Thông tư số 07/1998/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư số 07/1998/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/1998/TT-TCBĐ về việc hướng dẫn chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành bưu điện do Tổng Cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/1998/TT-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1998/TT-TCB Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A T NG C C BƯU I NS 07/1998/TT/TCB NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N CH TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI I V I NGƯ I LAO NG LÀM CÁC CÔNG VI C CÓ TÍNH CH T C BI T THU C NGÀNH BƯU I N Th c hi n i u 12 Ngh nh s 195/CP ngày 31/12/1994 c a Th tư ng Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t lao ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi, sau khi có ý ki n th ng nh t c a Công oàn Bưu i n Vi t Nam t i Công văn 482/C B ngày 21/10/1997 và tho thu n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 3935/L TBXH-BHL ngày 26 tháng 11 năm 1998, T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n ch th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi i v i ngư i lao ng làm các công vi c có tính ch t c bi t thu c ngành Bưu i n như sau: I. I TƯ NG, PH M VI ÁP D NG: 1. Ngư i lao ng làm vi c thư ng xuyên t i các tr m vi ba vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên gi i, h i o (tr các tr m vi ba t t i các thành ph , th xã, huy n l ), trên núi, không có i u ki n i v trong ngày. 2. Ngư i lao ng làm công vi c v n chuy n Bưu i n trên tuy n ư ng thư, th i gian i t bưu c c u n bưu c c cu i tuy n ư ng thư trên 8 gi . 3. Ngư i lao ng làm công vi c khai thác, giao d ch, v n hành b o dư ng t ng ài các bưu c c khu v c (bưu c c 3), mà th i gi th c t làm vi c bình quân dư i 5gi /ngày ngư i, còn l i là th i gian thư ng tr c (tr các bưu c c thành ph , th xã). II. TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI 1. T i các tr m vi ba a. Th i gi làm vi c - Th i gi làm vi c c a ngư i lao ng các tr m viba ( i tư ng ư c quy nh t i i m 1, m c I) không quá 12 gi i m t ngày và không quá 208 gi m t tháng. N u công vi c tr m thu c danh m c công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m thì gi làm vi c c a ngư i lao ng trong m t tháng không quá 156 gi
  2. Th i gi làm vi c trong tháng c a ngư i lao ng tr m bao g m: T ng th i gi làm vi c t i tr m và th i gi h i h p, h c t p theo yêu c u c a ngư i s d ng lao ng. - Tuỳ theo i u ki n i l i t cơ quan n tr m, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tho thu n m i chu kỳ làm vi c t i tr m t i thi u là 2 ngày và t i a không quá 15 ngày. Chu kỳ làm vi c t i tr m ư c tính t ngày ngư i lao ng b t u làm vi c cho n ngày k t thúc làm vi c tr m. b. Th i gi ngh ngơi - M i ngày ngư i lao ng ư c ngh ngơi t i tr m ít nh t 12 gi , trong th i gian ó n u tr m x y ra s c , ngư i lao ng có trách nhi m tham gia x lý mb o thông tin liên t c. - Sau m i chu kỳ làm vi c tr m, ngư i lao ng ư c ngh ít nh t m t ngày 24 gi ) m i ư c b trí chu kỳ làm vi c ti p tr m. - Ngư i s d ng lao ng b trí ngư i lao ng ư c ngh ho c ngh bù các ngày l , t t, ngày ngh hàng tu n, ngày ngh hàng năm và các ngày ngh khác theo quy nh c a B lu t Lao ng. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m b trí nơi ăn, nơi ngh và m t s thu c thông thư ng cho ngư i lao ng trong th i gian tr m. 2. V n chuy n Bưu i n a. Th i gi làm vi c. - Th i gi làm vi c hàng ngày c a ngư i lao ng làm công vi c v n chuy n Bưu i n ( i tư ng ư c quy nh t i i m 2, m c I) ph thu c vào th i gian hành trình c a tuy n ư ng thư. i v i tuy n ư ng thư ph i i b th i gi làm vi c t i a không qua 10 gi /ngày. T ng th i gi làm vi c c a ngư i lao ng không quá 208 gi m t tháng. N u công vi c v n chuy n trên tuy n ư ng thư thu c công vi c c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gi làm vi c c a ngư i lao ng trong m t tháng không quá 156 gi . Th i gi làm vi c trong tháng c a ngư i lao ng là t ng th i gian hành trình c a tuy n ư ng thư và th i gi h i h p, h c t p trong tháng theo yêu c u c a ngư i s d ng lao ng. Tuy n ư ng thư là o n ư ng t bưu c c u n bưu c c cu i tuy n ư ng thư, ho c t bưu c c cu i tuy n ư ng thư v bưu c c u. Th i gian hành trình c a tuy n ư ng thư bao g m: T ng th i gi ngư i lao ng ph i làm công vi c chuNn b cho v n chuy n, th i gi nh n giao túi gói thư t i bưu c c u và bưu c c cu i, th i gi giao nh n và v n chuy n trên tuy n ư ng thư. b. Th i gi ngh ngơi:
  3. - Sau m i tuy n ư ng thư, ngư i s d ng lao ng ph i s p x p ngư i lao ng ư c ngh ít nh t 12 gi m i ư c b trí làm vi c. - Ngư i s d ng lao ng b trí ngư i lao ng ư c ngh ho c ngh bù các ngày l , t t, ngày ngh hàng tu n, ngày ngh hàng năm và các ngày ngh khác theo quy nh c a B lu t Lao ng. - Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m b trí nơi ăn, ngh cho ngư i lao ng bưu c c cu i tuy n ư ng thư. 3. T i bưu c c khu v c (bưu c c 3) a. Th i gi làm vi c Th i gi làm vi c hàng ngày c a ngư i lao ng t i bưu c c khu v c ( i tư ng ư c quy nh t i i m 3, m c I) t i a không quá 12 gi , bao g m th i gi th c t làm vi c và thư ng tr c trong ca. Ngoài th i gi làm vi c nói trên, t i nh ng bưu c c có yêu c u tr c bu i t i và ban êm (g i là tr c êm) m b o thông tin thì th i gi tr c êm ư c tính là th i gi làm thêm, do tho thu n gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. b. Th i gi ngh ngơi - Ngư i s d ng lao ng b trí cho ngư i lao ng ư c ngh ho c ngh bù các ngày l , t t, ngày ngh hàng tu n, ngày ngh hàng năm và các ngày ngh khác theo quy nh c a B lu t Lao ng. III. T CH C TH C HI N 1. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m: T ch c tri n khai thông tư này n ngư i lao ng th c hi n. Ghi th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi vào n i quy lao ng, tho ư c lao ng t p th và h p ng lao ng c a ngư i lao ng làm công vi c có tính ch t c bi t nói trên, l p danh sách công vi c và s lao ng làm công vi c ư c áp d ng, báo cáo v i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a doanh nghi p (theo bi u 1 ph l c c a Thông tư này). 2. T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam và các cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a doanh nghi p có trách nhi m hư ng d n ki m tra và t ng h p tình hình th c hi n c a các doanh nghi p tr c thu c báo cáo v T ng c c Bưu i n. 3. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký, Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c các ơn v k p th i báo cáo v T ng c c Bưu i n x lý. Tên ơn v C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc
  4. Bi u 1 DANH SÁCH CÔNG VI C VÀ S NGƯ I LÀM CÁC CÔNG VI C CÓ TÍNH CH T C BI T V BCVT TT Tên công vi c Nơi làm vi c (Tên B/C, S ngư i làm Ghi chú Tr m, Tuy n ư ng vi c thư) 1 2 3 4 5 ..., ngày...tháng...năm... Ngư i l p bi u Giám c (Ký tên, óng d u) T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N Mai Liêm Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản