Thông tư số 07/1999/TT-BXD

Chia sẻ: lawdt10

Thông tư số 07/1999/TT-BXD về việc hướng dẫn quản lý và áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung Text: Thông tư số 07/1999/TT-BXD

B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 07/1999/TT-BXD Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 1999
THÔNG TƯ

C A B XÂY DƯNG S 07/1999/TT-BXD NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 1999
HƯ NG D N QU N LÝ VÀ ÁP D NG CÁC TIÊU CHU N, QUY PH M K
THU T XÂY D NG.

Căn c Ngh nh 15/CP ngày 04/03/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m
v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng.
Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành
"Quy ch qu n lý u tư và xây d ng".
B Xây d ng hư ng d n c th m t s v n v qu n lý và áp d ng các tiêu chu n
xây d ng như sau:

I. QUY NNH CHUNG

1. Các tiêu chuNn xây d ng bao g m: Các tiêu chuNn Vi t nam - TCVN ,các tiêu
chuNn ngành - TCXD và các quy ph m k thu t xây d ng là nh ng văn b n pháp quy
k thu t ư c dùng làm cơ s th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công
trình xây d ng.

2. B Xây d ng là cơ quan ch u trách nhi m t ch c nghiên c u xây d ng và ban
hành ho c th a thu n các B có ch c năng qu n lý xây d ng chuyên ngành ban
hành các tiêu chuNn xây d ng.

3. Các tiêu chuNn xây d ng c a nư c ngoài (tr quy nh riêng 5a. II ) n u áp d ng
vào thi t k , xây d ng các công trình trên lãnh th Vi t Nam, ph i ư c B Xây d ng
xem xét, ch p thu n b ng văn b n.

4. Các tiêu chuNn xây d ng ư c quy nh thành 2 lo i hình áp d ng sau :

- B t bu c áp d ng.

- T nguy n áp d ng.

II- CÁC QUY NNH C TH

1.Nh ng n i dung thu c các lĩnh v c sau ây c a các tiêu chuNn xây d ng ư c coi là
: "B t bu c áp d ng"

- S li u khí h u xây d ng.
- S li u a ch t th y văn.

- Phân vùng ng t.

- Phòng ch ng cháy, n .

- Phòng ch ng sét.

- B o v môi trư ng.

- An toàn công trình dư i tác ng khí h u a phương.

- An toàn lao ng.

Tính b t bu c có th ư c quy nh cho toàn b ho c t ng ph n c a tiêu chuNn xây
d ng.

N u là tiêu chuNn xây d ng b t bu c áp d ng, thì t i ph n u c a tiêu chuNn s ư c
ghi : Tiêu chuNn này là b t bu c áp d ng, N u b t bu c áp d ng t ng ph n c a tiêu
chuNn, thì t i ph n ó s ghi : (b t bu c áp d ng) - trong d u ngo c ơn.

B Xây d ng s nh kỳ công b danh m c các tiêu chuNn b t bu c áp d ng.

2. i v i nh ng n i dung tiêu chuNn xây d ng là b t bu c áp d ng thì t t c m i
công trình xây d ng trên lãnh th Vi t Nam u ph i áp d ng trong quá trình kh o
sát, quy ho ch, thi t k , s n xu t, thi công và nghi m thu.

3. i v i nh ng n i dung thu c lĩnh v c b t bu c áp d ng n u chưa có tiêu chuNn
Vi t Nam thì ư c phép áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài, nhưng ph i phù h p v i i u
ki n c a Vi t Nam và ph i ư c s ch p thu n c a B Xây d ng b ng văn b n. Cũng
có th áp d ng các tiêu chuNn k thu t xây d ng khác tương t c a nư c ngoài nhưng
ph i có trình k thu t và an toàn b ng ho c cao hơn tiêu chuNn xây d ng Vi t
Nam.

4. Nh ng tiêu chuNn xây d ng không thu c các lĩnh v c b t bu c áp d ng ư c coi là
tiêu chuNn t nguy n áp d ng. B Xây d ng khuy n khích áp d ng các tiêu chuNn xây
d ng thu c lĩnh v c t nguy n áp d ng.

5. Khi áp d ng tiêu chuNn nư c ngoài không thu c các lĩnh v c b t bu c áp d ng nêu
trên, B Xây d ng quy nh như sau:

a/ Tiêu chuNn xây d ng hi n hành c a các t ch c và các nư c sau ây : ISO, EURO,
M , Anh, Pháp , c, Nga, Nh t và úc sau khi ư c duy t thNm nh c a các B
chuyên ngành thì ư c phép áp d ng không c n có s th a thu n b ng văn b n c a
B Xây d ng.

b/ Tiêu chuNn xây d ng c a các t ch c và các nư c khác mu n áp d ng vào xây
d ng các công trình trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo các trình t sau ây: ư c
các cơ quan qu n lý xây d ng thu c các B , cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng
chuyên ngành nghiên c u xem xét và ngh ; B Xây d ng s xem xét ra văn b n
ch p thu n cho t ng công trình xây d ng c th .

6. Các tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam v v t li u xây d ng ư c khuy n khích tri t
áp d ng. Trong trư ng h p thi u các tiêu chuNn xây d ng trong nư c v lĩnh v c này
thì có th áp d ng các tiêu chuNn nư c ngoài, nhưng ph i tuân th các quy nh ã
nêu t i các i m (1 á 5) trên.

7. H sơ B Xây d ng xem xét ra văn b n th a thu n cho vi c áp d ng các tiêu
chuNn nư c ngoài vào các công trình xây d ng Vi t Nam g m:

- Danh m c và n i dung các tiêu chuNn kèm theo (trong ó bao g m b n ti ng nư c
ngoài và b n d ch ra ti ng Vi t).

- B n thuy t minh v vi c ngh cho áp d ng các tiêu chuNn trên (trong ó nêu rõ :
Lý do, m c ích, n i dung xin áp d ng, các ưu - như c i m và nh hư ng liên quan,
hi u qu c a vi c áp d ng, ki n ngh ).

- Các văn b n ch d n k thu t

- Ý ki n phê duy t c a B ho c cơ quan có ch c năng qu n lý xây d ng chuyên
ngành công trình xây d ng liên quan.

8. V Khoa h c công ngh - B Xây d ng ư c giao làm u m i trong vi c qu n lý
và giúp B Xây d ng xem xét các h sơ v tiêu chuNn nư c ngoài ngh áp d ng
vào xây d ng Vi t Nam.

III- T CH C TH C HI N

1. Thông tư này ban hành thay th cho Thông tư s 12/BXD-KHCN ngày
24/4/1995 c a B Xây d ng và Thông báo s 78/BXD-KHCN ngày 17/7/1995 v áp
d ng các tiêu chuNn và quy trình, quy ph m k thu t xây d ng c a B Xây d ng.

2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký; Các B , các cơ quan ngang
B , UBND các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, các S Xây d ng, Văn
phòng Ki n trúc sư trư ng thành ph , Ban qu n lý các khu công nghi p có trách
nhi m hư ng d n và thi hành Thông tư này.

Các ch u tư, các t ch c thi t k và xây d ng thu c m i thành ph n kinh t trong
c nư c c n th c hi n y nh ng quy nh c a Thông tư này.

Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n b sung, s a i, yêu c u ơn v có
ý ki n g i v B Xây d ng xem xét hoàn thi n.
Nguy n M nh Ki m

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản