư c c n ghi rõ t ng s ti n ph t, ti n án phí đã n p vào Ngân sách Nhà nư c, Kho b c Nhà nư c đã đi u ti t cho Ngân sách c p nào hư ng và s ti n đó đã đư c h ch toán vào Chương, Lo i, Kho n, H ng, M c và Ti u m c nào c a M c
 6. l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành do Giám đ c Kho b c Nhà nư c ký, ghi rõ h tên và đóng d u). III. HO T Đ NG THU, CHI TI N THI HÀNH ÁN 1. Nguyên t c chung v thu, chi ti n thi hành án Vi c thu, chi ti n thi hành án Ch p hành viên và nh ng ngư i có liên quan ph i th c hi n theo đúng quy đ nh t i Ch đ k toán nghi p v thi hành án ban hành kèm theo Quy t đ nh s 572/2004/QĐ-BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp. 2. Thu ti n thi hành án 2.1. S d ng biên lai thu ti n Biên lai thu ti n trong ho t đ ng thi hành án g m các lo i: thu n p Ngân sách Nhà nư c, các kho n b i thư ng và t m thu; m c đích dùng đ thu m i kho n thu là đ ng Vi t Nam, ngo i t , kim lo i quý, đá quý (g m ti n m t, chuy n kho n) và m i lo i đư c quy đ nh như sau: 2.1.1. Biên lai dùng đ thu đ i v i các kho n n p Ngân sách Nhà nư c như: ti n án phí, ti n ph t, t ch thu sung công, ph t hành chính và phí thi hành án. 2.1.2. Biên lai dùng đ thu đ i v i các kho n b i thư ng như: b i thư ng cho cơ quan, t ch c và công dân theo quy t đ nh thi hành án. 2.1.3. Biên lai dùng đ thu các kho n ti n t m thu như: ti n t m ng án phí do đương s n p theo yêu c u c a Toà án và các kho n t m thu khác đ đ m b o thi hành án. M u biên lai, vi c qu n lý, s d ng các lo i biên lai nói trên ph i theo đúng hư ng d n c a B Tư pháp và B Tài chính. 2.2. Cách th c s d ng biên lai và thu ti n thi hành án Biên lai ph i ghi đ y đ h tên, ch ký c a Ch p hành viên; h tên, đ a ch , ch ký c a ngư i n p ti n (n u n p thay ph i ghi rõ), lý do n p ti n, s ti n tính đ n đơn v nh nh t và vi t b ng s , b ng ch ; n u đương s không bi t ch thì ph i đi m ch và ghi rõ ngón tay th m y c a bàn tay nào, không đư c dùng các ký hi u khác. Biên lai ph i vi t m t l n thành 04 liên, liên 1 (vi t bút bi) đ nguyên trong quy n biên lai đ lưu, liên 2 giao cho ngư i n p ti n, liên 3 n p cho k toán, liên 4 lưu h sơ thi hành án (n u biên lai thu ti n t m ng án phí thì giao cho Toà án). Không đư c t y xoá, s a ch a biên lai; trư ng h p vi t sai, ph i g ch chéo, ghi ch “b ” và gi nguyên trong quy n biên lai. Đ i v i kho n t m thu nay chuy n sang thu chính th c thì n i dung biên lai ghi như sau: - M c h và tên ngư i n p ti n: ghi theo h và tên ngư i đã n p ti n trong biên lai t m thu; - M c ch ký c a ngư i n p ti n: ghi chú "trích chuy n t biên lai t m thu sang biên lai thu chính th c"; - M c ch ký ngư i thu ti n: là ch ký c a k toán thi hành án. T t c các kho n ti n thu trong ho t đ ng thi hành án ph i n p ngay vào qu thi hành án, l p phi u thu có ch ký c a k toán, th qu và ngư i giao ti n. Các kho n ti n thu đư c b ng hình th c chuy n kho n ph i đư c th hi n k p th i, đ y đ , c th vào s sách k toán thi hành án. Hàng tháng, quý, năm k toán ph i liên h v i Kho b c Nhà nư c nơi m tài kho n đ l y xác nh n s dư trên tài kho n t m gi làm căn c đ i chi u và cân đ i s sách. Cơ quan thi hành án ch thu vàng, ngo i t theo b n án quy t đ nh c a Toà án. Không đư c s d ng ti n thi hành án cho cơ quan hay cá nhân vay mư n ho c s d ng vào m c đích khác. 2.3. Qu n lý quy n biên lai, phi u thu, phi u chi ti n thi hành án Th trư ng cơ quan thi hành án ch u trách nhi m v vi c qu n lý, s d ng các ch ng t thu, chi ti n thi hành án c a đơn v mình. K toán thi hành án có trách nhi m giúp Th trư ng cơ quan thi hành án m s sách theo dõi các lo i ch ng t thu, chi ti n thi hành án (ghi rõ ngày, tháng, năm c p, s lư ng t trong t ng quy n biên lai); s d ng các lo i biên lai thu ti n t i cơ quan thi hành án; có trách nhi m thu và l p phi u thu, phi u chi thi hành án. Ch p hành viên đư c s d ng các lo i biên lai đ thu ti n thi hành án và ph i th c hi n đúng quy đ nh c a Ch đ k toán nghi p v thi hành án, ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi trái pháp lu t mà mình gây ra. Đ i v i t ng lo i biên lai, m i l n ch nh n m t
 7. quy n; quy n biên lai đã dùng h t ph i n p l i cu ng ch ng t ; sau khi Th trư ng cơ quan thi hành án ký duy t chuy n lưu tr , m i đư c c p quy n m i. Khi chuy n công tác khác, ngư i đang s d ng ph i hoàn t t vi c thanh toán và n p l i toàn b s biên lai và các lo i ch ng t liên quan đ n ho t đ ng thi hành án. Th trư ng cơ quan thi hành án ph i ki m tra k các biên lai, phi u thu, phi u chi và ch ng t liên quan. Vi c bàn giao ph i th hi n b ng biên b n có ch ký c a Ch p hành viên, k toán, th qu và Th trư ng cơ quan thi hành án. Trư c khi đưa quy n biên lai đã dùng h t vào lưu tr , ph i ki m tra, đ i chi u và th hi n đ y đ , c th k p th i vào s k toán và h sơ thi hành án; đ i chi u t ng s ti n thu đư c trong biên lai lưu v i t ng s ti n theo các gi y n p ti n vào Kho b c Nhà nư c, s ti n trong ch ng t chi tr đương s , ch ng t chuy n ti n qua bưu đi n, ch ng t chuy n kho n và s ti n n p vào Ngân sách Nhà nư c. Sau khi đã ki m tra k , Th trư ng cơ quan thi hành án ký duy t, đưa vào lưu tr . 3. N p và chi tr ti n thi hành án 3.1. N p ti n thi hành án Các kho n ti n thu đư c c a t ng v án ph i n p đ y đ , k p th i vào qu c a cơ quan thi hành án ho c n p vào Kho b c Nhà nư c. Vi c n p phí thi hành án đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 43/2006/TTLT- BTC-BTP ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính, B Tư pháp. 3.2. Chi tr ti n thi hành án Trong th i h n không quá 10 ngày làm vi c k t ngày thu ti n thi hành án, cơ quan thi hành án ph i ti n hành chi tr các đ i tư ng đư c thi hành án theo th t quy đ nh t i Đi u 51, Đi u 52 c a Pháp l nh thi hành án dân s và thu phí thi hành án theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính, B Tư pháp và có bi n pháp x lý các kho n ti n, tài s n t n đ ng theo các hình th c sau đây: 3.2.1. Đ i v i nh ng kho n ti n đã có báo g i nhưng đương s chưa đ n nh n ho c chưa xác đ nh đư c đ a ch c a ngư i nh n. Trong th i h n 01 tháng k t ngày thông báo mà đương s không đ n nh n, thì cơ quan thi hành án làm th t c đ ng tên g i s ti n đó vào Ngân hàng theo lo i ti n g i ti t ki m không kỳ h n. Đ ng th i m s theo dõi ghi thông tin v s ti t ki m cùng v i tên ngư i đư c thi hành án, s ngày, tháng, năm c a b n án hay quy t đ nh thi hành án. H t th i h n 03 năm k t ngày thông báo mà ngư i đư c thi hành án không đ n nh n thì cơ quan thi hành án làm th t c chuy n n p sung công qu s ti n, tài s n đó vào Ngân sách Nhà nư c. Đ i v i kho n ti n đã thu nhưng vi c thi hành án b hoãn, t m đình ch đ xem xét l i theo trình t giám đ c th m, tái th m, thì cơ quan thi hành án làm th t c đ ng tên g i s ti n đó vào Ngân hàng theo lo i ti n g i ti t ki m không kỳ h n, đ ng th i ghi tên ngư i đư c nh n; s , ngày, tháng, năm c a b n án, quy t đ nh c a Toà án hay quy t đ nh thi hành án. Ph n lãi su t ti n g i ti t ki m s đư c c ng vào s ti n g i ban đ u và tr cho đương s . 3.2.2. Kho n ti n m t thu đư c đ n p án phí, ti n ph t và t ch thu sung công qu Nhà nư c, Ch p hành viên yêu c u k toán làm th t c n p vào Ngân sách Nhà nư c thông qua h th ng Kho b c Nhà nư c mà không đưa vào tài kho n t m gi . N u s ti n sung công qu Nhà nư c đang n m trong tài kho n t m gi Kho b c Nhà nư c thì cơ quan thi hành án không rút ti n v mà yêu c u k toán l p phi u n p ti n b ng chuy n kho n đ ngh Kho b c Nhà nư c chuy n s ti n đó vào tài kho n thu c Ngân sách Nhà nư c. Riêng đ i v i kho n ti n ph t và t ch thu t các v án v ma tuý, Ch p hành viên yêu c u k toán n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính m t i Kho b c Nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 01 năm 2001c a B Tài chính, B Công an hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v thành l p qu phòng ch ng ma tuý. Vi c n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c đư c th c hi n b ng ch ng t riêng tương ng v i t ng vi c c th , n u n p chung nhi u v thì ph i l p b ng kê chi ti t nêu rõ t ng kho n, n p theo t ng quy t đ nh thi hành án c th và ghi rõ s , ngày, tháng, năm c a các biên lai thu ti n. B ng kê này do Ch p hành viên l p và chuy n cho k toán đ làm th t c n p ti n vào Ngân sách Nhà nư c. Tuỳ theo t ng trư ng h p mà Ch p hành viên ph i lưu ch ng t n p ti n (n u n p ti n riêng t ng v ) ho c sao ch ng t (n u n p chung nhi u v ) vào t ng h sơ thi hành án tương ng. N i dung b ng kê ph i ghi c th , chi ti t, đ y đ vào s k toán thi hành án và s theo dõi ti n n p Ngân sách. 3.2.3. Đ i v i đương s xa tr s cơ quan thi hành án và h có đơn đ ngh chuy n ti n qua bưu đi n ho c chuy n kho n, Ch p hành viên yêu c u k toán l p phi u chi và g i ngay s
 8. ti n đã thu đư c cho đương s qua đư ng bưu đi n ho c b ng hình th c chuy n kho n đ ng th i thu phí thi hành án theo quy đ nh. Cư c phí chuy n ti n qua bưu đi n ho c chuy n kho n do ngư i nh n ti n ch u và đư c tr vào s ti n h đư c nh n. Gi y chuy n ti n qua bưu đi n và phi u báo nh n ti n ph i đư c lưu trong h sơ thi hành án cùng v i phi u chi. 3.2.4. Khi thi hành án t i cơ s , n u ngư i ph i thi hành án và ngư i đư c thi hành án cùng m t nơi, Ch p hành viên có th chi tr ngay cho đương s s ti n, tài s n thu đư c, ho c khi ti n hành gi i quy t thi hành án t i cơ quan thi hành án, Ch p hành viên có th t o đi u ki n cho ngư i ph i thi hành án và ngư i đư c thi hành án t tho thu n chi tr ti n cho nhau và ti n hành t m thu ho c thu phí thi hành án theo quy đ nh t i Đi u 20 c a Pháp l nh thi hành án dân s , Thông tư liên t ch s 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 5 năm 2006 c a B Tài chính, B Tư pháp. Vi c chi tr ti n, tài s n ph i l p biên b n ghi đ y đ , th i gian, đ a đi m, h tên đương s , lý do, n i dung giao nh n ti n, tài s n và ch ký c a các bên đương s , Ch p hành viên. Biên b n ph i giao cho các đương s , lưu h sơ thi hành án và 01 b n chuy n cho k toán đ vào s theo dõi. 3.2.5. Trư ng h p ngư i đư c thi hành án là doanh nghi p, cơ quan nhà nư c, t ch c xã h i, hay t ch c kinh t xã h i, vi c chi tr đư c th c hi n b ng cách vi t gi y u nhi m chi ghi rõ tên, đ a ch , s tài kho n c a cơ quan ho c t ch c đó, yêu c u Kho b c Nhà nư c trích s ti n t tài kho n t m gi c a cơ quan thi hành án đ chuy n tr vào tài kho n c a cơ quan hay t ch c đư c nh n ti n theo quy t đ nh thi hành án. Trư ng h p cơ quan thi hành án thu đư c ti n thi hành án chưa k p g i vào tài kho n t m gi trong th i h n quy đ nh mà bên đư c thi hành án c ngư i đ i di n h p pháp đ n xin nh n, thì cơ quan thi hành án có th chi tr cho h tr c ti p b ng ti n m t. 3.2.6. Đ i v i các trư ng h p còn l i, Ch p hành viên vi t gi y báo cho đương s đ n tr s cơ quan thi hành án, yêu c u k toán và th qu thi hành án làm th t c chi tr ti n cho h . Trong gi y báo c n ghi rõ: yêu c u đương s khi đ n nh n ti n ph i mang theo ch ng minh nhân dân ho c gi y t tuỳ thân có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Trư ng h p u quy n cho ngư i khác nh n thay ph i có gi y u quy n h p pháp kèm theo ch ng minh nhân dân ho c gi y t tuỳ thân có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 3.2.7. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án có đơn t nguy n thi hành án, Th trư ng cơ quan thi hành án ra quy t đ nh thi hành án và t ch c thi hành v vi c. N u sau đó ngư i đư c thi hành án có đơn yêu c u thi hành án đ i v i kho n ngư i ph i thi hành án đã có đơn t nguy n thi hành án thì lưu đơn vào h sơ, không ra quy t đ nh thi hành án theo yêu c u c a ngư i đư c thi hành án và thông báo cho ngư i đư c thi hành án bi t. 3.2.8. Đ i v i trư ng h p ngư i ph i thi hành án đư c tr l i ti n, tài s n nhưng đang ch p hành hình ph t tù t i tr i giam thì ngư i ph i thi hành án có th vi t gi y u quy n cho ngư i khác nh n thay. Gi y u quy n ph i có xác nh n c a Giám th tr i giam nơi ngư i ph i thi hành án đang th hình. Ngư i đư c u quy n ph i có gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t tuỳ thân có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. IV. CH Đ KI M TRA CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN Hàng năm C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh xây d ng k ho ch và tri n khai ki m tra công tác thi hành án đ a phương. Vi c ki m tra ph i đ m b o có tr ng tâm, tr ng đi m, tránh hình th c, thi u hi u qu và gây khó khăn cho ho t đ ng c a các đơn v đư c ki m tra, c th như sau: 1. L p k ho ch ki m tra a) Hàng năm C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp xây d ng k ho ch ki m tra công tác thi hành án dân s đ a phương; C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng xây d ng k ho ch ki m tra công tác thi hành án dân s c p quân khu và tương đương; Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh xây d ng k ho ch ki m tra công tác thi hành án dân s c p huy n cho c năm nh m đáp ng yêu c u qu n lý c a công tác thi hành án dân s đ a phương. K ho ch ki m tra công tác thi hành án ph i đư c l p và tri n khai ngay t quý I c a năm; b) Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh có th quy t đ nh t ch c ki m tra đ t xu t đ i v i Ch p hành viên ho c cơ quan thi hành án dân s c p dư i. 2. N i dung ki m tra
 9. Căn c vào tình hình ho t đ ng, cũng như yêu c u qu n lý, C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh quy t đ nh n i dung ki m tra công tác thi hành án. N i dung ki m tra ph i bám sát vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n đư c giao c a Th trư ng cơ quan thi hành án, Ch p hành viên, cán b công ch c các cơ quan thi hành án theo quy đ nh c a pháp lu t (ví d như ki m tra vi c rà soát, phân lo i án; vi c l p, s d ng, qu n lý h sơ và gi i quy t vi c thi hành án c a t ng Ch p hành viên; v n đ thu, chi ti n thi hành án; v n đ gi i quy t đơn thư khi u n i v thi hành án...). Trong đó, đ c bi t chú ý thư ng xuyên theo dõi, ki m tra có tính tr ng đi m đ i v i m t s v vi c thi hành án l n, án đi m, án ph c t p đương s khi u n i nhi u. 3. Hình th c ki m tra Căn c vào quy mô, tính ch t c a n i dung ki m tra, C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh quy t đ nh thành l p đoàn ki m tra, t ki m tra. Ngoài ra, trong các trư ng h p c n thi t khác, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh có th t ch c cho các cơ quan thi hành án dân s đ a phương t ch c ki m tra chéo, nh m phát huy vai trò t ki m tra trong n i b c a các cơ quan thi hành án, đ Ch p hành viên, cán b các cơ quan thi hành án t giám sát l n nhau. 4. Báo cáo k t qu ki m tra Sau m i đ t ki m tra, Trư ng đoàn ki m tra ph i có k t lu n ki m tra. K t lu n ki m tra ph i th hi n rõ k t qu làm đư c, chưa làm đư c, nguyên nhân, h n ch . Trong trư ng h p ki m tra, n u phát hi n có sai sót trong công tác thi hành án thì tuỳ t ng trư ng h p, m c đ sai sót đ k p th i tham mưu cho c p có th m quy n x lý cho phù h p. K t lu n ki m tra ph i thông báo cho đơn v đư c ki m tra bi t và báo cáo v C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c Thi hành án B Qu c phòng đ theo dõi. C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh có trách nhi m ch đ o theo dõi báo cáo vi c th c hi n k t lu n ki m tra. V. CH Đ THÔNG TIN, BÁO CÁO V THI HÀNH ÁN 1. Các cơ quan thi hành án ph i th c hi n nghiêm túc, k p th i, đ y đ ch đ thông tin, báo cáo v thi hành án dân s . Vi c thông tin, báo cáo v công tác thi hành án dân s ph i trung th c, khách quan, chính xác, đ y đ , k p th i g i đúng đ i tư ng và đ m b o bí m t. 1.1. Ch đ báo cáo tài chính k toán th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 572/2004/QĐ- BTP ngày 25 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Ch đ k toán nghi p v thi hành án. 1.2. Ch đ báo cáo th ng kê thi hành án th c hi n theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 02/2006/QĐ-BTP ngày 14 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Ch đ báo cáo th ng kê thi hành án. 1.3. Ch đ thông tin, báo cáo đ nh kỳ, báo cáo đ t xu t, báo cáo chuyên đ v thi hành án dân s th c hi n như sau: 1.3.1. Báo cáo đ nh kỳ g m có: báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo sáu tháng và báo cáo t ng k t năm. a) Báo cáo tháng Báo cáo tháng áp d ng theo tháng dương l ch, tính t ngày đ u tháng đ n ngày cu i cùng c a tháng. Báo cáo tháng nêu khái quát các m t ho t đ ng c a cơ quan thi hành án, c th : - Công tác t ch c cán b : s lư ng Ch p hành viên, cán b thi hành án hi n có. S bi n đ ng tăng ho c gi m cán b , Ch p hành viên (n u có); - V ho t đ ng thi hành án: k t qu thi hành án v vi c và ti n, t l tăng ho c gi m so v i tháng trư c. Nguyên nhân đ t đư c k t qu thi hành án; - Nh ng khó khăn, vư ng m c; h n ch , t n t i; - D ki n nh ng nhi m v cơ b n trong tháng t i. b) Báo cáo quý
 10. Báo cáo quý áp d ng đ i v i quý I và quý III hàng năm, g m các n i dung cơ b n sau đây: - Tình hình th c hi n nhi m v công tác chuyên môn v thi hành án dân s (t ch c b máy, t ch c gi i quy t vi c thi hành án); - Nh ng khó khăn, vư ng m c; h n ch , t n t i trong công tác thi hành án dân s ; - D ki n nhi m v công tác quý t i (nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp th c hi n); - Các ki n ngh , đ xu t. c) Báo cáo sáu tháng đ u năm Báo cáo sáu tháng đ u năm g m các n i dung cơ b n sau đây: c1. K t qu th c hi n nhi m v , k ho ch c a cơ quan thi hành án đ a phương v công tác thi hành án dân s trong sáu tháng đ u năm, c th : - Công tác tham mưu, xây d ng các đ án, các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n ch đ o hư ng d n nghi p v v thi hành án dân s (v i cơ quan qu n lý nhà nư c v thi hành án, cơ quan thi hành án c p trên, chính quy n đ a phương và Ban ch đ o công tác thi hành án); - Công tác xây d ng, c ng c , ki n toàn t ch c b máy, biên ch , ch đ chính sách đ i v i cán b , công ch c thi hành án (s lư ng cơ quan thi hành án, Ch p hành viên; cơ c u, t l cán b thi hành án...); - K t qu thi hành án v vi c và ti n; - Gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án dân s ; - M i quan h gi a cơ quan thi hành án v i các cơ quan, t ch c và cá nhân h u quan. c2. Đánh giá tình hình n i b t v công tác thi hành án dân s đ a phương và k t qu gi i quy t công vi c thu c ch c năng, nhi m v đư c giao c a đơn v ; ưu đi m và y u kém; nguyên nhân c a nh ng t n t i, y u kém; ki n ngh các gi i pháp kh c ph c. c3. D ki n nh ng nhi m v ch y u trong công tác thi hành án dân s đ a phương và nh ng bi n pháp th c hi n. d) Báo cáo năm Báo cáo năm g m các n i dung cơ b n sau đây: - Báo cáo năm ph n ánh các n i dung ch y u nêu trong báo cáo 6 tháng đ u năm nhưng ph i ki m đi m, đánh giá m t cách toàn di n, sâu s c hơn v vi c th c hi n các nhi m v chuyên môn trong c năm và nêu phương hư ng, nhi m v c a năm sau. Đ c bi t ph i chú tr ng đánh giá rút ra các bài h c kinh nghi m v công tác t ch c vi c thi hành án, c ng c ki n toàn t ch c cơ quan thi hành án, lãnh đ o, đi u hành đơn v trong năm; nêu ra các đi n hình tiên ti n, các sáng ki n, gi i pháp th c hi n nhi m v thi hành án; - D ki n nh ng nhi m v ch y u, tr ng tâm trong công tác thi hành án dân s đ a phương và nh ng gi i pháp t ch c th c hi n. 1.3.2. Báo cáo đ t xu t - Trong trư ng h p x y ra s vi c quan tr ng, đ t xu t đơn v , đ a phương liên quan đ n công tác thi hành án dân s , thì Th trư ng cơ quan thi hành án ph i báo cáo k p th i cho cơ quan thi hành án c p trên và C c Thi hành án dân s , B Tư pháp. Báo cáo ph i nêu rõ: tóm t t tình hình di n bi n s vi c và nguyên nhân phát sinh, nh ng bi n pháp kh c ph c, phòng ng a, k t qu c a vi c x lý; nh ng ki n ngh . S vi c x y ra đ n đâu ph i báo cáo ngay đ n đó, không đ i k t thúc ho c gi i quy t xong m i báo cáo. - Trong trư ng h p cơ quan có th m quy n yêu c u báo cáo đ t xu t v công tác thi hành án dân s , thì cơ quan đư c yêu c u ph i k p th i th c hi n. 1.3.3. Báo cáo chuyên đ Là báo cáo chuyên sâu v m t ho c m t s nhi m v , lĩnh v c, v n đ v thi hành án dân s c n t ng k t, đánh giá, rút kinh nghi m cho vi c ch đ o th c ti n trong công tác thi hành án dân s . Báo cáo này đư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n qu n lý, ch đ o thi hành án dân s . Th trư ng cơ quan thi hành án có trách nhi m ch đ o chu n b báo cáo theo đúng yêu c u v n i dung và th i h n. 2. Vi c ch p hành ch đ báo cáo, th ng kê v công tác thi hành án đư c coi là m t đi u ki n đ xét thi đua, khen thư ng hàng năm đ i v i đơn v .
 11. 3. Th trư ng cơ quan thi hành án ph i ch u trách nhi m v n i dung, tính chính xác c a s li u, thông tin, s ki n nêu trong báo cáo, th ng kê và ph i ch u trách nhi m v s ch m tr , sai sót trong vi c báo cáo, th ng kê c a đơn v . C c trư ng C c Thi hành án dân s B Tư pháp, C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s c p t nh t ch c th m tra các báo cáo v thi hành án. VI. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo và thay th Thông tư s 67/TT-THA ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a B Tư pháp hư ng d n m t s v n đ v t ch c ho t đ ng thi hành án dân s . Nh ng quy đ nh v vi c t ch c ho t đ ng thi hành án dân s trư c đây không còn phù h p v i quy đ nh c a Thông tư này thì không đư c áp d ng đ gi i quy t các th t c hành chính trong ho t đ ng thi hành án dân s . Đ i v i các v vi c thi hành án đã đư c th lý trư c ngày Thông tư hư ng d n th c hi n m t s th t c hành chính trong ho t đ ng thi hành án dân s có hi u l c pháp lu t, nhưng chưa đư c gi i quy t xong (do đang thi hành đ u, d dang ho c có kháng ngh ...) thì gi i quy t theo quy đ nh t i Thông tư này và nh ng quy đ nh c a các văn b n pháp lu t trư c đây không trái v i quy đ nh c a Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c thì k p th i ph n ánh v B Tư pháp đ xem xét hư ng d n th c hi n. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Văn phòng Chính ph ; - C c Thi hành án B Qu c phòng; Uông Chu Lưu - Thi hành án c p quân khu; - S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Thi hành án dân s đ a phương; - Ban XDPL (VPCP); - C c ki m tra VBQPPL, B Tư pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu VT, C c THADS.
 12. THI HÀNH ÁN DÂN S ........................... Ph l c I: M u 01 S NH N B N ÁN, QUY T Đ NH C A TOÀ ÁN Quy n s :........... Năm. .................. Ghi chú: Trang bìa, in khuôn kh gi y A3 S NGÀY, THÁNG, NƠI CHUY N B N ÁN, QUY T Đ NH S CÁC VĂN B N, NGƯ I NH N NGƯ I GIAO GHI CHÚ TT NĂM NH N B N Đ N C A TOÀ ÁN, TR NG TÀI TRANG GI Y T KÈM (H tên, đ a ch , (H tên, đ a ch , ÁN, QUY T Đ NH (S , ngày, tháng, năm) THEO ch ký) ch ký) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .......... ............................. ............................. ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ............................. ............................. .......... ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................. ............................. ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ............................. ............................. .......... ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................. ............................. ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................. ............................. ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ .......... ............................. ............................................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ............................ .......... ............................. ........................................... ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ......... ............................ ............................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ........................................... ............................ ............................. ................. ............................ ............................ ............................ ........................ ......... ........................................... ............................ ............................. ............................ .............................. ..............................
 13. ............................ .............................. Ghi chú: Trang ru t, in khuôn kh gi y A3
 14. THI HÀNH ÁN DÂN S ........................... Ph l c I: M u 02 S NH N ĐƠN YÊU C U THI HÀNH ÁN Quy n s :........... Năm. .................. Ghi chú: Trang bìa, in khuôn kh gi y A3 S NGÀY NH N ĐƠN NGƯ I YÊU C U THI B N ÁN, QUY T Đ NH N I DUNG YÊU C U THI HÀNH ÁN S TRANG GHI CHÚ TT HO C TI P NH N HÀNH ÁN C A TOÀ ÁN, TR NG TÀI YÊU C U THI (H tên, đ a ch ) (S , ngày, tháng, năm) HÀNH ÁN 1 2 3 4 5 6 7 .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... .............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ................................ ...................................... ............................................. ................................................................................ ........................ ........................ .......... ...................................... ................................................................................ ........................ ........................ ................................ .............................................
 15. Ghi chú: Trang ru t, in khuôn kh gi y A3
 16. THI HÀNH ÁN DÂN S ........................... Ph l c I: M u 03 S TH LÝ THI HÀNH ÁN Quy n s :........... Năm. .................. Ghi chú: Trang bìa, in khuôn kh gi y A3 S NGÀY QUY T Đ NH THI HÀNH ÁN B N ÁN, BÊN PH I THI BÊN ĐƯ C THI CÁC KHO N K T QU THI CH P HÀNH GHI CHÚ TT TH LÝ QUY T Đ NH HÀNH ÁN HÀNH ÁN PH I THI HÀNH ÁN VIÊN T CH C (S , ngày, tháng, năm) C A TOÀ ÁN, HÀNH ÁN THI HÀNH ÁN (H tên, đ a ch ) (H tên, đ a ch ) CH Đ NG THEO ĐƠN TR NG TÀI (S , ngày, tháng, năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...... ................. ................... .......................... .......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... .......................... ...... ................. ................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ...... ................. ......................... ........................
 17. ..... ................. ................... .......................... ......................... ............................ ............................ ........................ .......................... .......................... ................... ................... .......................... ............................ ............................ .......................... .......................... ................... .......................... Ghi chú: Trang ru t, in khuôn kh gi y A3
 18. THI HÀNH ÁN DÂN S ........................... Ph l c I: M u 04 S RA QUY T Đ NH THI HÀNH ÁN, QUY T Đ NH TI P T C THI HÀNH ÁN Quy n s :........... Năm. .................. Ghi chú: Trang bìa, in khuôn kh gi y A3 S S , NGÀY, THÁNG, NĂM, B N ÁN, QUY T NGƯ I PH I NGƯ I ĐƯ C N I DUNG GHI CHÚ Đ NH C A TOÀ THI HÀNH ÁN THI HÀNH ÁN TT QUY T Đ NH THI QUY T Đ NH TI P ÁN, TR NG TÀI QUY T Đ NH QUY T Đ NH (H tên, đ a ch ) (H tên, đ a ch ) HÀNH ÁN T C THI HÀNHÁN (S , ngày, tháng, THI HÀNH ÁN TI P T C THI năm) HÀNH ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... ....................... ........ ............................... ..................................... ............................. ............................ ............................... ........................... .......................... .......................
 19. ........ . ........ ........ ........ Ghi chú: Trang ru t, in khuôn kh gi y A3
 20. THI HÀNH ÁN DÂN S ........................... Ph l c I: M u 05 S NH N ĐƠN VÀ THEO DÕI GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V THI HÀNH ÁN Quy n s :........... Năm. .................. Ghi chú: Trang bìa, in khuôn kh gi y A3 S NGÀY, THÁNG, NĂM NH N ĐƠN H TÊN, Đ A CH TÓM T T N I DUNG K T QU GI I QUY T GHI CHÚ TT KHI U N I T CÁO NGƯ I KHI U NGƯ I T KHI U N I T CÁO KHI U N I T CÁO N I CÁO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ................... ...... ........................ .............................. ............................. ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ...................
Đồng bộ tài khoản