Thông tư số 07/1999/TT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 07/1999/TT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/1999/TT-BYT về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp cử nhân, cao đẳng điều dưỡng (y tá) và kỹ thuật y học (chuyên ngành xét nghiệm) hệ tại chức năm 1999 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/1999/TT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1999/TT-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B Y T S 07/1999/TT-BYT NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N TUY N SINH CÁC L P C NHÂN, CAO NG I U DƯ NG (Y TÁ) VÀ K THU T Y H C (CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHI M) H T I CH C NĂM 1999 th c hi n ch tiêu k ho ch Nhà nư c v ào t o cán b y t và nâng cao ch t lư ng ào t o cán b , B Y t ban hành Thông tư hư ng d n tuy n sinh các l p C nhân, Cao ng i u dư ng (Y tá) và K thu t Y h c (chuyên ngành Xét nghi m) h t i ch c năm 1999. I. I TƯ NG TUY N SINH i tư ng tuy n sinh là nh ng cán b có b ng t t nghi p i u dư ng (Y tá) trung h c và K thu t viên Xét nghi m trung h c ang công tác t i các cơ s Y t c a Nhà nư c, theo úng chuyên ngành ã ư c ào t o và nay xin h c úng chuyên ngành ó. II. CH TIÊU VÀ VÙNG TUY N SINH C A CÁC TRƯ NG 1. Trư ng i h c Y Hà n i: 50 ch tiêu L p Cao ng K thu t y h c: Tuy n sinh các t nh phía B c t Qu ng Bình tr ra. 2. Trư ng i h c Y Hu : 90 chi tiêu 2.1- L p C nhân K thu t Y h c: 30 ch tiêu Tuy n sinh các t nh phía Nam t Qu ng tr tr vào 2.2- L p Cao ng i u dư ng: 60 ch tiêu,. Tuy n sinh các t nh mi n Trung t Qu ng Bình t i Khánh Hoà, và 3 t nh Tây nguyên ( c l c, Gia lai, Kontum) 3. Trư ng i h c Y-Dư c thành ph H Chí Minh: 150 ch tiêu
  2. - L p Cao ng i u dư ng: - Tuy n sinh các t nh phía Nam t Nình Thu n, Lâm ng tr vào. 4. Trư ng Cao ng Y t Nam nh: 150 ch tiêu - L p Cao ng i u dư ng: - Tuy n sinh các t nh phía B c t Hà Tĩnh tr ra. III. CÁC TIÊU CHU N TUY N SINH 1. Tiêu chuNn chính tr : - Lý l ch b n thân, gia ình rõ ràng. - Hoàn thành t t các nhi m v ư c giao. - PhNm ch t o c t t, ch p hành y các ch trương, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Nh ng ngư i ang trong th i gian thi hành k lu t (t khi n trách tr lên) không ư c xét tuy n. 2. Tiêu chuNn v trình chuyên môn và văn hoá: 2.1. V văn hoá T t nghi p ph thông trung h c hay b túc văn hoá tương ương. 2.2. V chuyên môn: - Có b ng t t nghi p i u dư ng (Y tá) trung h c N u là Y s ph i có ch ng ch ào t o chuy n i thành i u dư ng (Y tá) theo chương trình c a B Y t . - Có b ng t t nghi p K thu t viên trung h c v chuyên ngành Xét nghi m. 3. Tiêu chuNn thâm niên chuyên môn: Có th i gian công tác ít nh t là 3 năm tính n ngày 30/10/1999, k t ngày nh n công tác sau khi t t nghi p trung h c Y t . 4. Tiêu chuNn s c kho và tu i: 4.1. V S c kho : Có s c kho h c t p theo quy nh t i Thông tư Liên B Y t - i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh (nay là B Giáo d c và ào t o) s 10/TT-LB ngày
  3. 18/8/1989 và công văn hư ng d n s 2445/TS, ngày 20/5/1990 c a B Giáo d c và ào t o. 4.2. V tu i Không quá 50 tu i i v i nam và không quá 45 tu i i v i n , tính n ngày 30/10/1999. 5. Ch sinh ho t phí và h c phí: 5.1. Các thí sinh trúng tuy n theo ch tiêu do Nhà nư c c p kinh phí thì không ph i óng kinh phí ào t o, nhưng ph i óng h c phí theo quy nh c a Thông tư liên t ch s 54/1998/TTLT-B GD& T-TC, ngày 31/8/1998 v hư ng d n th c hi n thu, chi và qu n lý h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h thông giáo d c qu c dân. Lương và ph c p (n u có) c a cán b i h c ư c th c hi n theo Thông tư liên t ch B Giáo d c và ào t o, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i s 53/1998/TT-LT/BGD& T-BTC-BL -TB&XH ngày 25/8/1998 v hư ng d n ch h c b ng và tr c p xã h i i v i h c sinh, sinh viên các trư ng ào t o công l p. 5.2. H c viên sau khi t t nghi p ư c tr v cơ quan ã c ih c b trí công tác. Nh ng h c viên ph i ng ng trong quá trình h c t p cũng s ư c tr v cơ quan c i h c. IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN i m xét tuy n vào trư ng ư c xét ưu tiên theo khu v c và chính sách: 1. Ưu tiên v khu v c: Áp d ng theo b n phân chia khu v c tuy n sinh, in trong quy n sách "Nh ng i u c n bi t v tuy n sinh i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy năm 1999" c a B Giáo d c và ào t o, Nhà xu t b n Giáo d c 1999. Cán b Y t thu c cơ quan, công-nông-lâm trư ng, xí nghi p ho c l c lư ng vũ trang óng trên a bàn a phương thu c khu v c nào thì ư c xét ưu tiên theo khu v c ó. 2. Ưu tiên v chính sách: 2.1. Nhóm ưu tiên 1: - Anh hùng lao ng và Anh hùng các l c lư ng vũ trang. - Cán b là ngư i dân t c thi u s . - Thương binh ã ư c c p th .
  4. - Cán b thu c biên ch t i các cơ s y t thu c vùng cao, vùng sâu và ã công tác liên t c ó 3 năm tr lên tính n ngày 30-10-1999. 2.2. Nhóm ưu tiên 2: - Cán b thu c biên ch t i các cơ s y t thu c vùng cao, vùng sâu và ã công tác liên t c ó t 1 năm n dư i 3 năm tính n ngày 30-10-1999. - Các cán b ang làm công tác ào t o thu c biên ch các trư ng i h c Y, Trung h c Y t ho c là Y tá trư ng, H sinh trư ng, K thu t viên trư ng c a khoa, c a b nh vi n. - Cán b ư c thư ng huân chương, huy chương kháng chi n, chi n th ng, huân chương lao ng; chi n s thi ua c p t nh/thành ph 2 năm li n (sát năm i h c). - Cán b ư c c p b ng sáng t o c a T ng liên oàn lao ng Vi t nam - Cán b có thâm niên công tác trong chuyên ngành 10 năm tr lên. i m chênh l ch gi a hai i tư ng ho c hai khu v c ưu tiên k ti p nhau không quá 3 i m. V. H SƠ XIN D TUY N: H sơ xin d tuy n g m có: - M t phi u d tuy n, có ý ki n ng ý c a cơ quan quy t nh c i h c. - B n sao b ng t t nghi p ph thông trung h c ho c tương ương và b ng t t nghi p trung h c chuyên nghi p c a ngành h c tương ng (có công ch ng Nhà nư c). Khi n h c ph i xu t trình b n chính ki m tra, i chi u. Trư ng h p c n thi t, nhà trư ng có th yêu c u thí sinh xu t trình h c b c a khoá ào t o trung h c. - B n sao gi y khai sinh. - Gi y xác nh n s c kho h c t p c a b nh vi n ho c cơ quan y t có thNm quy n. - Gi y ch ng nh n i tư ng ưu tiên và khu v c ưu tiên tuy n sinh (như quy nh t i ph n IV), do th trư ng cơ quan, ơn v c i h c c p. N u là Y tá trư ng, K thu t viên trư ng ph i có quy t nh b nhi m c a c p có thNm quy n. - Quy t nh c cán b i h c c a th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , S Y t t nh/thành ph ho c các cơ quan, ơn v có thNm quy n tương ương (n p khi trúng tuy n vào h c). - Hai nh c 4x6 (m t nh dán vào phi u d tuy n, óng d u giáp lai)
  5. - Hai phong bì có dán tem và ghi a ch c a thí sinh. H sơ ph i ng trong m t phong bì c 230x330mm, bên ngoài ghi rõ tên, nơi công tác, l p xin d tuy n và li t kê các gi y t có trong h sơ. H sơ xin d tuy n n p v Ban tuy n sinh c a các trư ng theo vùng tuy n sinh ã quy nh. Các trư ng s không nh n h sơ b xung sau khi thi. Thí sinh ph i n p các kho n l phí thi do nhà trư ng thông báo, theo quy nh chung c a B Giáo d c và ào t o. H n n p h sơ: Trư c ngày 20-5-1999. M i trư ng h p khai h sơ không rõ ràng ho c khai man h sơ d thi u ph i x lý theo quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và ào t o. Th trư ng các cơ quan, ơn v quy t nh c cán b i h c ch u trách nhi m v h sơ d thi. VI. THI TUY N SINH VÀ I U KIÊN XÉT TUY N 1. Các môn thi: Thí sinh ph i thi 3 môn: Toán, Hoá, Chuyên môn 1.1. Môn Toán và môn Hoá: Theo chương trình Ph thông trung h c. 1.2. Môn chuyên môn: Theo chương trình Trung h c Y t thu c chuyên ngành xin h c. Nh ng thí sinh ã t t nghi p m t trư ng i h c ho c Cao ng khác thu c kh i khoa h c t nhiên ho c k thu t, ư c mi n thi môn Toán, môn Hoá. 2. Ngày thi tuy n: Ngày thi tuy n sinh s ư c t ch c trong tháng 7/1999. L ch thi do các trư ng quy nh, ăng ký v i B Y t (V Khoa h c- ào t o) và thông báo cho thí sinh thu c vùng tuy n c a trư ng bi t. Căn c vào nh ng yêu c u trên, Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m v vi c ra thi và áp án phù h p v i chương trình ào t o trung h c c a B Y t ã ban hành. 3. i u ki n trúng tuy n: Thí sinh trúng tuy n ph i có các tiêu chuNn tuy n sinh và t m c i m xét tuy n c a trư ng d thi, trong ó: - Chuyên môn: không dư i i m 5 - Văn hoá: không có i m 0.
  6. Nh n ư c thông tư này, các ơn v , các a phương tri n khai th c hi n và xét c cán b i d tuy n tiêu chuNn, úng i tư ng như ã quy nh trong Thông tư này. Các Trư ng c n xét duy t k h sơ tuy n sinh và t ch c thi úng quy ch b o m ch t lư ng ào t o, th c hi n công b ng xã h i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản